<<

ЗМІСТ

Передмова....................................................................................................................................................... 3

Вступ.................................................................................................................................................................

7

§1. Історія держави і права зарубіжних країн як наука........................................................ 7

1.1. Виникнення й розвиток загальної історії держави і права 8

1.2. Вітчизняна наука загальної історії держави і права..................................... 9

1.3. Методологічні засади історії держави і права зарубіжних країн 11

1.4. Періодизація історії держави і права зарубіжних країн............................... 13

1.5. Значення вивчення історії держави і права зарубіжних країн.................. 15

§2. Історія держави і права зарубіжних країн як навчальна дисципліна .......................... 16

2.1. Особливості історії держави і права зарубіжних країн як навчальної

дисципліни.................................................................................................................................................. 16

2.2. Система навчального курсу, його програмне забезпечення........................... 17

2.3. Джерела та література...................................................................................................... 20

Завдання для самостійноїроботи............................................................................................................ 22

Додаткова література.............................................................................................................................. 23

МОДУЛЬ 1. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН ЕПОХИ КАСТОВО-СТАНОВОГО

СУСПІЛЬСТВА...........................................................................................................................................

27

ПІДМОДУЛЬ 1.1. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ.................. 27

Тема 1. Виникнення держави у країнах давньосхідної цивілізації. Основи їх суспільного ладу 27

§1. Загальні закономірності виникнення держави....................................................................... 27

1.1. Соціальна влада у первісному суспільстві............................................................. 28

1.2. Протодержава..................................................................................................................... 29

1.3. Рання держава.................................................................................................................... 31

§2. Виникнення давньосхідної держави........................................................................................... 31

2.1. Стародавній Єгипет......................................................................................................... 32

2.2. Стародавній Вавилон..................................................................................................... 32

2.3. Давньоєврейська державність.................................................................................... 33

2.4. Стародавня Індія.............................................................................................................. 34

2.5. Стародавній Китай.......................................................................................................... 35

§3. Особливості суспільного ладу країн Стародавнього Сходу............................................... 36

3.1. Загальні риси суспільного ладу давньосхідних країн....................................... 36

3.2. Особливості суспільного ладу давньосхідних країн........................................... 37

Завдання для самостійноїроботи............................................................................................................ 39

Додаткова література..............................................................................................................................

40

Тема 2. Функції, механізм та форми давньосхідних держав................................................ 41

§1. Функції давньосхідних держав................................................................................................ 41

§2. Державний механізм країн Стародавнього Сходу........................................................... 42

2.1. Центральний державний аппарат............................................................................. 42

2.2. Місцевий апарат управління....................................................................................... 44

2.3. Судові органи..................................................................................................................... 45

2.4. Поліція.................................................................................................................................. 46

2.5 Військо.................................................................................................................................. 46

§3. Форми давньосхідних держав....................................................................................................... 48

3.1. Давньосхідні монархії.................................................................................................... 48

3.2. Давньосхідні «республіки».......................................................................................... 49

Завдання для самостійноїроботи...................................................................................................... 50

Додаткова література............................................................................................................................. 51

Тема 3. Право країн стародавнього Сходу.................................................................................. 52

§1. Виникнення права.............................................................................................................................

52

§2. Спільні риси та особливості права давньосхідних країн.............................................. 52

2.1. Спільне у праві давньосхідних країн.................................................................. 52

2.2. Особливе у праві давньосхідних країн............................................................... 54

§3. Джерела права країн Стародавнього Сходу........................................................................ 55

3.1. Джерела права Вавилоу. Закони царя Хаммурапі 55

3.2. Давньоєгипетські та давньоєврейські пам’ятки права 55

3.3. Правові джерела Китаю.................................................................................................. 56

3.4. Правові пам’ятки Індії................................................................................................... 57

§4. Правові інститути давньосхідних країн................................................................................... 58

4.1. Цивільно-правові інститути......................................................................................... 58

4.2. Злочини і покарання....................................................................................................... 60

4.3. Судовий процес................................................................................................................. 64

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................... 65

Додаткова література............................................................................................................................. 72

Тема 4. Виникнення держави в країнах античної цивілізації. Основи їх суспільного ладу 73

§1. Виникнення держави в античному світі................................................................................... 73

1.1. Передумови виникнення держави на півдні Європи.................................... 73

1.2. Виникнення держави в Афінах...................................................................................

74

1.3. Виникнення держави у Спарті.................................................................................... 78

1.4. Виникнення держави у Римі........................................................................................ 79

§2. Спільні риси та особливості суспільного ладу античних країн.................................. 82

2.1. Вільні категорії населення........................................................................................... 82

2.2. Невільні категорії населення....................................................................................... 84

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................... 85

Додаткова лтература............................................................................................................................... 90

Тема 5. Функції, механізм та форми античних держав............................................................... 91

§1. Функції держав античного світу.................................................................................................. 91

§2. Державний механізм античних республік................................................................................ 92

2.1. Законодавчі органи......................................................................................................... 92

2.2. Виконавчі органи............................................................................................................. 93

2.3. Судові органи..................................................................................................................... 98

§3.Форми республіканських античних держав............................................................................. 99

3.1. Форма афінської держави............................................................................................. 99

3.2. Форма спартанської держави....................................................................................

100

3.3. Форма римської держави............................................................................................ 101

§4.Форма та державний механізм монархічного Риму.......................................................... 102

4.1. Рим від полісу до імперії 102

4.2. Принципат........................................................................................................................ 104

4.3. Домінат............................................................................................................................... 105

4.4. Східно-Римська (Ромейська) імперія..................................................................... 107

Завдання для самостійної роботи........................................................................................................ 109

Додаткова література........................................................................................................................... 114

Тема 6. Право країн античної цивілізації.................................................................................... 115

§1. Право грецьких полісів............................................................................................................... 115

1.1. Основні риси права Афін і Спарти 115

1.2. Правові інститути Стародавніх Афін і Спарти................................................. 116

§2. Римське право.................................................................................................................................... 120

2.1. Періодизація римського права................................................................................. 120

2.2. Джерела римського права........................................................................................... 120

2.3. Інститути римського права........................................................................................ 127

2.4. Роль римського права у світовій історії................................................................ 135

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 135

Додаткова лтература............................................................................................................................ 154

ПІДМОДУЛЬ 1.2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ............................ 155

Тема 7. Ранньофеодальна держава і право в країнах Європи............................................. 155

§1. Основні риси феодалізму.............................................................................................................. 155

§2. Держава і право Візантії................................................................................................................ 156

2.1. Візантійська держава................................................................................................... 156

2.2. Право Візантії.................................................................................................................. 158

2.3. Вплив Візантії на державно-правовий розвиток інших держав 159

§3. Держава і право франків й англосаксів................................................................................ 161

3.1. Держава у франків й англосаксів 162

3.2. Право у франків й англосаксів.............................................................................. 166

Завдання для самостійної роботи....................................................................................................... 173

Додаткова література......................................................................................................................... 182

Тема 8. Феодальна держава в країнах Західної Європи........................................................ 183

§1. Сеньйоріальна (ленна) монархія............................................................................................. 183

1.1. Сеньйоріальна монархія у Франції 183

1.2. Ленна монархія у Німеччині...................................................................................... 184

1.3. Сеньйоріальна монархія в Англії.......................................................................... 185

§2. Станово-представницька монархія.......................................................................................... 186

2.1. Станово-представницька монархія у Франції 186

2.2. Станово-представницька монархія у Німеччині............................................... 189

2.3. Станово-представницька монархія в Англії....................................................... 190

2.4. Міські республіки.......................................................................................................... 192

§3. Абсолютна монархія....................................................................................................................... 194

3.1. Абсолютна монархія у Франції................................................................................. 195

3.2. Особливості англійського абсолютизму............................................................... 197

3.3. Особливості абсолютизму в Німеччині.................................................................. 197

§4. Судові й правоохоронні органи в механізмі феодальної держави 199

4.1. Судоустрій феодальних держав................................................................................ 199

4.2. Феодальна поліція......................................................................................................... 201

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 204

Додаткова література........................................................................................................................... 209

Тема 9. Західноєвропейське феодальне право............................................................................. 210

§1. Основні риси феодального права.............................................................................................. 210

1.1. Основні риси права континентальної Європи................................................... 210

1.2. Основні риси феодального права Англії............................................................... 217

§2. Основні інститути феодального права у країнах Західної Європи 218

2.1. Державно-правові інститути...................................................................................... 218

2.2. Цивільно-правові інститути...................................................................................... 221

2.3. Злочини і покарання.................................................................................................... 224

2.4. Судовий процес............................................................................................................... 226

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 227

Додаткова література......................................................................................................................... 23 5

Тема 10. Феодальна держава у країнах Сходу........................................................................... 236

§1. Основні риси східного феодалізму............................................................................................ 236

§2. Виникнення і розвиток феодальних держав Далекого Сходу..................................... 237

2.1. Феодальна держава у Китаї..................................................................................... 237

2.2. Японська феодальна держава................................................................................... 240

§3. Виникнення і розвиток мусульманських держав............................................................. 243

3.1. Арабський халіфат...................................................................................................... 243

3.2. Турецький султанат (Османська імперія) 246

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 249

Додаткова література........................................................................................................................... 254

Тема 11. Право країн середньовічного Сходу.............................................................................. 256

§1. Право далекосхідних країн.......................................................................................................... 256

1.1. Джерела китайського і японського права............................................................ 256

1.2. Основні інститути далекосхідного права........................................................... 258

§2. Мусульманське право.................................................................................................................. 267

2.1. Основні риси мусульманського права................................................................ 267

2.2. Джерела мусульманського права.......................................................................... 268

2.3. Основні інститути мусульманського права........................................................ 269

Завдання для самостійноїроботи...................................................................................................... 274

Додаткова література......................................................................................................................... 292

МОДУЛЬ 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН ЕПОХИ ГРОМАДЯНСЬКОГО

СУСПІЛЬСТВА..................................................................................................................................... 297

ПІДМОДУЛЬ 2.1. ДЕРЖАВА В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.................................................... 297

Тема 12. Становлення держави нового типу.............................................................................. 297

§1. Г ромадянське суспільство як історичний етап у розвитку людського суспільства 297

§2. Ранні революції і їх вплив на становлення держави нового типу 299

2.1. Голландська революція та її вплив на формування основ держави нового типу 299

2.2. Англійська революція та її вплив на становлення держави нового типу. . 301

§3. Революції останньої чверті ХѴШ століття та їх вплив на становлення держави нового типу 304

3.1. Американська революція та її вплив на становлення держави нового

типу............................................................................................................................................................ 304

3.2. Французька революція та її вплив на становлення держави нового типу . 310

§4. Революції середини ХІХ століття в Німеччині та їх вплив на становлення держави нового типу 317

4.1. Соціально-економічні та політичні передумови революцій у Німеччині . 317

4.2. Революція 1848 р. В Німеччині............................................................................... 318

§5. Буржуазна і капіталістична держави — держави перехідного

типу............................................................................................................................................................ 319

5.1. Основні риси буржуазної держави........................................................................ 319

5.2. Ознаки перехідної держави...................................................................................... 320

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 323

Додаткова література......................................................................................................................... 3 31

Тема 13. Форми держав та їх розвиток в епоху громадянського суспільства ... 332

§1. Форми держави та основні тенденції їх розвитку............................................................. 332

§2. Форми державного правління та їх розвиток після буржуазних революцій 334

2.1. Становлення парламентсько-монархічних форм правління та їх еволюція 335

2.2. Становлення республіканських форм правління та їх розвиток 342

§3. Форми політичного режиму зарубіжних країн..................................................................... 358

3.1. Демократичний режим................................................................................................. 359

3.2. Недемократичний режим............................................................................................ 360

§4. Форми державно-територіального устрою та їх розвиток................................................ 363

4.1. Складна форма державно-територіального устрою та її розвиток 364

4.2. Проста (унітарна) форма політико-територіального устрою........................ 374

Завдання для самостійноїроботи...................................................................................................... 377

Додаткова література......................................................................................................................... 388

Тема 14. Функції та механізм держави в епоху громадянського суспільства .. 390

§1. Сутність держави та її еволюція в епоху громадянського суспільства. . . . 390 §2. Функції держави та основні тенденції їх розвитку 391

2.1. Зовнішні функції держави.......................................................................................... 391

2.2. Внутрішні функції держави....................................................................................... 392

§3. Механізм держави та основні тенденції його розвитку........................................ 397

3.1. Органи законодавчої влади у державному механізмі зарубіжних країн . . 397

3.2. Органи виконавчої влади у державному механізмі зарубіжних країн . . . . 399

§4. Органи судової влади та їх еволюція в епоху громадянського суспільства 410

4.1. Судові органи Англії (Великобританії)............................................................... 410

4.2. Судові органи Сполучених штатів Америки..................................................... 413

4.3. Судові органи Франції................................................................................................. 414

4.4. Судові органи Німеччини 418

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 420

Додаткова література........................................................................................................................... 440

ПІДМОДУЛЬ 2.2. ПРАВО В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.......................................................... 441

Тема 15. Становлення права нового типу................................................................................... 441

§1. Принципи та характерні риси права нового типу............................................................ 441

1.1. Принципи буржуазного права.................................................................................. 441

1.2. Основні риси буржуазного права............................................................................. 442

§2. Основні тенденції розвитку буржуазного права................................................................ 442

2.1. Становлення світових правових сімей.................................................................. 442

2.2. Соціалізація права......................................................................................................... 445

2.3. Зміни у джерелах права............................................................................................... 446

2.4. Структурні зміни у праві............................................................................................. 447

2.5. Нові інтеграційні процеси у праві........................................................................... 447

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 447

Додаткова література........................................................................................................................... 448

Тема 16. Становлення та розвиток конституційного права в зарубіжних країнах...... 449

§1. Теоретичні засади конституційного права............................................................................ 449

1.1. Формування засад конституційного права як галузі юридичної науки . . . 449

1.2. «Класична» школа конституційного права...................................................... 450

1.3. Юридично-соціологічна школа (напрямок) конституційного права..... 450

1.4. Демократична доктрина конституційного права............................................. 451

§2. Основні етапи та тенденції розвитку конституційного права

як галузі права в країнах західної цивілізації.......................................................................... 452

2.1. Формування засад конституційного права......................................................... 452

2.2. Основні тенденції розвитку конституційного права у

XIX столітті.............................................................................................................................. 454

2.3. Основні тенденції розвитку конституційного права у

XX столітті.............................................................................................................................. 454

§3. Джерела конституційного права зарубіжних країн........................................................... 456

3.1. Кодифіковані конституції.......................................................................................... 456

3.2. Некодифіковані конституції..................................................................................... 459

§4. Основні інститути конституційного права в зарубіжних країнах 459

4.1. Інститут конституційного статусу особи.............................................................. 459

4.2. Інститут начал організації держави........................................................................ 465

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 468

Додаткова література........................................................................................................................... 475

Тема 17. Цивільне право країн англо-американської та континенталь

ної правових сімей............................................................................................................................... 477

§1. Теоретичні засади цивільного буржуазного права........................................................... 477

1.1. Доктринальні ідеї цивільного права у природно-правовій теорії 477

1.2. Доктринальні ідеї цивільного права в історичній школі права 477

1.3. Цивілістичні теорії періоду промислового капіталізму................................ 478

§2. Джерела цивільного права і процесу...................................................................................... 478

2.1. Джерела цивільного права і процесу країн англо-американської правової сім’ї 478

2.2. Джерела цивільного права і процесу країн континентальної правової

сім’ї............................................................................................................................................................... 482

§3. Основні інститути цивільного права....................................................................................... 486

3.1. Основні інститути цивільного права країн англо-американської правової сім’ї 486

3.2. Основні інститути цивільного права країн континентальної правової

сім’ї............................................................................................................................................................... 497

§4. Суміжні з цивільним правом галузі права............................................................................. 506

4.1. Торгове право.................................................................................................................. 506

4.2. Трудове право і соціальне законодавство............................................................ 509

4.3. Правове регулювання охорони навколишнього середовища...................... 515

Завдання для самостійної роботи....................................................................................................... 517

Додаткова література........................................................................................................................... 532

Тема 18. Кримінальне право і кримінальний процес країн англо- американської та континентальної правових сімей 533

§1. Теоретичні засади буржуазного кримінального права.................................................. 533

1.1. Просвітницько-гуманістична теорія кримінального права 533

1.2. Класична школа кримінального права................................................................. 534

1.3. Антрополого-соціологічна школа кримінального права............................... 535

§2. Джерела кримінального права................................................................................................... 535

2.1. Джерела кримінального права країн англо-американської правової

сім’ї............................................................................................................................................................... 535

2.2. Джерела кримінального права країн континентальної правової сім’ї . . . . 543

§3. Інститути кримінального права................................................................................................ 551

3.1. Основні інститути кримінального права країн англо-американської

правової сім’ї............................................................................................................................................ 551

3.2. Основні інститути кримінального права країн континентальної правової сім’ї 556

§4. Кримінальний процес.................................................................................................................... 561

4.1. Джерела кримінального процесу............................................................................. 561

4.2. Основні риси кримінального процесу................................................................... 566

Завдання для самостійної роботи....................................................................................................... 575

Додаткова література........................................................................................................................... 601

ПІДМОДУЛЬ 2.3. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ................................................ 602

Тема 19. Держава у країнах далекого і близького сходу....................................................... 602

§1. Становлення й розвиток держави нового типу в далекосхідних країнах . . 602

1.1. Японська держава.......................................................................................................... 602

1.2. Китайська держава........................................................................................................ 609

§2. Держава в країнах Близького Сходу........................................................................................ 621

2.1. «Нафтові монархії» Перської затоки..................................................................... 621

2.2. «Нафтові республіки» Перської затоки................................................................ 623

2.3. Турецька республіка.................................................................................................... 625

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 632

Додаткова література........................................................................................................................... 638

Тема 20. Право країн східної цивілізації.................................................................................... 639

§1. Право далекосхідних країн......................................................................................................... 639

1.2. Право Японії..................................................................................................................... 639

1.2. Право Китаю..................................................................................................................... 644

§2. Право мусульманських країн..................................................................................................... 650

2.1. Основні риси права близькосхідних країн........................................................ 650

2.2. Право Туреччини........................................................................................................... 652

Завдання для самостійноїроботи........................................................................................................ 655

Додаткова література........................................................................................................................... 662

Додатки

Додаток А. Програма навчальної дисципліни «Історія держави і права

зарубіжних країн» (за вимогами кредитно-модульної системи)...................................... 665

Додаток Б. Семінарські заняття: плани, методичні рекомендації 689

Додаток В. Завдання для контролю успішності та якості навчання.............................. 703

Додаток В.1. Вхідний (нульовий) контроль [Тести]................................................................ 704

Додаток В.2. Завдання для проміжного контролю [Тести]................................................... 707

Додаток В.3. Завдання для рубіжного контролю [ККР]......................................................... 708

Додаток Д. Курсова робота: методика підготовки та тематика....................................... 710

Додаток Е. Список фахової літератури для самостійного опрацювання (Бібліографія) 713

<< |
Источник: Бостан Л. М., Бостан С. К.. Історія держави і права зарубіжних країн. 2-е вид. перероб. й доп.: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008— 730 с.. 2008

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 3. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 4. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 5. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 6. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 7. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 8. Российский федерализм: становление и развитие.
 9. 2.3. Становлення держави
 10. Региональные особенности жилищного страхования
 11. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 12. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 13. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 14. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 15. § 2. Характеристика страхового механизма обеспечения безопасности личности.
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -