<<
>>

§ 3. Учасники адміністративного судочинства

При розгляді адміністративної справи в суді у процесі беруть участь багато осіб, які об'єднані загальною назвою — «учасники адміністра­тивного процесу» (гл. 5 розд. II КАС). Серед учасників процесу закон виділяє осіб, які беруть участь у справі, — це сторони, треті особи, .пред­ставники сторін та третіх осіб (ст.

47 КАС), а також в адміністративних справах можуть брати участь органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у випадках, вста­новлених законом. Згідно зі ст. 60 КАС це: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи.

До учасників рроцесу закон відносить і другу групу — інші учас­ники процесу, які сприяють здійсненню правосуддя, — це секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач (ст. 62 КАС).

Особи, які беруть участь у справі, займають особливе місце серед інших учасників адміністративного процесу. Вони відіграють у цьому процесі важливу роль, оскільки їх діяльність впливає на рух процесу­альних відносин, виникнення, зміну та припинення процесу в цілому.

Перелічені особи, які беруть участь у справі, об'єднані в одну групу перш за все через наявність у них юридичної заінтересованості у резуль­таті вирішення справи. їх заінтересованість визначається тим, що вони мають відношення до справи як учасники матеріального спору. Це озна­чає, що у своїх судженнях і діях можуть торкатися правової суті адміні­стративної справи, висловлюватися з будь-яких питань, що виникають у ході її розгляду та виконання ухваленого в ній судового рішення.

Ступінь заінтересованості в осіб, які беруть участь у справі, є різним. Це залежить від обсягу процесуальних повноважень, якими вони наді­лені законом. Сторони мають як матеріально-правову, так і процесуально- правову заінтересованість у результаті вирішення справи, через те що, беручи участь у процесі для захисту своїх суб'єктивних прав, свобод та інтересів, вони перебувають між собою у спірних матеріальних відно­синах, які потребують судового захисту.

Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач (ст. 50 КАС). Позивачем в адміністративній справі можуть бути гро­мадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень. Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено КАС.

Громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання, юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень: 1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян; 2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 3) про примусове видво­рення іноземця чи особи без громадянства з України; 4) про обмежен­ня Щодо реалізації права на мирні зібрання (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо); 5) в інших випадках, встановлених законом.

Певну особливість серед осіб, які беруть участь у справі, мають треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, оскільки вони, на відміну від інших осіб, не можуть бути ініціаторами виникнення адміністративного процесу. Це пояснюється тим, що юри­дичний інтерес такої особи полягає у вигідному для неї вирішенні спору між позивачем і відповідачем, оскільки рішення у справі може вплинути на її права та обов'язки щодо однієї із сторін у процесі.

Самостійну групу учасників адміністративного процесу становлять особи, які не беруть участь у справі, і законодавець називає їх іншими учасниками цивільного процесу. Це секретар судового засідання, судо­вий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. Зазначені особи не мають юридичної заінтересованості у справі, що й відрізняє їх від осіб, які беруть участь у справі. Незважаючи на відсутність у цих осіб юридичної заінтересованості, обійтись без їх участі в адміністра­тивному процесі неможливо. Метою участі інших учасників адміні­стративного процесу є сприяння у здійсненні правосуддя в адміністра­тивній справі. Вони сприяють особам, які беруть участь у справі, у доказовій діяльності, а суду — у встановленні фактичних обставин справи. Суд і названі особи мають взаємні процесуальні права і обов'язки, тому вони є суб'єктами адміністративних процесуальних відносин. У юридичній літературі їх ще називають неосновними суб'єктами процесуальних правовідносин .

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 3. Учасники адміністративного судочинства:

 1. Учасники та етапи адміністративного судочинства. Рішення адміністративних судів
 2. § 3. Принципи адміністративного судочинства
 3. 1. «Адміністративна процедура» у змісті адміністративного процесу
 4. 3. Принципи адміністративної юстиції та проблеми їх законодавчого закріплення
 5. 2. Адміністративний позов і учасники судового розгляду
 6. Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства
 7. Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
 8. Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом
 9. Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу
 10. Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне судочинство
 11. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 12. Стаття 24. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів
 13. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 14. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 15. § 3. Учасники адміністративного судочинства
 16. 2.1 Учасники судового процесу та їх об’єктивні і суб’єктивні фактори впливу на формування і ухвалення безпомилкових адміністративних судових рішень
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -