<<
>>

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ

Виконайте такі завдання:

Завдання 1. Продовжте роботу над складанням словника основних понять та термінів з історії держави і права зарубіжних країн.

Розкрийте зміст таких понять та термінів, вкажіть, де і коли вони мали місце:
Поняття Терміни
Доктринальні джерела Октроювання
Інституціоналізм Омбудсман
Конституційне право «Сенат»
Конституції кодифіковані Філіація
Конституції некодифіковані
Конституціоналізм
Конституційна юстиція
Парламентаризм
Юридичний позитивізм

Завдання 2. Продовжте роботу над складанням хронологічної таблиці за пропонованою раніше формою.

Завдання 3. Використовуючи текст:

документів № 1—2:

а) визначте основні права і свободи, закріплені англійським парламентом у 70— 80 рр. ХѴІІ століття;

б) з’ясуйте історичні причини, що обумовили закріплення саме цих прав і свобод.

документа № 4:

а) визначте основні права і свободи, що були закріплені в перших десяти поправках Конституції США (Білль про права 1791 р.), та класифікуйте їх;

б) виділіть ті права та свободи, котрі стосуються процесуальних гарантій громадян США.

документа № 3, визначте конституційно-правовий статус глави держави у Сполучених штатах Америки;

документа № 5, визначте конституційно-правовий статус:

а) Уряду V республіки у Франції;

б) Парламенту V республіки у Франції.

Перевірте себе

Завдання 4. Продовжте думку:

1. На відмінну від науки цивільного або ж кримінального права, наука конституційного права склалася як самостійна дисципліна

2. Наука конституційного права формувалася, виходячи з об’єктивної потреби

3. Становлення науки конституційного права максимальною мірою визначалося її

практико-прикладною функцією:.............................................

4. Видними представниками класичної школи конституційного права були:

5. На хвилі неприйняття класичної (юридичної) школи конституційного права

з’являється група державознавців........................................ , які вважали, що державознавст

во повинне звернутися до соціально-політичних реалій.

6. Новий доктринальний напрямок одержав узагальнюючу назву................................

Основні його теоретичні засади зводилися

до.......................................................................................................................

7. Вихідною ідеєю розвитку демократичної доктрини конституційного права стало

8. Порівняно з епохою станово-кастового суспільства, конституційне право, яке , одразу стало

9. Друга половина XVII ст. — кінець ХѴІІІ ст. — це час, коли.....................

10. Об’єднання окремих норм та інститутів у систему конституційного права знач

ною мірою залежало від ступеня практичної реалізації таких головних принципів побудови держави нової епохи, як

11. Парламентаризм як......................... став об’єктивною необхідністю, коли..................

12. Поява конституціоналізму — — теж пов’язана з Англією,

але затвердження його як одного з основних принципів конституційного права пов’язано з досвідом

13. До числа визначних документів, що сприяли формуванню конституційно-

правових основ і є віхою у процесі затвердження конституціоналізму та становленні конституційного права, слід віднести

14. Виключно важливе значення для затвердження конституційного права як самостійної галузі права мало

15.

На формування й розвиток інститутів конституційного права впливало дуже багато факторів:

16. XX— початок ХХ століть характеризується ліквідацією.......................... , затвердженням і набуттям

17. Характерною рисою другого етапу в розвитку конституційного права є...............

Це, зокрема, знайшло своє відображення в тому, що................................

18. Поряд із політизацією, як основною тенденцією, вже в XIX столітті проявляється інша тенденція — , яка найбільш яскравого вираження набула

в..........

19. Стосовно назви нової галузі права представники німецької юридичної школи зупинилися на , а британці, американці та французи — на —

20. Посилення соціально-класових конфліктів у XX столітті призвело до того, що

конституції стали в тій чи іншій формі регулювати....................

21. Конституційно-правова наука зазвичай поділяє конституції на............... , тобто

такі, що............................... , і........................................ , що складаються з.............................................

22. Кодифіковані конституції (в їх сучасному розумінні) існують

За цей період мало місце....................... , що породило................................. , характер яких визначався

23. Конституції першої «хвилі», які приймалися , основну увагу приділяли

24. Конституції, прийняті після 1918 р., сильно відрізнялися від перших конституцій

і характеризувалися....................................................................

25. Прийняття конституцій «третього покоління» відбувалося за двома напрямками:..

26. Європейські конституції 50-х — 80-х років ХХ ст. нерідко визначають як.................................................................................................................................................

У них відображено.............................. , вони визнають..........................................

27. Некодифіковані конституції характерні для конституційної практики таких країн:

28.

Серед різних способів набуття громадянства головним є....................... , або...........

.................. Ії зміст визначається двома принципами:.......................................................................

29. У розвитку прав і свобод виділяють три хвилі, або три покоління:

30. Характерною рисою еволюції виборчого права як інституту конституційного

права була................................................................................

31. Монарх заміщує пост глави держави у певному порядку........................ , а президент шляхом

32. Найдавнішими системами престолонаслідування є.................................

33. Основними виборчими системами є..... , котрі сформувались й законодавчо оформилися у

34. У процесі історичного розвитку сформувалися три основні системи конституційної юстиції: Їх характерними рисами стали

Завдання 5. Схарактеризуйте

1. Класичну школу конституційного права

2. Юридично-соціологічну школу конституційного права

3. Демократичну доктрину конституційного права

4. Процес формування засад конституційного права як галузі права.

5. Основні тенденції розвитку конституційного права в XIX столітті.

6. Основні тенденції розвитку конституційного права у ХХ столітті.

7. Процес еволюції джерел (кодифікованих конституцій) конституційного права зарубіжних країн.

8. Некодифіковані конституції в історичному розвитку.

9. Інститут громадянства в історичному розвитку.

10. Основні права та свободи особи в їх історичному розвитку.

11. Основні виборчі системи, розкрийте їх історичні основи.

12. Процес становлення та розвитку конституційної юстиції.

Завдання 6. Використовуючи матеріал теми та додаткову літературу, підготуйте коротку довідку про історичні обставини появи таких конституційних актів: Habeas corpus act 1679 р. і Білль про права 1689 р. в Англії; Конституція США і перші десять поправок до неї (Білль про права 1791 р.) та Конституція Франції 1958 року.

Готуйтеся до вивчення матеріалу 17-ої теми

Завдання. Повторіть матеріал зі шкільного курсу «Правознавства» та з курсу «Теорії держави і права», в тій його частині, де дається характеристика цивільного права як галузі права.

<< | >>
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Еще по теме ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ:

 1. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 2. Завдання для узагальнення за темою
 3. Завдання для узагальнення за темою
 4. Завдання для узагальнення за темою
 5. Завдання для узагальнення за темою
 6. Завдання для узагальнення за темою
 7. Завдання для узагальнення за томою
 8. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 25 грудня 2008 року № 2274/5 Про затвердження Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАДІЇ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ НА ПІДЗЕМНІ ВОДИ (ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ РОБОТИ)
 11. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень. Поняття, система, завдання
 12. Поняття, завдання та види обшуку
 13. § 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
 14. Ознаки, мета та завдання державного контролю за нотаріальною діяльністю
 15. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності
 16. 1.4. Організація поліцейського апарату та агентурно-оперативної роботи в XIX - на початку XX ст.
 17. 2.1. Завдання оперативно-розшукової діяльності
 18. Принципи, мета, завдання і функції державного управління промисловою власністю
 19. Плагіат у роботах учнів та студентів
 20. 1.2. Основні державні правові цілі та завдання оптимізації капітального будівництва на сучасному етапі
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -