<<
>>

§ 2. Нртаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення безспірних фактів

До нотаріальних дій щодо посвідчення юридичних фактів нале­жать: посвідчення правочинів; посвідчення факту знаходження фізич­ної особи в живих; посвідчення факту знаходження фізичної особи в певному місці; посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотографічній картці; посвідчення часу пред'явлення документа; посвідчення факту передачі заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам; прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

До нотаріальних дій щодо засвідчення фактичних даних належать: засвідчення правильності копій (фотокопій) документів і виписки з них; засвідчення справжності підписів на документах; засвідчення правиль­ності перекладу документів з однієї мови на іншу; вчинення морських протестів.

Нотаріус посвідчує правочини, для яких законодавством встанов­лена обов'язкова нотаріальна форма, а також за бажанням сторін й інші правочини. Посвідчуючи правочин, нотаріус і інша посадова особа перевіряють, чи відповідає зміст посвідчуваних ними правочинів ви­могам закону і дійсним намірам сторін, а у відповідних випадках — правоздатність юридичних осіб. Усі примірники правочину, який підлягає нотаріальному посвідченню, підписуються його учасниками і на кожному примірнику вчиняється посвідчувальний напис нотаріу­са та ставиться печатка.

Посвідчення факту знаходження фізичної особи в живих або в пев­ному місці провадиться нотаріусом як при особистій явці фізичної особи до нотаріуса, так і поза приміщенням державної нотаріальної контори чи приміщенням, що є робочим місцем приватного нотаріуса за місцезнаходженням такої особи.

1248

Факт знаходження в живих або в певному місці неповнолітнього посвідчується на прохання його законних представників (батьків, уси­новителів, опікуна або піклувальника).

Заочне посвідчення вказаних фактів не допускається. На підтвер­дження факту, що фізична особа є живою або перебуває в певному місці, нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво.

Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує її тотожність з осо­бою, зображеною на поданій фотографічній картці. Упевнившись у тотожності фізичної особи з її фотовідображенням і перевіривши її особу за документами, нотаріус видає на підтвердження цієї обстави­ни свідоцтво.

Фотографічна картка розміщується у лівому верхньому кутку примірника свідоцтва, яке видається фізичній особі, скріплюється підписом нотаріуса і його печаткою. При цьому печатка повинна роз­міщуватися частково на фотографічній картці, а частково — на сві­доцтві.

Заяви фізичних і юридичних осіб до інших фізичних та юридичних осіб подаються нотаріусам у двох примірниках, один з яких залиша­ється у справах нотаріальної контори, а другий направляється поштою особі, вказаній у заяві, із зворотним повідомленням про вручення. За­яви приймаються за умови, що вони не суперечать закону і не містять відомостей, які порочать честь і гідність людини.

На прохання особи, яка подала заяву, нотаріус видає свідоцтво про передачу заяви іншим фізичним та юридичним особам.

Нотаріус у передбачених законом випадках приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору. До подібних дій боржник вдається у разі відсутності або ухилення креди­тора від прийняття виконання грошового зобов'язання, а також в інших випадках (ст. 537 ЦК).

Приймання грошових сум або цінних паперів у депозит для пере­давання кредитору здійснюється за заявою заінтересованої особи. Нотаріус, приймаючи в депозит гроші за місцем виконання зобов'язання, не перевіряє підстави внеску, а сповіщає про це кредитора і на його прохання видає грошові або цінні папери, які надійшли.

Нотаріус видає особі, яка внесла в депозит грошові суми або цінні папери, квитанцію про внесок. На прохання боржника напис про вне­сок може бути зроблений на поданому документі, що встановлює за­боргованість або з якого випливає внесення грошових сум, або цінних паперів у депозит.

Повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит (дебітору), допускається лише за письмовою згодою на це особи, на користь якої був зроблений внесок (кредитора), або за рішен­ням суду.

Нотаріуси засвідчують вірність копій (фотокопій) документів, ви­даних юридичними особами, за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення їх копій не заборо­нено законом.

Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчуєть­ся у тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригі­налі цього документа засвідчена нотаріусом або посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування або за місцем роботи, навчання, проживання чи лікування фізичної особи.

Забороняється засвідчувати вірність копій паспорта, документів, що його замінюють, військового квитка, депутатського посвідчення, службових посвідчень та інших документів, знімання копії з яких не допускається.

Вірність копії з копії документа може бути засвідчена нотаріусом, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку, або ця копія видана юридичною особою, що видала оригінал документа. В остан­ньому випадку копія документа повинна бути викладена на бланку юридичної особи з прикладенням печатки і з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться у справах юридичної особи, яка ви­дала документ.

Вірність виписки може бути засвідчена лише у тому випадку, коли її зроблено з документа, в якому міститься рішення кількох, не зв’язаних між собою питань. Виписка повинна відтворювати повний текст час­тини документа з певного питання.

Нотаріус зобов'язаний звірити з оригіналом копію чи виписку з до­кумента, вірність якого він засвідчує.

Нотаріуси з метою забезпечення доказів для охорони прав і за­конних інтересів судновласника приймають заяву капітана судна про подію, яка мала місце в період плавання або стоянки судна і яка може стати підставою для пред'явлення до судновласника майнових вимог.

Заява про морський протест повинна містити в собі опис подій, що сталися, і заходів, вжитих капітаном для забезпечення охорони дові­реного йому майна. На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест, нотаріусу в межах строків, встановлених чин-

ним законодавством, повинно бути подано для огляду судновий журнал і засвідчену капітаном виписку із суднового журналу.

Заява про морський протест має бути подана нотаріусу в порту України у строки, встановлені чинним законодавством України. Якщо подати заяву про морський протест у встановлені строки неможливо, то про причини цього повинно бути зазначено в заяві про морський протест.

Нотаріус на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, а також опиту самого капітана і по можливості не менше чотирьох свідків із числа членів суднової команди, у тому числі двох, що нале­жать до осіб командного складу, складає акт про морський протест і засвідчує його своїм підписом і печаткою. Примірник акта видається капітанові або уповноваженій ним особі, а другий примірник із заявою капітана і випискою із суднового журналу залишається у справах дер­жавної нотаріальної контори (приватного нотаріуса).

<< | >>
Источник: В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. - X.,2011. - 1352 с.. 2011

Еще по теме § 2. Нртаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення безспірних фактів:

  1. § 2. Нртаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення безспірних фактів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -