<<
>>

§ 2. Поняття і основні етапи планування розслідування

Планування та організація розслідування, хоча й тісно пов'язані між со­бою, але різні за змістом і функціями.

Планування розслідування не зводиться тільки до складання плану роз­слідування, це - частина великої проблеми розкриття злочинів. Тому воно застосовується в слідчій, оперативно-розшуковій, експертній діяльності. Пла­нування - це організаційний та творчий бік складної розумової роботи слід­чого, яка здійснюється з першого моменту розслідування до його закінчення.

Планування розслідування в кримінальній справі необхідно відрізняти від планування окремої слідчої дії, тактичного прийому, тактичної комбінації, так­тичної операції.

Планування розслідування злочину складається з:

1) визначення завдань розслідування з урахуванням вчиненого злочину;

2) побудови (висування) слідчих версій;

3) аналізу версії та визначення обставин (питань), які необхідно встано­вити;

4) визначення слідчих дій, оперативних засобів та інших перевірочних і профілактичних заходів, необхідних для встановлення запланованих обставин;

5) вибору конкретних виконавців і термінів виконання.

Принципи планування: індивідуальність, динамічність, реальність та конк­ретність.

Існує кілька рівнів планування: планування роботи слідчого (календарний план), планування розслідування в кримінальній справі, планування слідчої дії, планування тактичної операції, тактичного прийому; планування початко­вого, наступного та заключного етапів розслідування. Кожний рівень плану­вання складається з чотирьох стадій:

1) визначення загального напрямку дій, формування цілей, побудова вер­сій та виведення з них логічних висновків, цілей, підцілей;

2) виділення обставин, які необхідно встановити;

3) визначення засобів, за допомогою яких будуть встановлені обставини вчиненого злочину; прийняття тактичних рішень;

4) визначення виконавців і термінів виконання.

Планування окремої слідчої дії включає три стадії: \

1) визначення мети слідчої дії (обставини, питання, які необхідно встаноУ вити); \

2) встановлення (вибір) конкретних ресурсів - інформаційних, психологіч­них, технічних, які знаходяться у слідчого, та визначення їх співвідношення з конкретною метою, якої необхідно досягти;

268

3) безпосереднє розроблення організаційно-тактичного змісту слідчої дії із визначенням послідовності застосування тактичних прийомів, тактичних опе­рацій.

Інколи планування може бути уявним, тобто слідчому не потрібно склада­ти письмового плану. Це може мати місце на початковій стадії розслідування, при виявленні ознак злочину та порушенні кримінальної справи. У такій ситу­ації слідчий, базуючись на висунутих версіях, як правило, типових, складає приблизний план розслідування з провадження самих невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. І вже після цього приступає до скла­дання письмового плану.

Існує кілька форм планів, які відображають етапи планування та цілі, яких потрібно досягти. До загальних елементів плану розслідування в криміналь­ній справі належать: а) версії; б) обставини, які необхідно встановити; в) слі­дчі дії, оперативно-розшукові та організаційні заходи; г) вказівка, хто викона­вець і термін виконання; д) матеріали, які слід використати. Графічно він має такий вигляд:

План розслідування

в кримінальній справі №.

. з обвинувачення

Прізвище, ім'я та по батькові обвинуваченого за ст.. Короткий зміст фабули справи_________________

Слідчі версії Обставини (питання), які належить з'ясу­вати, встановити Слідчі дії, оперативно-розшукові заходи Терміни та черговість виконання Виконавець і строки виконання Примітки

Більш компактним виглядає план розслідування, коли версія виноситься у заголовок плану.

Таким чином, у плані перелічуються всі версії та розроблена кожна з них окремо:

Версія____________

Обставини (питання), які необхідно з'ясувати Слідчі дії, оперативні заходи Терміни та черговість виконання Виконавець Примітки, відмітка про виконання

Додатково до основного плану нерідко складають різні допоміжні доку­менти з метою систематизації зібраних матеріалів у кримінальній справі:

-«особові рахунки» - картки, до яких заносяться всі епізоди злочину, здійснені обвинуваченим;

- «шахматки» (шахові відомості) - таблиці, де поєднані вертикальні та го­ризонтальні графи, у горизонтальних перелічують звинувачених, а у верти­кальних - епізоди.

269

Приклад «шахматки»:

Звинувачувані Епізоди
№1 Короткий зміст №2 Короткий зміст №3 Короткий зміст №4 Короткий зміст №5 Короткий зміст
Коваленко
Симоненко

У складних кримінальних справах (убивство, порушення правил охорони навколишнього середовища, громадської безпеки), злочинах у сфері еконо­міки нерідко для розслідування формують бригаду слідчих, яку очолює до­свідчений керівник слідчого підрозділу або слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури. Аварії на транспорті, шахтах, значні роз­крадання державного майна, як правило, розслідуються бригадою слідчих. Бригаді підпорядковують оперативні підрозділи, засоби зв'язку, криміна­лістичної та оперативної техніки, а також групи фахівців. Керівник групи (бригади) складає загальний план розслідування, де детально розробляєть­ся кожна версія, епізод. План обговорюється на оперативній нараді, до нього вносяться корективи і кожний член групи отримує завдання (напри­клад, обробка однієї з версій, встановлення певного епізоду, проведення слідчої дії).

Слідчий згідно з одержаним завданням складає власний план його вико­нання (наприклад, затримати особливо небезпечного злочинця) та погоджує його з керівником групи (бригади). Керівник групи регулярно проводить опера­тивні наради, на яких заслуховуються результати розслідування, а члени гру­пи одержують нові завдання.

Планування окремої слідчої дії проводиться у зв'язку і в ході реалізації плану розслідування в кримінальній справі. Окремі слідчі дії не потребують складання письмового плану, особливо для досвідченого слідчого. Однак, незважаючи на це, слідчий робить замітки, визначає основні питання, обста­вини, які необхідно з'ясувати у ході слідчої дії.

У складних кримінальних справах, особливо в конфліктних ситуаціях, слідчі дії необхідно планувати (наприклад, при провадженні огляду місця події на великій території, групових обшуках, затриманні небезпечних зло­чинців, допиті звинувачених, що відмовляються, або лжесвідків). Планувати необхідно також окремі тактичні операції, якщо вони проводяться за склад­них умов. \

План окремої слідчої дії або оперативного заходу складається з трьох" елементів: конкретизація цілі, тобто обставин (питання), які необхідно з'ясу­вати та встановити; визначення тактичних прийомів і технічних засобів для встановлення обставин вчинення злочину; перелік матеріалів, довідкової ін­формації, необхідної для з'ясування обставин, визначення послідовності за-

270

стосування прийомів і засобів одержання інформації, тобто реалізація тактич­ного задуму слідчої дії (використання матеріалів справи, речових доказів, ло­гічних і психологічних прийомів). Цей план має такий вигляд:

Обставини (питання), які необхідно з'ясувати Тактичні прийоми, операції, технічні засоби Послідовність застосування тактичного прийому, технічних засобів, виконання тактичної операції Матеріали справи, довідкова інформація

Радимо планувати допит (пред'явлення звинувачення, допит підозрюва­ного). Без попереднього плану ці допити не мають відчутного позитивного результату.

Будь-який план розслідування та окремої слідчої дії повинен бути конкрет­ним. У плані неприпустимі такі завдання, як «встановити винність підозрюва­ного», «дати завдання органам міліції», «з'ясувати обставини вчинення зло­чину». Необхідно конкретно вказати, які саме обставини встановити, яке зав­дання доручити органам дізнання.

<< | >>
Источник: П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001

Еще по теме § 2. Поняття і основні етапи планування розслідування:

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -