<<
>>

§ 1. Характеристика міжнародного тероризму

Суверенна Україна поділяє глибоку стурбованість європейського та сві­тового співтовариства розповсюдженням міжнародної злочинності та теро­ризму і має твердий намір стати цивілізованою правовою державою, вико­ристовувати міжнародний досвід правоохоронців у боротьбі з цими небез-

17* 515

печними явищами.1 Це пов'язано з непередбаченістю наслідків та багато-чисельністю жертв діяльності тероризму, порівняно високою ефективністю в досягненні поставленої мети.

Міжнародний тероризм - це злочин, загальним об'єктом якого є міжна­родні відносини.

Під тероризмом розуміються акти насилля або погрози на­силлям, їхня мета розсіяти жах, спонукати до дій або утриматися від них у потрібному терористам напрямку.2

Терористичний акт завжди є актом насилля, агресії, та складається з та­ких елементів:

- насильницькі дії в різних формах і як наслідок вибору найбільш ефек-тивних форм - звернення уваги громадськості;

- сам терористичний акт спрямований проти особи, або групи осіб;

- відсутність можливості досягти поставленої мети насильницького акту.

Міжнародний тероризм слід розглядати, як багаторівневе правопору­шення, коли заподіюється шкода міжнародним зв'язкам, маючи значен­ня для:

- функціонування системи дипломатичних зв'язків;

- забезпечення суверенітету держави;

- забезпечення права націй на самовизначення;

-забезпечення спеціальної правосуб'єктності міжнародної міжурядової організації;

- забезпечення прав та свобод людини;

-нормального функціонування міжнародних наземних, повітряних та морських комунікацій.

До головних галузевих об'єктів тероризму можна віднести:

- суверенітет держави;

- система дипломатичних зв'язків;

- системи міжнародних наземних, повітряних та морських комунікацій.

Проблема класифікації та кваліфікації терористичного акту вирішуєть­ся на основі аналізу розбіжностей у суб'єкті здійснення та об'єкті спрямо­ваності з урахуванням ступеня його небезпечності для міжнародних від­носин.3

Визначальним моментом для кваліфікації теракту як міжнародного зло­чину є співвідношення його складу зі складом таких міжнародних злочи­нів як злочини проти миру, військові злочини, проти людяності, геноцид, апартеїд.

1 Про це свідчать конституційні засади захисту прав людини, які сформульовані в ст. 319 та інших Конституції України (1996 р.), а також прийнятий Верховною Радою України новий Кримінальний кодекс України, в якому в розділі IX введено окрему ст. 258 «Терорис­тичний акт».

2 Бояр - Сазонович, Татьяна Станиславовна «Международньїй терроризм. Политико-пра-вовьіе аспекти».- К., Льібидь, 1991 г- С. 67.

3 Моджорян Л. А. «Терроризм: правда й вьімьюел».- М., Юридическая литература, 1983-С. 45.

516

Відповідно до терактів, що підпадають під міжнародне право, можна зро­бити висновок:

1) теракти, підпадаючи під дію міжнародного права, можуть вчинюватися як в мирний, так і в воєнний час;

2) треба розмежовувати теракти що підпадають під дію міжнародного права, по суб'єкту вчинення та об'єкту спрямованості:

По суб'єкту:

а) теракти, вчинювані особами, які перебувають на службі та спеціально підготовлені для цієї мети - державний тероризм;

б) теракти, вчинювані окремими індивідами чи групами осіб. По об'єкту:

а) теракти, вчинювані проти безпеки держави;

б) теракти проти осіб;

в) теракти проти власності держави або окремих фізичних чи юридич­них осіб.

3) Теракт підпадає під дію міжнародного права в силу:

а) його вчинення суб'єктами міжнародного права;

б) небезпеки для міжнародних відносин;

в) наявності міжнародного елемента;

г) зацікавленості держав внаслідок соціальної небезпеки того чи іншого виду тероризму.

Міжнародний елемент означає, що теракт вчинюється:

а) на території однієї чи декількох держав, або ж на території, яка не під­падає під юрисдикцію жодної з них;

б) іноземним громадянином або підданим, або має місце співучасть ви­щевказаних осіб;

в) по відношенню до іноземного громадянина або власності іноземної фі­зичної, юридичної особи.

Під терактами міжнародного характеру спід розуміти:

1) насильницькі дії у вигляді спроби або вчинення нападу, захоплен­ня, викрадення, заподіяння тілесних ушкоджень, вбивства або дій, утво­рюючих загрозу по відношенню до офіційних представників та членів їх сімей;

2) захоплення, заподіяння шкоди та знищення власності, необхідної для здійснення політичних, економічних, торговельних, культурних відносин між державами, а також засобів, установ повітряного, водного, залізничного та автотранспорту, якщо дії характеризуються наявністю міжнародного еле­менту.

Таким чином, під терактом слід розуміти насильницькі дії по відношенню до осіб, групи осіб, класів, представників влади, держави, спрямовані на заля­кування або спонукання останніх до виконання вимог, досягнення цілей, по­кладених в основу здійснення терористичного акту.

517

<< | >>
Источник: П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001

Еще по теме § 1. Характеристика міжнародного тероризму:

 1. §3 Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю
 2. 1. Загальна характеристика основ національної безпеки України
 3. Література
 4. § 4. Способи вчинення і приховання злочинів учасниками організованих злочинних утворень
 5. § 1. Характеристика міжнародного тероризму
 6. § 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення
 7. ЗМІСТ
 8. § 4. Особливості внутрішніх і зовнішніх функцій держави
 9. Правові основи і гарантій інформаційного забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні
 10. 1.3 Аналіз масштабу та характеру збройних конфліктів кінця XX століття, для врегулювання яких були застосовані війська ООН
 11. 2.2 Класифікації міжнародних миротворчих операцій в яких беруть участь підрозділи Збройних Сил України
 12. Зарубіжний досвід здійснення контролю за нотаріальною діяльністю та шляхи його впровадження в національну правову систему
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. Міжнародно-правове регулювання стандартів спрощення й гармонізації митних процедур на універсальному рівні
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -