<<

Зміст

Про авторів З

Список основних скорочень 4

Передмова 5

ЧАСТИНА ПЕРША УВЕДЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Глава І

СФЕРА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Форми захисту цивільних прав, свобод і законних інтересів

та судова влада 11

§ 2.

Сутність і природа правосуддя в цивільних справах 20

§ 3. Система судів цивільної юрисдикції 28

§ 4. Цивільний процес та правосуддя (цивільне судочинство) 32

§ 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства) 36

§ 6. Цивільне судочинство та інші форми судочинства 50

Питання для самоконтролю 54

Глава II

ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ І ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

§ 1. Всесвітній рух доступу до правосуддя 55

§ 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт 56

§ 3. Європейська конвенція про захист прав людини

і основоположних свобод та її застосування в цивільному судочинстві 61

§ 4. Право на справедливий судовий розгляд та його складові 66

§ 5. Роль Ради Європи в гармонізації цивільного процесуального

законодавства та практика його застосування 78

§ 6. Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо доступності

правосуддя у цивільних справах , 80

Питання для самоконтролю 84

Глава III

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА

§ 1. Предмет цивільного процесуального права 85

§ 2. Метод правового регулювання цивільних процесуальних

правовідносин 90

§ 3. Цивільне процесуальне законодавство............................... 95

§ 4. Судова практика у цивільному судочинстві 101

§ 5. Наука цивільного процесуального права............. 106

Питання для самоконтролю.............................. 108

Глава IV

ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ТА ЇХ СИСТЕМА

§ 1. Поняття принципів цивільного судочинства 109

§ 2. Система та склад принципів цивільного судочинства 118

§3. Правові аксіоми у цивільному судочинстві..... 125

Питання для самоконтролю 131

Глава V

ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ ПРИНЦИПИ І НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

§ 1.

Принцип верховенства прав людини ............... 132

§ 2. Принцип верховенства права.. ........ 135

§З.Принципправанасуд......................................... 139

§ 4. Принцип правової визначеності...................... 142

§ 5. Принцип пропорційності ........... 146

Питаннядля самоконтролю 150

Глава VI

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

§ 1. Здійснення правосуддя виключно судами на засадах поваги

до честі й гідності, рівності перед законом і судом 151

§ 2. Н еза л ежн ість судців іпідкоренняїхлишезакону 155

§ 3. Принцип одноособового і колегіального розгляду цивільних справ.. 159

§ 4. Принцип державної мови судочинства........... 162

§ 5. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними

засобами................................................................. 169

Питання для самоконтролю...... : . .. . 174

Глава VII ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

§1. Принцип законное ті......................................... 175

§2.Принципдиспозитивності ...... 181

§ 3. Принцип змагальності .... ........................ 187

§ 4. Принцип публічності та судового керівництва 195

§ 5. Принцип процесуальної рівноправності сторін 201

§ 6. Принцип трьохінстанційності та забезпечення апеляційного

і касаційного оскарження судових рішень........ 203

§7. Принципи усності та писемності...................... 206

§ 8. Принцип безпосередності судового розгляду. 208

§ 9. Принцип обов'язковості рішень суду.............. 210

Питання для самоконтролю .... ........ 212

ЧАСТИНА ДРУГА ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Розділ 1

СУД ТА ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ Глава VIII

СКЛАД СУДУ, АПАРАТ СУДУ. ВІДВОДИ

§ 1. Правосуб'єктність органів судової.................. влади 213

§ 2. С клад суду....................................................... 218

§ 3. Помічник судді, консультант суду................... 221

§ 4. Секретар судового засідання... _ ... ...

...225

§ 5. Судовий розпорядник.... ..... ....... 229

§ 6. Відвід судді та працівників апарату................ судів 232

Питаннядля самоконтролю ............................... 242

Глава IX ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

§ 1. Поняття цивільної юрисдикції 243

§ 2. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження 248

§ 3. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження 255

§ 4. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження 256

Питаннядля самоконтролю .................................... 263

Глава X

ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

§ 1. Поняття підсудності......................................... 264

§ 2. Правила територіальної підсудності цивільних судів .... 268

§ 3. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справи

з одного суду доіншого....... ..... ......... 284

Питаннядля самоконтролю 290

Розділ 2

УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Глава XI СТОРОНИ

§ 1. П о няття сторінуцивільномупроцесі.............. 291

§ 2. Процесуальні правата обов'язки сторін.......... 295

§ 3. Процесуальна співучасть....... ........ 297

§ 4. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення

співвідповідачів...................................................... 302

§ 5. Процесуальне правонаступництво ................. 305

Питаннядля самоконтролю 3 08

Глава XII ТРЕТІ ОСОБИ

§ 1. Поняття про третіх осіб......................................... 309

§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору... 310

§ 3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета

спору............................................................................................ 316

Питання для самоконтролю...................................................... 321

Глава XIII

ОРГАНИ ТА ОСОБИ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ

§ 1. Підстави та форми участі в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси

інших осіб....................................................................................

322

§ 2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав, свобод

та інтересів інших осіб............................................................... 330

§ 3. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування

у процесі для подання висновку в справі................................ 335

Питання для самоконтролю...................................................... 337

Глава XIV ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ

§ 1. Поняття представництва в суді.......................................... 338

§ 2. Види представництва в суді............................................... 349

§ 3. Процесуальне становище та повноваження представника в суді 366

Питання для самоконтролю...................................................... 375

Глава XV

ОСОБИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗДІЙСНЕННЮ ПРАВОСУДДЯ

§ 1. Свідок................................................................................... 376

§ 2. Експерт................................................................................. 379

§ 3. Спеціаліст............................................................................. 383

§ 4. Перекладач........................................................................... 386

§ 5. Особа, яка надає правову допомогу.................................. 387

Питання для самоконтролю...................................................... 390

Розділ З

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА УМОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Глава XVI

ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин......... 391

§ 2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин..397

§ 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин...... 403

Питання для самоконтролю...................................................... 408

Глава XVII

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ

§ 1. Зловживання процесуальними правами як правовий феномен 409

§ 2. Види зловживань процесуальними правами................... 414

§ 3. Протидія зловживанню процесуальними правами.........

416

Питання для самоконтролю...................................................... 423

Глава XVIII ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

§ 1. Поняття процесуальних строків та їх види...................... 424

§ 2. Обчислення процесуальних строків.................................. 427

§ 3. Продовження та поновлення процесуальних строків..... 430

§ 4. Службові строки.................................................................. 432

Питання для самоконтролю....................................................... 438

Глава XIX СУДОВІВИТРАТИ

§ 1. Поняття та види судових витрат....................................... 439

§ 2. Судовий збір........................................................................ 442

§ 3. Витрати, пов'язані з розглядом справи............................. 450

§ 4. Повернення судового збору. Розподіл судових витрат

між сторонами............................................................................. 456

Питання для самоконтролю...................................................... 458

Глава XX

ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

§ 1. Поняття процесуального примусу..................................... 459

§ 2. Підстави застосування заходів процесуального примусу 465

§ 3. Види заходів процесуального примусу............................ 467

§ 4. Відшкодування майнових збитків..................................... 472

Питання для самоконтролю...................................................... 473

Розділ 4 ДОКАЗУВАННЯ ТАДОКАЗИ Глава XXI

ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

§ 1. Поняття судового доказування.......................................... 474

§ 2. Поняття судових доказів..................................................... 483

§ 3. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування 485

§ 4. Належність доказів і допустимість засобів доказування. 488

§ 5. Стандарт доказування та оцінка доказів судом................ 492

§ 6. Забезпечення доказів...........................................................

495

Питання для самоконтролю...................................................... 496

Глава XXII СУДОВІДОКАЗИ

§ 1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників..... 497

§ 2. Показання свідків................................................................ 500

§ 3. Письмові докази.................................................................. 503

§ 4. Речові докази........................................................................ 507

§ 5. Висновок експерта.............................................................. 509

§ 6. Розгляд судом заяв про фальшивість доказів.................... 512

Питання для самоконтролю...................................................... 515

Розділ 5 ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ Глава XXНІ ПОЗОВ

§ 1. Поняття позову та його елементи. Види позовів 516

§ 2. Право на пред'явлення позову 522

§ 3. Захист інтересів відповідача від пред'явленого позову 524

§ 4. Зміна позову. Відмова від позову і визнання позову.

Мирова угода сторін 526

§ 5. Забезпечення позову 529

Питання для самоконтролю 534

Глава XXIV

ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

§ 1. Право на звернення до суду за судовим захистом 535

§ 2. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення.. 537

§ 3. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків

позовної заяви. Повернення заяви 542

§ 4. Підстави відмови у відкритті провадження у справі 546

§ 5. Правові наслідки відкриття провадження у справі 550

Питання для самоконтролю 552

Глава XXV

ПРОВАДЖЕННЯУ СПРАВІДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

§ 1. Загальна характеристика провадження у справі до судового розгляду 554

§ 2. Зміст і порядок проведення попереднього судового засідання 560

§ 3. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення

і виклики 572

Питання для самоконтролю 587

Глава XXVI СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

§ 1. Поняття та значення судового розгляду 588

§ 2. Процесуальний порядок судового розгляду 591

§ 3. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Зупинення

провадження у справі 607

§ 4. Закінчення розгляду справи без ухвалення судового рішення 611

§ 5. Фіксування судового процесу технічними засобами 616

§ 6. Електронне (віртуальне) судочинство 620

Питання для самоконтролю 624

Глава XXVII РІШЕННЯ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

§ 1. Поняття і види судових рішень 625

§ 2. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення 628

§ 3. Зміст судового рішення 636

§ 4. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив 641

§ 5. Законна сила судового рішення § 6. Ухвали суду першої інстанції Питання для самоконтролю

645

649

653

Розділ 6

СПРОЩЕНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ПРОЦЕДУРИ) ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА Глава XXVIII НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Історичний нарис наказного провадження 654

§ 2. Природа наказного провадження 658

§ 3. Судовий наказ як форма судового рішення 660

§ 4. Підстави для видачі судового наказу 663

§ 5. Порядок наказного провадження, скасування та оскарження

судового наказу 665

Питання для самоконтролю 670

Глава XXIX ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

§ 1. Моделі заочного розгляду справи 671

§ 2. Умови заочного розгляду справи 675

§ 3. Порядок заочного розгляду справи 680

§ 4. Порядок перегляду заочного рішення 683

§ 5. Оскарження заочного рішення 685

Питання для самоконтролю 688

Розділ 7 ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ Глава XXX

ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Історичний нарис окремого провадження 689

§ 2. Природа окремого провадження 696

§ 3. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження 706

Питання для самоконтролю 711

Глава XXXI

СПРАВИ ПРО ЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ,

ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

§ 1. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення дієздатності фізичної особи 712

§ 2. Розгляд справ про надання неповнолітній особі повної цивільної

дієздатності 723

§ 3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою

або оголошення її померлою 729

§ 4. Розгляд справ про усиновлення 736

§ 5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення 748

Питання для самоконтролю 756

Глава XXXII СПРАВИ ПРО ВИЗНАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ НЕОСПОРЮВАНИХ СУБ'ЄКТИВНИХ ПРАВ

§ 1. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери

на пред'явника та векселі 758

§ 2. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі

у комунальну власність 773

§ 3. Розгляд справ про визнання спадщини відумерлою 780

Питання для самоконтролю 787

Глава XXXIII

СПРАВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ

§ 1. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги

в примусовому порядку 788

§ 2. Розгляд справ про обов'язкову госпіталізацію

до протитуберкульозного закладу 797

§ 3. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка містить

банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб 806

Питання для самоконтролю 820

ЧАСТИНА ТРЕТЯ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава XXXIV

МОДЕЛІ ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

§ 1. Судові помилки, їх причини та класифікація •......... 822

§ 2. Право на оскарження судових рішень та право на справедливий

судовий розгляд 824

§ 3. Форми перегляду судових рішень 827

Питання для самоконтролю 830

Глава XXXV АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Загальна характеристика апеляційного оскарження та перевірки

судових рішень і ухвал 831

§ 2. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення 834

§ 3. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції 848

§ 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції 851

§ 5. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування

рішень та ухвал в суді апеляційної інстанції 867

Питання для самоконтролю 883

Глава XXXVI КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Сутність та значення перегляду судових постанов у касаційному

порядку 884

§ 2. Право касаційного оскарження та порядок його здійснення 889

§ 3. Підготовка справи до розгляду в суді касаційної інстанції

та її розгляд 894

§ 4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування

рішень та ухвал у суді касаційної інстанції 900

§ 5. Оскарження ухвал суду першої та апеляційної інстанцій

у касаційному порядку 910

Питання для самоконтролю 913

Глава XXXVII

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

§ 1. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним

Судом України 914

§ 2. Суб'єкти та об'єкти оскарження судових рішень до Верховного

Суду України 920

§ 3. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України 923

§ 4. Повноваження Верховного Суду України 927

Питання для самоконтролю 931

Глава XXXVIII ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

§ 1. Сутність та значення провадження у зв'язку з нововиявленими

обставинами 932

§ 2. Підстави перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами 933

§ 3. Процесуальний порядок перегляду у зв'язку з нововиявленими

обставинами 936

Питання для самоконтролю 939

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Глава XXXIX ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СТРУКТУРІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Виконання судових рішень як частина цивільного процесу 940

§ 2. Учасники виконавчого провадження 949

§ 3. Роль суду у виконавчому провадженні 958

Питання для самоконтролю 961

Глава ХЬ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Підстави виконання судових рішень та актів інших органів.

Виконавчі документи 962

§ 2. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання 964

§ 3. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження 966

Питання для самоконтролю 976

Глава ХІЛ ОКРЕМІ ВИКОНАВЧІ ДІЇ

§ 1. Звернення стягнення на майно боржника 977

§ 2. Звернення стягнення на будинки 982

§ 3. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника,

що знаходяться в інших осіб або належать боржникові від інших осіб. 984 § 4. Звернення стягнення на заробітну плату (заробіток), пенсію та

стипендію боржника 986

§ 5. Звернення стягнення на майно боржника — юридичної особи 991

§ 6. Розподіл стягнутих сум між стягувачами 993

§ 7. Виконання рішень про передачу певних предметів і здійснення

певних дій 995

Питання для самоконтролю 1001

Глава ХІЛІ

ПОВОРОТ ВИКОНАННЯ ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

§ 1. Поворот виконання судових рішень 1002

§ 2. Судовий контроль за виконанням судових рішень 1005

Питання для самоконтролю 1009

Глава ХІЛН

ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

§ 1. Поняття втрати судового провадження 1010

§ 2. Процесуальний порядок відновлення втраченого судового

провадження 1014

§ 3. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження... 1022 Питання для самоконтролю 1024

ЧАСТИНА П’ЯТА МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ)

Глава ХІЛѴ

ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

§ 1. Поняття міжнародного цивільного процесу 1025

§ 2. Джерела міжнародного цивільного процесу 1028

Питання для самоконтролю ; 1035

Глава XIV

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

§ 1. Іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи

як учасники міжнародного цивільного процесу 1036

§ 2. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб, їх процесуальна

право-та дієздатність 1039

§ 3. Особливості процесуального становища держави, міжнародних

організацій та інших суб'єктів (судові імунітети) 1044

Питання для самоконтролю 1050

Глава ХЬУІ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

§ 1. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб 1051

§ 2. Визначення матеріального закону, що підлягає застосуванню 1060

§ 3. Судові доручення 1064

§ 4. Питання легалізації та перекладу документів 1079

Питання для самоконтролю 1092

Глава ХЬУІІ ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

§ 1. Поняття й умови визнання та виконання рішень іноземних судів.... 1093 § 2. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду,

що підлягає примусовому виконанню 1099

§ 3. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому

виконанню П06

Питання для самоконтролю 1112

Глава ХІЛТІІ

КОНВЕНЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 1. Статус Європейського суду з прав людини 1113

§ 2. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини 1116

§ 3. Процедура прийняття скарги Європейським судом з прав людини та її розгляд 1119

§ 4. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання

в національних правопорядках 1126

Питання для самоконтролю 1130

ЧАСТИНА ШОСТА ПРОВАДЖЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ

Глава ХЫХ ГОСПОДАРСЬКЕ СУДОЧИНСТВО

§ 1. Система господарських судів 1131

§ 2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ 1133

§ 3. Учасники господарського процесу 1138

§ 4. Порушення провадження по справах та їх розгляд господарськими

судами 1142

§ 5. Перегляд рішень, ухвал, постанов господарського суду 1151

§ 6. Виконання рішень, ухвал і постанов господарських судів 1162

Питання для самоконтролю 1166

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО

§ 1. Адміністративні суди «та їх система___ 1167

§ 2. Адміністративна юрисдикція. Підсудність справ 1172

§ 3. Учасники адміністративного судочинства 1177

§ 4. Провадження в адміністративному суді першої інстанції. Судові

рішення 1179

§ 5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ... 1186

§ 6. Перегляд рішень адміністративних судів 1188

§ 7. Виконання рішень адміністративних судів 1197

Питання для самоконтролю 1199

ЧАСТИНА СЬОМА ПОЗАСУДОВІ ЦИВІЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ

Розділ 1

НОТАРІАТ І НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС Глава Ы НОТАРІАТ І СУД

§ 1. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу 1200

§ 2. Правовий статус нотаріуса 1212

§ 3. Компетенція нотаріальних органів 1216

§ 4. Страхування цивільної відповідальності нотаріуса 1220

§ 5. Контроль за діяльністю нотаріуса '................ 1222

Питання для самоконтролю............................... ' 1228

Глава ІЛІ НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

§ 1. Поняття нотаріального процесу 1230

§ 2. Принципи нотаріального процесу 1233

§ 3. Суб'єкти нотаріального процесу 1236

§ 4. Стадії нотаріального процесу 1238

§ 5. Загальні правила вчинення нотаріальних дій 1242

Питання для самоконтролю 1245

Глава ІЛII

НОТАРІАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ (ОКРЕМІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ)

§ 1. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення безспірного права 1246

§ 2. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення

безспірних фактів 1248

§ 3. Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили

платіжним зобов'язанням і борговим документам 1251

§ 4. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна

та документів 1253

Питання для самоконтролю 1255

Глава НУ

ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО НОТАРІАТУ

§ 1. Міжнародно-правове співробітництво у нотаріальній сфері 1256

§ 2. Міжнародний обіг нотаріальних актів 1262

§ 3. Міжнародний союз нотаріату 1268

Питання для самоконтролю 1274

Розділ 2

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПОРІВ

Глава І_У ТРЕТЕЙСЬКЕ СУДОЧИНСТВО

§ 1. Третейський суд. Значення третейського розгляду спорів 1275

§ 2. Порядок розгляду справ третейським судом 1279

§ 3. Рішення третейського суду 1284

§ 4. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів 1289 § 5. Провадження у справах про видачу виконавчих листів

на примусове виконання рішень третейських судів 1292

Питання для самоконтролю 1295

Глава ЬУІ

МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ

§ 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу 1296

§ 2. Міжнародно-договірна уніфікація комерційного арбітражу 1298

§ 3. Міжнародні регламенти, Типовий закон про міжнародний

комерційний арбітраж ЮНСІТРАЛ 1300

§ 4. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного

арбітражу 1302

§ 5. Арбітражні рішення. Виконання рішень 1304

Питання для самоконтролю 1307

Глава ЬУП

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО ТА МЕДІАЦІЯ

§ 1. Сутність медіації (посередництва) 1308

§ 2. Принципи медіаційної процедури 1313

§ 3. Присудова та досудова (зовнішня) медіація 1317

§ 4. Практика застосування медіації 1321

§ 5. Регуляторні аспекти впровадження процедур медіації 1324

Питання для самоконтролю 1329

Список основної літератури 1330

Предметний покажчик 1334

<< |
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме Зміст:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 14. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 15. § 2. Характеристика страхового механизма обеспечения безопасности личности.
 16. § 1. Понятие и сущность страхования жизни и здоровья сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
 17. § 2. Перспективы развития обязательного страхования сотрудников аварийно-спасательных подразделений МЧС России.
 18. 4.2.1. Створення та державна реєстрація компанії
 19. §2. Перспективы включения преступления «терроризм» в Римский статут Международного уголовного суда
 20. 2.1 Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в истории досоветского Таджикистана
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -