<<
>>

§ 6. Виконання рішень, ухвал і постанов господарських судів

Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим рішенням законної сили.

Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендо­ваним чи цінним листом.

У разі повного або часткового задоволення первісного і зустрічно­го позовів накази про стягнення грошових сум видаються окремо з кожним позовом.

Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів чи проти декількох відповідачів або якщо виконання повинно бути про­ведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом.

У наказі господарського суду має бути зазначено: найменування господарського суду, номер справи, дата прийняття рішення, дата ви­дачі наказу та строк його дії; резолютивна частина рішення; наймену­вання стягувача і боржника, їх адреси, найменування і номери рахунків у банках та інші необхідні дані. Наказ повинен відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про ви­конавче провадження».

Якщо рішенням господарського суду встановлюється відстрочка або розстрочка виконання, в наказі зазначається, з якого часу почина­ється перебіг строку його дії.

Наказ підписується суддею і засвідчується печаткою господарсько­го суду.

Господарський суд, який видав наказ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або ви­дачі, чи визнати наказ таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за наказом.

Господарський суд розглядає заяву в десятиденний строк у судово­му засіданні з повідомленням стягувача та боржника і виносить ухва­лу.

Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви господарський суд має право своєю ухвалою зупи­нити стягнення за наказом, а також витребувати наказ.

Господарський суд ухвалою вносить виправлення до наказу, а у разі, якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника від­сутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, госпо­дарський суд визнає наказ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Якщо стягнення за таким наказом уже відбулося повністю або частково, господарський суд одночасно на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане стягувачем за наказом.

Ухвала господарського суду за результатами розгляду заяви надси­лається стягувачеві і боржнику у п'ятиденний строк з дня її винесення. Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому законом.

Виданий стягувачеві наказ може бути пред'явлено до виконання не пізніше трьох років з дня прийняття рішення, ухвали, постанови або закінчення строку, встановленого уразі відстрочки виконання судово­го рішення або після винесення ухвали про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання.

У цей строк не зараховується час, на який виконання судового рі­шення було зупинено.

У разі пропущення строку для пред'явлення наказу до виконання з причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк може бути відновлено.

Заява про відновлення пропущеного строку подається до господар­ського суду, який прийняв судове рішення. Заява розглядається у засі­данні господарського суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви. За результатами розгляду заяви ви­носиться ухвала, яка надсилається стягувачеві і боржнику. Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному та касаційному порядку.

У разі втрати наказу господарський суд може видати його дублікат, якщо стягувач звернувся із заявою про це до закінчення строку, вста­новленого для пред'явлення наказу до виконання.

Про видачу дубліката наказу виноситься ухвала. До заяви про ви­дачу дубліката наказу мають бути додані: довідка установи банку, державного виконавця чи органу зв'язку про втрату наказу; при втраті наказу стягувачем — довідка стягувача, підписана керівником чи за­ступником керівника та головним (старшим) бухгалтером підприєм­ства, організації, що наказ втрачено ідо виконання не пред'явлено.

При наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи його заступника і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.

При відстрочці або розстрочці виконання рішення, ухвали, поста­нови господарський суд на загальних підставах може вжити заходів щодо забезпечення позову.

Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, по­станови, зміну способу та порядку їх виконання виноситься ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку.

1164

У необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або державному виконавцю.

Мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження мирової угоди господар­ський суд виносить ухвалу.

Якщо виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийня­то нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або проваджен­ня у справі припинено, або позов залишено без розгляду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на користь стягувача за змінени­ми чи скасованими у відповідній частині рішенням, постановою.

Видача наказу про повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості провадиться господарським судом за заявою боржника, до якої додається довідка, підписана керівником чи заступником керів­ника і головним (старшим) бухгалтером, про те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно ви­лучено державним виконавцем.

Якщо невиконані рішення або постанова змінені чи скасовані і при­йнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або про­вадження у справі припинено, або заяву залишено без розгляду, госпо­дарський суд виносить ухвалу про повне або часткове припинення стягнення за зміненими чи скасованими у відповідній частині рішен­ням, постановою.

Стягувач, боржник та прокурор мають право оскаржити до госпо­дарського суду дії чи бездіяльність органів Державної виконавчої служби України щодо виконання рішень, ухвал і постанов господар­ських судів.

2

Відповідно до ст. 121 ГПК такі скарги можуть бути подані протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли дія мала бути вчинена.

Скарги на дії органів Державної виконавчої служби розглядаються господарським судом, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник чи прокурор та орган виконання судових рішень.

Неявка боржника, стягувача, прокурора чи представника органу Державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.

За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсила­ється стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень.

Ухвалу може бути оскаржено в> апеляційному та касаційному по­рядку.

Питання для самоконтролю

1. Які справи розглядаються господарськими судами?

2. Які є особливості розгляду справ про банкрутство?

3. Якою є класифікація учасників господарського процесу?

4. Які є правила та види підсудності господарських справ?

5. Які є особливості правил доказування тадоказів у господар­ському процесі?

6. Які забезпечувальні заходи передбачені в господарському процесі?

7. Яким є порядок розгляду справ господарським судом?

8. Які рішення по справі ухвалює господарський суд?

9. Які існують форми перегляду рішень господарських судів?

10. Які є особливості виконання рішень господарських судів?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 6. Виконання рішень, ухвал і постанов господарських судів:

 1. Стаття 181. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби
 2. Стаття 267. Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах
 3. 1.2. Принципи господарського судочинства
 4. 3.3. Судові витрати
 5. 9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення
 6. 10.1. Загальна характеристика інституту виконання судових рішень
 7. 10.3. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду
 8. 10.4. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення. Поворот виконання рішення, постанови
 9. § 2. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ
 10. § 6. Виконання рішень, ухвал і постанов господарських судів
 11. Доступ до судових рішень
 12. ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 13. 3. Р.В. Ігонін. Реформування органів примусового виконання судових рішень // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право), 3(50) 2010, - С. 142149.
 14. М. Руденко. Прокурор як суб'єкт оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби України // Вісник Національної академії прокуратури України №1, 2012, - С.17-22.
 15. Термін виконання судових рішень. Відстрочення та розстрочення
 16. Тлумачення міжнародних договорів судами загальної юрисдикції
 17. Підвідомчість цивільно-правових спорів третейським судам (арбітрабельність)
 18. Звернення рішень третейських судів до примусового виконання
 19. 2.2 Судові рішення на стадіях апеляційного і касаційного провадження.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -