<<
>>

Підстави виконання судових рішень та актів інших органів. Виконавчі документи

Підставами виконання є зазначені в законі акти юрисдикційних органів, якими підтверджуються суб'єктивні права та обов'язки сторін і засоби захисту та відновлення порушених прав. При цьому акти, які не потребують для їх реалізації примусових заходів (наприклад, рішен­ня суду за позовами про визнання), не слід розглядати як підстави виконання.

Підставами виконання є акти не тільки судових, а й інших органів, якщо законом передбачена можливість примусового виконан­ня такого роду актів державним виконавцем.

Пункт 1 Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 р. (далі — Інструкція), передбачає вичерпний перелік підстав виконання. Основ­ними з них є рішення, ухвали і постанови судів у цивільних справах; вироки, ухвали і постанови судів у кримінальних справах у частині майнових стягнень; судові рішення в адміністративних справах; рішен­ня, ухвали, постанови господарських судів; виконавчі написи нотаріусів; рішення третейських судів; рішення комісій по трудових спорах та ін.

На підставі акта, що підлягає виконанню, відповідний орган (суд, господарський суд та ін.) видає виконавчий документ, який посвідчує право стягувача на звернення до заходів примусового характеру віднос­но боржника. Перелік виконавчих документів передбачений ст. З Закону «Про виконавче провадження» (далі — Закон) та п. 1.3 Інструкції про проведення виконавчих дій, відповідно до якої одні з них за формою і змістом відрізняються від підстав виконання, інші одночасно виступа­ють підставою виконання і виконавчим документом. Згідно із законо­давством виконавчими документами є: виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень

третейського суду; ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом; судові накази; виконавчі написи нотаріусів; посвідчення комі­сій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій; постанови органів (посадових осіб) та ін.

Виконавчий лист, який видається судом на підставі рішення, що набрало законної сили, за формою має відповідати вимогам закону. Так, у ньому зазначається: назва документа, дата видачі та наймену­вання органу, посадової особи, що видали виконавчий документ; дата й номер рішення, заяким видано виконавчий лист; найменування стя- гувача й боржника, їх адреси, дата й місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), номери рахунків у кредитних установах (для юридичних осіб); резолютивна частина рішення; дата набрання рішенням чинності; строк пред'явлення виконавчого доку­мента до виконання (ст. 19 Закону). Виконавчий документ має бути підписаний уповноваженою особою і скріплений печаткою.

Суд, який видав виконавчий лист, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом згідно з ч. 2 ст. 369 ЦПК.

Відповідно до ст. 368 ЦПК за кожним рішенням, яке набрало за­конної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним ви­конавчим листом.

Виконавчі документи про стягнення судового збору надсилаються судом до місцевих органів державної податкової служби.

Якщо судом було вжито заходів до забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію документів, які підтверджують виконання ухвали суду про забезпечення позову.

Відповідно до принципу диспозитивності виконавчий документ видається на прохання стягувача. Видача виконавчого листа представ­никові, в тому числі адвокату, не суперечить закону, якщо особа, яку представляють, не позбавила свого представника такого повноваження згідно зі ст.

44 ЦПК.

Згідно з вимогами ст. 368 ЦПК виконавчий лист у деяких випадках може бути виданий особам, які порушували справу про захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб (ст. 46 ЦПК). Наприклад, якщо за позовом органів опіки та піклування батьки були позбавлені батьківських прав, виконавче провадження щодо відібрання дитини та передачі її призначеному опікуну (піклувальнику) чи органам опіки та піклування для влаштування до дитячого закладу може виникнути за заявою органу опіки та піклування. Для цього останньому треба ви­дати виконавчий лист.

За кожним судовим рішенням видається один виконавчий лист. Правила видачі виконавчого листа, закріплені у ч. 2 ст. 368 ЦПК, пе­редбачають також можливість видачі декількох виконавчих листів. Видача декількох виконавчих листів є наслідком співучасті, що мала місце при розгляді певної цивільної справи, або необхідності виконан­ня у різних місцях. У такому разі місце виконання та сума стягнення зазначаються в кожному виконавчому листі.

У випадку, коли оригінал виконавчого листа втрачений, суд, що постановив рішення, може видати дублікат. Заява про видачу дубліка­та розглядається в судовому засіданні з викликом сторін і заінтересо­ваних осіб, проте їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката. На ухвалу суду з питання видачі дубліката може бути подано скаргу, внесено окреме подання.

Дублікатом називається документ, що видається замість втрачено­го оригіналу і має силу первісного акта. Від останнього його відрізняє спеціальна позначка «Дублікат».

При розгляді питання про видачу дубліката перевіряється, чи не виконано рішення, чи не втратило воно законної сили. У випадку част­кового виконання змінювати у дублікаті загальну суму стягнення не можна. Це враховується в ході подальшого виконавчого провадження. Якщо матеріалів, що є в наявності у суду, недостатньо для видачі дуб­ліката, сторони мають право знову звернутися з позовом.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме Підстави виконання судових рішень та актів інших органів. Виконавчі документи:

 1. § 1. Розвиток центральних органів виконавчої влади в Україні у 1990–2005 р.
 2. 1. Зміст поняття правових актів управління
 3. 3. Розгляд справи і рішення адміністративного суду
 4. Суб’єкти та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних виконавців
 5. § 1. Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України
 6. Підстави виконання судових рішень та актів інших органів. Виконавчі документи
 7. § 3. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження
 8. Загальні правила виконавчого провадження
 9. 3. Джерела житлового права
 10. 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку
 11. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 12. СУДОВА ПРАКТИКА:
 13. Сучасні криміналістичні інформаційні системи міжнародних організацій з протидії міждержавній злочинності
 14. Підстави та умови встановлення кримінальної відповідальності за примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
 15. 2.3. Судовий розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 16. 3.2. Провадження у справах про встановлення інших фактів, що мають юридичне значення
 17. Особливості формування адміністративних судових рішень щодо захисту прав і свобод громадян
 18. Еволюція правового регулювання правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей та стан наукової розробки проблеми
 19. Форми участі прокурора у виконавчому провадженні
 20. Загальна характеристика правового статусу прокурора як учасника виконавчого провадження у справах щодо захисту прав та інтересів дітей
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -