<<
>>

В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

У підручнику на основі чинного цивільного процесуального законодавства України та судової практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми їх застосування при здійсненні правосуддя в цивільних справах. В основу концепції курсу покладена теорія юридичного процесу як комплексної системи процесуальних проваджень, стадій та режимів, заснованих на конституційних засадах судочинства, загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, які забезпечують доступність правосуддя і гаран­тії права на справедливий судовий розгляд, передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. За науковою і педагогічною традицією у курсі висвітлюються також питання несудових, альтернативних форм захисту цивільних прав, що відповідає науковій парадигмі широкого розуміння цивільного процесу як системи процедур розгляду цивільних справ не лише судами, а й іншими органами цивільної юрис­дикції (третейськими судами, органами нотаріату тощо). Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також праців­ників юридичних установ.

<< | >>
ЧАСТИНА ПЕРША УВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС СФЕРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Глава III ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА
Глава ІУ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА
ГлаваУІІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА
ЧАСТИНА ДРУГА
ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
Розділ 1 Суд та цивільна юрисдикція
Глава УШ СКЛАД СУДУ, АПАРАТ СУДУ. ВІДВОДИ
Глава IX Цивільна юрисдикція
Глава X ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Розділ 2 Учасники цивільного процесу
Глава XI СТОРОНИ
ГлаваХІІ ТРЕТІ ОСОБИ
ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ
Глава ХІУ ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ
Глава XV ОСОБИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ
Розділ З Процесуальні правовідносини та умови процесуальноїдіяльності
Глава ХУІ ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Глава XIX СУДОВІ ВИТРАТИ
Глава XX ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ
Розділ 4 Доказування та докази
Глава XXI ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Глава XXII СУДОВІ ДОКАЗИ
Розділ 5 Позовне провадження
позов
Глава XXIV ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
Глава ХХУІ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ
Глава ХХУ 11 Рішення суду першої інстанції
Розділ 6 Спрощені провадження (процедури) цивільного судочинства
Глава XXVIII — Наказне провадження
Глава XXIX Заочний розгляд справи
Глава XXXI СПРАВИ ПРО ЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Глава XXXII СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ НЕОСПОРЮВАНИХ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ
Глава XXXIII Справи про застосування встановлених законом заходів щодо захисту прав та законних інтересів
ЧАСТИНА ТРЕТЯ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава XXXIV МОДЕЛІ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава ХХХУ АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава ХХХУІ КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава ХХХУІІ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
Глава XXXVIII ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава XXXIX ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Глава X ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Глава X ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ
ГлаваХ І ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ЧАСТИНА ПЯТА МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ)
ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
КОНВЕНЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ЧАСТИНА ШОСТА ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО
ЧАСТИНА СЬОМА ПОЗАСУДОВІ ЦИВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ 1
Глава І Нотаріат і нотаріальний процес
НОТАРІАТ І СУД
НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ОКРЕМІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ)
ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО НОТАРІАТУ
Розділ 2 Альтернативні форми розгляду цивільних спорів
ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО
Глава I VI Міжнародний комерційний арбітраж
ГлаваХУІІ ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО ТА МЕДІАЦІЯ

Книги и учебники по дисциплине Цивільний процес України:

  1. Шпаргалка по цивільно- процесуальному праву України - 2017 год
  2. Шпаргалка: Цивільно - процессуальне право - 2017 год
  3. САНІН БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ. Встановлення в порядку цивільного судочинства фактів, що мають юридичне значення Київ, 2017 - 2017 год
  4. БУТ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ. РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ В УКРАЇНІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Одеса - 2016 - 2016 год
  5. Авторський колектив. Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с - 2009 год
  6. М.І. Балюк, Д.Д. Луспеник. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарії, рекомендації, пропозиції. - X.,2008.- 708 с. - 2008 год
  7. Васильєв С.В.. Цивільний процес: Навчальний посібник. — X.,2008. -480 с. - 2008 год
  8. Бланки позовних заяв в цивільному процесі - 2007 год
  9. Науково практичний коментар до ЦПК України - 2006 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -