<<
>>

§ 3 . Процесуальний порядок перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами

Цивільне процесуальне законодавство окреслило коло суб'єктів процесуальної діяльності, які мають право ставити перед судом питан­ня про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і судових наказів.

Такими суб'єктами є сторони та інші особи, які бе­руть участь у справі (ст. 362 ЦПК).

Правонаступник сторони або третьої особи, яка заявляє самостій­ні вимоги на предмет спору, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, також може ставити питання про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами судової постанови, оскільки процесу­альне правонаступництво допускається у всіх стадіях процесу.

Цивільне процесуальне законодавство встановило вимоги щодо змісту і форми заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обста­винами. Так, відповідно до ст. 364 ЦПК заяви про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обстави­нами за формою і змістом повинні відповідати вимогам щодо оформ­лення заяв до суду першої інстанції.

У заяві зазначаються: найменування суду, якому адресується заява; повне ім'я (найменування) особи, яка подає заяву, місце її проживання чи знаходження; інші особи, які брали участь у справі; дата ухвалення чи постановления і зміст рішення, ухвали чи судового наказу, про пере­гляд яких подано заяву; нововиявлені обставини, якими обґрунтову­ється вимога про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу, і дата їх відкриття або встановлення; посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених обставин. До заяви додаються її копії відпо­відно до кількості осіб, які брали участь у справі.

Хоча прямої вказівки про наслідки недодержання вимог закону відносно форми і змісту даної заяви процесуальне законодавство не містить, однак такими мають бути наслідки, передбачені ст. 121 ЦПК.

Відповідні суб'єкти права звернення із заявою про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть звернутися з відпо­відною заявою до суду протягом одного місяця з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду (ст.

362 ЦПК). Зазначений термін на звернення до суду із заявою про перегляд судових постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами обчислюється:

1) у випадках наявності істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі заявникові, — з дня відкриття обставин, що мають істотне значення для справи;

2) у випадках встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного виснов­ку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості доку­ментів або речових доказів, що потягли за собою постановления неза­конного або необгрунтованого рішення, — з дня, коли вироку кримі­нальній справі набрав законної сили;

3) у випадку скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановления ухвали, що підлягають перегля­ду, — з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким скасова­но судове рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановления ухвали, які підлягають перегляду;

4) у випадках встановлення Конституційним Судом України не­конституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого поло­ження, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане, — з дня ухвалення Конституційним Судом України відповідного рішення (ст. 362 ЦПК).

Якщо особи, які беруть участь у справі, пропустять строк подання заяви про перегляд судової постанови у зв'язку з нововиявленими об­ставинами, то строк може бути поновлений, якщо він пропущений з поважних причин. Якщо судом, до якого звернулася особа, яка бере участь у справі, буде встановлено, що строк пропущений із неповажних причин, то заява повинна бути залишена без розгляду.

Відповідно до ст. 363 ЦПК рішення, ухвала суду чи судовий наказ переглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ.

Ухвала суду апеляційної чи касаційної інстанції, якою було від­хилено скаргу на рішення суду першої чи апеляційної інстанції, у разі

перегляду рішення чи ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами втрачає законну силу.

Заява або подання підлягає розгляду в одному провадженні із справою, по якій винесено судове рішення. Якщо справа не збереглася, заява може бути розглянута лише після відновлення судового провадження.

У заяві можна ставити питання про перегляд рішення, ухвали або судового наказу по одній справі. У тих випадках, коли нововиявлені обставини стосуються судових рішень взаємозв'язаних справ, заява подається і розглядається по кожній справі окремо.

Відповідно до ст. 365 ЦПК заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами розгляда­ється у судовому засіданні. Заявник та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання. Неявка цих осіб не є перешкодою для розгляду заяви.

Заяви про перегляд судового акта розглядаються за правилами, які регулюють розгляд справи у судовому засіданні, з урахуванням особ­ливостей даного питання. Особа, яка подала заяву, виступає у процесі як заявник, першою дає пояснення і виступає у дебатах; за рештою осіб, які беруть участь у справі, зберігається їх попереднє процесуаль­не становище.

Особи, які беруть участь у справі, до розгляду справи та в судовому засіданні відповідно до принципу змагальності мають право подавати докази і обгрунтування або заперечення наявності підстав для відповід­ного перегляду. Ці докази досліджуються та оцінюються судом за загаль­ними правилами цивільного судочинства. Слід мати на увазі, що оцінка доказів судом, який переглядає судове рішення чи ухвалу, обов'язково має місце в усіх випадках перегляду (як у апеляційному, касаційному, у зв'язку з винятковими обставинами, так і у зв'язку з нововиявленими обставина­ми), але відрізняються характер, мета та наслідки такої оцінки. Характер завдань, які стоять перед судом у процесі його діяльності по здійсненню правосуддя, визначає і характер оцінки доказів.

При перегляді рішень, ухвал або судового наказу у зв'язку з ново­виявленими обставинами суд оцінює докази, які підтверджують на­явність або відсутність нововиявлених обставин.

При перегляді рішень, ухвал і судових наказів у зв'язку з новови­явленими обставинами подання доказів має метою підтвердити наяв­ність або відсутність нововиявлених обставин і довести наявність або відсутність підстав для перегляду внаслідок цих обставин.

Таким чином, подані до суду докази при перегляді у зв'язку з ново­виявленими обставинами оцінюються судом тільки з точки зору іс- 938

нування або неіснування нововиявлених обставин, а також впливу цих обставин на правосудність ухваленого, такого, що набрало законної сили, рішення, ухвали чи судового наказу.

При перегляді у зв'язку з нововиявленими обставинами суд не по­винен оцінювати зібрані по справі докази з точки зору вирішення спо­ру по суті, визначення прав та обов'язків сторін. Ці питання має ви­рішувати суд, який розглядає справу по першій інстанції.

Розглянувши заяву, суд своєю ухвалою або задовольняє заяву і ска­совує рішення, ухвалу суду чи судовий наказ у зв'язку з нововиявле­ними обставинами, або відмовляє в її задоволенні у разі необґрунто­ваності заяви. Після скасування рішення, ухвали суду або судового наказу справа розглядається судом за правилами, встановленими для даної категорії справ (ст. 365 ЦПК).

Новий розгляд справи по суті проводиться в окремих судових за­сіданнях.

Постановлениям ухвали про задоволення заяви або ухвали про відхилення заяви закінчується стадія перегляду у зв'язку з нововияв­леними обставинами рішень, ухвал, якими закінчується розгляд спра­ви, що набрали законної сили, чи судового наказу.

Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає. Ухвала суду про відмову в за­доволенні заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рі­шення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена на загальних підставах.

Питання для самоконтролю

1. Дайте поняття та загальну характеристику перегляду судо­вих рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

2. Які існують підстави перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами?

3. Які судові акти можуть бути переглянуті у зв'язку з ново­виявленими обставинами?

4. Зазначте вимоги закону щодо форми та змісту заяви про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими об­ставинами.

5. Визначте процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

6. Які особи мають право назвернення до суду із заявою про пере­гляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 3 . Процесуальний порядок перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами:

 1. Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 2. Стаття 246. Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 3. Стаття 248. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
 4. Стаття 252. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами
 5. 3.4. Процесуальні строки
 6. 7.2. Порядок розгляду апеляційної скарги. Постанова апеляційної інстанції
 7. 9.2. Порядок подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення
 8. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 9. 3-і Процесуальні форми та підстави участі прокурора у цивільному процесі
 10. Право на апеляційне оскарження та процесуальний порядок його реалізації
 11. 2. Процесуальний порядок реалізації права на перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами
 12. § 1. Сутність т а значення провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
 13. § 3 . Процесуальний порядок перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами
 14. § 6. Перегляд рішень адміністративних судів
 15. У чому відмінність нововиявлених обставин від нових обставин? Наведіть приклад із судової практики.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -