<<
>>

Перевірте себе

Завдання 4. Продовжте думку:

1. Основні ідеї буржуазного цивільного права знайшли відображення в теоріях

2. В Англії цивільне право розглядається.........................................................

3. У нову епоху основними джерелами англійського цивільного права виступають

4. Некодифіковане в цілому англійське право, починаючи з другої половини ХІХ-

ХХ ст., зазнає певних спроб надати йому систематизованого вигляду, про що свідчать

5. Сучасними джерелами цивільного процесуального права Англії виступають

6. Згідно з Конституцією США, регулювання цивільно-правових відносин віднесено

7. Основними джерелами цивільного та цивільно-процесуального права США

є........................................................................................................................

8. З кінця ХІХ ст. у США починається рух за уніфікацію цивільного права у штатах,

про що свідчить...................................................................................

9. Робота щодо спроб уніфікації федерального законодавства США, законодавства штатів значно посилилась у ХХ ст., свідченням чому є...

10. Конституційні засоби захисту власницьких прав у США знайшли своє закріплення у

11. Потреба в систематизації та уніфікації цивільно-процесуального законодавства

призвела до появи в 1848 у штаті Нью-Иорк................... Иого значення полягає в тому,

що................................................................................

12. У ході революцій 1789—1794 рр. У Франції були закладені основи нового буржуазного цивільного права, про що свідчать

13. Цивільний кодекс Наполеона, прийнятий у р., мав основну особливість:

14. Цивільний кодекс Наполеона був побудований за........... системою і складався

з..................................................................................................................

15. Цивільний кодекс Наполеона не тільки зробив величезний вплив на процес ста

новлення буржуазного цивільного права у Франції, але й послужив у ХІХ ст. зразком для проведення кодифікації цивільного права в більшості держав Європи та Американського континентів. Зокрема............................

16. Основним джерелом цивільного процесуального права Франції до початку 70-х

років ХХ ст. був.......... , основу якого склав...............................

17. Особливе місце серед кодифікацій цивільного права, що з’явилися після Кодексу Наполеона, посіло Це зумовлено тим, що в ньому

18. Визначною пам’яткою цивільного права Німеччини середини ХІХ ст. стало. Його характерними рисами були

19. Історичне значення прийнятого в......... році Німецького цивільного уложення

полягає в тому, що.............................................................................

20. Структура Німецького цивільного уложення відповідає доктрині.........................

І представлена...........................................................................................................

21. Цивільний процесуальний кодекс Німеччини був прийнятий у.............................

22. Англо-американське право визнало як суб’єктів цивільного права......................

23. У США особливою рисою правового статусу фізичних осіб було те, що................

24. Характерною рисою цивільного права нової епохи є поява... як суб’єкта цивільно-правових відносин

25. Досвід корпорацій як форми організації капіталу США запозичили в Англії, але

з певними відмінностями, а саме.................................................

26. Згідно з правовою доктриною, запропонованою Верховним Судом США, у су

довому прецеденті «Дартмуд коледж проти Вудворда» американській корпорації були притаманні п’ять критеріїв:

27. Особлива увага в сучасному законодавстві США про корпорації приділяється

акціонерним товариствам, що зумовлено........................

28. У сучасному цивільному законодавстві США набули поширення такі види цінних паперів:

29.

Стосовно юридичних осіб публічного права провідною тенденцією розвитку їх

правового статусу в США є............................................................

30. Особливістю англійського речового права було.........................................

31. Оригінальним інститутом англійського цивільного права є.................

32. Суттєві зміни у праві власності США відбувалися з.................. , що й призвело до

затвердження й домінування................... форми власності.

33. Подальша соціалізація виробництва і праці надали приватній власності..........

характеру..., що означає............................................................

34. Сучасна концепція договору в англійському праві склалася шляхом..................

35. Ринкові відносини в США отримали своє юридичне вираження у.........................

36. Відхід від принципу свободи договору, який стає провідним явищем у цивільному праві ХХ ст., виявлявся у

37. Процес демократизації в регулюванні сімейно-шлюбних відносин в англійському праві розпочинається

38. У сімейно-шлюбному законодавстві останнього часу більш докладно розгляда

ються майнові взаємини чоловіка та дружини із загальною тенденцією до їх

39. Різноманітність підходів до регулювання сімейно-шлюбних відносин у праві

США зумовлена тим, що...........................................................................

40. Характерною відмінністю англійського спадкового права є................

41. У ХХ ст. основні зміни у праві спадкування у країнах англо-американської правової сім’ї зводилися до такого:

42. В основу визначення суб’єктів цивільного права у країнах континентальної світової правової сім’ї було покладено

43. Розвиток капіталістичних відносин у країнах Західної Європи поставив на порядок денний питання

44. Німецьке цивільне уложення, на відміну від Цивільного кодексу Франції,

суб’єктами цивільно-правових відносин визнає...., відзначивши два основних види:

45. Головним інститутом речового права за ЦК Франції було..........

, яке розумілося

як......... , що свідчить про................. характер кодексу.

46. Розвиток процесу усуспільнення виробництва та сфери обігу мав своїм резуль

татом і зміну самої концепції власності, що розглядається в сучасному французькому цивільному праві як

47. Німецьке цивільне уложення поділяє всі речі на........................................

48. Німецьке Цивільне Уложення, як і Кодекс Наполеона, не дає визначення поняття права власності, розкриваючи його зміст у такий спосіб:

49. Основним напрямком розвитку права власності в Німеччині у ХХ ст., як і в інших розвинутих країнах світу, стає його

50. За ЦК Франції, договір — це........ , чинність якого визнається за умов:..................

51. Характерною рисою Німецького цивільного уложення в питанні про обов’язкові

умови дійсності договорів є...........................................................

52. Крім договору, французьке та німецьке право знає й інші підстави виникнення

зобов’язань:..........................................................................................

53. У регулюванні сімейно-шлюбних відносин за ЦК Франції було закріплено

54. На відміну від французького кодексу, Німецьке цивільне уложення визнало

єдиною законною формою шлюбу...................................................

55. Основною тенденцією розвитку сімейно-шлюбних прав у другій половині

ХХ ст. у країнах континентальної правової сім’ї стала.................................................................

56. За французьким цивільним законодавством визнається спадкування як за. так і за

57. При спадкуванні за законом Німецьке цивільне уложення закріплювало систему

58. Торговий кодекс Франції, прийнятий у р., мав таку структуру:

59. Подальший розвиток французького торгового права здійснювався.......................

60. У.................. році було прийнято Загальнонімецьке торгове уложення, яке

структурно було представлено....................... ; замінено в....................

новим Торговим ко

дексом.

61. Зміни у змісті торгового права західноєвропейських країн в умовах науково-

технічної революції можна побачити.............................................

62. Історично трудове право як галузь права склалося в результаті..... , котра й зумовила дві тенденції правового регулювання праці:

63. Перші закони про працю в Англії характеризувалися..................................................

64. Важливою віхою в розвитку трудового законодавства Великобританії став закон

1911 р., який.....................................................................................................................................................

65. Сучасне трудове законодавство у Великобританії склалося Його характерною рисою є................................................................................................................................

66. Протягом ХІХ ст. у трудовому законодавстві США склалася судова доктрина,

згідно з якою.............................................................................................

67. Сучасне трудове законодавство США — як федеральне, так і штатів — визначає

лише......................................................................................................

68. Основи чинної в США системи соціального забезпечення були закладені

69. Як складові частини французької правової системи трудове і соціальне законодавство беруть свій початок

70. Характерною рисою розвитку німецького трудового права наприкінці ХІХ —

початку ХХ ст. стає його..........................................................................

71. Початок становлення екологічного права як галузі права припадає на...............

Про це свідчить................................................................................

Завдання 5. Схарактеризуйте

1. Основні напрямки теоретичного розвитку буржуазної цивілістики ХѴІІІ— ХІХ ст.

2. Джерела цивільного права і процесу країн англо-американської світової правової сім’ї, визначте їх спільні та відмінні риси.

3. Джерела цивільного права і процесу країн континентальної світової правової сім’ї, визначте їх спільні та відмінні риси.

4. Основні інститути цивільного права країн англо-американської світової правової сім’ї, визначивши спільне й осібне.

5. Основні інститути цивільного права країн континентальної світової правової сім’ї, визначивши спільне й осібне.

6. Процес становлення та основні тенденції розвитку торгового права в зарубіжних країнах, спільне й відмінне.

7. Процес становлення та основні тенденції розвитку трудового права і соціального законодавства в зарубіжних країнах: спільне і осібне.

8. Історичні витоки правового регулювання охорони навколишнього середовища в зарубіжних країнах.

Завдання 6. Використовуючи матеріал теми та додаткову літературу, підготуйте коротку довідку про історичні обставини появи таких цивільно-правових актів: «Цивільний кодекс французів 1804 р.». (Кодекс Наполеона) та «Німецьке цивільне уложення 1900 р.».

<< | >>
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Еще по теме Перевірте себе:

 1. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОІ РОБОТИ
 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 10. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 11. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 12. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 13. Перевірте себе
 14. Виконайте такі завдання:
 15. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 16. Перевірте себе
 17. Перевірте себе
 18. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 19. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 20. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ: ПЛАНИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -