<<
>>

§ 5. Оскарження ухвал суду першої та апеляційної інстанцій у касаційному порядку

У процесі розгляду справи суд може постановляти різноманітні (під­готовчі, розпорядчі, окремі та ін.) ухвали. Цивільне процесуальне за­конодавство передбачає можливість оскарження не тільки судового рі­шення, а й судових ухвал суб'єктами права на касаційне оскарження.

Стосовно можливості оскарження ухвал суду першої інстанції п. 2

ч. 1 ст. 324 ЦПК містить положення, згідно з яким ухвали можуть бути оскаржені до касаційного суду після їх перегляду в апеляційному по­рядку. Крім того, зазначена норма обмежує коло ухвал суду першої інстанції, які можуть бути об'єктом касаційного оскарження (лише ті, що вказані у пп. 1,3,4, 13-18,20,24-29 ч. 1 ст. 293 ЦПК після їх пере­гляду в апеляційному порядку). У зв'язку з цим слід зазначити, що в юридичній літературі зустрічаються пропозиції щодо відмови від можливості касаційного оскарження вказаних ухвал . Уявляється, що законодавча реалізація вказаної пропозиції може послужити підставою для необгрунтованого обмеження кола актів правосуддя щодо їх пере­вірки на предмет законності. У той же час не можна погодитися з дум­кою С. Я. Фурси, що будь-які ухвали суду першої та апеляційної ін­станцій мають переглядатися судом вищої інстанції, якщо сторона доведе, що з їх винесенням порушуються її права .

Можливість подання касаційної скарги на ухвалу суду першої ін­станції, що є об'єктом касаційного оскарження, обумовлюється мож­ливістю порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм

Сердюк, В. Верховний Суд України у цивільному судочинстві: окремі проблеми і перспективи [Текст] / В. Сердюк // Юрид. вісн. України. - 2008. - 23-29 лют.

(№ 8 ). - С . 1,5.

2

Фурса, С. Я. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи [Текст]: наук.- практ. посіб. / С. Я. Фурса, С. В. Щербак, О. І. Євтушенко. - К. : Вид. С. Я. Фурса : КНТ, 2006. - С. 35.

процесуального права. Так, Ухвалою судді Жовтневого районного суду м.

Одеси від 1 лютого 2001 р. відмовлено ТОВ «Блек-Сі-Сервіс» (далі — ТОВ) у прийнятті позову про захист честі й гідності, відшко­дування моральної шкоди. У касаційній скарзі ТОВ порушується пи­тання про скасування ухвали як такої, що не відповідає вимогам ЦПК 1963 р.

Судова палата з цивільних справ Верховного Суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала судді — скасуван­ню з тих підстав, що, відмовляючи у прийнятті позову, суддя виходив із того, що такий спір слід вирішувати в господарських судах.

З таким висновком судді Судова палата у цивільних справах Верхов­ного Суду України не погодилась, оскільки відповідно до роз'яснень, викладених у п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. № 7 «Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та органі­зації», у випадках поширення відомостей, що принижують репутацію організації, остання, якщо вона є юридичною особою, має право звер­нутися до суду з вимогами про їх спростування незалежно від того, якою особою (фізичною чи юридичною) поширено ці відомості.

Оскільки суддя постановив ухвалу, яка суперечить вимогам чин­ного ЦПК і роз'ясненням Пленуму Верховного Суду України з питань про захист честі, гідності та ділової репутації, ухвала підлягає скасу­ванню з направленням матеріалів до суду першої інстанції для вирі­шення питання про прийняття позовної заяви виходячи з вимог цивіль­ного процесуального законодавства.

Судова палата з цивільних справ Верховного Суду України ухвалу судді Жовтневого районного суду м. Одеси від 1 лютого 2001 р. скасу­вала, а матеріали справи повернула в суд першої інстанції для вирі­шення питання про прийняття позовної заяви'.

Об'єктом касаційного оскарження можуть бути також ухвали апе­ляційного суду, які перешкоджають подальшому провадженню у спра­ві. С. Ю. Кац характеризував ухвали як такі, що мають поперетинаючий та запобіжний зміст .

Важливим з погляду дотримання вимог законності в актах право­суддя є аналіз повноважень касаційного суду, що застосовуються ним

Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від

23 травня 2002 р.

[Текст] // Вісн. Верхов. Суду України. - 2003. - № 3 (37). - С. 21.

2

Кац, С. Ю. Возбуждение производства в порядке надзора по гражданским делам [Текст] / С. Ю. Кац. - М. : Юрид. лит., 1965. - С. 21.

за результатами розгляду касаційних скарг на ухвали суду першої або апеляційної інстанції. Крім рішення судів першої або апеляційної ін­станції, об'єктом касаційного оскарження виступають ухвали, визна­чені у п. 2 ч. 1 ст. 324 ЦПК. Цивільне процесуальне законодавство (ст. 342 ЦПК) містить коло повноважень суду касаційної інстанції, які він реалізовує при перегляді ухвали суду першої чи апеляційної інстан­ції. Перш за все касаційний суд вправі залишити в силі винесену ухва­лу та відхилити касаційну скаргу, якщо при її винесенні було дотри­мано норми процесуального права.

При порушенні процесуального порядку розгляду питання, щодо якого винесено ухвалу, касаційний суд скасовує ухвалу та передає питання на розгляд суду першої або апеляційної інстанції. Наприклад, при задоволенні заяви про забезпечення позову та винесенні ухвали відносно цього суд повинен враховувати, що забезпечення позову можливе лише в разі достатньо обґрунтованого припущення про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Проте в будь-якому ви­падку забезпечення позову щодо юридичної особи неможливе, коли воно припиняє її господарську діяльність. У разі недотримання таких умов судом першої (апеляційної) інстанції ухвалу про забезпечення позову суд касаційної інстанції вважає такою, що винесена з порушен­ням процесуального порядку, встановленого законодавством. Тому ухвала в подібних випадках підлягає скасуванню з направленням пи­тання на новий розгляд до суду першої інстанції з вказівкою вирішити питання про доцільність вжиття заходів до забезпечення позову .

Цивільне процесуальне законодавство не визначає, який склад суду першої чи апеляційної інстанцій буде розглядати процесуальні питан­ня після направлення справи на новий розгляд.

Це означає, що після скасування ухвали відповідні питання можуть вирішуватись як попе­реднім, так і іншим складом суду. На нашу думку, на законодавчому рівні доцільно передбачити розгляд питання, за яким винесено ухвалу, яку скасовано, в іншому складі суду.

Суд касаційної інстанції при розгляді скарги на судову ухвалу вправі також змінити її або скасувати і вирішити питання по суті, не передаючи його на розгляд того суду, ухвалу котрого оскаржено. Зміст зазначеної норми є новелою для цивільного процесуального законо­давства. Аналогічне правило у ЦПК 1963 р. не містилося. Так, п. 5

1 Ухвала судової палати з цивільних справ Верховного Суду України від 10 вересня 2003 р. [Текст] // Вісн. Верхов. Суду України. - 2004. - № 1 (41). - С. 5.

912

ч. 1 ст. 337 ЦПК 1963 р. передбачав, що суд вправі змінити ухвалу, не передаючи справу на новий розгляд, якщо по справі не вимагалось збирання або додаткової перевірки доказів. Стаття 374 ЦПК Російської Федерації закріплює право касаційного суду скасувати ухвалу суду першої інстанції повністю або частково та вирішити питання по суті. При цьому ст. 374 ЦПК РФ не містить будь-яких умов, завдяки яким суд касаційної інстанції реалізує вказане повноваження.

Вважаємо, що правова регламентація п. З ч. 1 ст. 342 ЦПК суперечить правовій природі судових ухвал, оскільки вони виносяться лише при вирішенні питань процесуального характеру. Виходячи з цього не мож­на однакові повноваження касаційного суду реалізовувати при перегля­ді в касаційному порядку судових рішень та ухвал. Повноваження, що містяться у п. З ч. 1 ст. 342 ЦПК, доцільно застосовувати при перегляді рішення, котрим цивільна справа вирішується по суті позовних вимог. Крім того, таке повноваження при перегляді судової ухвали не перед­бачено у ч. 2 ст. 336 ЦПК, яка закріплює перелік повноважень суду ка­саційної інстанції при розгляді ним скарги на судову ухвалу.

Питання для самоконтролю

1. Якою є природа касаційного провадження?

2. Які особи є суб'єктами права касаційного оскарження та яким є порядок його здійснення?

3. Які судові акти визнаються об'єктами оскарження судових рішень у касаційному порядку?

4. Які існують етапи розгляду справи в суді касаційної інстан­ції?

5. Які існують підстави для скасування рішень судом касацій­ної інстанції?

6. У чому полягають процесуальні особливості перегляду су­дових ухвал у касаційному провадженні?

7. Чи можливий перегляд власного рішення судом касаційної інстанції?

8. Як визначається законна сила рішення суду касаційної ін­станції та його остаточність?

9. Якими є межі розгляду справи судом касаційної інстанції?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 5. Оскарження ухвал суду першої та апеляційної інстанцій у касаційному порядку:

 1. Стаття 184. Суд апеляційної інстанції
 2. Стаття 193. Відмова від апеляційної скарги, зміна апеляційної скарги під час апеляційного провадження
 3. Стаття 207. Зміст постанови суду апеляційної інстанції
 4. Стаття 211. Право на касаційне оскарження
 5. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 6. Оскарження ухвали суду про відмову у задоволенні заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами
 7. Стаття 294. Строки апеляційного оскарження
 8. Стаття 324. Право касаційного оскарження
 9. § 5. Оскарження заочного рішення
 10. § 4. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
 11. § 5. Повноваження суду апеляційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал в суді апеляційної інстанції
 12. § 1. Сутність та значення перегляду судових постанов у касаційному порядку
 13. § 4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішень та ухвал у суді касаційної інстанції
 14. § 5. Оскарження ухвал суду першої та апеляційної інстанцій у касаційному порядку
 15. § 6. Перегляд рішень адміністративних судів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -