<<
>>

Список основної літератури

Підручники, навчальні посібники, тексти лекцій

1. Штефан М. И. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс [Текст]: підручник /М. Й. Штефан. - К. : Ін Юре, 2005. - 624 с.

2. Цивільний процес України. Академічний курс [Текст]: підручник / за ред. С. Я. Фурси. - К.: КНТ, 2009. - (Процесуальні науки).

3. Цивільне процесуальне право України [Текст] : підручник. / за заг. ред. С. С. Бичкова. - K. : Атіка, 2009.

4. Комаров В. В. Нотаріат в Україні [Текст] : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. -X. : Право, 2011.

5. Комаров, В. В. Право на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві [Текст]: навч. посіб./В. В. Комаров, Н. Ю. Сакара. - X.: Нац. юрид. акад. України, 2007.

6. Тертишніков, В. І. Цивільний процес України [Текст] (Лекції) /

В. І. Тертишніков. - X.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2010.

7. Цивільний процес [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю. В. Білоусова. - К. : Прецедент, 2006.

8. Чорнооченко С. І. Цивільний процес [Текст]: навч. посіб. /С. І. Чорноо- ченко. - К. : Центр навч. л-ри, 2005.

Монографії

1. Фурса, С. Я. Адвокат у цивільному процесі [Текст] /СЯ. Фурса, Є. І. Фурса. - К.: КНТ, 2008.

2. Бондаренко-Зелінська, Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового роз­гляду [Текст] / Н. Л. Бондаренко-Зелінська. - X. : Харків юрид., 2009.

3. Гусаров, К. В. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядках [Текст] / К. В. Гусаров. - X. : Право, 2010.

4. Комаров, В. В. Международный коммерческий арбитраж [Текст] /

В. В. Комаров, В. Н. Погорецкий. - X.: Право, 2009.

5. Луспеник, Д. Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практи­ці [Текст] / Д. Д. Луспеник. - X. : Харків юрид., 2005.

6. Луспеник, Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції [Текст] / Д. Д. Луспеник. -X. : Харків юрид., 2006.

7. Луспеник, Д. Д. Судопроизводство по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации (опровержение недостоверной информации) [Текст] / Д.

Д. Луспеник. - Харьков : Харьков юрид., 2005.

8. Міжнародні стандарта у сфері судочинства [Текст]. - К.: Істина, 2010.

9. Навроцька, Ю. В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України [Текст] / Ю. В. Навроцька. - К.: Юрінком Інтер, 2009.

10. Комаров, В. В. Окреме провадження [Текст]: монографія / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, I. В. Удальцова; заред. В. В. Комарова. - X.: Право, 2011.

11. Позовне провадження [Текст] : монографія / за ред. В. В. Комарова. - X.: Право, 2011.

12. Притика, Ю. Д. Міжнародний комерційний арбітраж. Питання теорії та практики [Текст] : монографія / Ю. Д. Притика. - К, 2005.

13. Притика, Ю. Д. Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третей­ському суді [Текст] : монографія / Ю. Д. Притика. - К., 2006.

14. Проблеми теоріїта практики цивільного судочинства [Текст] / за заг. ред. В. В. Комарова. - X. : Харків юрид., 2008.

15. Проблемы науки гражданского процессуального права [Текст] / под ред.

B. В. Комарова, В. А. Бигун а, В. В. Баранковой идр. - Харьков: Право, 2002.

16. Сакара, Н. Ю. Проблема доступності правосуддя у цивільних справах [Текст] /Н. Ю. Сакара. - X.: Право, 2010.

17. Сибилев, Д. М. Участие третьих лиц в гражданском судопроизводстве [Текст] / Д. М. Сибилев. - Харьков : Легас, 200 1.

18. Угриновська, О. І. Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин [Текст] / О. І. Угриновська, Ю. В. Білоусов.

- Л . : Астрон, 2004.

19. Фурса, С. Я. Докази і доказування у цивільному процесі [Текст] /

C. Я. Фурса, Т. В. Цюра. - К. : Вид. Фурса С. Я. : КНТ, 2005.

20. Фурса, С. Я. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи [Текст] /

С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. - К. : Вид. Фурса С. Я., 2006.

21. Шутенко, О. В. Проблемы диспозитивности в гражданском судопроиз­водстве [Текст] / О. В. Шутенко. - Харьков : Новое слово, 2004.

22. Ясинок, М. М. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві [Текст] / М. М. Ясинок, В.

А. Кройтор. - X. :

Еспада, 2007 .

Статті

1. Бо н дар єн ко - 3 ел ін с ька , Н. Л. Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України [Текст] /

Н. Л. Бондаренко-Зелінська // Приватне право і підприємництво. - 2009. - Вип. 8.

2. Верба, О. Поняття правосуб'єктності суду у виконавчому провадженні [Текст] / О. Верба // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. юрид. - 2007. - Вип. 44.

3. Дамірлі, М. Європейська конвенція з прав людини як ключовий елемент системи права Ради Європи [Текст] /М. Дамірлі //Право України. — 2010. — № 10.

4. Дудаш, Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

у світлі праворозуміння Страсбурзького суду [Текст] / Т. Дудаш // Право України.-2010.-№ 10.

5. Лихацький, Д. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження [Текст] / Д. Лихацький // Юрид. журн. - 2005. - № 11.

6. Кільдюшкіна, О. О. Медіація як засіб захисту цивільних прав: сутність та переваги [Текст] / О. О. Кільдюшкіна //Проблеми цивільного приватного процесу : матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам'яті проф. О. А. Пуш­кіна] (22 трав. 2010 p.). -X. : Нац. ун-т внутр. справ, 2010.

7. Кільдюшкіна, О. Медіація як позасудовий засіб вирішення конфліктів у сфері охорони здоров'я [Текст] / О. Кільдюшкіна // Юрид. вісн. України.

- 2 0 1 1 . - № 9 .

8. Комаров, В. В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України [Текст] / В. В. Комаров //Вісн. Акад. прав, наук України. -X., 2004. - № 2(33) - 3(34).

9. Комаров, В. В. Рішення Європейського суду з прав людини та Конститу­ційного Суду України: проблема конкуренції [Текст] / В. В. Комаров // Проблеми законності: республік, міжвід. наук. зб. -X.: Нац. юрид. акад. України, 2009. -Вип. 100.

10. Комаров, В. В. Гражданский процесе в глобальном контексте [Текст] /

В. В. Комаров // Юридическая наука и образование. - X., 2009. - Вып. 2.

11. Кононенко, Ю. Становлення законодавства України про виконавче про­вадження : окремі питання [Текст] /Ю.

Кононенко, Б. Гук//Право Укра­їни. - 200 5. -№ 2.

12. Притика, Ю. Альтернативні методи вирішення спорів [Текст] /Ю. При­тика // Вісн. Львів, ун-ту. Сер. юрид. - 2005. - Вип. 41.

13. Притика, Ю. Д. Зміст та класифікація принципів медіації [Текст] / Ю. Д. Притика // Бюл. М-ва юстиції України. - 2010. - № 10.

14. Шупеня, М. М. Оцінка роботи державної виконавчої служби через призму статистичних показників [Текст] / М. М. Шупеня, С. І. Семерга // Бюл. М-ва юстиції України. - 2005. - № 5 (43).

15. Шупеня, М. Проблеми діяльності державної виконавчої служби та мож­ливі шляхи їх врегулювання [Текст] / М. Шупеня // Бюл. М-ва юстиції України. - 2003.- №4.

16. Шупеня, М. М. Виконавче провадження - завершальна стадія судового процесу. Процесуальні повноваження державного виконавця [Текст] / М. М. Шупеня, Б. Я. Бачук, А. П. Франків // Бюл. М-ва юстиції України.

- 2 0 0 5.- № 12(50).

Коментарі законодавства

1. Балюк, М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомен­дації, пропозиції [Текст] / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. - X.: Харків юрид., 2008. - (Серія «Судова практика»).

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] / С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков та ін. ; за заг. ред.

С. С. Бичкової. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Атіка, 2010.

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст]: у2 т. / зазаг. ред. С. Я. Фурси. - К.: Вид. ФурсаС. Я.: КНТ, 2006.

- (Серія «Процесуальні науки»).

Судова практика

1. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2010 р. (за даними судової статистики) [Текст] // Вісн. Верхов. Суду України. -

2 0 1 1 . - № 5 (129).

2. Де Сальвиа, М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. Ру­ководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практи­ка с 1960 по 2002 г. [Текст] / М. де Сальвиа. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.

3. Комаров, В. В. Цивільне процесуальне право України: практика застосу­вання [Текст]: навч. посіб. для юрид. вищ. навч. закл. і фак. /В. В. Кома­ров. -X. : Основа, 1 993.

4. Комаров, В. В. Питання цивільного процесу у практиці Верховного Суду України [Текст] / В. В. Комаров. - X.: Право, 2011.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме Список основної літератури:

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна література1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 4. Список основної літератури
 5. Основні риси права континентальної Європи
 6. СПИСОК ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ (БІБЛІОГРАФІЯ)
 7. Список використаної та рекомендованої літератури
 8. Список основної літератури
 9. Бібліографічний список рекомендованоїлітератури
 10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -