<<
>>

§ 3. Предмет до ка тл вз п її я. Факти, які не потребують доказування

Тривалий час в юридичній літературі як предмет доказування ро­зуміли сукупність обставин (юридичних фактів), встановлення яких є необхідним для вирішення справи судом, винесення законних і об-

Див.: Курылев, С.

В. Основы теории доказывания в советском правосудии [Текст] / С. В. Курылев. - Минск, 1969. - С. 177-179.

ґрунтованих рішень. У деяких дослідженнях, присвячених проблемам судового доказування, це положення піддають сумніву.

Окремі автори вважають, що зміст предмета доказування необхід­но диференціювати залежно від осіб, які беруть участь у справі, його формують. Предметом доказування позивача буде підстава позову, предметом доказування відповідача — обставини, які покладені ним в основу заперечення проти позову. Предмет доказування інших осіб, які беруть участь у справі, також підлягає диференціації. Зміст пред­мета доказування кожної особи зумовлюється метою її участі в про­цесі. Що стосується суду, то його предмет доказування широкий і охоп­лює всі обставини, необхідні для винесення законного і обґрунтовано­го рішення .

Предмет доказування структурують також іншим чином, коли в його змісті виділяють юридичні факти матеріально-правового харак­теру, які сторонами покладено в основу своїх вимог і заперечень; процесуально-правові юридичні факти, на які сторони посилаються у своїх вимогах і запереченнях; будь-які юридичні факти, включені до предмета доказування за ініціативою суду; обставини, які не мають юридичного значення, але запропоновані сторонами або судом для їх встановлення шляхом доказування з метою правильного вирішення справи .

Уявляється, що виділення предметів доказування для осіб, які беруть участь у справі, або включення до предмета доказування усіх обставин (фактів), які так чи інакше встановлюються при провадженні цивільної справи, є неправильним. Предмет доказування — специфічна категорія, яка окреслює коло фактів матеріально-правого значення, що підлягають встановленню для вирішення цивільної справи по суті, тобто тільки для вирішення питання про суб'єктивні матеріальні права й обов'язки сторін.

Коло обставин, на які сторони посилаються як на підстави своїх вимог і заперечень або на які вказують інші особи, може бути різноманітним, а предмет доказування по конкретній цивільній справі досить визначе­ний. На його склад вказує норма матеріального права, яку слід застосу­вати в даному конкретному випадку.

Таким чином, предмет доказування — це коло фактів матеріально- правового значення, необхідних для вирішення справи по суті. Факти, які належать до предмета доказування, необхідно відрізняти від інших

Курылев, С. В. Основы теории доказывания в советском правосудии [Текст] /

С. В. Курылев. - Минск, 1969. - С. 179.

2

Див.: Курс советского гражданского процессуального права [Текст]. - М. : Наука, 1981. -Т. 1.-С . 392-399.

фактів, які встановлюються при розгляді справи, однак не пов'язані з правильним вирішенням питання про права і обов'язки сторін.

Цивільне процесуальне законодавство встановлює підстави звіль­нення від доказування. Згідно із ст. 61 ЦПК обставини, визнані сторо­нами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потре­бують доказування. Обставини, встановлені судовим рішенням у ци­вільній, господарській або адміністративній справі, що набрало за­конної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Вироку кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань: чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

Таким чином, до обставин, які не підлягають доказуванню, нале­жать обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі; загальновідомі факти; преюдиціальні факти, тобто факти, встановлені рішенням або вироком суду по раніше розглянутій справі, постановою у справі про адміністративні правопорушення.

Обставини, визнані сторонами, — це факти, щодо яких доказуван­ня вже здійснене. Це, по суті, факти, що підлягали доказуванню по справі та були доведені визнанням сторін.

Загальновідомі факти не потребують доказування лише тоді, коли вони визнані такими судом. Частіше загальновідомими фактами є різні події (землетрус, посуха тощо). Загальновідомість того чи іншого факту може мати різні межі. Він може бути відомий у межах країни, окремої області, населеного пункту. Це об'єктивні межі загальновідомості пев­ного юридичного факту. Але крім об'єктивних меж загальновідомість певного юридичного факту має і суб'єктивні межі: даний факт повинен бути відомий не тільки певним особам (наприклад, мешканцям населе­ного пункту), а й усьому складу суду, який розглядає справу.

Іноді загальновідомі юридичні факти змішують із подіями, що є загальновідомими, однак не мають юридичного значення для конкрет­ної цивільної справи, або з календарними фактами .

Визнання загальновідомості того чи іншого факту при розгляді цивільної справи має бути оформлене ухвалою суду, винесеною у вста­новленому порядку.

Преюдиціальними фактами визнаються юридичні факти, раніше встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміні­стративній справі або вироком суду по кримінальній справі. Оскільки вони встановлюються в порядку, передбаченому процесуальним за­конодавством, у процесуальній формі, то законодавець обґрунтовано встановив, що вони не повинні доказуватися вдруге.

Преюдиціальний зв'язок рішень і вироків виникає з різних цивіль­них справ, оскільки ті самі юридичні факти можуть мати різні правові наслідки. Наприклад, факт заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки входить до предмета доказування і у справі за позовом про відшкодування збитків, і у справі за позовом власника джерела підви­щеної небезпеки до безпосереднього заподіювача шкоди. Факт роз­крадання є і підставою притягнення особи до кримінальної відпові­дальності, і предметом доказування у справі про відшкодування засу­дженим збитків потерпілому від злочину.

Закон встановлює неоднакові правила преюдиції судових рішень. Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказують­ся при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Тут правило преюдиції стосується усіх доказів, що входять до предмета доказування, але об'єднуючою ознакою є тотожність суб'єктів правових спорів, які роз­глядаються у різних судочинствах.

Що стосується вироку у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанови суду у справі про адміністративне правопорушен­ня, вони обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно- правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або поста­нову суду, лише з питань, чи мали місце ці Дії та чи вчинені вони цією особою. Тобто інші, крім названих обставин, не є преюдиціальними і підлягають доказуванню (наприклад, вина, розмір шкоди тощо).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 3. Предмет до ка тл вз п її я. Факти, які не потребують доказування:

 1. Стаття 72. Підстави для звільнення від доказування
 2. Особи, які беруть участь у справі
 3. Загальна характеристика доказів
 4. Стаття 20. Підстави для відводу судді
 5. Стаття 60. Обов'язки доказування і подання доказів
 6. Стаття 61. Підстави звільнення від доказування
 7. Стаття 180. Порядок допиту свідків
 8. § 3. Предмет до ка тл вз п її я. Факти, які не потребують доказування
 9. § 1. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників
 10. § 4. Розгляд справ про усиновлення
 11. § 3. ПІДГОТОВКА СПРАВИ ДО РОЗГЛЯДУ В СУДІ касаційної інстанції та її розгляд
 12. § 4 . Порушення провадження п о справах та їх розгляд господарськими судами
 13. Зміст
 14. Висновок експерта
 15. 25. Поняття предмета доказування. Поняття предмету доказування у конкретних цивільних справах. Підстави звільнення від доказування.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -