<<
>>

§ 2. Суб'єкти та об'єкти оскарження судових рішень до Верховного Суду України

До суб'єктів права на звернення про перегляд судових рішень за­конодавець відносить сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Разом з тим заяву про перегляд судових рішень з підстави встановлен­ня міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Украї­ною, порушення нею міжнародних зобов'язань при вирішенні справи

Постанова Верховного Суду України [Текст]: від 15.11.2005 р.//Суд.

практика. -

2006. - № І. - С . 18-20.

920

судом — вправі подати також особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, коли стало відомо про на­буття цим рішенням статусу остаточного. Однак право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України не надано особам, які не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їх права та обов'язки. Ураховуючи виключний характер провадження, що розглядається, вважаємо справедливим положення цивільного про­цесуального законодавства про відсутність у зазначених осіб права на звернення до Верховного Суду України, оскільки перегляд судових рішень найвищим судовим органом держави не є різновидом касацій­ного провадження. На нашу думку, законодавець також цілком спра­ведливо не закріпив суб'єктами оскарження у даному провадженні посадових осіб органів судової влади, оскільки це суперечить європей­ським стандартам здійснення правосуддя та практиці Європейського суду з прав людини. Однак у юридичній літературі існує і протилежна думка, прибічники котрої виступають за надання можливості Голові Верховного Суду України та іншим посадовим особам судової влади ініціювати процедуру перегляду рішень Верховним Судом України .

З урахуванням того, що метою вказаного перегляду у цивільному процесі є формування єдності судової практики та дотримання Укра­їною її міжнародних зобов'язань, можна зробити висновок про існу­вання публічних засад у даному провадженні, оскільки останнє є ме­ханізмом відновлення гевіішйо іп Ше§гит.

А це є обов'язком держави перед громадянами, суспільством та міжнародною спільнотою.

Виходячи з цього вважаємо за доцільне запропонувати надання права на звернення про перегляд судових рішень до Верховного Суду України Генеральному прокурору України чи його заступнику неза­лежно від їх участі у справі. Така думка обґрунтовується тим, що за даного виду перегляду мова не йде про розв'язання звичайних при­ватноправових спорів, а відбувається виконання державою публічних обов'язків, про які йшлося вище. Саме при даному провадженні існує, як правильно зазначали Д. О. Фурсов та І. В. Харламова, приорітет публічної функції судового контролю .

Прикладом можуть служити норми ГПК України, в якому стадія перегляду судових постанов Вищого господарського суду Верховним

1Див.: Гера, Р. Забезпечення однакового застосування законів судами [Текст] / Р. Ге_ра, Р. Куйбіда, Т. Лесюк // Вісн. Центру комерц. права. - 2006. - № 21. - С. 4.

Фурсов, Д. А. Теория правосудия в кратком трехтомном изложении по граждан­ским делам [Текст] / Д. А. Фурсов, И. В. Харламова. - М. : Статут, 2009. - Т. 2 : Граж­данское судопроизводство как форма отправления правосудия. - С. 506.

Судом України може порушуватись за заявою Генерального прокурора України.

На етапі провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України рух цивільних процесуальних правовідносин розпо­чинається завдяки реалізації заінтересованими особами права на звер­нення про такий перегляд. Принцип диспозитивності цивільного су­дочинства не дозволяє погодитись і з позицією про доцільність наді­лення Верховного Суду України контрольними функціями, котрі зво­дяться до права найвищого судового органу витребувати справу з будь- якого суду (будь-якої юрисдикції), розглянути її за правилами апеля­ційного чи касаційного провадження, прийнявши при цьому остаточне рішення. Такі його повноваження, на думку В. Сердюка, органічно випливають із положень статей 124, 125 Конституції України, виходя­чи з того, що Верховний Суд України є вершиною судової піраміди у державі.

Разом з тим з урахуванням вимог європейської інтеграції та необхідності гармонізації законодавства, зазначене право має бути об­межене певним терміном .

Об'єктом перегляду судових актів є судові рішення у цивільних справах після їх перегляду у касаційному порядку. До об'єкта пере­гляду у даному провадженні належать також рішення (ухвали) каса­ційного суду. ЦПК України закріплює вичерпний перелік судових рі­шень, що можуть бути переглядуті Верховним Судом України. Поряд з цим, як зазначається у правовій літературі, об'єктом оскарження

у вказаному провадженні можуть виступати ухвали Верховного Суду

2

України про відмову у відкритті касаційного провадження . Об'єктом перегляду не може бути ухвала суду касаційної інстанції, яка не пере­шкоджає провадженню по справі. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за результатами касаційного провадження.

На нашу думку, об'єктами перегляду можуть бути також рішення Верховного Суду України, постановлені в минулому в порядку судо­вого нагляду, та рішення, винесені Верховним Судом України як судом першої інстанції. Такий висновок обґрунтовується тим, що цивільне процесуальне законодавство, визначаючи строк, з якого слід рахувати відкриття місячного терміну на подачу заяви, не передбачає неможли-

Сердюк, В. Єдність судової системи в контексті судово-правової реформи [Текст]

/ В. Сердюк // Юрид. вісн. України. - 2008. - 2-8 лют. (№ 5). - Є. 7.

2

вість поновлення строку та подачу заяви про перегляд судового рішен- ня Верховним Судом України. Можливо, що суд (суди) касаційної ін­станції згодом змінить практику розгляду окремих категорій цивільних справ, а суд наглядової інстанції у минулому по-іншому застосовував положення закону. Крім того, на роки може затягнутись розгляд спра­ви міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Украї­ною. Виходячи з цього після розгляду справи зазначеною установою спір може бути переглянутий національним судом за правилами про­цесуального закону, що діє під час перегляду навіть у тому випадку, коли при первісному розгляді справи судом касаційної чи наглядової інстанції ЦПК не передбачав можливості перегляду судового рішення Верховним Судом України з підстав, визначених ст. 355 ЦПК.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Суб'єкти та об'єкти оскарження судових рішень до Верховного Суду України:

 1. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 2. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 3. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 4. Поняття, предмет, підстави та суб,єкти перегляду рішень у зв’язку з винятковими обставинами
 5. Суб’єкти та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців
 6. § 5. Законна сила судового рішення
 7. § 3. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України
 8. § 2. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню
 9. § 4. Окремі аспекти процесуальних особливостей СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ СПОРІВ
 10. ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 11. 1. А.І. Перепелиця. Міжнародний досвід виконання примусових рішень правоохоронних органів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - №2, 2009, - С. 205215.
 12. Конституція України (28 червня 1996 р.)
 13. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
 14. 4.1. Тлумачення міжнародних договорів Конституційним Судом України
 15. Оскарження потерпілим рішень, якими закінчується провадження у справі
 16. 3.2. Можливість і доцільність впровадження угоди про визнання вини в кримінальний процес України та її законодавче врегулювання
 17. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 18. Правові основи і гарантій інформаційного забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
 19. Відповідальність за порушення законодавства України про інформацію недержавними громадськими організаціями
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -