<<
>>

Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Посібни к "Прав о Європейськог о Союзу " розраховани й н а студентів , як і тільк и починают ь вивчат и ц ю дисципліну . У ньом у стисл о т а доступ - н о характеризуютьс я усі загальн і елемент и структур и ЄС , компетенці я т а відмінност і інституті в ЄС і Співтовариства . Автор и знайомлят ь читач а з політико ю Спільног о ринк у Співтовариств а т а детальн о аналізуют ь усі елемент и внутрішньог о ринк у Співтовариства . Унікальни м у цьом у виданн і є те, щ о вон о розгляда є проце с зближенн я законодавств а Україн и і з законодавство м ЄС , у ньом у вивчаєтьс я статус громадя н Україн и н а територі ї держав-члені в ЄС . Схем и сприяют ь на - очном у вивченн ю курсу. Даєтьс я стисли й аналі з змі н д о конституційног о устро ю ЄС , запровадженог о Лісабонськи м Договором .

<< | >>
Частина 1 ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПРИНЦИПИ, СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА
Тема 1 ІСТОРІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК МІЖНАРОДНО Ї ОРГАНІЗАЦІЇ. НАДДЕРЖАВНІ ТА МІЖДЕРЖАВН І ФОРМ СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІ В ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Тема З ПРАВОВА СИСТЕМА ЄС ТА СПІВТОВАРИСТВА. ДЖЕРЕЛ А ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИП И
Тема 4 ВПЛИВ ПРАВА СПІВТОВАРИСТВА НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ . ПЕРЕГЛЯД ПРАВА СПІВТОВАРИСТВА
Тема 5 ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПРО РЕФОРМИ)
Тема 6 ПРАВА ЛЮДИН И ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮ З
Частина 2 ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОГО РИНКУ СПІВТОВАРИСТВА
Тем а 7 ВІЛЬНИЙ РУХ ТОВАРІВ У СПІВТОВАРИСТВІ
7.2. Фіскальні заходи
7.3. Нефіскальні заходи. Кількісні обмеження та заходи, що мають еквівалентний ефект
Тема 8 ВІЛЬНЕ ПЕРЕСУВАННЯ ОСІБ У СПІВТОВАРИСТВІ
Частина З СПІЛЬНІ ПОЛІТИКИ СПІВТОВАРИСТВА
Тем а 10 СПІЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА СПІВТОВАРИСТВА
10.3. Регулювання імпорту
Тема 12 КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА СПІВТОВАРИСТВА
Тем а 14 СПІЛЬНА АГРАРНА ПОЛІТИКА СПІВТОВАРИСТВА
14.1. Загальна характеристика спільної аграрної політики Співтовариства
14.3. Правові інструменти спільної аграрної політики Співтовариства
14.4. Загальни й огля д структурни х перетворен ь у сільськом у господарств і Співтовариств а
Тема 15 ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІ В У СПІВТОВАРИСТВІ
15.3. Регулювання безпеки продуктів у Співтоваристві
15.4. Регулювання якості послуг у Співтоваристві
Тем а 16 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СПІВТОВАРИСТВІ
Частина 4 ЗОВНІШНІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Тема 17 УГОДИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЕКОНОМІЧНЕ ТА ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІ Ж ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗО М ТА ІНШИМ И КРАЇНАМИ. УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО МІ Ж ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗО М ТА УКРАЇНОЮ. НАБЛИЖЕНН Я ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Тема 18 ГРОМАДЯНСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГРОМАДЯН ІНШИ Х КРАЇН В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Книги и учебники по дисциплине Европейское право:

 1. Вилкова Мария Юрьевна. Правовые основы членства в Европейском союзе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2020 - 2020 год
 2. БЕЛЬСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗОН СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ И МЕХАНИЗМОВ РАЗРЕШЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ СПОРОВ. Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Москва - 2018 - 2018 год
 3. Т.Н. Михалева, Е.В. Бабкина, Д.Н. Лойша, М. В. Родич, Т.Г.Шишкарева. Европейское право. Минск, 2015 - 2015 год
 4. ГУРБАНОВ РАМИН АФАД ОГЛЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ судебных органов НА ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Баку- 2015 - 2015 год
 5. Арабей Елизавета Андреевна. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. иссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва, 2014г. - 2014 год
 6. Турланов Даниил Александрович. Правовые основы сотрудничества России и Европейского союза в таможенной сфере. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2014 - 2014 год
 7. АБРАМОВ ЯН РАФАЕЛОВИЧ. ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва 2012 - 2012 год
 8. Грибовская, Наталья Николаевна. Международно-правовые основы организации и деятельности Европейской полицеискои организации (Европол) и ее сотрудничество с правоохранительными органами Российской Федерации / Диссертация - 2007 год
 9. Толоконников Алексеи Николаевич. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ / Диссертация / Москва - 2007 год
 10. ЮРЬЕВ М. Е.. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПРАВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА / Диссертация / Москва - 2007 год
 11. ЛУЧИНИН Алексей Леонидович. ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА / Диссертация / Казань - 2006 год
 12. Фонтэн П.. Европа в 12 уроках - 2006 год
 13. СЮР НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА. ПРАВОВА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Київ - 2006 - 2006 год
 14. Шумакова Ольга Игоревна. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2006 - 2006 год
 15. Рассмазина, Алина Зориктуевна. Источники права Европейского Союза / Диссертация / Москва - 2005 год
 16. ТРОИЦКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Правовые аспекты интеграции в рамках ЕврАзЭС и Единого Экономического Пространства Беларуси, Казахстана, России и Украины / Диссертация / САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 2005 год
 17. Каркищенко Екатерина Игоревна. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ/ Диссертация / Москва - 2004 год
 18. Тихоновецкий Д. С.. Судебная практика в системе источников Европейского права / Диссертация / Москва - 2004 год
 19. Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестюк Н.. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспекгиви адаптації законодавства України. — Харків,2002. — 912с. - 2002 год
 20. Топорнин Б.Н.. Европейское право: Учебник. – М.: Юристъ,1998. – 456 с. - 1998 год
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -