<<
>>

§ 2. Процесуальні права та обов'язки СГОрІН

Цивільне процесуальне законодавство надає сторонам широкі про­цесуальні права і покладає на них обов'язки.

Як особи, які беруть участь у справі позовного провадження, сто­рони згідно із ст.

27 ЦПК мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засі­даннях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися із журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його непра­вильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати пись­мові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскар­жувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.

Стаття 31 ЦПК передбачає процесуальні права, якими наділені тільки сторони. Так, крім прав, визначених ст. 27 ЦПК, позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову. До початку роз­гляду судом справи по суті позивач має право шляхом подання пись­мової заяви змінити предмет або підставу позову. Відповідач, крім прав, передбачених ст. 27 ЦПК, має право протягом усього часу розгляду справи по суті визнати позов повністю або частково. До початку роз­гляду судом справи по суті відповідач має право пред'явити зустрічний позов.

Сторони мають право укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Крім того, кожна із сторін (позивач та відповідач) має право вимагати виконання судового рішення в частині, що стосу­ється цієї сторони.

Процесуальні права сторін різноманітні і тому їх доцільно згрупу­вати залежно від змісту таким чином: права, пов'язані із самостійним визначенням обсягу захисту своїх прав та інтересів; права, пов'язані з використанням процесуальних засобів захисту; права сторін на мож­ливість добиватися перевірки законності й обґрунтованості судового рішення і права, пов'язані з примусовим виконанням рішень.

Крім прав, на сторони покладаються певні процесуальні обов'язки. Сторони як основні суб'єкти процесуального провадження для під­твердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати усі наявні у них докази до або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у справі не проводилося — до початку роз­гляду справи по суті (ч. 2 ст. 27 ЦПК). Основним загальним процесуаль­ним обов'язком сторін є те, що сторони зобов'язані добросовісно здій­снювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки.

У сфері доказування кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (стат­ті 10, 60 ЦПК).

Сторони зобов'язані з'явитися за викликом суду у разі, якщо суд визнає потрібним, щоб та чи інша сторона дала особисті пояснення по справі (ст. 169 ЦПК).

Особа, яка просить про виклик свідка, у своїй заяві повинна зазна­чити його ім'я, місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, що він може підтвердити (ст. 136 ЦПК).

У заяві про витребування доказів (письмових або речових) сторона зобов'язана зазначити, який доказ вимагається, підстави, за яких осо­ба вважає, що доказ знаходиться в іншої особи, обставини, які мають підтвердити цей доказ. Крім того, цивільне процесуальне законодавство покладає на сторони також інші обов'язки, а саме: беззаперечно ви­конувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому за­сіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил (ч. Зет. 162 ЦПК), тощо.

Відповідно до закону сторони користуються рівними процесуаль­ними правами та на них покладено рівні обов'язки, але можливість користування рівними процесуальними правами не означає, що сторо­ни користуються винятково однаковими правами. Рівноправність сторін означає рівні можливості використовувати процесуальні засоби захисту. Позивач має право змінити підставу чи предмет позову, збіль­шити чи зменшити розмір своїх позовних вимог, врешті-решт може відмовитися від позову. Відповідач, природно, таких прав не має. У той же час у відповідача є права, специфічні для нього: він може визнати позов повністю чи частково, а також заявити зустрічний позов. Харак­тер прав та обов'язків, які притаманні сторонам, обумовлюється їх процесуальним становищем.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Процесуальні права та обов'язки СГОрІН:

 1. 11.2.5. Гарантії прав, свобод і обов’язківособи
 2. Розділ 25ОСОБА, ДЕРЖАВА І ПРАВО25.1. Поняття і принципи правового статусу особиДля того щоб докладніше охарактеризувати місце і роль людини в суспільстві, її зв'язки з державою, необхідно проаналізувати її юридичний статус, що складається з системи прав, свобод і обов'язків, закріплених законом.Таке поєднання і взаємообумовленість основних елементів правового статусу є невипадковим, оскільки будь-якому суб'єктивному праву відп
 3. 25.3. Права і свободи як головна складова правового статусуЯк було зазначено, головними складовими правового статусу особи є права, свободи і обов'язки. Права і свободи особи визначають умови її нормальної життєдіяльності, створюють необхідні умови для її всебічного розвитку, задоволення інтересів і потреб.Права і свободи особи — це певні можливості, необхідні для задоволення особою своїх життєвих потреб — матеріальних і нематеріальних, для
 4. § 32. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування
 5. Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі
 6. Стаття 51. Права та обов'язки сторін
 7. Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб
 8. Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків, присяга перекладача
 9. Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їхніх прав та обов'язків
 10. Суб’єкти окремого провадження, їх права та обов’язки
 11. Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у праві.
 12. Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін
 13. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
 14. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
 15. Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
 16. Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб
 17. § 2. Процесуальні права та обов'язки СГОрІН
 18. § 2. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб, їх процесуальна право- та дієздатність
 19. Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов'язки сторін
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -