<<
>>

§ 3. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження

Відповідно до ч. 1 ст. 408 ЦПК розгляд справи про відновлення втраченого судового провадження на підставі зібраних і перевірених матеріалів закінчується ухваленням рішення про відновлення втраче­ного провадження повністю або в частині.

Як справедливо зазначало­ся в коментарі до ЦПК 1963 p., необхідність у поновленні всіх матері­алів втраченого судового провадження виникає досить рідко. Тому за звичаєм поновлюється частина провадження за розсудом суду першої або апеляційної інстанції, тобто основні судові документи (рішення, ухвали суду першої або апеляційної інстанції) .

Судові рішення поновлюються з урахуванням внесених до них змін судами апеляційної чи касаційної інстанції. Якщо в будь-якій судовій інстанції мали місце ухвалення додаткового рішення (ст. 220 ЦПК), постановления ухвали про виправлення описок та арифметичних по­милок у судовому рішенні (ст. 219 ЦПК) та про роз'яснення рішення (ст. 221 ЦПК), то такі судові рішення також підлягають поновленню відповідним судом.

При вирішенні питання про поновлення втраченого судового про­вадження суд не повинен робити висновків щодо правильності твер­джень суду, який розглядав справу, та про обгрунтованість вимог за­явника по суті раніше пред'явленого позову за втраченим судовим провадженням.

Якщо зібраних судом матеріалів достатньо для точного поновлен­ня судового рішення, пов'язаного із втраченим судовим провадженням, то рішення або ухвала суду про закриття провадження, якщо вона при­ймалась судом по справі, підлягає поновленню обов'язково.

Частина друга ст. 408 ЦПК передбачає особливості мотивувальної частини рішення суду про задоволення заяви про відновлення прова-

Бюлетень законодавства і юридичної практики України [Текст]. - 1995. —№ 3 //

Практика судів України в цивільних справах. Ч. 2. - К.: Юрінком, 1995. - С. 280-282.

2

Див.: Штефан О. Порядок відновлення втраченого судового провадження [Текст] /

О.

Штефан // Юрид. Україна. - 2005. - № 5. - С. 74.

1022

дження. Зокрема, у мотивувальній частині рішення суду про віднов­лення втраченого судового провадження зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих суду і досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників цивільного процесу з утраченого провадження, суд вважає установленим зміст відновленого судового рішення, наво­дяться висновки суду про доведеність того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з утраченого провадження.

Що стосується змісту вступної та описової частин рішення, то воно, за загальним правилом, повинно відповідати вимогам ст. 215 ЦПК.

За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з такою самою заявою за на­явності необхідних документів (ч. З ст. 408 ЦПК). Постановляючи ухвалу про закриття провадження з розгляду заяви, суд тим самим від­мовляє в поновленні втраченого судового провадження.

Слід зазначити, що в Додатку № З ЦПК 1963 p., на наш погляд, була більш вдалою позиція законодавця, оскільки у цьому випадку суд за­лишав заяву без розгляду, а це надавало заявникові можливість нового звернення до суду з позовом (заявою по справах окремого проваджен­ня) про захист своїх прав чи інтересів, або з такою самою заявою у разі, коли буде виявлено додаткові матеріали і можна буде довести обста­вини, які дозволять відновити втрачене судове провадження. Така позиція законодавця відповідала загальним правилам цивільного су­дочинства.

Вважаємо, що рішення суду про відновлення втраченого судового провадження, а також ухвала про відмову в поновленні втраченого судового провадження (п. 29 ч. 1 ст. 293 ЦПК) можуть бути оскаржені в загальному порядку, передбаченому цивільним процесуальним за­конодавством.

Для вирішення питання про відновлення втраченого судового про­вадження строк його зберігання не має значення.

Відповідно до ч. 4 ст. 408 ЦПК заявник може звернутися до суду із заявою про відновлен­ня втраченого судового провадження у будь-який час, але до закінчен­ня строку пред'явлення виконавчих документів до виконання, якщо такий строк судом не поновлено.

Взагалі строк зберігання судових справ визначається залежно від категорії цивільної справи від 3 до 75 років, на підставі Переліку су­дових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазна­

ченням строків зберігання, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 11.02.2010 р. № 22.

За загальним правилом, заявники у справах про відновлення втра­ченого судового провадження звільняються від сплати судового збору, а також не несуть інші витрати, пов'язані з розглядом судової справи, тобто ці витрати відносять за рахунок держави (ст. 409 ЦПК).

Виняток із цього правила становлять випадки, коли заявники звер­таються до суду із завідомо неправдивою заявою, наприклад, якщо заявникові на момент звернення до суду було відомо про те, що судове провадження фактично не втрачено. За таких умов судові витрати від­шкодовуються заявником. Відповідно до п. 4 ст. 215 ЦПК про стягнен­ня судових витрат повинно бути вказано в резолютивній частині рі­шення про відмову в поновленні втраченого судового провадження. Однак при цьому суд повинен установити, що заявник навмисно надає суду неправдиву інформацію та усвідомлює це. Якщо такі обставини будуть встановлені, суд не закриває ухвалою розгляд заяви, а своїм рішенням відмовляє у задоволенні заяви про відновлення втраченого судового провадження.

Питання для самоконтролю

1. Якою є природа відновлення втраченого судового проваджен­ня?

2. Що служить підставами для відновлення втраченого судо­вого провадження?

3. Які вимоги ставляться до заяви про відновлення втраченого судового провадження ?

4. Яким є порядок відкриття та розгляду справи про відновлен­ня втраченого судового провадження?

5. Якою є юридична сила рішення суду у справі про відновлен­ня втраченого судового провадження?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 3. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження:

 1. Особливості розгляду справ про встановлення фактів, що минуть юридичне значення
 2. 1. Підстави відновлення втраченого судового провадження.
 3. 2. Підсудність заяви.
 4. 5. Рішення суду у справі про відновлення втраченого судового провадження
 5. Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження
 6. Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження
 7. Стаття 408. Рішення суду
 8. § 5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 9. § 1. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі
 10. § 1. Поняття втрати судового провадження
 11. § 2. Процесуальний порядок відновлення втраченого судового провадження
 12. § 3. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження
 13. Які особливості розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження?
 14. 67. Поняття і зміст окремого провадження. Відмінність окремого провадження від інших видів цивільного судочинства.
 15. 72. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
 16. Порядок оскарження рішень третейських судів
 17. 2.1. Порядок подання заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення та відкриття провадження у справі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -