<<
>>

П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001

У підручнику значна увага приділена досвіду експертної та судово-слідчої практики сучас­ної криміналістики. Розглядаються теоретичні та методологічні засади криміналістики, висвіт­люються сучасні дослідження в галузі криміналістичної техніки, тактики і методики розсліду­вання окремих видів злочинів. Для студентів, слухачів, викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових і практичних працівників, спеціалістів у галузі криміналістики, а також усіх читачів, які цікавляться пробле­мами сучасної криміналістики.

<< | >>
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ (вступ у науку)
Розділ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ
Глава 1 КРИМІНАЛІСТИКА ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
Глава 2 КРИМІНАЛІСТИКА В СИСТЕМІ НАУК
Розділ II МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ (вчення про методи криміналістики)
Глава З МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ
Глава 4 КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУПОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ
Розділ III ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ (злочинна діяльність як об'єкт криміналістичного дослідження)
Глава 5 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
Глава 6 ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОрІЇМЕХАНІЗМУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА (методи, засоби, технологи)
Розділ IV ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Глава 7 НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЇ
Розділ V ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ
Глава 8 СУДОВА ФОТОГРАФІЯ, КІНЕМАТОГРАФІЯ, ЗВУКОЗАПИС, ВІДЕОЗАПИС ТА ГОЛОГРАФІЯ
§ 3. Застосування фотографії при проведенні окремих слідчих дій та в процесі виконання криміналістичних експертиз
Глава 9 ВЧЕННЯ ПРО СЛІДИ (трасологія)
Глава 10 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБРОЇ І СЛІДІВ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ (судова балістика)1
Глава 11 ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
Глава 12 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ
Глава 13 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК
Глава 14 СУДОВЕ ПОЧЕРКОЗНАВСТВО (криміналістичне дослідження письма)
Глава 15 КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ОЗНАК ЛЮДИНИ (криміналістична габітоскопія)
Розділ VI КРИМІНАЛІСТИЧНА ІНФОРМАТИКА
Глава 16 КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ОБЛІК ТА РЕЄСТРАЦІЯ
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА (стратегія, організація, управління, професійне мистецтво, тактика прийняття рішень)
Глава 17 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ
Глава 18 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
Глава 19 ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ, ТАКТИЧНІ КОМБІНАЦІЇ, ТАКТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ1
Розділ VIII ТАКТИЧНІ ОСНОВИ СЛІДЧИХ ДІЙ
Глава 20 ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
Глава 21 ТАКТИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ Й ОБСТАВИН ПОДІЇ
Глава 22 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ І ВИЇМКИ
Глава 23 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ
Глава 24 ТАКТИКА ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ
Розділ IX СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (експертна діяльність: теорія і практика)
Глава 25 СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ І СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ (методика розслідування окремих видів злочинів: організація, автоматизація, алгоритмізація, індивідуалізація )
Розділ X НАУКОВІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Глава 26 ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ
Глава 27 КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ: ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕЛЕМЕНТИ І ФУНКЦІЇ
Глава 28 ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ «ПО СВІЖИХ СЛІДАХ»
Глава 29 ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ТА ФОРМИ І МЕТОДИ ДОПОМОГИ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ (криміналістична профілактика)
Розділ XI ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ
Глава ЗО ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ПРОТИ ЛЮДИНИ
Глава 31 ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Глава 32 ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, ПОРЯДКУ ТА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
Глава 33 ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Розділ XII ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ
Глава 34 ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УТВОРЕННЯМИ
Глава 35 ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ1
Глава 36 ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ

Книги и учебники по дисциплине Основы криминалистики:

  1. М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с. - 2013 год
  2. Баркалова, Е. В.. Криминалистические аспекты противодействия налоговым преступлениям : учебное пособие / Е. В. Баркалова, Т. Г. Валласк. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,2013. — 100 с. - 2013 год
  3. САМИЕВ НАЗАР МУРАДОВИЧ. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) - 2012 год
  4. Гадельшин, Р. И.. Криминалистика : учеб. пособие для всех форм обучения / Р. И. Гадельшин, В. К. Кузнецов ; СибАГС. — Новосибирск : Изд-во СибАГС,2012. — 264 с - 2012 год
  5. Ахмедшин РЛ.. Криминалистическая характеристика личности преступника. - Томск: Изд-во Том. ун-та,2005. - 210 с. - 2005 год
  6. И. А. Возгрин. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,2003.–475с. - 2003 год
  7. Р.С. Белкина. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА,2001. – 990 с. - 2001 год
  8. Возгрин И.А. и др.. Криминалистика. Схемы и терминология. Учебно-методическое пособие / Под ред. И.А.Возгрина, К.И.Сотникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России,2000. 165 с. - 2000 год
  9. И.Ф. Герасимов и др.. Криминалистика: Учеб. для вузов/И.Ф. Герасимов, ЯЛ. ДрапКкин, Е.П. Ищенко и др.; Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драп-кина — 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Высш. шк.,2000.— 672 с. - 2000 год
  10. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. — М.: Юрид, лит.,1988. — 304 с. - 1988 год
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -