<<
>>

§ 2. Експерт

Експерт, як і свідок, не має у справі юридичної заінтересованості. Разом з тим висновок експертів є засобом доказування, про що йдеть­ся у ст. 57 ЦПК, з якого суд одержує інформацію, яка є необхідною для правильного вирішення справи.

Об'єктивність та достовірність висновку експерта як судового до­казу залежить передусім від правильного вибору особи, призначеної експертом. Саме тому до експерта пред'являються певні вимоги, спря­мовані на забезпечення, з одного боку, високого наукового рівня екс­пертизи і, з другого — об'єктивності й неупередженості висновку.

Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матері­альних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обстави­ни справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань (ч. 1 ст. 53 ЦПК, ст. 10

Закону України «Про судову експертизу»). Як експерт може залучати­ся особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юсти­ції України. Положення про Державний реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян затвер­джено наказом Міністра юстиції України від 15 квітня 1997 р. № 149/7.

У законодавстві не розкривається зміст терміна «спеціальні знання». У судовій практиці зустрічаються випадки, коли перед експертами став­ляться питання, які не потребують спеціальних знань і які може і зобов'язаний встановити сам суд. У рідкісних випадках ЦПК зобов'язує необхідність застосування спеціальних знань і обов'язкове призначення експертизи (ст. 145 ЦПК). При цьому зазначається, для з'ясування яких саме фактів слід призначити експертизу. В інших випадках питання про те, чи потрібні для з'ясування фактичних обставин наукові, технічні і т. п.

спеціальні знання, вирішуються в кожному конкретному випадку суддею (судом), виходячи із характеру фактів, що підлягають встанов­ленню, і змісту поняття «спеціальні знання». Експерт може давати від­повіді на підставі спеціальних пізнань і проведення експертизи лише у питаннях фактів, а не права. Під «спеціальними знаннями» зазвичай розуміють такі знання, які знаходяться за межами правових знань, за­гальновідомих узагальнень, що випливають із досвіду людей . Спеці­альні пізнання не належать до числа загальновідомих, загальнодоступ­них, що мають масове поширення, тобто це ті, якими професійно воло-

. . . 2

діє лише вузьке коло спеціалістів .

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, вправі заявити відвід експерту, якщо він:

1) прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

2) є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклуваль­ник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

3) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості;

^ив.: Треушников, М. К. Судебные доказательства [Текст] /М. К". Треушников. -

М .: Изд. дом «Городец», 2004. - С. 193.

2

4) перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;

5) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань (статті 20, 22 ЦПК).

На відміну від судді, участь експерта в судовому засіданні при по­передньому розгляді даної справи як експерта не є підставою для його відводу (ч. З ст. 22 ЦПК).

За наявності зазначених підстав експерт зобов'язаний заявити са­мовідвід (ст. 23 ЦПК).

Особа, призначена експертом, стає учасником процесу і відповідно суб'єктом цивільних процесуальних відносин, що наділений правами, виконує певні обов'язки і несе передбачену законом відповідальність.

Експерт має право:

- знайомитися з матеріалами справи, що стосуються предмета до­слідження;

- заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків;

- викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її про­ведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання;

- бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосу­ються предмета і об'єктів дослідження;

- задавати питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам;

- відмовитися від давання висновку, якщо подані йому матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов'язків, і ця заява про відмову повинна бути вмотивованою;

- на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду. Таке його право врегу­льовано ст. 86 ЦПК;

-давати усні пояснення щодо свого висновку в судовому засіданні, які заносяться до журналу судового засідання (ст. 147 ЦПК), а це озна­чає, що експерт також повинен мати право робити заяви, які підлягають занесенню до журналу судового засідання, щодо неправильного тлу­мачення учасниками процесу його висновку та показань. Доцільним було б у зв'язку з цим також надати право експерту подавати зауважен­ня щодо неповноти або неправильності запису його пояснень у жур­налі судового засідання;

- користуватися іншими правами, встановленими Законом України «Про судову експертизу» (ч. 10 ст. 53 ЦПК). Наприклад, за ст. 13 цьо­го Закону експерт вправі подавати скарги на дії судді, у провадженні якого знаходиться справа, якщо ці дії порушують права судового екс­перта.

У разі проведення комісійної експертизи, якщо за результатами проведених досліджень думки експертів збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний із висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань або з питання, яке ви­кликало розбіжності.

Цивільний процесуальний закон встановлює певні обмеження для експерта. Експерт не має права:

- за власного ініціативою збирати матеріали для проведення екс­пертизи;

- спілкуватися з особами, які беруть участь у справі, а також з ін­шими учасниками цивільного процесу, за винятком дій, пов'язаних із проведенням експертизи;

- розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з про­веденням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про ре­зультати експертизи;

- знищувати об'єкти експертизи або змінювати його властивості без відповідного дозволу суду, який оформляється ухвалою;

- передоручати проведення експертизи іншій особі.

Експерт зобов'язаний:

- прийняти до провадження доручену судом експертизу;

- провести повне дослідження наданих йому об'єктів і матеріа­лів;

- з'явитися за викликом суду і дати обґрунтований та об'єктивний висновок на поставлені йому питання, а у разі необхідності — роз'яснити його і відповісти на додаткові запитання осіб, які беруть участь у справі, та суду;

- скласти мотивоване письмове повідомлення про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів, а у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення невідкладно заявити суду клопотання щодо його уточнення або повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи за заданими питаннями;

- забезпечити збереження об'єкта експертизи;

- у разі постановления ухвали про припинення проведення екс­пертизи негайно подати матеріали справи та інші документи, що ви­користовувалися для проведення експертизи.

При проведенні експертизи експерт незалежний, він не може пере­бувати в будь-якій залежності від суду чи осіб, які беруть участь у справі. Не дозволяється вплив на експерта з боку суду, суддів, державних органів, організацій, об'єднань та окремих громадян з метою одержання висновку на користь якогось учасника процесу. Експерт повинен проводити дослі­дження об'єктивно на чітко науковій та практичній основі, у межах віц- повідної спеціальності. Суд зобов'язаний забезпечити експерту безпере­шкодний доступ до об'єкта і можливість його дослідження.

У разі ухилення особи, яка бере участь у справі, від подання екс­пертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в екс­пертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні (ч. 1 ст. 146 ЦПК). Це є но­велою законодавства і фактично є презумпцією існування чи відсут­ності факту, для встановлення якого призначалась експертиза, залежно від поведінки сторони, оскільки судова практика свідчила про те, що деякі сторони, зловживаючи своїми правами, намагались за будь-що перешкодити проведенню експертизи.

За завідомо неправдивий висновок або за відмову без поважних

причин від виконання покладених на нього обов'язків експерт несе

кримінальну відповідальність (статті 384, 385 КК), а за невиконання

інших обов'язків — відповідальність, встановлену законом. Наприклад,

за злісне ухилення експерта від явки до суду передбачена адміністра-

з

тивна відповідальність (ст. 185 КУпАП).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Експерт:

 1. Стаття 66. Експерт
 2. Стаття 81. Призначення судової експертизи
 3. Стаття 82. Висновок експерта
 4. Стаття 84. Комплексна експертиза
 5. Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта
 6. Стаття 148. Дослідження висновку експерта
 7. Висновок експерта
 8. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
 9. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
 10. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
 11. Стаття 149. Комплексна експертиза
 12. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
 13. § 5 . Висновок експерта
 14. Висновок експерта
 15. 31. Експертиза в цивільному процесі України.
 16. ПОРЯДОК визначення вартості робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -