<<
>>

§ 8. Принцип безпосередності судового розгляду

В умовах змагального судочинства важливе значення має сприй­няття матеріалів справи судом, який має вирішити цивільну справу та ухвалити судове рішення. У цьому розумінні принцип безпосереднос­ті передбачає дві основні вимоги.

По-перше, суд має обґрунтовувати своє рішення виключно на доказах та встановлених обставинах справи, що пройшли перевірку та досліджені в судовому засіданні, тобто при дотриманні процедури. По-друге, суд має приймати рішення, як пра­вило, на підставі тих доказів, що є першоджерелами.

Відповідно до ч. 1 ст. 212 ЦПК суд оцінює докази за своїм внутріш­нім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Загальною процесуальною умовою забезпечення належної оцінки доказів та вине­сення законного та обґрунтованого рішення є, як видно, безпосередність судового розгляду. Тому ст. 159 ЦПК передбачає, що суд під час розгля­ду справи повинен безпосередньо дослідити докази у справі, тобто за­слухати пояснення сторін та третіх осіб, показання свідків, висновки експертів, знайомитися з письмовими та речовими доказами тощо.

Умовою реалізації безпосередності судового розгляду є незмінність складу суду при розгляді цивільної справи. У зв'язку з цим ст. 159 ЦПК містить правило, що справа розглядається одними і тим самим складом суду. У разі заміни одного із суддів під час судового розгляду справа розглядається спочатку.

Відповідно до ч. З ст. 159 ЦПК тривалість перерви у судовому за­сіданні визначається відповідно до обставин розгляду справи, що їх викликали. За логікою цього правила при перерві судового засідання дослідження доказів є неприпустимим.

Оскільки в наш час не виключається, а в майбутньому буде поши­рюватися використання електронних документів як доказів у цивіль­ному судочинстві, виникає запитання: чи відповідає це принципу безпосередності? Крім того, як відомо, у даному випадку виникає питання і про те, як кваліфікувати електронний документ з точки зору його дійсності, а також щодо можливості робити з нього копії для ви­користання сторонами у судочинстві.

Чинне цивільне процесуальне законодавство не називає електронні документи як різновид письмових доказів (ст.

64 ЦПК). Закон їх ви­значає як різновид речових доказів — магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи (ст. 65 ЦПК). Отже, наявна певна про­галина у процесуальному законодавстві, яке не повністю враховує реальні вимоги цивільного обігу та реального обігу електронних до­кументів.

При використанні електронних документів, дійсно, виникає питан­ня перевірки достовірності електронного документа в суді. При цьому, беручи до уваги техніко-технологічні аспекти створення, зберігання, обігу та використання електронного документа, у тому числі перевір­ки його достовірності, втрачається можливість говорити про оригінал чи копію такого документа. Файлова структура електронних докумен­тів, використання відповідних операційних систем візуалізації та ка­піталізації електронної інформації унеможливлює постановку питання

при оцінці електронних документів як доказів про необхідність подання відповідно до принципу безпосередності оригінальних доказів або на­лежно засвідчених їх копій, оскільки файлова структура електронних документів дозволяє тиражувати (дублювати) ідентичні документи.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 8. Принцип безпосередності судового розгляду:

 1. 2. Недопущення порушень права особи на справедливий судовий розгляд
 2. Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства
 3. Організаційно-функціональні принципи правосуддя
 4. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 5. Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні
 6. § 1. Поняття принципів цивільного судочинства
 7. § 2. Система та склад принципів цивільного судочинства
 8. § 4. Принцип публічності та судового керівництва
 9. § 8. Принцип безпосередності судового розгляду
 10. Яким чином у цивільному процесі реалізується принцип безпосередності судового розгляду та в яких процесуальних нормах він проявляється? Чи діє цей принцип на стадії провадження до судового розгляду?
 11. Чи не є порушенням принципу змагальності і рівноправ'я сторін положення ч. 2 ст. 305 ЦПК про те, що неявка учасника процесу, належним чином повідомленого про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи?
 12. Поняття і система принципів цивільного процесуального права
 13. Функціональні принципи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -