<<
>>

§ з. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції

Як і в суді першої інстанції, стадія підготовки справи до розгляду в суді апеляційної інстанції має дуже важливе значення для якісного вирішення цивільної справи з метою охорони наданих прав і законних інтересів громадянам, підприємствам, установам, організаціям, а також державі.

Завданням цієї стадії є забезпечення правильного і своєчас­ного вирішення цивільної справи в суді апеляційної інстанції.

При розгляді цивільної справи в суді апеляційної інстанції важли­ве значення для правильного, повного та всебічного розгляду справи має підготовка розгляду справи судом, яка є обов'язковою при апеля­ційному розгляді будь-якої цивільної справи . У структурі апеляційно­го провадження проведення підготовки розгляду справи також має значення для ефективного розгляду апеляційної скарги по суті заявле­них вимог.

Важливість правильного проведення підготовки справи до розгля­ду в апеляційному суді має і велике практичне значення. Як свідчить практика Верховного Суду України, порушення апеляційним судом норм процесуального права, встановлених ЦПК щодо підготовки ци­вільної справи до розгляду в апеляційному порядку, є підставою для скасування ухвали апеляційного суду .

Прийняття апеляційної скарги до розгляду передбачає реєстрацію цивільної справи в апеляційному суді у порядку, встановленому час­тинами другою і третьою статті 11 ЦПК, та не пізніше наступного дня передачу її судді-доповідачу. Протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом шляхом винесення ухвали.

У ЦПК вперше введено норму, яка регулює порядок розподілу справ серед суддів апеляційного суду. Метою цієї норми є забезпечен­ня принципу незалежності суддів та унеможливлення незаконного впливу на суддів при відкритті апеляційного провадження. Тому по­рядок розподілу справ серед суддів набуває виключно важливого зна­чення, що позитивно позначається на зміцненні незалежності судців.

1Див.: Бондаренко-Зелінська, Н. Л. Підготовка цивільних справ до судового роз­гляду як стадія цивільного процесу [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03

/ Н. Л. Бондаренко-Зелінська. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2007. - С. 4.

2

Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 5 грудня 2007 р. [Текст] // Цивільне судочинство: судова практика у ци­вільних справах. -2008. -№ 1 (17). - С. 98-99.

848

Установлений порядок розподілу справ серед суддів відповідає реко­мендації № (92) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів», ухваленій Комітетом міністрів Ради Європи на 518-му засіданні 13 жовтня 1994 р.

Прийняття правильного процесуального рішення судом апеляційної інстанції на етапі прийняття апеляційної скарги до провадження без­посередньо впливає на подальшу підготовку справи до розгляду в суді апеляційної інстанції та на ефективність апеляційного провадження в цілому. Так, до апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених ст. 295 ЦПК, а також у разі несплати суми судо­вого збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, застосовуються положення ст. 121 вказаного Кодексу. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу.

Законодавством передбачено, що після вивчення апеляційної скар­ги у судді є можливість винести декілька варіантів ухвал. Так, у разі прийняття апеляційної скарги до розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу. При вирішенні питання про прийняття апеляційної скарги суддя-доповідач не вправі давати оцінку обгрунтованості чи необґрун­тованості скарги. Із цього випливає те, що не можна відмовити у при­йнятті апеляційної скарги, наприклад, від особи, яка не брала участі у справі, з тих підстав, що рішення суду не порушує прав цієї особи .

Суд може винести ухвалу про залишення скарги без руху в разі невідповідності її формі та змісту, а також у випадку несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забез­печення розгляду справи.

Якщо особа у встановлений судом строк виконає вказівки суду щодо виправлення недоліків скарги, то остання вважається поданою в день первинного її подання до суду. У випадку невиконання особою, що подала скаргу, вимог суду у визначений тер­мін, скарга вважається неподаною та повертається особі, про що ви­носиться ухвала.

Підготовка справи до розгляду в апеляційному суді ускладнюється надходженням неналежно оформленої справи, з нерозглянутими заува­женнями на правильність і повноту фіксування судового процесу технічними засобами або з нерозглянутими письмовими зауваженнями

Рекомендація № (92) 12 «Незалежність, дієвість та роль суддів» [Текст] : ухвал. Ком. міністрів Ради Європи на 518 засіданні 13 жовт. 1994 р. // Вісн. Верхов. Суду

України. - 1997. - № 4. - С. 10-11.

2

Див.: Луспеник, Д. Особливості підготовки цивільних справ до розгляду в суді апеляційної інстанції: спірні питання [Текст] / Д. Луспеник // Право України. - 2007. - № 6 . - С . 70-71.

щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання, або без вирішення питання про ухвалення додаткового рішення. У таких випадках суддя-доповідач повертає справу до суду першої інстанції, про що постановляє ухвалу із зазначенням строку, протягом якого суд першої інстанції має усунути недоліки.

Постановления ухвали про прийняття апеляційної скарги до роз­гляду означає початок провадження у справі судом апеляційної інстанції. Не пізніше наступного дня після винесення зазначеної ухвали апеляцій­ний суд, що переглядатиме цивільну справу, має надіслати особам, які беруть участь у справі, копії заяви про апеляційне оскарження, апеля­ційної скарги та доданих документів. Крім того, суд встановлює строк, протягом якого особи, яких стосується судове рішення, вправі подати заперечення на апеляційну скаргу. Виконуючи вказану дію, суду необ­хідно враховувати реальний строк для реалізації зазначеними особами права подання заперечень на заяву про апеляційне оскарження й апеля­ційну скаргу. Якщо особа з поважних причин несвоєчасно подала за­перечення чи пояснення, то вправі просити суд продовжити встановле­ні ним строки з наданням доказів, які б свідчили про поважність причин пропущення.

Визначення поважності причин пропущення зазначених строків залежить від суду апеляційної інстанції та має встановлюватися залежно від обставин конкретної справи.

Відповідно до ст. 301 ЦПК протягом десяти днів з дня отримання справи суддя-доповідач вчиняє такі підготовчі дії:

1) з'ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

2) визначає характер спірних правовідносин та закон, який їх регулює;

3) з'ясовує обставини, на які посилаються сторони й інші особи, які беруть участь у справі, як на підставу своїх вимог і заперечень;

4) з'ясовує, які обставини визнаються чи заперечуються сторонами й іншими особами; 5) вирішує питання про поважність причин непо­дання доказів до суду першої інстанції; 6) за клопотанням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про виклик свідків, призначення експертизи, витребування доказів, судових до­ручень щодо збирання доказів, залучення до участі у справі спеціаліс­та, перекладача; 7) за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, вирішує питання про вжиття заходів забезпечення позову; 8) вчиняє інші дії, пов'язані із забезпеченням апеляційного розгляду справи.

З урахуванням чисельності підготовчих дій, визначених у ст. 301 ЦПК, уявляється можливим їх класифікувати, враховуючи правову ре­гламентацію останніх у ст. 301 ЦПК, на такі групи: 1) дії, спрямовані на 850

визначення суб'єктного складу справи; 2) дії, спрямовані на визначення характеру спірних правовідносин; 3) дії щодо дослідження законності й обґрунтованості рішення суду першої інстанції; 4) інші дії, пов'язані із забезпеченням належного апеляційного розгляду справи.

Стаття 301 ЦПК, як і відповідна норма, що регламентує підготовчі дії суду першої інстанції до розгляду справи по суті, не містить вичерп­них дій суду апеляційної інстанції з підготовки справи до розгляду. За­лежно від характеру та складності справи суд апеляційної інстанції може вчиняти і ті дії, які прямо не передбачені в переліку підготовчих дій, зазначених у ст.

301 ЦПК. Особливість підготовки справи до розгляду виявляється й у тому, що при підготовці справи до розгляду в суді апе­ляційної інстанції не діють такі принципи цивільного процесу, як глас­ність та усність, що є особливістю цієї частини апеляційного проваджен­ня, оскільки підготовка справи до розгляду проводиться без виклику осіб, що беруть участь у справі, та без проведення попереднього судо­вого засідання. Таке положення законодавства вважаємо цілком обґрун­тованим, оскільки провадження з перегляду рішень, що не набрали за­конної сили, характеризується оперативністю та кваліфікованістю, які виступають як гарантії законності перевірки цивільних справ.

Після проведення підготовчих дій суддя-доповідач доповідає про них колегії суддів, яка в разі необхідності вирішує питання про про­ведення додаткових підготовчих дій та призначення справи до розгля­ду. Якщо підготовчі дії здійснює суддя-доповідач одноособово, то призначення справи до розгляду вже відбувається колегіально, судовою колегією. Це обумовлено необхідністю проведення додаткових підго­товчих дій за рішенням судової колегії в тому разі, якщо остання вва­жатиме проведені підготовчі дії недостатніми після доповіді судді- доповідача щодо їх проведення. Після вирішення питання про належ­ність проведених підготовчих дій судова колегія призначає справу до розгляду.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § з. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції:

 1. 1.3. Становлення та реформування місцевих загальних судів, як основної ланки системи правосуддя
 2. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 3. 2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими працівниками суду
 4. Стаття 190. Підготовка справи до апеляційного розгляду
 5. Стаття 215. Підготовка справи до касаційного розгляду
 6. Підготовка апеляційним судом справи до судового розгляду
 7. Стаття 157. Строки розгляду справ
 8. Стаття 292. Право апеляційного оскарження
 9. Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом
 10. § з. Система судів цивільної юрисдикції
 11. § 3. Призначення справи до судового розгляду. Судові повідомлення і виклики
 12. § з. Підготовка справи до розгляду в суді апеляційної інстанції
 13. § 3. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ В СУДІ касаційної інстанції та її розгляд
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -