<<
>>

§ 3. Закони розвитку науки криміналістики

Наука розвивається на основі пізнання закономірностей природи і суспі­льства, які відображають стійкі аспекти явищ і подій. «Уся доступна нам при­рода утворює деяку систему,- зазначав Ф.

Енгельс,- деяку сукупність взає­мозв'язків тіл». Цей взаємозв'язок виявляється у вигляді різних відношень предметів, явищ і їх сторін, наприклад тривалість процесів, що відбуваються, співвідношення цілого й частини тощо.

Зв'язок має об'єктивну закономірність, а її визначення у вигляді відно­шень - об'єктивні закони. Оскільки рівні відносин різні за спільністю, то закони науки діляться на загальні і спеціальні. До загальних законів відносять: про об'єктивну необхідність, узагальнення, інтеграцію, безперервність накопичен­ня знання; про диференціацію наукового знання; про взаємозв'язок науки та

20

практики. Загальним законам підпорядковується розвиток усіх наук, усього наукового потенціалу людства.

Часткові (специфічні) закони регулюють розвиток конкретних наук, тому для кожної часткової науки вони мають свій перелік і структуру.

На думку більшості вчених, до часткових законів науки криміналістики відносять чотири.

Закон зв'язку і спадкоємності між існуючими і виникаючими кон­цепціями

Нове завжди виникає на основі використання досвіду минулого. Так, відо­ма закономірність нінгідрину вступати в хімічну реакцію зі складовими части­нами потожирової речовини і утворювати забарвлені сполуки використана для виявлення невидимих слідів рук. Ця, вже пізнана закономірність, стала передумовою розроблення і створення нової методики виявлення невидимих слідів рук методом перманганату калію. Присутня в розчині марганцева кис­лота взаємодіє з потожировою речовиною сліду і утворює забарвлену сполу­ку, внаслідок чого слід стає видимим. Багато тактичних прийомів збирання доказів були розроблені на основі пізнаних закономірностей психології та ін­форматики, появи технічних засобів об'єктивної фіксації слідів-відображень у системах органічного та неорганічного походження.

Закон активного творчого пристосування сучасних досягнень на­уки для розв'язання часткових завдань науки криміналістики

Цей закон А. І. Вінберг назвав «законом криміналістичної трансформації». Він є найрозповсюдженішим способом розроблення часткових теорій, дослі­дження, оцінювання та використання доказів. Наприклад, відомий у фізиці метод люмінесценції пристосований для дослідження криміналістичних об'єк­тів в ультрафіолетовій та інфрачервоній ділянках спектра, розроблена ме­тодика люмінесцентної спектроскопії і мікроскопії для відновлення згаслих текстів, паливно-мастильних матеріалів, наркотичної сировини. Фізико-хімічна закономірність передавання кольорів об'єкта на негатив у додаткових кольо­рах використана при розробці методу кольорової трансформації, що дозволяє безпосередньо фотографувати об'єкти на кольоровий фотопапір, диференці­ювати і розпізнавати оком тексти, які виконані дуже близькими за кольором фарбуючими речовинами. Магнітні властивості металів використані при ство­ренні магнітних порошків і магнітного пензля для роботи зі слідами рук.

Закон обумовленості криміналістичних рекомендацій потребами практики

Розробка нових методів виявлення, дослідження, оцінювання і викорис­тання джерел криміналістичної інформації обумовлена потребами практики. Давно відоме значення слідів запаху для розшуку людей та речей. Але, крім використання службовр-розшукових собак, у практиці не було технічних засо­бів і методик роботи зі слідами запаху. Останнім часом криміналістами були розроблені теоретичні основи, технічні засоби і методичні рекомендації робо­ти зі слідами запаху на місці події, запропоновані засоби вилучення, консер­вації і дослідження запахів з метою ідентифікації його джерела. У наш час за слідами запаху виконується криміналістична ідентифікація людей і речей як

21

шляхом вибірки, так й інструментальними методами. Потреби практики у точ­ній фіксації транспортно-шляхових пригод стали практичним замовленням для розроблення вимірювальних методів фотографічної фіксації, створення спеціальної техніки - фотоапарата ФСМ-1, стереофотограмметричного комп­лексу, змонтованого на автомобілі (пересувна стереофотограмметрична ла­бораторія для зйомки місць дорржньо-транспортних пригод).

Закон прискорення темпів розвитку криміналістичної науки в умо­вах науково-технічного прогресу

Наукові дослідження стають продуктивною силою, могутнім фактором, що впливає на всі сфери суспільного життя, в тому числі й на соціальні, зокрема боротьбу зі злочинністю. Науково-технічний прогрес як загальний закон науки в криміналістиці не має часткових аналогів, що діють тільки задля неї. При­скорення темпів розвитку криміналістичних знань відбувається під безпосере­днім впливом загального розвитку і набутих наукових знань. Понад сто років тому Г. Гррсс вперше об'єднав існуючі відомості про розкриття і розслідуван­ня злочинів у єдине знання, яке назвав системою криміналістики. Фактично, це була сукупність знань, а не наука, оскільки предмет її був визначений роз­пливчаста, засоби пізнання примітивні, а методологічних основ взагалі не було. Під дією науково-технічного прогресу, прискореного темпу його розвитку криміналістика перетворилася у самостійну юридичну науку, що має свій кон­кретний предмет і методологію. Швидко розвиваються її теоретичні основи, з'являються нові часткові теорії - про механізм вчинення злочину, криміналіс­тична габітоскопія, авторознавство, одорологія, фоноскопія тощо. При розро­бці часткових теорій, засобів і методик відбувається двоєдиний процес дифе­ренціації й інтеграції наукових знань.

<< | >>
Источник: П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001

Еще по теме § 3. Закони розвитку науки криміналістики:

 1. Поняття, сутність та сучасні тенденції розвитку криміналістичної методики
 2. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний ____ статус одорології____
 3. Лекція 1 Предмет, система і завдання криміналістики
 4. Система криміналістики
 5. Історія розвитку криміналістики
 6. Лекція 2 Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика
 7. Лекція 3 Концептуальні положення криміналістичної техніки
 8. Предмет судової балістики та об’єкти балістичних досліджень
 9. Лекція 11 Загальні положення криміналістичної тактики
 10. Лекція 19 Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення та проведення судових експертиз
 11. § 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -