<<
>>

§ 2. Природа наказного провадження

Чинний ЦПК передбачає процедуру наказного провадження як уособлену процедуру цивільного судочинства поряд із позовним та окремим провадженнями. За результатами розгляду цивільних справ у наказному провадженні суд ухвалює судовий наказ, який є особливою формою судового рішення.

У Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи № К (81) 7 від

14 травня 198*1 р. закріплено, що в контексті доступу до правосуддя необхідно запровадити процедури спрощення та прискорення судочин­ства. Зокрема, в Рекомендаціях звертається увага на впровадження таких спрощених процедур судочинства, які виключають необхідність проведення судових засідань (п. 15), а також розробку заходів щодо розгляду безспірних позовних вимог, з тим щоб остаточні рішення ви­носилися швидко, без зайвих формальностей (п. 9)'. В аспекті цих рекомендацій наказне провадження слід розглядати як спрощену про­цедуру цивільного судочинства, що на відміну від позовного прова­дження прискорює розгляд цивільних справ.

Необхідно зазначити, що наказне провадження, хоча і самостійний вид провадження цивільного судочинства, але не є альтернативою по­зовному провадженню. Чинне цивільне процесуальне законодавство не надає права заявнику обирати, за правилами якого провадження буде розглядатися його вимога — наказного чи позовного провадження. Існуючі правила наказного провадження змушують заявника діяти тільки поступово, тобто, якщо він звертається з вимогою, яка вказана у ст. 96 ЦПК в порядку позовного провадження, то суддя на підставі

ч. З ст. 118 ЦПК може прийняти таку заяву лише в разі відмови у прий­нятті заяви про видачу судового наказу або скасування його судом.

У юридичній літературі висловлені різні точки зору стосовно при­роди наказного провадження.

Н. О. Чечіна і О. П. Вершинін розглядають наказне провадження як вид цивільного судочинства і зазначають, що кожне судочинство, повне чи спрощене, здійснюється в межах процесуальної форми, за відповідними процесуальними правилами, на підставі загальних прин­ципів, закріплених процесуальним законодавством .

Таку точку зору поділяє і С. К. Зайганова, яка вважає, що в наказному провадженні

1 Рос. юстиция. - 1997. - № 6. - С. 4.

2

Гражданский процесе [Текст] / под ред. В. А. Мусина, Н. А. Чечина, Д. М. Че- чот. -М ., 2000.-С. 313.

658

реалізується основна функція судової влади — здійснення правосуддя. Правосуддя, на її думку, слід визначати не за обсягом здійснюваних процесуальних дій, не за розгорнутістю процедури, а залежно від того, чи досягаються в межах цієї процедури завдання, які сьогодні стоять перед судовою владою в цивільному процесі. Уведення наказного провадження є однією з форм реалізації конституційного права на судовий захист, який полягає в оперативному і реальному поновленні порушених прав, свобод і законних інтересів .

Інші автори розглядають наказне провадження не як вид цивільно­го судочинства, а як допроцесуальної, але в той же час альтернативної процедури, яка здійснюється суддею з метою прискореного захисту права кредитора і встановлення спірності або безспірності вимоги .

Н. О. Громошина також вважає, що наказне провадження не можна назвати судочинством, оскільки воно здійснюється за межами цивіль­ної процесуальної форми і лише з дотриманням встановленої законом процедури . Таку ж думку мають Т. В. Сахнова та Т. П. Шишмарьова, які вважають, що наказне провадження хоча і утворює самостійну судову процедуру, але природа його не процесуальна. Це не однопо- рядковий за своїми критеріями вид провадження в цивільному про­цесі, а особлива судова процедура із забезпечення безспірних

матеріально-правових інтересів суб'єкта матеріального правовідно-

4

шення .

При з'ясуванні природи наказного провадження слід виходити з того, що наказне провадження — це самостійний вид провадження цивільного судочинства, що існує поряд із позовним і окремим про­вадженням, якому притаманна певна процесуальна форма, і має певні особливості.

По-перше, наказне провадження — це специфічна процесуальна форма захисту прав та інтересів стягувана, що спирається на докумен­ти проти сторони, яка не виконує свої зобов'язання.

1 Зайганова, С. К. О теоретико-правовых вопросах совершенствования приказно­го производства [Текст] / С. К. Зайганова // Тенденция развития гражданского про­цессуального права России : сб. науч. ст. - СПб., 2008. - С. 364-365.

2

Гражданское процессуальное право [Текст]: учебник / под ред. М. С. Шакарян. -

М, 2004. - С. 298.

3

Громошина, Н. А. Комментарий к гл. 11 [Текст] / Н. А. Громошина // Коммента­рий к ГПК РСФСР / под ред. М. С. Шакарян. - С. 312.

4

Сахнова, Т. В. О судебных процедурах в цивилистическом процессе, или к воп­росу о дифференциации процессуальной формы [Текст] / Т. В. Сахнова, Т. П. Шимаре- ва // Теоретические и практические проблемы гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства : сб. науч. ст. - Краснодар : СПб., 2005. - С. 53.

По-друге, наказне провадження можливе тільки за певними ви­могами і є процесуальною формою захисту лише тих вимог, які пере­лічені в законі (ст. 96 ЦПК).

По-третє, видача судового наказу провадиться без судового роз­гляду і виклику заявника і боржника.

По-четверте, у наказному провадженні сторони мають статус за­явника та боржника.

По-п'яте, у цьому провадженні не діє принцип змагальності.

Виходячи з Цього можна виснувати, що в наказному провадженні правосуддя не здійснюється, оскільки процедура наказного проваджен­ня виявляється в тому, що вирішення цивільної справи відбувається без розгляду в судовому засіданні та виклику заявника і боржника.

І, крім того, заявник не може звернутися за захистом своїх прав у за­гальному — позовному порядку.

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Природа наказного провадження:

 1. Особи, які беруть участь у справі
 2. Судовий напав, його зміст, законна сила.
 3. Поняття та види судових постанов
 4. Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ
 5. § 5. Структура цивільного процесу (цивільного судочинства)
 6. § з. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження
 7. § 1 . Поняття представництва в суді
 8. § 1. Поняття судового доказування
 9. § 2. Природа наказного провадження
 10. § 5. Порядок наказного провадження, скасування та оскарження судового наказу
 11. § 2. Природа окремого провадження
 12. Зміст
 13. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права
 14. Види і стадії цивільного судочинства
 15. Поняття та характерні риси наказного провадження
 16. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -