<<
>>

§ 1. Предмет цивільного процесуального права

Цивільне процесуальне право є самостійною галуззю права і має притаманний йому предмет правового регулювання. Розгляд питань про судову владу і правосуддя в цивільних справах, про форму здій­снення правосуддя в рамках цивільного процесу приводить до виснов­ку, що предметом процесуального права є суспільні відносини, які виникають при здійсненні правосуддя в цивільних справах.

Цивільне процесуальне право визначає порядок розгляду і вирішення цивільних справ, установлюючи для кожного суб'єкта процесуальної діяльності права та обов'язки, тобто міру можливої або належної поведінки.

Згідно із ст. 1 ЦПК завданнями цивільного судочинства є справед- лпний, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, Інтересів держави. Тому суспільні відносини, які виникають при здій­сненні правосуддя в цивільних справах, мають специфічний характер. Нони виникають у зв'язку з необхідністю судового захисту суб'єктивних ирпн, свобод або інтересів фізичних осіб, юридичних осіб або держави. Якщо суспільні відносини, які є предметом правового регулювання гшіузей матеріального права (цивільного, сімейного, житлового, тру­дового та ін.), виникають для досягнення певних економічних та інших цілей, то суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя в цивіль­них справах виникають з метою розгляду цивільної справи зі спору між заінтересованими особами та судового захисту порушених, неви- Чі-Іаних або оспорюваних суб'єктивних прав, свобод або інтересів. Тыким чином, суспільні відносини, які становлять предмет цивільного процесуального права, виникають у зв'язку з реалізацією заінтересо- ІІІшими особами права на судовий захист.

Такий підхід до премета цивільного процесуального права як га­лузі нрава став традиційним і майже загальновизнаним.

Разом з тим

85

у 60-х роках минулого століття М. Б. Зейдер запропонував концепцію ширшого розуміння предмета цивільного процесуального права. Автор обґрунтовував ту позицію, що предметом цивільного процесуального права є більш широке коло відносин, які виникають не тільки при роз­гляді цивільних справ судами у порядку цивільного судочинства, а й при розгляді цивільних справ іншими органами цивільної юрисдикції, виходячи із того, що законодавство передбачає множинність процесу­альних форм захисту цивільних прав (арбітраж, товариські суди, но- таріттощо) . За Такого підходу очевидно, що поняття цивільного судо­чинства та цивільного процесу не збігаються і не є тотожними. Цивіль­ний процес є більш узагальнюючим поняттям, який охоплює і цивіль­не судочинство, й інші юрисдикційні процедури розгляду і вирішення цивільних справ з метою захисту суб'єктивних прав та інтересів учас­ників цивілістичних правовідносин.

Теорія широкого розуміння предмета цивільного процесуального права мала своїх прибічників, втім не дістала підтримки та подальшої розробки. У наш час вона практично залишилася поза увагою теоре­тиків цивільного процесу. Однак, враховуючи об'єктивні чинники, диференціацію процесуальної сфери, виходячи з упровадження спеці­алізації судової діяльності та диференціації судових процедур відпо­відно до судової спеціалізації, виникнення різних форм судочинства, ця проблема як наукова так чи інакше може знову постати.

Уявляється, що широкий підхід до теоретичної конструкції цивіль­ного процесу є до кінця недооціненим. Він за своєю суттю був серйоз­ною спробою побудови теорії цивільного процесу нарівні виявлення найбільш загальних закономірностей формування процесуальної сфе­ри та функціонування системи органів цивільної юрисдикції. Дійсно, саме в контексті широкого розуміння цивільного процесу як системи процесуальних процедур, заснованих на інститутах позовного прова­дження цивільного судочинства, а також альтернативних форм захис­ту цивільних прав, які забезпечують доступність власне цивільного судочинства і правосуддя у цивільних справах, прослідковується пев­на гармонізація процесуальної сфери правового регулювання.

Крім того, вище зверталась увага на те, що, незважаючи на законодавчу практику впровадження різних форм судочинства (цивільного, госпо-

Див.: Зейдер, Н. Б. Предмети система советского гражданского процессуально­го права [Текст] / Н. Б. Зейдер // Правоведение. - 1962. - № 3. - С. 81; Советский гражданский процесс [Текст] / под ред. С. Ю. Каца, Л. Я. Носко. - Киев : Виша школа, 1982. - С. 4-8.

дарського, адміністративного), сутнісна їх єдность підтверджує все ж таки можливість прийняття єдиного цивільного процесуального кодексу, що дозволить оптимізувати процесуальне законодавство в ці­лому.

Цивільне процесуальне право як самостійна галузь права генетич­но і функціонально пов'язане з іншими галузями права. Генетично цивільне процесуальне право пов'язано з конституційним правом, і-удоустрійним правом та кримінальним процесуальним правом, гос­подарським процесуальним правом та адміністративним процесуаль­ним правом. Функціонально цивільне процесуальне право пов'язано ) цивільним, сімейним, трудовим, адміністративним, фінансовим та іншими галузями матеріального права.

Генетичні зв'язки цивільного процесуального права ґрунтуються на існуванні норм, які становлять основу цивільного процесуального за­конодавства (зв'язок із конституційним правом) або мають міжгалузевий Юрактер (принципи організації й діяльності судових органів, інститут показів, преюдиціальність судових постанов, виконання вироків у час­тій майнових стягнень за правилами цивільного процесу, правила юрисдикції та ін. — притаманне для галузей процесуального права).

Функціональні зв'язки цивільного процесуального права виявля­ються у факті застосування судом норм матеріального права при роз­гляді й вирішенні цивільних справ. Так, відповідно до ст. 16 ЦК спо- I ббами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкоду­вання майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної їлади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місце- 111

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 1. Предмет цивільного процесуального права:

 1. Наука цивільного процесу. Поняття, об’єкт і предмет цивільного процесу
 2. Поняття, система і значення принципів цивільного процесуального права
 3. Виникнення, розвиток, зліша і припинення цивільних процесуальних правовідносин
 4. Система і структура цивільних процесуальних відносин
 5. 3.1. Об’єкт і зміст цивільних процесуальних відносин
 6. § 1. Предмет цивільного процесуального права
 7. § 2. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин
 8. § 5. Наука цивільного процесуального права
 9. § 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин
 10. § 2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин
 11. § 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин
 12. § 2 . Види зловживань процесуальними правами
 13. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права
 14. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права
 15. Поняття і види цивільних процесуальних правовідносин
 16. Поняття сторін в цивільному процесі. Права та обов'язки сторін
 17. 1. Поняття, предмет, метод і система цивільного процесуального права.
 18. 8. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості та елементи. Передумови та підстави виникнення, зміни та припинення цивільних процесуальних правовідносин.
 19. 12. Поняття та ознаки сторін в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки. Цивільна процесуальна правоздатність і цивільна процесуальна дієздатність.
 20. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -