<<

ЗМІСТ

Від наукового редактора........................................................................................ З

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ (вступ у науку)

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ............................................... 6

Глава 1. Криміналістика як галузь наукового знання....................................... 6

§ 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики............................................... 6

§ 2. Система криміналістики.................................................................................

14

§ 3. Закони розвитку науки криміналістики......................................................... 20

Глава 2. Криміналістика в системі наук............................................................... 22

§ 1. Криміналістика в системі юридичних наук................................................... 22

§ 2. Зв'язок криміналістики з іншими науками.................................................... 24

Розділ II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛІСТИКИ (вчення про методи

криміналістики)........................................................................................................... 27

Глава 3. Методологія науки криміналістики....................................................... 27

§ 1. Поняття методологічних засад криміналістики............................................ 27

§ 2. Класифікація методів науки криміналістики................................................. 29

Глава 4. Криміналістична ідентифікація і встановлення групової належності 33

§ 1. Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації.................. 33

§ 2. Об'єкти криміналістичної ідентифікації........................................................ 35

§ 3. Наукові основи встановлення групової належності .................................... 38

§ 4. Методика групофікації та ідентифікації........................................................ 41

Розділ III. ОСНОВИ ТЕОРІЇ МЕХАНІЗМУ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ (злочинна діяль­ність як об'єкт криміналістичного дослідження) ...................................................... 44

Глава 5. Криміналістичне дослідження механізму вчинення злочину.......... 44

§ 1. Поняття діяльності та її види........................................................................ 44

§ 2. Злочин як суспільне небезпечне діяння....................................................... 45

§ 3. Структура злочинної діяльності і криміналістична характеристика її еле­ментів ..................................................................................................................... 46

Глава 6. Загальні засади теорії механізму вчинення злочину........................ 49

§ 1. Механізм відображення слідів учинення злочину....................................... 49

§ 2. Криміналістична характеристика видів взаємодії у структурі механізму

вчинення злочину.................................................................................................. 51

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТЕХНІКА (методи, засоби, технології)

Розділ IV. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНО­ЛОГІЇ..................................................................................................................... 54

Глава 7. Наукові основи криміналістичної техніки і технології.......................

54

§ 1. Поняття, завдання і джерела криміналістичної техніки та технології........ 54

537

§ 2. Система розділу криміналістики (криміналістична техніка)........................ 55

§ 3. Засоби криміналістичної техніки................................................................... 61

§ 4. Методи криміналістичної техніки.................................................................. 73

Розділ V. ГАЛУЗІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ ................................................... 83

Глава 8. Судова фотографія, кінематографія, звукозапис, відеозапис та

голографія................................................................................................................. 83

§ 1. Поняття і значення судової фотографії, кінематографії, звукозапису і

відеозапису............................................................................................................ 83

§ 2. Поняття судово-дослідницької фотографії.................................................. 88

§ 3. Застосування фотографії при проведенні окремих слідчих дій та в про­цесі виконання криміналістичних експертиз....................................................... 90

§ 4. Криміналістична голографія.......................................................................... 128

Глава 9. Вчення про сліди (трасологія)............................................................... 130

§ 1. Загальні положення криміналістичної трасології......................................... 130

§ 2. Криміналістична характеристика слідів рук................................................. 132

§ 3. Криміналістична характеристика слідів ніг................................................... 135

§ 4. Криміналістична характеристика слідів засобів учинення злочину........... 137

§ 5. Криміналістична характеристика слідів зубів, нігтів та інших частин тіла

людини................................................................................................................... 139

Глава 10. Криміналістичне дослідження зброї і слідів її застосування (су­дова балістика) ......................................................................................................... 141

§1. Поняття і предмет дослідження судової балістики..................................... 141

§ 2. Поняття і характеристика вогнепальної зброї та її класифікація............... 151

§ 3. Основні відомості про ручну вогнепальну зброю і боєприпаси до неї....... 157

§ 4. Криміналістична характеристика слідів вогнепальної зброї та механізм

їх утворення........................................................................................................... 160

§ 5. Криміналістична характеристика гладкоствольної зброї спеціального

призначення.......................................................................................................... 163

§6. Поняття предмета судово-балістичної експертизи..................................... 164

§ 7. Ідентифікаційні судово-балістичні експертизи............................................. 166

§ 8. Неідентифікаційні судово-балістичні експертизи........................................ 170

§ 9. Вирішення ситуаційних завдань у судово-балістичній експертизі............. 188

Глава 11. Техніко-криміналістичне дослідження документів.......................... 190

§ 1. Поняття, завдання і види техніко-криміналістичного дослідження доку­ментів .....................................................................................................................

190

§ 2. Криміналістичне дослідження машинописних документів.......................... 195

Глава 12. Криміналістичне дослідження паперових грошей........................... 197

§ 1. Поняття і криміналістична характеристика паперових грошей.................. 197

§ 2. Криміналістичне дослідження способів підробки паперових грошей........ 205

§ 3. Наукові засади техніко-криміналістичного дослідження паперових грошей 208

538

Глава 13. Криміналістичне дослідження пластикових карток......................... 211

§ 1. Поняття та криміналістична характеристика пластикових карток.............. 211

§ 2. Правові основи механізму отримання та використання пластикових

карток............................................................................................................... 215

§ 3. Основні способи шахрайства з використанням пластикових карток......... 218

§ 4. Наукові основи криміналістичного дослідження пластикових карток........ 224

§ 5. Профілактика шахрайства з використанням пластикових платіжних за­собів ....................................................................................................................... 226

Глава 14. Судове почеркознавство (криміналістичне дослідження письма) 228

§ 1. Поняття і наукові основи судового почеркознавства.................................. 228

§ 2. Характеристика основних методів дослідження почерку........................... 233

Глава 15. Криміналістичне дослідження зовнішніх ознак людини (кримі­налістична габітоскопія) ......................................................................................... 236

§ 1. Поняття і класифікація ознак зовнішності людини...................................... 236

§ 2. Криміналістичне документування ознак зовнішності людини методом

словесного портрета............................................................................................. 237

§ 3. Криміналістична характеристика і методика діагностики татуювання....... 239

§ 4. Сучасні засоби і технології документації ознак зовнішності людини в

криміналістиці........................................................................................................ 243

§ 5. Криміналістичні види ідентифікації людини за ознаками зовнішності в

кримінальному процесі......................................................................................... 246

Розділ VI. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІНФОРМАТИКА...................................................... 248

Глава 16. Криміналістичний облік та реєстрація............................................... 248

§ 1. Поняия і зміст криміналістичного обліку та реєстрації.............................. 248

§ 2. Загальна характеристика об'єктів криміналістичного обліку та реєст­рації.................................................................................................................. 249

§ 3. Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації................................. 251

§ 4. Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного об­ліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини....................................... 255

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА (стратегія, організація, управління, профе­сійне мистецтво, тактика прийняття рішень)

Розділ VII. НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ............................ 259

Глава 17. Загальні положення криміналістичної тактики................................. 259

§ 1. Предмет, поняття, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики 259

§2. Поняття і характеристика слідчих дій........................................................... 262

§ 3. Поняття і класифікація слідчих ситуацій...................................................... 263

Глава 18. Організація і планування розслідування........................................... 267

§ 1. Поняття, завдання і зміст організації розслідування................................... 267

§ 2. Поняття і основні етапи планування розслідування................................... 268

539

§ 3. Координація і взаємодія - важливе завдання організаційної функції

управління в слідчій тактиці................................................................................. 271

§ 4. Наукові засади взаємодії між слідчими й оперативними підрозділами в

процесі розкриття і розслідування злочинів........................................................ 275

Глава 19. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції.............. 282

§ 1. Поняття і класифікація тактичних прийомів................................................. 282

§ 2. Поняття і види тактичних комбінацій............................................................ 285

§ 3. Поняття, елементи і основні засади проведення тактичних операцій....... 289

Розділ VIII. ТАКТИЧНІ ОСНОВИ СЛІДЧИХ ДІЙ ....................................................... 297

Глава 20. Тактика огляду місця події................................................................... 297

§ 1. Поняття, завдання та принципи слідчого огляду місця події...................... 297

§ 2. Основні етапи слідчого огляду місця події................................................... 298

§ 3. Слідчий огляд як метод криміналістичного дослідження матеріальних

джерел інформації................................................................................................ 300

§ 4. Процесуально-криміналістичне документування результатів слідчого

огляду місця події.................................................................................................. 302

Глава 21. Тактика відтворення обстановки й обставин події.......................... 304

§ 1. Поняття, види і характеристика відтворення обстановки й обставин події 304 § 2. Підготовка і основні засади тактики проведення відтворення обстановки й

обставин події.............................................................................................................. 307

Глава 22. Тактика проведення обшуку і виїмки.................................................. 310

§1. Поняття, завдання та види обшуку............................................................... 310

§ 2. Наукові основи підготовки до проведення обшуку...................................... 311

§ 3. Характеристика основних тактичних прийомів проведення обшуку.......... 313

§ 4. Процесуальні основи виїмки та тактика її проведення............................... 317

§ 5. Процесуапьно-криміналістичне документування результатів обшуку та

виїмки..................................................................................................................... 318

Глава 23. Тактика проведення допиту................................................................. 319

§ 1. Поняття, значення, види і завдання допиту................................................. 319

§ 2. Тактичні основи підготовки до проведення допиту..................................... 321

§ 3. Характеристика основних тактичних прийомів проведення допиту........... 324

§ 4. Спеціальні тактичні особливості проведення окремих видів допиту......... 328

§ 5. Тактика проведення очної ставки. Перехресний допит.............................. 333

§ 6. Процесуально-криміналістичне документування результатів допиту та

очної ставки........................................................................................................... 335

Глава 24. Тактика пред'явлення для впізнання................................................. 336

§ 1. Поняття, види і завдання тактики пред'явлення для впізнання................. 336

§ 2. Тактичні прийоми пред'явлення для впізнання........................................... 338

Розділ IX. СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (експертна діяльність: теорія і практика) 340

Глава 25. Судова експертологія і судова експертиза....................................... 340

§ 1. Поняття судової експертології і судової експертизи................................... 340

540

§ 2. Сучасний стан і перспективи розвитку судової експертизи в Україні ........ 342

§ 3. Правові основи тактики підготовки, призначення і проведення судової експертизи............................................................................................................. 344

КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ (методика розслідуван­ня окремих видів злочинів: організація, автоматизація, алгоритмізація, індивідуалізація)

Розділ X. НАУКОВІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ............ 348

Глава 26. Поняття, сутність і структура методики розслідування окремих

видів злочинів.......................................................................................................... 348

§ 1. Поняття, сутність і джерела криміналістичної методики ............................ 348

§ 2. Структура і загальні принципи криміналістичної методики ........................ 350

Глава 27. Криміналістична характеристика злочинів: поняття, класифіка­ція, елементи і функції............................................................................................ 355

§ 1. Історія розвитку і становлення криміналістичної характеристики злочинів

та періодизація її дослідження............................................................................. 355

§ 2. Сутність та наукові основи визначення поняття «Криміналістична харак­теристика злочинів» .............................................................................................. 358

§ 3. Структура і класифікація криміналістичних характеристик злочинів......... 360

§ 4. Основні типові елементи криміналістичної характеристики злочинів............... 361

§ 5. Функції криміналістичної характеристики злочинів..................................... 365

§ 6. Джерела інформації та методи, що використовуються при формуванні основних елементів криміналістичних характеристик окремих видів злочинів 366 § 7. Алгоритм розробки і формування криміналістичних характеристик окре­мих видів злочинів................................................................................................. 370

Глава 28. Основи методики розкриття та розслідування злочинів «по сві­жих слідах»................................................................................................................ 371

§ 1. Поняття, умови та загальні положення методики розкриття та розсліду­вання злочинів «по свіжих слідах» ...................................................................... 371

§ 2. Правові, організаційні та криміналістичні основи забезпечення розсліду­вання злочинів «по свіжих слідах»............................................................................ 378

§ 3. Особливості застосування науково-технічних засобів та методів у про­цесі розслідування злочинів «по свіжих слідах»................................................. 383

§ 4. Використання сучасних засобів обчислювальної техніки та інформацій­них технологій при розслідуванні злочинів«по свіжих слідах»......................... 393

Глава 29. Профілактична діяльність слідчого та форми і методи допомоги

громадськості у розслідуванні злочинів (криміналістична профілактика) 400

§ 1. Поняття завдання, форми і методи криміналістичної профілактики...... 400

§ 2. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні зло­чинів ................................................................................................................ 401

§ 3. Основні форми участі громадськості в розкритті та розслідуванні злочинів 402

§ 4. Використання засобів масової інформації в розшуковій роботі слідчого 403

541

Розділ XI. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ....................................................................................................... 404

Глава ЗО. Основи методики розслідування злочинів, учинених проти лю­дини ............................................................................................................................ 404

§ 1. Криміналістична класифікація злочинів, учинених проти життя, здоров'я,

волі, честі і гідності особи..................................................................................... 404

§ 2. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти життя, здо­ров'я, волі, честі і гідності особи.......................................................................... 407

§ 3. Типові слідчі ситуації і напрями розслідування злочинів, учинених проти життя, здоров'я, волі, честі і гідності особи......................................................... 408

Глава 31. Основи методики розслідування злочинів у сфері економіки...... 410

§ 1. Криміналістична класифікація злочинів у сфері економіки......................... 410

§ 2. Криміналістична характеристика злочинів у сфері економіки.................... 411

§ 3. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів у сфері економіки 412 § 4. Використання економіко-правового аналізу під час розслідування ла­тентних злочинів у сфері економіки..................................................................... 416

Глава 32. Основи методики розслідування злочинів, учинених проти гро­мадської безпеки, порядку та здоров'я населення........................................... 425

§ 1. Класифікація злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадсь­кого порядку та моральності і здоров'я населення............................................ 425

§ 2. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти громадської

безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я населення............. 427

§ 3. Типові слідчі ситуації і напрямки розслідування злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності і здоров'я насе­лення ...................................................................................................................... 429

Глава 33. Основи методики розслідування злочинів у галузі інформацій­них технологій .......................................................................................................... 433

§ 1. Поняття і загальна характеристика злочинів, які вчинені з використан­ням досягнень сучасних інформаційних технологій........................................... 433

§ 2. Криміналістична класифікація злочинів у галузі інформаційних техноло­гій ............................................................................................................................ 436

§ 3. Кримінально-процесуальна і криміналістична документологія злочинів у

галузі інформаційних технологій.......................................................................... 450

§ 4. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених у галузі інформа­ційних технологій. Криміналістична характеристика особи комп'ютерного

злочинця................................................................................................................ 452

§ 5. Загроза інтересам підприємств, відомств і організацій.............................. 469

§ 6. Особливості пошуку, вилучення та зберігання комп'ютерної інформації,

що може бути використана як доказ у процесі доказування.............................. 474

§ 7. Організаційні засади і методика розслідування злочинів у галузі інфор­маційних технологій .............................................................................................. 476

542

г

Розділ XII. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНІВ................................................................................................................... 482

Глава 34. Основи методики розслідування злочинів, учинених організо­ваними злочинними утвореннями........................................................................ 482

§ 1. Аналіз поняття «злочинність» та «організована злочинність»................... 482

§ 2. Криміналістична характеристика злочинів, вчинених організованими зло­чинними утвореннями ........................................................................................... 490

§ 3. Криміналістична характеристика організованих злочинних утворень і

основних напрямків їхньої діяльності.................................................................. 492

§ 4. Способи вчинення і приховання злочинів учасниками організованих злочинних утворень.............................................................................................. 498

Глава 35. Основи методики розслідування злочинів, пов'язаних із торгів­лею людьми .............................................................................................................. 509

§ 1. Поняття і сутність злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми.................... 509

§ 2. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування злочи­нів, пов'язаних з торгівлею людьми..................................................................... 514

Глава 36. Основи методики розслідування терористичних актів.................. 515

§ 1. Характеристика міжнародного тероризму.................................................... 516

§ 2. Основні види терористичних актів: історія і сьогодення............................. 518

§ 3. Особливості методики розслідування терористичних актів....................... 524

<< |
Источник: П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. §3.2. Предоставление политического убежища и статуса беженца как канал легализации: политико-правовые трудности в формировании общего подхода
 2. 8.7.1. Смисловий зміст терміна лістинг
 3. ТЕМА 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 4. Глава 17 Эволюция и стагнация системы государственного управления в СССР (конец 60-х — начало 80-х гг.)
 5. §1. Капитализм: механизм, характер, сущность. Социальные отношения.
 6. Актуализация теории «общественного договора» как основы социального бытия социалистического строя в работах российских неонародников
 7. Философский идеализм и христианство — основы критики российскими либералам
 8. глава I. Тревожные столкновения: феминизм встречает МО
 9. Российский федерализм: становление и развитие.
 10. 2.3. Становлення держави
 11. Региональные особенности жилищного страхования
 12. ПРОГРАМА навчальної дисципліни ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (за вимогами кредитно-модульної системи)
 13. Глава 2 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 14. § 3. Засоби криміналістичної техніки
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -