<<
>>

§ 3. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України

Подати заяву про перегляд рішення Верховним Судом України уповноважені суб'єкти можуть протягом одного місяця з дня ухвален­ня судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, на під­твердження підстав, установлених п.

1 ч. 1 ст. 355 ЦПК, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судово­го рішення, про перегляд якого подається заява. Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК, може бути подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням стату­су остаточного. Встановлений процесуальний порядок є значно скоро­ченим порівняно із відповідною нормою ЦПК 1963 p., згідно з яким він спливав після трьох місяців з дня відкриття виняткових обставин.

Сучасне цивільне процесуальне законодавство закріплює правило, яке визначає початок перебігу строку на подачу заяви про перегляд. На нашу думку, початок строку на подачу заяви має ставитись у залежність від обізнаності суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин про наявність підстав для подання заяви про перегляд у суб'єктів права такого оскарження. Але початок одномісячного строку для оскаржен­ня повинен починатись не з дня ухвалення рішення судом касаційної інстанції, а з того дня, коли про існування цього акта правосуддя стало відомо заінтересованій особі, тобто з дня встановлення особою підстав для перегляду судових рішень Верховним Судом України.

Такий висновок обумовлений і тим, що на час ухвалення рішення судом касаційної інстанції останнє може бути першим правозастосов- чим документом, завдяки якому розв'язано вирішення певної правової колізії чи певного кола спірних правовідносин. А в подальшому через, можливо, тривалий проміжок часу, суд касаційної інстанції по іншій справі ухвалить протилежне рішення.

Постає питання: чи виникає у особи, що була суб'єктом розгляду первісної справи, право на оскар­ження рішення касаційного суду по другій справі аналогічного харак­теру за правилами гл. З розд. 5 ЦПК? На нашу думку, таке право у осо­би виникає. Але дізнатись про ухвалене протилежне рішення по ана­логічній справі особа може після спливу місячного строку з дня ухва­лення рішення судом касаційної інстанції. Обґрунтовується це тим, що інтерес особи до результату розгляду справи закінчується ухваленням остаточного рішення по справі. Після цього суб'єкт спірних матеріаль­них правовідносин вправі втратити інтерес до дослідження практики судів касаційної інстанції по розгляду певної категорії справ, а дізна­тись про наявність протилежної практики касаційного суду може зі спливом тривалого часу.

У зв'язку з цим пропонується встановити законодавче закріплення відсутності гранічного терміну для постановки питання про поновлен­ня строку звернення до Верховного Суду України із заявою про пере­гляд судових рішень. В. Стефанюк стосовно адміністративного судо­чинства також вважає за доцільне встановлення одномісячного термі­ну для оскарження в порядку провадження за винятковими обстави­нами .

Саме по собі надходження заяви не порушує автоматично відпо­відного провадження. В юридичній літературі відмічається, що здій­снення права на оскарження можливе за таких умов: 1) дотримання встановленого строку для подання скарги; 2) подання її належною особою. В іншому випадку скарга підлягає поверненню. Необхідно також, щоб форма і зміст цього акта відповідали передбаченим зако­нодавством вимогам .

Стефанюк, В. Перегляд адміністративних рішень Вищого адміністративного суду України Верховним Судом України в порядку повторної касації [Текст] / В. Стефанюк

// Наук. вісн. Чернів. ун-ту. - 2002. - Вип. 161 : Правознавство. - С. 63.

2

Див.: Шевчук, П. 1. Інститут повторної касації в цивільному судочинстві / П. І. Шев­чук // Вісн. Верхов. Суду України. - 2002. - № 5. - С. 51.

і Правила подачі заяв про перегляд рішення Верховним Судом Укра­їни визначаються відповідними нормами ЦПК, які регулюють порядок подання заяв.

Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі­нальних справ, реєструється у день її надходження та не пізніше на­ступного дня передається судді-доповідачу, визначеному автоматизо­ваною системою документообігу суду. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності заяви вимогам ЦПК. У разі встановлення, що заяву подано без додержання вимог статей 357 та 358 ЦПК, заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона вважається поданою у день первинного її подання до Вищого спеціа­лізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Заява повертається заявнику, якщо:

1) заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;

2) заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;

3) заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ве­дення справи;

4) є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду ци­вільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до про­вадження за наслідками її розгляду, прийнята з аналогічних підстав.

Вирішення питання про допуск справи до провадження здійсню­ється колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яка формується у порядку, встановленому ч. З ст. 11 ЦПК, без участі суддів, що при­йняли рішення, яке оскаржується. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє ухвалу. Ухвала постановляється без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна бути об­ґрунтованою. Ухвала про допуск справи до провадження разом із за­явою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України протягом п'яти днів з дня її постановления.

Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі відмови у допуску — особі, яка подала заяву.

Вважаємо, що механізм перевірки відповідності заяви вимогам ЦПК судом касаційної інстанції та допуск цим судом справи до про-

вадження порушує функціональну компетенцію суду касаційної, ін­станції та Верховного Суду України. Питання втручання у діяльність Верховного Суду України з боку суду касаційної інстанції шляхом, наприклад, вирішення питання про допуск справи до провадження Верховного Суду України викликає заперечення також з позиції пря­мого чи непрямого інтересу у залишенні в силі попередньо ухвалено­го рішення касаційним судом. І •

Стаття 360' ЦПК регламентує підготовку справи до розгляду у Вер­ховному Суді України. Суддя-доповідач протягом трьох днів з дня отри­мання цивільної справи постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.

Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття про­вадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом України:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направ­ляє її до відповідного суду;

2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних судових рішень;

3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

4) визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону та дає розпорядження про їх виклик до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

На цій підставі вважаємо необгрунтованою точку зору окремих науковців про те, що кожен член Верховного Суду України має право, ознайомившись із конкретною справою і переконавшись у неправиль­ному застосуванні норм права, вимагати в письмовій формі порушити провадження у Верховному Суді України .

Справа розглядається Верховним Судом України на його засіданні, яке є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду України, визначеного законом.

Відкриття судового засідання, оголошення складу суду, роз'яснення права відводу, роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав

Див.: Опришко, В. Винятки, які можуть стати правилом [Текст] / В. Опришко // Голос України. - 2002. - 6 груд. (№ 2 3 1). - С. 8.

та обов'язків здійснюється відповідно до гл. 4 розд. З ЦПК. Після про­ведення процесуальних дій та розгляду клопотань осіб, які беруть участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень, та ре­зультати проведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень, та особи, що приєдналися до неї, у разі їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по суті заявлених вимог. Якщо такі заяви подали оби­дві сторони, першим дає пояснення позивач. Для з'ясування сутності норми матеріального права, яка неоднаково застосована, можуть заслу­ховуватися пояснення представників органів державної влади. Непри­буття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі і належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи.

Після закінчення заслуховування пояснень осіб, що беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 3. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України:

 1. Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ (Глава із змінами, внесеними згідно із законами України від 06.10.2005 р. N 2953-IV, від 11.02.2010 р. N 1876-VI; у редакції Закону України від 07.07.2010 р. N 2453-VI)
 2. Стаття 235. Перегляд судових рішень Верховним Судом України
 3. Стаття 241. Порядок розгляду справи Верховним Судом України
 4. Стаття 243. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви
 5. Стаття 244. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви
 6. Повноваження Верховного Суду України яри розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами
 7. Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами
 8. Стаття 360. Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України
 9. Глава ХХХУІІ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ
 10. § 1. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України
 11. § 2. Суб'єкти та об'єкти оскарження судових рішень до Верховного Суду України
 12. § 3. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України
 13. § 4. Повноваження Верховного Суду України
 14. § 6. Перегляд рішень адміністративних судів
 15. З 1 вересня 2005 р. набрав чинності КАС. Є теоретичні напрацювання про критерії розмежування спорів між загальними і господарськими судами, з одного боку, і адміністративними судами, з іншого боку. Чи є відповідні правові позиції Верховного Суду України?
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -