<<
>>

§ 1. Поняття міжнародного цивільного процесу

Споконвічно міжнародний цивільний процес (МЦП) по суті ото­тожнювався із процедурою судового захисту цивільних прав. Тому можна сказати, що предметом регулювання МЦП є вирішення при­ватноправових спорів, ускладнених іноземним елементом.

Слід зазна­чити, що поняття міжнародного цивільного процесу збігається з по­няттям цивільного процесу, але в ньому присутній іноземний елемент. Згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право» від

23.06.2005 р. іноземний елемент — це ознака, яка характеризує при­ватноправові відносини, що регулюються цим Законом, та виявляєть­ся в одній або кількох із таких форм: а) хоча б один учасник право­відносин є громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною осо­бою; б) об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної дер­жави; в) юридичний факт, який створює, змінює або припиняє право­відносини, мав чи має місце на території іноземної держави (ст. 1 За­кону в редакції від 21.01.2010 р.)-

Питання МЦП регулюються не тільки внутрішнім законодавством кожної країни, а й міжнародними договорами. Тому термін «міжнарод­ний» вживається в тому випадку, коли йдеться про приватноправові відносини, які хоча б через один із своїх елементів пов'язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок, і потребують з'ясування, який закон до них застосовується.

МЦП не може зводитися до процесуальних форм однієї держави. Отже, міжнародне цивільне процесуальне право — це сукупність проце­суальних правових норм, що містяться у внутрішньому праві держави і в міжнародних договорах за участю цієї держави, які регулюють цивільно- процесуальні відносини з іноземним елементом при здійсненні право­суддя з цивільних справ і наданні міжнародної правової допомоги. Але мова йде не про сукупність норм тільки конкретної галузі права — ци­вільного процесу, а про те, що сукупність правових норм, яка розгляда­ється, становить предмет галузі правознавства, що традиційно визнача­ється як міжнародний цивільний процес.

Цивільне правове відношення, суб'єктом якого не є іноземний елемент, підлягає регулюванню однією правовою системою, і захист прав може здійснюватися тільки в одній державі. Аналогічне правовідношення, яке містить іноземний елемент, навпаки, потенційно підпадає під дію декількох правових систем. Таким чином, міжнародний цивільний процес не може зводитися до процесуаль­них форм однієї держави. Міжнародний цивільний процес — це діяльність національних судів щодо розгляду цивільних справ з іноземним елементом і вирішення окремих процесуальних питань.

Для МЦП притаманні такі особливості: по-перше, він потрібен, якщо в цивільному правовідношенні з'являється іноземний елемент; по-друге, своєю метою МЦП має захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави; по-третє, МЦП має в цілому пу­блічний характер; по-четверте, МЦП припускає взаємозв'язок та вза­ємодію органів різних держав та міжнародних організацій, які реалі­зують функції у сфері захисту цивільних прав.

До МЦП найчастіше відносять питання щодо:

1) цивільного процесуального становища іноземців, осіб без гро­мадянства, іноземних підприємств і організацій, іноземної держави та її дипломатичних представників, міжнародних (міждержавних) орга­нізацій (далі — іноземні особи);

2) міжнародної підсудності (юрисдикції) із цивільних справ;

3) іноземних судових доручень;

4) визнання та примусового виконання іноземних судових рішень із цивільних справ та ін.

Зокрема, МЦП охоплює також питання вибору права, встановлен­ня змісту іноземного права, застосування норм процесуального права до правовідносин з іноземним елементом, судових доказів та доказу­вання в цивільних справах з іноземним елементом та деякі інші про­цесуальні питання.

Слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про міжнарод­не приватне право» сфера дії цього Закону поширюється на всі ці пи­тання (ст. 2).

На підставі ст. 2 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу та Закону України «Про міжнародне приватне право».

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, перед­бачено інші правила, ніж встановлені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору. Перш за все це означає, що участь іноземців у цивільному процесі як позивачів чи відповідачів або за­інтересованих осіб не змінює загального порядку розгляду справ у суді України. Провадження ведеться за загальними правилами цивільного судочинства, встановленими ЦПК України.

Таким чином, згідно з діючим законодавством та домінуючою в міжнародному приватному праві доктриною суд, розглядаючи спра­ву з іноземною особою, повинен застосовувати, як правило, процесу­альне право своєї країни, або закон місця розгляду спору (/ех/огі).

Отже, цивільне судочинство та пов'язані з ним цивільні процесу­альні відносини, одним із суб'єктів яких є іноземна особа, як правило, підпорядковані власному праву суду.

1 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар [Текст] /

за ред. В. В. Комарова. -X. : Одіссей, 2001. - С. 811-812.

2

Див., напр.: Шак, X. Международное гражданское процессуальное право [Текст] : учебник/Х. Шак: пер. с нем. - М . : БЕК, 2001. - С. 4-5; Светланов, А. Г. Международный гражданский процесе: современные тенденции [Текст] / А. Г. Светланов. - М. : ТОН

- Остожье, 2002'. - С. 7-8.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 1. Поняття міжнародного цивільного процесу:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. 1.3. Джерела господарського процесуального права
 3. § 1. Форми захисту цивільних прав, свобод і законних інтересів та судова влада
 4. § 2. Сутність і природа правосуддя в цивільних справах
 5. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 6. § 2. Доступність правосуддя як міжнародний стандарт
 7. § 5. Наука цивільного процесуального права
 8. § 1. Поняття принципів цивільного судочинства
 9. § 2. Система та склад принципів цивільного судочинства
 10. § 3 . Правові аксіоми у цивільному судочинстві
 11. § 1. Поняття міжнародного цивільного процесу
 12. Система кримінально-процесуальних функцій
 13. Функціональна спрямованість кримінально-процесуальної діяльності прокурора
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -