<<
>>

Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Пропонована книга є другим, переробленим і доповненим, виданням опублікованого у 2004 р. навчального посібника, котрий призначався для забезпечення навчання з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» у вищих закладах юридичної освіти Ш—IV рівня акредитації. Зберігаючи основні змістові характеристики попереднього видання (висвітлювання загальної історії держави і права на основі порівняльного та проблемно-хронологічного методів з урахуванням зв’язків з іншими навчальними дисциплінами, насамперед із теорією держави і права; застосовування нових підходів до періодизації історичного процесу державо- і правотворення в зарубіжних країнах; детальнішого висвітлення історичних засад таких основних галузей права як конституційне, кримінальне, цивільне та суміжних з ним галузей права та ін.), автори водночас переробили й доповнили ту частину посібника, зміни котрої зумовлені дидактично-методичними потребами навчально-виховного процесу у зв’язку з приєднанням України до Болонської конвенції в галузі вищої освіти. Зокрема, змінена (укрупнена) колишня модульна побудова навчального матеріалу, доповнений джерельний (документальний) матеріал, додані тести для модульного контролю та перероблені деякі завдання для самостійної роботи. Новим у цьому виданні є наведений у додатках до нього комплекс навчально-методичних матеріалів, необхідних для організації навчального процесу за модульно-рейтинговою системою навчання. Для викладачів, аспірантів і студентів (курсантів, слухачів) вищих юридичних навчальних закладів та факультетів.

<< | >>
ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН ЕПОХИ КАСТОВО-СТАНОВОГО СУСПІЛЬСТВА
ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
Джерела
ТЕМА 4. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ В КРАЇНАХ АНТИЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ОСНОВИ ЇХ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ
Джерела
§2. Державний механізм античних республік
§3.Форми республіканських античних держав
§4.Форма та державний механізм монархічного Риму
Джерела
§2. Римське право
Джерела
ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
ТЕМА 7. РАННЬОФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА І ПРАВО В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
§2. Держава і право Візантії
Джерела
Джерела
§ 2. Основні інститути феодального права у країнах Західної Європи
Джерела
§3. Виникнення і розвиток мусульманських держав
Джерела
§1. Право далекосхідних країн
§2. Мусульманське право
Джерела
ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН ЕПОХИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ДЕРЖАВА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
ТЕМА 12. СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВИ НОВОГО ТИПУ
§2. Ранні революції і їх вплив на становлення держави нового типу
§3. Революції останньої чверті ХѴІІІ століття та їх вплив на становлення держави нового типу
§4. Революції середини ХІХ століття в Німеччині та їх вплив на становлення держави нового типу
Джерела
Джерела
ТЕМА 14. ФУНКЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВИ В ЕПОХУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Джерела
ТЕМА 15. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НОВОГО ТИПУ
§1. Принципи та характерні риси права нового типу
§1. Теоретичні засади конституційного права
§2. Основні етапи та тенденції розвитку конституційного права як галузі права в країнах західної цивілізації
Джерела
ТЕМА 17. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО КРАЇН АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ СВІТОВИХ ПРАВОВИХ СІМЕЙ
§2. Джерела цивільного права і процесу
§4. Суміжні з цивільним правом галузі права
Джерела
ТЕМА 18. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КРАЇН АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ПРАВОВИХ СІМЕЙ
§2. Джерела кримінального права
§3. Інститути кримінального права
§4. Кримінальний процес
ТЕМА 19. ДЕРЖАВА УКРАЇНАХ ДАЛЕКОГО І БЛИЗЬКОГО СХОДУ
§1. Становлення й розвиток держави нового типу в далекосхідних країнах
§2. Держава в країнах Близького Сходу
Джерела
§1. Право далекосхідних країн
§2. Право мусульманських країн
Джерела

Книги и учебники по дисциплине История государства и права зарубежных стран:

 1. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран - 2017 год
 2. История государства и права зарубежных стран - 2017 год
 3. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран - 2017 год
 4. Ответы к экзамену по истории государства и права зарубежных стран - 2016 год
 5. История государства и права зарубежных стран - 2015 год
 6. АНДРЕЕВА Ирина Анатольевна. ПОЛИЦЕЙСКАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ: ГЕНЕЗИС, ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII - НАЧАЛО XXI ВВ.) Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Омск 2015 - 2015 год
 7. М. Ш. Альмухаметова, А. В. Кузнецов. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета,2014. 280 с. - 2014 год
 8. Барышникова Л.Н.. История государства и права зарубежных стран: Учебное пособие для студентов всех специальностей и форм обучения / Барышникова Л.Н. — 4-е изд., стереотип. — Казань,2014. — 180 с. - 2014 год
 9. Ахмедов Ч.Н., Байкеева С.Е., Сидоренко В.П. и др.. История государства и права зарубежных стран. Учебно-методическое пособие/ Сост.: СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России,2010. 92с. - 2010 год
 10. Орленко В. І.. Історія держави і права зарубіжних країн: Посіб. для підготов, до іспитів -3-є вид. стереотип. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В. - 244 с. - 2008 год
 11. Еникеев 3. И., Еникеев А. 3.. История государства и права Башкортостана. - Уфа: Китап. - 432 с. - 2007 год
 12. Чепурнова Н.М., Серёгин А.В.. История государства и права зарубежных стран - 2007 год
 13. Довгялло, М. С.. Политическая история зарубежных славянских стран новейшего времени : справочник - Мн. : Тетра- Системс. - 272 с. - 2006 год
 14. Дахно І.І.. Історія держави і права. Навчальний посібник- довідник. — К.: Центр навчальної літератури,2006. — 408 с. - 2006 год
 15. Руденко Т.А.. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран: Ответы на экзаменационные билеты. — М.: Аллель-2000. — 64 с. - 2005 год
 16. Кудинов О.А.. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН - 2004 год
 17. К. И. Батыр. История государства и права зарубежных стран: Учеб. — 4-е изд.. пеоераб. и доп. — М.: ТК Велби —496 с. - 2003 год
 18. Варьяс, Михаил Юрьевич. Теократическое государство в романо-германской правовой системе / Диссертация - 2003 год
 19. Стадуб И.Д.. ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Минск, 2003 - 2003 год
 20. С. А. Чибиряев. История государства и права зарубежных стран - 2002 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -