<<
>>

§ 1. Право на звернення до суду за судовим захистом

Право на звернення до суду за судовим захистом прав та охороню- ваних законом інтересів — одне із важливіших конституційних прав громадян. Так, відповідно до ст. 55 Конституції України права і свобо­ди людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів дер­жавної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службо­вих осіб. Кожен має право після використання всіх національних за­собів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Чинне цивільне процесуальне законодавство також передбачає можливість реалізації права на судовий захист заінтересованими особами. Так, відповідно до ст. З ЦПК кожна особа має право в по­рядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звер­татися особи, яким надано право захищати права, свободи та інте­реси інших осіб або державних чи суспільних інтересів. Відмова від права на звернення до суду за захистом є недійсною. Останнє положення є однією з гарантій реалізації права на звернення до суду за судовим захистом.

Цивільне процесуальне законодавство передбачає і коло осіб, за заявою яких може бути порушена цивільна справа в суді. Суб'єктами права звернення до суду є особи, які звертаються до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інте­ресів (ст. З ЦПК), а також у випадках, передбачених законом: прокурор, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, органи дер­жавної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які звертаються до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів (ст.

45 ЦПК).

Таким чином, можна зробити висновок про те, що право звернення до суду мають не тільки громадяни, а також юридичні та посадові осо­би тощо.

Законодавець розділив осіб, яким надано право звернення до суду, на тих, хто звертається за захистом своїх прав, свобод та інтересів, та на осіб, які звертаються до суду за захистом інтересів держави, сус­пільних інтересів та прав, свобод та інтересів інших осіб.

У першому випадку суб'єкт звернення до суду за судовим захистом має матеріально-правову та процесуально-правову заінтересованість у вирішенні справи, а у другому випадку — тільки процесуально- правову.

Право на звернення до суду за судовим захистом — це інститут цивільного процесуального права, який регулює підстави та порядок порушення судової діяльності по захисту прав, свобод та інтересів. Процесуальні наслідки реалізації права на звернення до суду — ви­никнення судової діяльності по здійсненню правосуддя з цивільної справи і ухвалення судового рішення як результат цієї діяльності. Для цього інституту не має значення питання про характер судового рішен­ня — про задоволення заяви або про відмову у її задоволенні. Якщо у ході розгляду справи з'ясується, що особа, яка звернулася до суду, не має на це права, то справа повинна бути закрита або заява повинна бути залишена без розгляду.

Коли особа звернулася до суду із заявою, то суддя повинен вирі­шити питання про наявність уданої особи права на звернення до суду за судовим захистом, тобто вирішити питання процесуального харак­теру, бо передумови права на звернення до суду за судовим захистом закріплені у цивільному процесуальному законодавстві. При вирішен­ні питання про відкриття провадження у справі суддя не може робити висновки матеріально-правового характеру. Безпідставна відмова у від­критті провадження у справі являє собою відмову у здійсненні право­суддя.

Право на звернення до суду за судовим захистом може бути реалі­зовано заінтересованою особою лише у тому випадку, якщо нею буде додержано встановленого законом порядку звернення до суду за судо­вим захистом.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 1. Право на звернення до суду за судовим захистом:

 1. 2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в діяльності місцевих загальних судів України
 2. Участь у цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 3. Право на позов, право на пред’явлення позову та процесуальний порядок його реалізації
 4. Залишення заяви без розгляду
 5. Право на касаційне оскарження.
 6. Стаття 79. Види судових витрат
 7. § 1. Форми захисту цивільних прав, свобод і законних інтересів та судова влада
 8. § 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт
 9. § 5. Наука цивільного процесуального права
 10. § 1. Право на звернення до суду за судовим захистом
 11. § 2. Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення
 12. § 2. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб, їх процесуальна право- та дієздатність
 13. Відповідно до ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Чи означає це, що суд безумовно зобов'язаний прийняти до розгляду та вирішити будь-яке правове питання?
 14. Частиною 1 статті З ЦПК передбачено, що правом на звернення до суду має кожна особа, але за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів (крім осіб, яким законом надано право захищати інших осіб). Яким чином у ЦПК врахована зазначена передумова права на пред'явлення позову як юридична заінтересованість?
 15. Чи не є відмовою від права на звернення до суду за захистом договір про передачу спору на вирішення до третейського суду?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -