<<
>>

§ 2. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

Право на звернення до ЄСПЛ мають фізичні, юридичні особи, група фізичних та юридичних осіб, які стверджують, що вони є жерт­вами порушень їх прав, визнаних Конвенцією та доданими до неї про­токолами, з боку держав — учасниць ЄКПЛ (ст.

34 Конвенції).

і Щодо фізичних осіб, то громадянство держави — учасниці Кон­венції не є визначальним для можливості бути позивачем (юрисдикція держави за принципом громадянства), — головне, щоб порушення було скоєно під юрисдикцією держави-учасниці, а позивачем може бути також іноземець, особа без громадянства незалежно від того, постійно чи тимчасово вона перебуває під юрисдикцією держави (територіаль­ний принцип), а також незалежно від того, чи є законним таке пере­бування (це дуже актуально у зв'язку з проблемою нелегальної мігра­ції у країнах Європи, тож Конвенція стоїть на захисті прав нелегальних мігрантів, біженців).

Група фізичних осіб може бути визнана позивачем уразі, коли по­рушення їх прав випливало з одного акта порушення свого зобов'язання за ЄКПЛ державою-відповідачем, тобто порушення було одночасним та ідентичним. Хоча сама Конвенція не тлумачить поняття «група осіб», але практика ЄСПЛ пішла таким шляхом, що це поняття в контексті Конвенції не охоплює осіб, права яких були порушені в різний час схожими діями держави. У зв'язку з цим не слід плутати з групою осіб як єдиним позивачем ситуацію, коли Суд за власним розсудом об'єднує схожі скарги в одну справу задля спрощення діловодства.

Юридичні особи також є суб'єктами звернень до ЄСПЛ, хоча ст. 34 ЄКПЛ конкретно не містить перелік цих суб'єктів, а обмежується лише згадкою про неурядові організації. Дійсно, неурядові організації вва­жаються класичним, якщо так можна говорити, юридичним суб'єктом звернення до Суду, оскільки їх метою є спеціальне представництво досить різноманітного кола інтересів. Але дотримуючись телеологіч­ного методу тлумачення Конвенції , Суд визнав повноцінне право на звернення до нього юридичних осіб, оскільки певні права, гарантова­ні Конвенцією, можуть бути реалізовані у повному обсязі лише юри­дичними особами, а також їх об'єднаннями.

Наприклад, ким найшир- ше може бути реалізована свобода вираження поглядів (ст. 10 Конвен­ції), ніж засобом масової інформації?

Щодо неурядових організацій, то вони можуть подавати скарги до ЄСПЛ, якщо діють у формі об'єднань в розумінні ст. 11 ЄКПЛ (неуря­дові організації, політичні партії, профспілки, суспільні фонди, під­приємницькі асоціації, благодійні фонди, церква тощо), незалежно від того, чи є вони юридичними особами, тут головним критерієм є ви-

Див.: Мармазов, В. Про телеологічне (цільове) тлумачення Європейської Кон­венції про захист прав людини та основних свобод [Текст] / В. Мармазов // Право України. - 2004. - № 1. - Є. 26-29.

конання не публічних функцій , оскільки протилежне перетворювало

б Суд на орган для вирішення міжінституційних спорів держ&в- учасниць, а це б суперечило принципу державного суверенітету.,;

Неурядові організації, так само як і юридичні особи, взагалі можуть подавати скарги по захисту не всіх прав, передбачених Конвенцією. Вони мають довести, що відбулося порушення саме прав організації, а не ін­дивідуальних прав осіб, які є членами цієї організації. Тобто має бути завдано шкоди безпосереднім правам неурядової організації як пред­ставнику тих чи інших інтересів. Тож логічно, що неурядова організація не може бути суб'єктом захисту, наприклад, права на життя (ст. 2 ЄКПЛ) або заборони катування (ст. З ЄКПЛ), рабства (ст. 4 ЄКПЛ) тощо!

Право на подання скарги є у постраждало! особи незалежно від дієздатності, тобто до ЄСПЛ можуть звертатися недієздатні, обмежено дієздатні та неповнолітні особи.

Європейський суд з прав людини може приймати лише ті скарги, які засновані на порушеннях прав, що індивідуально та безпосередньо стосуються позивача. Це означає, що особа не може подавати скаргу в інтересах інших осіб (доти, поки вони не визнають позивача їх офі­ційним представником) або абстрактну скаргу в інтересах суспільства в цілому, тобто асііорориіагіз. Пояснюється це тим, що під юрисдикцію Суду не підпадає загальна перевірка національного законодавства без зв'язку з конкретною справою.

Те, що порушення має стосуватися по­зивача, індивідуально та безпосередньо можна назвати кваліфікованим зв'язком між неправомірними діями держави та особою, що обумовлює існування в Суду юрисдикції гаііопе ретопае, тобто існування юрис­дикції щодо позивача.

Може здатися, що таким чином ЄКПЛ та ЄСПЛ заклали принцип, який обмежує значну кількість осіб від права на подання скарги, що веде до обмеження механізму реалізації прав людини. Але знову жтаки практика знайшла баланс у цьому питанні та виробила таке поняття, як «потенційна жертва». «Потенційною жертвою» може бути визнана особа, права якої ще не порушені, але будь-якої миті можуть бути по­рушені через існування відповідного законодавчого обмеження .

Поряд з поняттям «потенційна жертва» існує також поняття «опо­середкована жертва». Це особи, які наділені правом звернення до Суду з огляду на їх особливо тісний зв'язок із прямою жертвою порушення.

1 КЕШЕ V. Зраіп, по. 35216/97, Соттізяіоп сіесізіоп от 8 ЗеріетЬег 1997.

2 1 1 КІанз апа Оікегз V. Сегтапу, 6 ЗеріетЬег 1978, Зегіез А по. 28, Campbell апа

Созат V. Іке Ппііеа КіщЛот, 25 РеЬгаагу 1982, Зегіея А по. 48.

Це можуть бути батьки, подружжя, діти жертв , а також законні пред-

2

ставники жертви, яка померла . Опосередкована жертва може подава­ти скаргу самостійно від свого імені. Подача скарги прямою жертвою неЮбмежує опосередковану жертву у поданні скарги.

•Для того щоб скарга була прийнята, окрім того, що позивач повинен бути жертвою порушення, має існувати ще одна умова — порушення має продовжуватися. Оскільки мета ЄКПЛ полягає у дотриманні та гарантуванні державами-учасницями прав, визнаних нею, то позитив­на зміна національного законодавства та практики реалізації прав у державі призводить до автоматичного закриття справи (крім того, у позивача зникає статус жертви).

Представляти свої інтереси позивач може як самостійно, так і через свого офіційного захисника. Регламент ЄСПЛ встановлює, що офіцій­ним захисником позивача може бути адвокат, котрий має дозвіл на заняття адвокатською діяльністю в державі — учасниці Конвенції. Голова Суду може дозволити бути захисником також іншій особі.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини:

 1. 5. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина
 2. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 3. §6 Міжнародні організаційно-правові механізми захисту прав людини
 4. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 5. 5. Рішення суду у справі про відновлення втраченого судового провадження
 6. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 7. § 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт
 8. § 3. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справи з одного суду до іншого
 9. § 2. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини
 10. § 4. Рішення Європейського суду з прав людини та їх виконання в національних правопорядках
 11. Загальні правила виконавчого провадження
 12. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини
 13. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
 16. 3.1. Провадження у справах про встановлення фактів, що тягнуть за собою виникнення, зміну чи припинення сімейних правовідносин
 17. Зміст цивільних правовідносин у сфері здійснення медичної діяльності
 18. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 19. 2.2. Правовий статус прокурор, який звернувся із заявою про відкриття виконавчого провадженняу справах щодо захисту прав та інтересів дітей
 20. 3.4. Європейське співробітництво в сфері оперативно-розшукової діяльності
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -