<<
>>

§ 1. Сутність т а значення провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами

У межах провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами здійснюється перегляд рішень або ухвал, якими закінчено розгляд спра­ви, що набрали законної сили, а також судові накази.

Такий перегляд є одним із засобів перевірки правильності судових рішень, ухвал та су­дових наказів. Цей інститут сприяє належному здійсненню правосуддя у цивільних справах, постановлению законних та обґрунтованих рішень, ухвал і судових наказів, захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Однак він має специфічну мету, яка полягає у встанов­ленні наявності або відсутності нововиявлених обставин.

Інститут перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами сут­тєво відрізняється від інших інститутів перегляду судових постанов. Різниця полягає у підставах перегляду, об'єктах перегляду, судових інстанціях, які здійснюють перегляд, строках звернення із заявою про перегляд тощо. У зв'язку з нововиявленими обставинами перегляда­ються тільки рішення, ухвали, якими закінчено розгляд справи (ухва­ли про закриття справи, про залишення заяви без розгляду), які на­брали законної сили, судові накази.

Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами здійснює суд, який ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ. Підставами перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами є: іс­тотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи; встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення; скасу-

ванни судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановления ухвали, що підлягають перегляду; встановлена Кон­ституційним Судом України неконституційність закону, іншого право­вого акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішен­ні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Крім того, розрізняють порядок провадження з перегляду та коло повно­важень судових інстанцій, які переглядають судові постанови у зв'язку з нововиявленими обставинами та в рамках інших видів перегляду.

Сутність інституту перегляду у зв'язку з нововиявленими обстави­нами виявляється і в тому, що притаманним для такого перегляду є відсутність помилки суду, який постановив рішення, ухвалу чи по­станову, яка переглядається. Сама перевірка судової постанови викли­кана не помилкою суду або порушенням закону, а виявленням невідо­мих заявникові обставин.

§ 2. ПІДСТАВИ ПЕРЕГЛЯДУ у ЗВ'ЯЗКУ з нововиявленими обставинами

Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і судових наказів може виникнути лише за наявності так званих ново- виявлених обставин. У зв'язку з цим виникає потреба визначити по­няття нововиявлених обставин. Правильне вирішення цього питання має суттєве значення для судової практики. У судовій практиці мають місце істотні недоліки, бо в ряді випадків обставини визнаються ново­виявленими лише тому, що суд не знав про їх наявність, без з'ясування того, чи могли вони бути відомі заявникові. До них помилково належать нові, тобто ті, що виникли після постановления рішення, обставини чи виявлені після розгляду справи нові докази.

Цивільне процесуальне законодавство не дає поняття нововиявле­них обставин, але у науці цивільного процесуального права нововияв- лені обставини визначаються як юридичні факти, які існували в момент розгляду справи та мали істотне значення для його вирішення, але не були та не могли бути відомі ні заявникові, ні суду. Таким чином, ново- виявлені обставини — це:

1) юридичний факт, який існував на час розгляду справи;

2) юридичний факт, який має істотне значення для справи, тобто тягне за собою виникнення, зміну, припинення правовідносин;

3) обставина, яка не була та не могла бути відома під час розгляду справи ні заявникові, ні суду, який розглядав справу.

Оскільки нововиявлені обставини — це факти, від яких залежать виникнення, зміна та припинення прав та обов'язків осіб, які беруть участь у справі, то їх треба відрізняти від судових доказів, які призна­чені для встановлення цих фактів.

Поява нових доказів може потягну­ти перегляд справ у порядку судового нагляду.

Крім того, нововиявлені обставини необхідно відрізняти від нових обставин, які виникли після розгляду справи та постановления рішен­ня, ухвали або судового наказу, а також від обставин, які змінилися, тобто обставин, які були покладені в обґрунтування судових актів, але надалі змінилися. Як виникнення нових обставин, так і зміна обставин може послужити підставою для пред'явлення нового позову, але не для перегляду справи у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Цивільне процесуальне законодавство встановило вичерпний пере­лік підстав для перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал, що набрали законної сили, та судових наказів. Згідно зі ст. 361 ЦПК ними є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок екс­перта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необ­грунтованого рішення;

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвален­ня рішення чи постановления ухвали, що підлягають перегляду;

4) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосовано­го судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Під передбаченими у п. 1 ст. 361 ЦПК істотними для справи обста­винами слід розуміти факти, які мають юридичне значення для взаємо­відносин сторін, які спорять. Потрібно, щоб ці факти існували під час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі ні особам, які беруть участь у справі, ні суду, який її розглядає та вирішує. Тому і рішення було винесено без урахування цих юридичних фактів. Якщо б ці факти були відомі, то з їх урахуванням було б постановлене інше рішення.

Як приклад можна навести випадок, коли громадянин звернувся до суду з позовом до свого брата про визнання права на половину спад­коємного майна, яке залишилося після смерті їх матері. У позовній заяві позивач посилався нате, що він та відповідач є спадкоємцями за 934

законом і тому мають рівне право на спадщину. Суд постановив рішен­ня, яким визнав за кожним із спадкоємців право на 1/2 частину спад­коємного майна. Після того як судове рішення по справі набрало за­конної сили, відповідачу стало відомо про те, що в нотаріальній кон­торі є заповіт, яким все своє майно мати заповідала йому. У даному випадку складення заповіту, що є юридичним фактом, буде нововияв- леною обставиною, при наявності якої відповідач по справі може звернутися до суду із заявою про перегляд рішення у зв'язку з ново­виявленими обставинами. Рішення, у свою чергу, не може бути визна­не правильним та підлягає перегляду.

Пункт 2 ст. 361 ЦПК передбачає таку групу підстав перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами, які пов'язані з недоброякіс­ністю доказового матеріалу (завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, фальшивість документів або речових доказів), що потягли за собою постановления незаконно­го або необгрунтованого рішення. Крім недоброякісності засобів до­казування до цієї групи підстав перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами и. 2 ст. 361 ЦПК відносин, також і завідомо неправильний переклад, який не є засобом доказування, але може призвести до по­становления незаконного або необгрунтованого рішення.

Судові акти можуть бути переглянуті у тому випадку, якщо перед­бачені у п. 2 ст. 361 ЦПК підстави будуть встановлені вироком суду, що набрав законної сили. При вирішенні питання про перегляд суд повинен переконатися, що встановлені вироком суду обставини впли­нули на правильність постановленого рішення, ухвали або судового наказу. Тому не може бути підставою для перегляду судової постанови у зв'язку з нововиявленими обставинами встановлений вироком суду факт недостовірності того чи іншого доказового матеріалу, якщо юри­дичні факти, які були покладені в підставу рішення, ухвали або по­станови, підтверджуються іншими достовірними матеріалами.

Підставою перегляду у зв'язку нововиявленими обставинами є ска­сування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішен­ня чи постановления ухвали, що підлягає перегляду (п. З ст. 361 ЦПК). В основу цієї підстави покладена преюдиціальна залежність між акта­ми правосуддя. Розглядаючи дану підставу, слід мати на увазі, що за­мість скасованого судового рішення, яке стало підставою для ухвален­ня рішення чи постановления ухвали, що підлягають перегляду, повин­но бути постановлено нове, протилежне за змістом, судове рішення, яке набрало законної сили.

Підставою перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами є також встановлена Конституційним Судом України неконституцій­ність закону іншого правового акта чи їх окремого положення, засто­сованого судом при вирішенні справи. Але слід мати на увазі, що скасувати судове рішення на цій підставі можливо тільки у тому ви­падку, якщо рішення, яке переглядається у зв'язку з нововиявленими обставинами, ще не виконано (п. 4 ст. 361 ЦПК).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 1. Сутність т а значення провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами:

 1. 1.2. Принципи господарського судочинства
 2. 3.4. Процесуальні строки
 3. ЗМІСТ
 4. Джерела цивільного процесу. Аналогія закону та аналогія права
 5. Організаційно-функціональні принципи правосуддя
 6. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 7. 3-і Процесуальні форми та підстави участі прокурора у цивільному процесі
 8. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 9. § 1. Сутність т а значення провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
 10. Зміст
 11. Поняття і види процесуальних строків
 12. Зміст
 13. Функція правосуддя: поняття та сутність
 14. Кримінально-процесуальні функції вторинного рівня та їх реалізація в кримінальному провадженні
 15. Кримінально-процесуальна функція обслуговуючого рівня та її реалізація у кримінальному провадженні України
 16. Порядокрозгляду цивільно-правових спорів у третейському суді
 17. 3.1. Правові наслідки розгляду справи третейськими судами
 18. ВСТУП
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -