<<
>>

§ 5. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів

Законодавство про третейські суди, цивільне процесуальне законо­давство обов’язково включає у себе не тільки норми, що регламентують порядок утворення, діяльності та процедури розгляду справ, а й норми, які регулюють порядок виконання рішень третейських судів.

Виконан­ня рішення третейського суду є важливою й заключною стадією тре­тейського розгляду.

7

Відповідно до ст. 56 Закону «Про третейські суди», ч. 2 ст. 389 ЦПК України встановлено, що заява про видачу виконавчого докумен­та може бути подана до суду протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом. Суб’єктом, який наділений правом на по­дання такої заяви, є особа, на користь якої винесено рішення третей­ським судом. Заява, подана після закінчення строку, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала, g

Стаття 389 ЦПК встановлює вимоги до форми та змісту заяви про видачу виконавчого листа. У такій заяві мають бути зазначені такі відомості:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;

3) ім’я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи місцезнаходження;

4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;

5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка зверну­лася із заявою;

6) вимога заявника про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв’язку, факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

До заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду додаються:

1) оригінал рішення третейського суду або належним чином заві­рена його копія.

Копія рішення постійно діючого третейського суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а копія рі­шення третейського суду для вирішення конкретного спору має бути нотаріально завірена;

2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її ко­пія;

3) документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи;

4) копія заяви про видачу виконавчого листа на примусове вико­нання рішення третейського суду відповідно до кількості учасників судового розгляду;

5) довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви. Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подається у письмо­вій формі і має бути підписана особою, на користь якої прийнято рі­шення третейського суду, чи її представником. До заяви, яка не відпо­відає вимогам закону за змістом, не оплачена судовим збором або ви-

тратами на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, за­стосовуються правила ст. 121 ЦПК. Якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третей­ського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є за­ява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, суд на підставі п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК зупиняє провадження за заявою про видачу виконавчого листа до набрання законної сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рі­шення третейського суду.

Заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рі­шення третейського суду підлягає розгляду судом протягом 15 днів з дня її надходження до суду. Про час та місце розгляду заяви повідом­ляються сторони, проте неявка сторін чи однієї із сторін не є пере­шкодою для судового розгляду заяви. При розгляді заяви про видачу виконавчого документа компетентний суд повинен витребувати справу з постійно діючого третейського суду, в якому зберігається справа, яка має бути направлена протягом п’яти днів від дня надходження вимоги.

У такому випадку строк вирішення заяви про видачу виконавчого до­кумента продовжується до одного місяця. Ухвала про видачу виконав­чого документа направляється сторонам протягом п’яти днів з дня її прийняття.

Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує його безпосередньо у суді. Після розгляду судом заяви про видачу ви­конавчого документа справа підлягає поверненню до постійно діючо­го третейського суду.

Частиною 6 ст. 56 Законутаст. 389 ЦПК передбачений вичерпний . перелік підстав для відмови в задоволенні заяви про видачу виконав­чого документа. Зокрема, якщо: 1) надень прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасо­вано судом; 2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону; 3) пропущено встановлений цією статтею строк для звернення за видачею виконав­чого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду виріше­ні питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди; 5) третейська угода визнана недійсною судом;

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав ви­могам статей 16-19 Закону України «Про третейські суди»; 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних ін­тересів, які не передбачені законами України; 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу; 9) третей­ський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участі у справі.

Ухвала суду про відмову у видачі виконавчого документа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку, набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження. У разі подання апеляційної скарги ухвала набирає законної сили після розгляду спра­ви судом апеляційної інстанції. Сторони мають право протягом 15 днів після винесення ухвали про відмову у видачі виконавчого документа оскаржити цю ухвалу в апеляційному порядку. Після набрання закон­ної сили ухвалою про відмову у видачі виконавчого документа спір між сторонами може бути вирішений судом у загальному порядку.

ннна' н Питання для самоконтролю

1. Визначте правову природу третейського суду.

2. Які види третейських судів можуть бути створені?

3. Які спори відносять до компетенції третейських судів?

4. Визначте принципи, які діють у третейському судочинстві.

5. Які є підстави для оскарження рішень третейських судів?

6. Назвіть підстави для скасування рішення третейського суду.

7. Яким є порядок виконання рішень третейських судів?

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 5. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів:

 1. Стаття 122. Відкриття провадження у справі
 2. Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі
 3. § 1. Виконання судових рішень як частина цивільного процесу
 4. Підстави виконання судових рішень та актів інших органів. Виконавчі документи
 5. § 5. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів
 6. ЗМІСТ
 7. Загальні правила виконавчого провадження
 8. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про виконавче провадження
 9. ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 10. ДОДАТК
 11. 11. Поняття, склад і класифікація осіб, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов’язки. Інші учасники цивільного процесу.
 12. 59. Поняття та види судових рішень. Відмінність судового рішення від судової ухвали.
 13. Історичний розвиток третейського розгляду цивільно-правових спорів
 14. Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів та його співвідношення з цивільним процесуальним правом
 15. Підвідомчість цивільно-правових спорів третейським судам (арбітрабельність)
 16. 3.1. Правові наслідки розгляду справи третейськими судами
 17. Порядок оскарження рішень третейських судів
 18. Звернення рішень третейських судів до примусового виконання
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -