<<
>>

§ 1. Поняття і предмет дослідження судової балістики

Зброєю називають пристрої та засоби, які застосовуються в озброєній боротьбі для знищення живої сили і технічних засобів противника.2 Зараз у криміналістиці клас «зброя» розподіляють на вогнепальну та холодну зброю. В історичному розвитку застосування холодної зброї передувало вогнепальній. Остання з'явилась з винаходом вибухових речовин (пороху тощо). Вогнепальна зброя нерідко використовується для вчинення злочи­нів і досліджується в криміналістиці спеціальним розділом - «судовою ба­лістикою».

Судова балістика - умовна, але вже прийнята у вітчизняній криміналістич­ній літературі і практиці назва галузі криміналістичної техніки, що сформува­лася на початку XX ст. у рамках криміналістики і судової медицини.3 Про акту­альність і необхідність наукових досліджень у галузі судової балістики свід­чать дані експертної, слідчої і судової практики (мал. 27,28,29).

8952

72%

О Злочини, які вчинені з використанням гладкоствольної вогнепальної зброї

П Злочини, які вчинені з використанням Інших видів вогнепальної зброї

Мал. 27. Кількість злочинів, учинених з використанням вогнепальної зброї на території України в 1992-1999 рр.

6 -4 -2 -О

4,5 тис.

4,3 тис.

4 тис.

1997

1998

1999

Роки

Мал. 28. Кількість вогнепальної зброї, вилученої з незаконного обігу на території України в 1997-1999 рр.

1 Главу написано спільно з А. В. Кофановим і О. Ф. Сулявою.

2 Украинская Советская Знциклопедия.- Киев.- Т. 7.- С. 543,

3 У деяких країнах прийняте найменування «криміналістична балістика».

141

23419

33%

О Гладкоствольна вогнепальна зброя

П Інші види вогнепальної зброї

67%

Мал. 29. Види вогнепальної зброї, вилученої з незаконного обігу на території України в 1992-1999 рр.

Судова балістика - це галузь криміналістичної техніки, що вивчає законо­мірності відбитка й одержання інформації про походження і застосування вогне^ пальної зброї, патронів до неї (та їхніх елементів), слідів їхнього застосування і розробляє технічні прийоми, методи і засоби виявлення, фіксації, вилучення, зберігання і дослідження названих об'єктів для розкриття, розслідування і попе; редження злочинів.1 Основні історичні віхи і тенденції розвитку наукових дослі­джень в галузі судової балістики, які проводились в Україні протягом 1937-2000 ро­ків узагальнені І приведені в таких аналітичних матеріалах (мал. 30-37).

л

110-

100-

I 90-

| 8°-^ 70-

65-

45-

25-

9-

6-

3-

0-

2 2 2 \ 2

1937

1938-1939

В. Ф. Черваков ввів

у криміналістичну літературу

термін «балістика»

1940- 1950- 1960- 1970- 1980- 1990- 1993- Роки 1949 1959 1969 1979 1989 1992 2000

—•— Дослідження по судовій експертизі

—• - - Всі види досліджень з судової балістики

------ Дослідження проблем мисливської вогнепальної зброї

Мал. ЗО. Історичні віхи розвитку наукових досліджень у галузі судової балістики та судової експертизи: порівняльний аналіз

(узагальнені дані досліджень у галузі судової балістики, проведених В. Є Бергером, В. П Гусаровим,

Б. М. Єрмопенком, М М.

Зюскіним, А. В. Іщенком, Б М. Комаринцем, І. Ф. Криловим, В м. Ладіним,

В. К. Лисиченком, І. О. Сапожніковим, М. Я. Сегаєм, В Ф Черваковим та Ін за 1937-2000 рр.)

Тихонов Е. Н. Судебно-баллистическая зкспертиза.- Барнаул, 1991.- С. 4.

142

11

1111

1945 2000 Роки

1945 47 53 54 60 64 65 67 68 69 70 71 72 73 75 77 79 80 81 82 84 87 89 91 2000 Роки

1 - Загальнотеоретичні дослідження в галузі судової балістики

2 - Дослідження, які торкаються окремих проблем судової балістики

3 - Дослідження з судової балістики, які торкаються окремих проблем мисливської вогнепальної зброї

Мал. 31. Загальна динаміка розвитку наукових досліджень

(у галузі судової балістики 1945-2000 рр.)

(узагальнені дані торкаються як загальнотеоретичних досліджень балістики, так І проблем, які безпосередньо торкаються гладкоствольної вогнепальної зброї)

25,8%

74,1%

п Дослідження окремих галузей судової балісти­ки-74,1%

Дослідження мисливської вогнепальної зброї -25,8%

Наукових досліджень гладкоствольної вогнепаль­ної зброї спеціального призначення та бойової в Україні протягом 1937-2000 рр. не проводи­лось.1

Мал. 32. Основні напрямки наукового дослідження в галузі судової балістики

1 Частково окремі аспекти даної проблеми висвітлені тільки в дослідженнях А. В. Кофано-ва (2000 р.).

143

/ 22-

і в.

4-

.о х

II

Ш

2-

•-----Мінськ - 1

.......... Київ-2

-------Саратов - З

--------Харків - 4

-------- Москва-22

Москва (22)

Харків (4) (1953,1965, 1968,1977)

Саратов (3) •/(1968,1982)

ПІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІг г^ІІІІг 194547 53 54 60 64 6567 68 6970 71 72 73 7577 79 8081 82 84 8789 91 2000 Роки

Мал. 33. Тенденції розвитку дисертаційних досліджень у галузі судової балістики (1945-2000 рр.) в країнах СНД

X /

І

'5 *

\ 6(100%) [-І Загаль •— ' галузі с

ш Дослід, Ш судове 1-І Судове 1—1 атипов

(66,66%) п №™

на кільк удової ( кення о ' балісту -балісті/ ої вогне

ІКЄННЯ

ної збро (16,66°/

сть досліджень у >алістики сремих напрямків ки чне дослідження Іальної зброї мисливської вог-

0

Кількість до

». ся с

1

4
ч 3 -2 _
1(1666%) 1
І І І 1 2 3 4 Види досліджень

Мал.

34. Загальна характеристика наукових досліджень у галузі судової балістики в Україні (1937-2000 рр.)

144

194547 53 54 60 64 65 67 68 69 70 71 72 73 75 77 79 80 81 82 84 87 89 91 2000

Мал. 35. Тенденції розвитку дисертаційних досліджень у галузі судової балістики (1945-2000 рр.)

Зюскін М. М. Сапожніков І. О. Єрмоленко Б. М. Ладін В. М. БергерВ. Е. ГусаровВ.П. Кофа-Київ Харків Харків Харків Київ Харків нов А. В.

1 - Дослідження пов'язане з безпосереднім вивченням мисливської вогнепальної зброї

2 - Судово-балістичне дослідження атипової вогнепальної зброї

3 - Вивчення загальних питань судово-бапістичних досліджень

Мал. 36. Розвиток регіональних наукових дисертаційних досліджень у галузі судової балістики в Україні (1937-2000 рр.)

16,66%

16,66%

66,66%

О Дослідження окремих напрямків судової балістики -66,66%

П Дослідження атипової вогнепальної зброї -16,66%

щ Дослідження мисливської вогнепальної зброї -16,66%

Дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї спеціального призначення та бойової - 0%

Мал. 37. Структура наукових досліджень в галузі судової балістики в Україні (1937-2000 рр.)

145

Розділ науки криміналістики, який вивчає ручну вогнепальну зброю і сліди її дії, для одержання доказової інформації, називається судовою балістикою. На основі військово-технічних даних військової балістики та механізму пострі­лу вона розробляє методи і технічні засоби для виявлення, фіксації та дослі­дження матеріальних слідів, які утворюються внаслідок використання вогне­пальної зброї під час вчинення злочинів.

Використання вогнепальної зброї для вчинення злочину супроводжується утворенням джерел доказової інформації, якими можуть бути:

1) гладкоствольна і нарізна зброя: старовинна і сучасна, головним чином, ручна, а також її частини - магазин, щоки, руків'я; приладдя до зброї - шом­пол, протирка, кобура, чохол; тайники зберігання зброї - книги, бруски дерева з виїмками для зберігання зброї;

2) пристрої та предмети, які не є зброєю, але схожі з нею: стартові пісто­лети, будівельно-монтажні пістолети, пневматичні газові пістолети, запаль­нички, іграшки та ін.;

3) боєприпаси, гільзи, кулі, шріт, капсулі, пижі, прокладки;

4) матеріали та інструменти для виготовлення та спорядження боєприпасів;

5) вибухові речовини - порох та його компоненти;

6) кульові, дробові пробоїни та ушкодження - вм'ятини, тріщини, розриви, роздуття зброї, укорочення ствола та інші його зміни;

7) сліди-відображення на гільзах, кулях, шротинах, прокладках і пижах.

Пізнання особливостей та ознак названих об'єктів, установлення законо­мірностей утворення слідів зброї складають предмет судової балістики. Ово­лодіння її основами дозволяє слідчим шляхом та експертним дослідженням установити важливі обставини злочину, розшукати та ідентифікувати зброю.

Основними об'єктами судової балістики (мал. 38) є вогнепальна зброя, а також її частини і деталі, патрони до неї та їхні елементи (снаряди - кулі, дріб, картеч; гільзи; капсулі, пижі; прокладки; порохові заряди), а також сліди засто­сування набоїв (вогнестрільні ушкодження, відкладення продуктів пострілу, сліди на снарядах і стріляних гільзах). Звідси до закономірностей, що є пред­метом вивчення судової балістики, відносяться ті, що зв'язані з відбитком у матеріальному світі обставин виготовлення і застосування названих об'єктів (процесу пострілів і формуванні слідів на зброї, елементах патронів та на уражених перепонах).

Завданнями судової балістики є розробка технічних прийомів, методів і засобів виявлення, фіксації, вилучення, зберігання і дослідження вогнепаль­ної зброї, патронів до неї і слідів їхнього застосування з метою розкриття, розслідування і попередження злочинів. Ці прийоми, методи і засоби склада­ють другу групу закономірностей.

До третьої групи можна віднести закономірності використання отриманої інформації про розкриття злочинів і встановленні обставин по карних справах.

Отже, у сформульованому вище визначенні зазначені лише основні об'єк­ти судової балістики, фактично ж існує маса різноманітних об'єктів, тісно зв'язаних з основними:

- матеріали й інструменти, що використовувалися для виготовлення або

146

Об'єкти судово-балістичних досліджень

Ручна вогнепальна зброя

Боєприпаси

Патрони

Частини патронів

кулі

гільзи

капсулі

Сліди пострілу

шріт, картеч

Мал. 38. Основні об'єкти судової балістики

ремонту знаряддя й елементів патронів, спорядження патронів; заготівлі окремих деталей, частини зброї і патронів;

- креслення і малюнки для виготовлення знаряддя і патронів (виконані підозрюваним або іншими особами і т. п.);

- інформація про речову обстановку місця події (місця проведення пострі­лів, перезаряджання зброї, виготовлення або збереження збрс>ї і т. д.) або вог­нестрільних ушкодженнях на трупах або тілах живих осіб, що міститься в прото­колах слідчих дій (огляду, обшуку, допиту та ін.), висновках експертів і в додат­ках до них (фотознімках, кресленнях, фонограмах, відеофонограмах та ін.).

Судова балістика, як галузь криміналістики, ґрунтується на загальних та приватних теоріях та положеннях. До приватних судово-балістичних теорій і положень можна віднести такі:1

- вчення про індивідуальність рельєфу деталей вогнепальної зброї, що контактують із кулями і гільзами;

- вчення про усталеність рельєфу деталей вогнепальної зброї (ідентифі­каційний період);

- вчення про механізм утворення слідів на снарядах і гільзах;

- вчення про вплив різних чинників на відображення ознак деталей зброї в слідах на кулях і гільзах;

-науково розроблені дані про фіксацію слідів на судово-балістичних об'єктах;

-положення про оцінку різних властивостей і ознак при формулюванні висновків експертом.

1 Ермоленко Б. Н. Теоретические й методические проблеми судебной баллистики.- К., 1976.-С.7.

147

Крім окремих теорій, у процесі проведення судово-балістичних експертиз керуються і багатьма іншими загапьнокриміналістичними теоріями. Особливо широко використовуються положення теорії криміналістичної ідентифікації, вчення про криміналістичну версію.

У методологію наукових досліджень включаються також методи і методи­ки, що застосовуються в конкретній пізнавальній діяльності.

У судово-балістичній експертизі застосовуються в основному традиційні окремі методи дослідження, що використовуються і в інших науках: спостере­ження і вимірювання, експеримент, порівняння, опис і т. д.

До спеціальних судово-балістичних методів і методик насамперед варто віднести макро- і мікрофотографічнии метод фіксації слідів на снарядах і гіль­зах, метод одержання експериментальних снарядів і гільз, методику експери­ментального визначення дистанції пострілу за осипом шроту і методику ви­значення технічного стану вогнепальної зброї.

Судова балістика є ще молодою галуззю науки криміналістики та науко­вою основою судово-балістичної експертизи. Донедавна науковою розробкою питань судової балістики, переважно займалися судові медики.

Судова-балістична експертиза вирішує ідентифікаційні і неідентифікаційні питання (мал. 39,40,41).

Вирішення ідентифікаційних питань відноситься до «судово-балістичної трасології», що вивчає механізм утворення слідів на снарядах і гільзах і ряд

Основні завдання, що вирішуються під час дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї

Ідентифікаційні

Встановлення виду, системи, моделі зброї

Ототожнення зброї

за вистріляними кулями,

картеччю, шротом

Ототожнення зброї за стріляною гільзою

Встановлення належності деталі зброї

Діагностичні
Чи є об'єкт вогнепальне
Спосіб виготовлення зброї,
Визначення С технічного стану зброї _ стр та її придатності до здійснення ст| пострілів
Чи є можливим самовільник
. . ,

Систематична стрільба, поодинокі

постріли,

стрільба чергами,

прицільність

Мал. 39. Завдання криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї 148

Основні завдання, що вирішуються під час дослідження боєприпасів до гладкоствольної вогнепальної зброї

Патрони

Чи є боєприпасом

Для якої зброї призначено

Спосіб виготовлен­ня та спорядження

Чи придатний для здійснення пострілу

Якою є пробивна здатність снаряда

Кулі

Від якого патрона, до якої зброї, калібр

З якої зброї вистрілена

Чи не вистрілена

з даного екземпляра зброї

Причина деформації

ЗІд якого патрона, до якої зброї

З якої зброї стріляна

Чи не стріляна

в даному екземплярі зброї

Чи належать куля та гільза до одного патрона

Шріт, картеч

Спосіб виготовлення

№ за ДЕСТом

Пижі, прокладки

З якого мате­ріалу і яким способом

виготовлено

Встановлення спільного джерела походження

Мал. 40. Завдання криміналістичного дослідження боєприпасів

інших закономірностей із метою ідентифікації зброї. Специфіка слідоутво-рення на снарядах і гільзах не дозволяє включити її в загальну трасологію, хоча вона базується на єдиних теоретичних положеннях про індивідуаль­ність зовнішньої будови об'єктів, що ототожнюються, їхньої відносної уста­леності і т. д.

Багато теоретичних питань слідоутворення, розроблені насамперед тра­сологією, методика роботи зі слідами, є загальними для обох видів криміналіс­тичної експертизи.

Неідентифікаційні питання вирішуються «криміналістичним дослідженням обставин пострілу»1. Термін «криміналістичний» підкреслює, з одного боку, те, що тут вивчаються не тільки технічні питання дослідження вогнепальної зброї і боєприпасів, але і дається їм належна криміналістична оцінка. З іншого боку, таке найменування виділяє дослідження слідів пострілу на тілі людини і трупа, що відносяться до компетенції судово-медичної експертизи. Дослі­дження обставин пострілів проводяться й експертами (більшість питань) і слідчими в ході огляду місця події (найчастіше - за участю фахівця).

1 Шевченко Б. Й Идентификация огнестрельного оружия по пуле в судебной баллистике.-М., 1961 .-С. 5.

149

Основні завдання, що вирішуються під час дослідження слідів пострілу з гладкоствольної вогнепальної зброї

Встановлення факту

вогнестрільного

ушкодження

Визначення дистанції (відстані) пострілу

Встановити, чи є

ушкодження вогнестрільним

Визначити вхідний і вихідний отвори

При близькому пострілі

Визначити, яким снарядом завдано

ушкодження

(кулею оболонковою,

безоболонковою

тощо)

Визначити напрямок

кульового (раньового)

каналу

Встановлення

механічного впливу

газопорохового струменя

Встановлення штанцмарки

Виявлення термічного

впливу продуктів

пострілу

При неблизькому пострілі

Встановлення пояска обтирання

Виявлення пояска обтирання

Визначення місце­знаходження того, хто стріляв

Встановлення відкладення кіптяви

Встановлення відкладення порошинок

Встановлення

відкладення продуктів

змащення каналу ствола,

осалки патрона

З урахуванням

дистанції та

траєкторії польоту

снаряда

З урахуванням

взаємного

розташування того,

хто стріляв

За місцерозта-

шуванням екстрагованої гільзи

Мал. 41. Завдання криміналістичного дослідження слідів пострілу

Вихідним положенням у вивченні будь-якої науки є визначення її предмета.

Судова балістика тісно зв'язана також із судовою фотографією. При проведенні судово-балістичної експертизи, фотографія використовується: як засіб фіксації місця пострілу й істотних ознак окремих об'єктів судово-балістичного дослідження (деталей зброї, слідів пострілу на речовинних дока­зах і т. д.), як метод судово-балістичного дослідження, наприклад, для вияв­лення додаткових слідів пострілу (відкладення кіптяви пострілу на одязі), і як технічний засіб виявлення слідів від зброї на кулях і гільзах.

У судовій балістиці використовуються дані криміналістичної реєстрації (кулегільзотеки, реєстраційні обліки зброї).

150

У судовій балістиці використовуються дані багатьох фундаментальних і прикладних наук і їхні методи - хімїі, фізики, механіки, біології, медицини, балістики (внутрішньої і зовнішньої), конструювання і технології виготов­лення вогнепальної зброї, патронів до неї (і їхніх елементів), мисливство­знавства, спортивної стрілянини, військових наук і т. ін. (емісійні, спектраль­ний, радіоактиваційний, полярографічний, рентгенівський та ін.).

Водночас на судову балістику поширюються всі загальнометодологічні положення науки криміналістики, її загальні і приватні теорії. Особливо важ­ливе значення для неї має теорія криміналістичної ідентифікаці'і.

Судова балістика як прикладна галузь науки не має своїх власних законів (як, наприклад, фізика, хімія та ін.), але має свої спеціальні методи пізнання, базується на своїх специфічних закономірностях (в утворенні слідів пострілу та ін.), що і є предметом її вивчення.

Особливий зв'язок судово-балістичного дослідження, із військово-техніч­ними науками особливо в питаннях зовнішньої балістики.

З юридичних наук - безпосередній зв'язок із кримінальним правом і кри­мінальним процесом.

Судова балістика взаємозв'язана з іншими розділами криміналістики, зо­крема, трасологією, теорією ідентифікації та установлення групової належності за слідами на кулях та гільзах. Трасологічним дослідженням саморобних куль, шроту «катанки» та «січки» інколи можливо встановити, якими інструментами користувався злочинець, розшукати їх та ототожнити.

Судова балістика безпосередньо пов'язана з судовою медициною, судо­вою хімією та судовою біологією, прийоми і методи яких використовуються для дослідження зброї, боєприпасів і слідів пострілу. Судова медицина вивчає вогнестрільні ушкодження на тілі людини. Фізичними та фізико-хімічними мето­дами визначають якісно-кількісний склад шроту, слідів металізації на пошко­джених снарядами об'єктах.

Знання судової балістики та практичне використання її даних дозволяє слідчому одержувати докази про використання вогнепальної зброї під час вчинення злочинів.

<< | >>
Источник: П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с.. 2001

Еще по теме § 1. Поняття і предмет дослідження судової балістики:

 1. Поняття, сутність та сучасні тенденції розвитку криміналістичної методики
 2. Лекція 2 Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика
 3. Лекція 3 Концептуальні положення криміналістичної техніки
 4. Засоби криміналістичної техніки
 5. Лекція 9 Криміналістичне дослідження вогнепальної і холодної зброї та слідів її застосування
 6. Поняття вогнепальної зброї та її класифікація
 7. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
 8. Лекція 19 Використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві. Призначення та проведення судових експертиз
 9. § 2. Система криміналістики
 10. § 1. Поняття, наукові основи і види криміналістичної ідентифікації
 11. § 3. Засоби криміналістичної техніки
 12. § 4. Методи криміналістичної техніки
 13. § 1. Поняття і предмет дослідження судової балістики
 14. § 6. Поняття предмета судово-балістичної експертизи
 15. § 1. Поняття судової експертології і судової експертизи
 16. ЗМІСТ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -