<<
>>

§ 4. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів

Нотаріус за місцем відкриття спадщини за заявою спадкоємців або виконавця заповіту, або за своєю власного ініціативою вживає заходів до охорони спадкового майна, коли це потрібно в інтересах спадкоєм­

ців, відказоодержувачів, кредиторів або територіальних громад.

Ці заходи вживаються ним безпосередньо або шляхом надання доручен­ня іншому нотаріусу чи посадовим особам органів місцевого само­врядування за місцезнаходженням майна.

Заяви з проханням про вжиття заходів щодо охорони спадкового майна подаються як письмово, так і усно.

Вживаючи заходів щодо охорони майна, нотаріус або посадова осо­ба органу місцевого самоврядування встановлюють місце відкриття спадщини, сповіщають про це спадкоємців і вчиняють дії, які закінчу­ються складенням опису і передачею описаного майна на відповідальне зберігання. Опис і оцінка речей провадяться за актом з участю заінте­ресованих осіб, якщо вони того бажають, і не менше як двох свідків.

Після опису майна заява про вчинення охоронних дій реєструється в книзі обліку і заводиться спадкова справа. Якщо є спадкоємці, то описане майно передається на зберігання їм або іншим заінтересованим особам. Якщо в заповіті спадкодавець вказав виконавця заповіту, то охоронцем майна доцільно призначити дану особу.

Передача майна на охорону фіксується написом на акті опису, а та­кож розпискою особи, яка прийняла майно на зберігання і попереджена про кримінальну і матеріальну відповідальність за розтрату або утаю­вання спадкового майна і заподіяну шкоду.

Охорона спадкового майна триває до прийняття спадщини всіма спадкоємцями, а якщо вона ними не була прийнята, то до закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини (статті 1220, 1270 ЦК). Якщо до закінчення вказаного строку залишається менше трьох місяців і над­ходить заява про згоду прийняти спадщину від осіб, для яких право спадкоємства виникає у випадку неприйняття спадщини іншими спад­коємцями, охорона спадкового майна продовжується до трьох місяців (ч.

2, ч. З ст. 1270 ЦК).

У випадку відсутності майна, яке підлягає опису, про це складаєть­ся акт і сповіщаються спадкоємці.

Якщо спадкоємці заперечують проти опису, складається акт про відмову пред'явити майно і заінтересованим особам роз'яснюється позовний порядок витребування належної частки спадкового майна.

До прийняття спадщини нотаріус може видати спадкоємцеві дозвіл на отримання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій уста­нові) на покриття витрат з догляду за спадкодавцем під час його хво­роби, а також на його поховання; на утримання осіб, що перебували на утриманні спадкодавця; витрат, пов'язаних з повідомленням спадко- 1254

ємців про відкриття спадщини; інших витрат, викликаних обставинами, які мають істотне значення. Нотаріус або посадова особа органу міс­цевого самоврядування зобов'язані попередньо повідомити спадкоєм­ців про припинення заходів щодо охорони спадкового майна.

Нотаріуси та консульські установи приймають на зберігання пере­дані їм з цією метою документи.

Документи приймаються на зберігання за заявами фізичних і юри­дичних осіб згідно із зробленим описом. Про прийняття різного роду документів на зберігання нотаріус видає особі, яка їх здала, свідоцтво за встановленою формою, до якого додається примірник опису.

Документи, прийняті на зберігання нотаріусом, повертаються на вимогу особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноважених нею осіб при пред'явленні свідоцтва і примірника опису документів або за рішенням суду.

Питання для самоконтролю

1. Які факти має перевірити нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину?

2. У яких випадках нотаріус може видати свідоцтво про право власності на частку у спільному майні подружжя?

3. За якими правилами видається свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)?

4. Які безспірні факти може посвідчити нотаріус?

5. Для яких правочинів нотаріальна форма є обов'язковою?

6. Якою є процедура посвідчення правочинів щодо відчужен­ня нерухомого майна?

7. Дайте характеристику виконавчого напису нотаріуса.

8. За наявності яких умов нотаріус вправі вчинити виконавчий напис?

9. За якими документами стягнення заборгованості провадить­ся у безспірному порядку за виконавчим написом?

10. У якому порядку здійснюється зберігання спадкового майна?

11. У яких випадках і в якому порядку нотаріус здійснює на­кладання заборони відчуження нерухомого та рухомого майна?

12. У якому порядку оформляється прийняття нотаріусом до­кументів на зберігання?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 4. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів:

  1. ТЕМА 5. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА У ТОРГОВОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  2. § 1. Поняття нотаріату. Модель нотаріату латинського типу
  3. § 4. Стадії нотаріального процесу
  4. § 4. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів
  5. Зміст
  6. Тема 15. Радянська державність і право в Україні в 20-30 рр. ХХ ст.
  7. Права і законні інтереси нотаріусів як об’єкт адміністративно- правового захисту
  8. Сучасний стан адміністративно-правового регулювання контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
  9. Система суб’єктів здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та їх адміністративно-правовий статус
  10. §2. Законодавство УРСР в роки перебудови
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -