<<
>>

12.3. Регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що посідають домінуюче становище на Спільному ринку Співтовариства

Стаття 82 Договору про Співтовариство забороня є будь-яке зловживанн я одни м чи кількома суб'єктам и підприємницько ї діяльності їх домінуючим становищем на Спільному ринку Спів- товариства або на суттєвій його частині через те, що суб'єкт и підприємницько ї діяльності, як і займають більшу в порівнян - ні з іншим и частку ринк у та мают ь значни й обіг капіталу, можуть набагато кращ е використовувати своє становищ е для послабленн я конкуренції та посиленн я власних позицій. Зло - вживанн я визнаєтьс я несумісни м зі Спільни м ринко м Спів - товариства лиш е у разі, якщ о воно може негативно вплинути на торгівлю між державами-членам и ЄС.

На відміну від ст. 81

Договору про Співтовариство, ст. 82 цього Договору не перед- бачає системи прям о застосовуваних вилучень або застосування концепції de minimis. Кожн е підприємство, що займає доміну - юче становищ е на відповідному ринк у та має сумніви щодо розповсюдженн я заборон и ст. 82 Договору про Співтовариство на його діяльність, може звернутися до Європейської Комісії чи конкурентног о органу держави-член а за висновко м з цього приводу .

За визначення м ЄСП , суб'єкти підприємницько ї діяльності займають домінуюче становище , коли мають можливість здій-

1 Див.: Справа 5/69, Volk v. Vervaecke (1969) EC R 295.

204

снювати комерційну діяльність, не беручи до уваги своїх кон - курентів, покупців та продавців. Тобто це таке становище, за якого вон и мають реальну можливість встановлювати ціни чи контролюват и виробництв о аб о розповсюдженн я значно ї частини товарів. Як результат, такі суб'єкт и отримують мож - ливість здобути такі переваги, які б вони ніколи не отримали за відсутності домінуючого становища на Спільному ринку Спів- товариства. Домінуюч е становищ е суб'єкт а підприємницько ї діяльності визначається в межах відповідного ринку (англ. relevant market) на підставі ретельного аналізу певних чинникі в (рин - кова частка, доступ на рино к капіталу, рівень технологічного оснащення , володіння індустріальним и ресурсами , наявніст ь бар'єрі в для конкурентів на вхід до відповідного ринку).

Перши м кроко м при визначенні наявності домінуючого ста- новищ а є встановлення відповідного ринку. Відповідний рино к може бути представлено як відповідний товарни й та геогра- фічни й ринок . Під відповідним товарним ринком (англ. relevant product market) розуміють певні товари (послуги), з виробництва або розповсюдженн я яких суб'єкт підприємницько ї діяльності ЄС має домінуюче становище. Головним критерієм для визна - ченн я відповідного товарного ринк у є так звани й тест "замін- ності", на підставі яког о суди визначают ь ступінь , за яки м товари (послуги) можуть бути замінені іншим и товарами (послу- гами), зважаючи на їх характеристики, цін и та мету викорис - тання 1 . Наприклад , у справ і Hoffman La Roche1 (як а відома також як "справа про вітаміни") ЄС П виділив кожни й вітамін у окреми й безпосередній товарни й ринок , бо жоден з вітамінів не можна було замінити на інший.

Під відповідним географічним ринко м (англ. relevant geo- graphic market) у праві Співтовариства розуміють певну тери - торію, у межах якої умови конкуренції, тарифи , транспортні та інші видатк и однаков і для всіх конкурентів . Така територі я має бути відокремленою від сусідніх з огляду на значну різниц ю в умовах конкуренції . Таки м ринко м може бути визнан о як Співтовариство у цілому, так й окремі держави-член и ЄС , групи держав-члені в ЄС й навіть окремі регіони тієї самої держави.

Так, наприклад, за браком спеціальних чинникі в у справі HiltP відповідним географічним ринком було визнано все Європейське

1 Див.: Комюнік е Європейсько ї Комісії шодо визначенн я відповідного рин - ку (O.J. 1997 С372).

2 Див.: Справа 107/76, Hoffman-La Roche v. Cemafarm (1977) EC R 957, (1977) 2

CML R 334.

3 Див.: Справа T-30/89 , Hilti AG v. Commission (1990) ECR 11-163, (1990) 4

CML R 602.

205

Співтовариство. Водночас, у справі Napier Brown-British Sugar1

Європейськ а Комісія, вирішуючи питанн я про наявність до - мінуючого становищ а англійської компані ї на ринк у вироб - ництва та продажу цукру, визнала для неї відповідним геогра- фічни м ринко м всю Велику Британію, оскільки імпорт цукру в цю державу був дуже обмежени м та фактичн о був лиш е до - даткови м д о британського , а н е альтернативни м джерело м надходження .

Вплив на ринку (англ. market power) — це можливість суб'єкта підприємницької діяльності діяти на ринку незалежно, не беручи до уваги потрібною мірою конкурентів, покупців та продавців. Найбільш суттєвим чиннико м упливу на ринку є частка суб'єкта підприємницько ї діяльності на ринку товарів. Очевидно, якш о суб'єкт підприємницько ї діяльності володіє на певній терито- рії 60% ринк у певни х товарів , то йог о найвірогідніш е буде визнан о домінуючим. Якщ о ж частка суб'єкта підприємницько ї діяльності становить менш ніж 50% ринку , потрібно вивчити його структуру, оскільки за великої кількості конкурентів, коли рино к значн о поділений, суб'єк т підприємницько ї діяльності, яки й має 40% (або навіть 30%), також може мати домінуюче становище. Беруться до уваги також і частки найближчих конку- рентів, бо якщ о на ринк у змагаються десятк и дрібних фірм із приблизн о рівними частками, то, найвірогідніше, жодна з них не буде домінуючою.

Крім ринкової частки підприємств на Спільному ринку Спів- товариства, ЄС П бере до уваги доступні дл я суб'єкта підпри- ємницько ї діяльності економічні та науково-технічні ресурси. Великі компанії, шо працюют ь на різноманітних товарних рин - ках, можуть використовувати свій економічни й та технологіч- ний потенціал для субсидіювання окремих галузей, тим самим ставлячи у більш вигідне становищ е свої структурні підрозділи навіть щод о рівних за часткам и конкурентів . ЄС П у свої й практиці враховує також різноманітні бар'єри , що ускладнюють доступ на Спільни й рино к Співтовариства нових конкурентів.

ЄС П надає особливої уваги різноманітним юридични м чин - никам , щ о зумовлюют ь здатніст ь суб'єкт а підприємницько ї діяльності впливати на відповідний рино к у межах ЄС. Наприк - лад, у справі Hugin- ЄС П визнав компані ю домінуючою через наявність в неї права інтелектуальної власності на окремі вузли банкоматів.

' Див.: Справа Napier Brown/British Sugar — Napier Brown & Co. Ltd. v. British

Sugar pic, (88/518/EEC ) OJ 1988, 284/41, (1990) 4 CML R 196.

2 Див.: Справа 22/78, Hugin Kassaregister AB and Hugin Cash Registers Ltd. v. Commission (1979) EC R 1869, (1979) 3 CML R 345.

206

Незважаючи на неабияки й вплив домінуючих підприємств на ринок , саме їх існуванн я не суперечить цілям Спільног о ринку Співтовариства , лиш е зловживання домінуючим стано- вищем, що може вплинути на торгівлю між державами-членам и ЄС, заборонен о конкурентни м законодавством Співтовариства. Стаття 82 Договор у про Співтовариств о наводит ь приклад и зловживанн я домінуючи м становищем , як е може полягати : а) у прямому чи опосередкованом у нав'язуванн і несправедли- вих цін купівлі або продажу та інши х несправедливи х умов торгівлі; б) у обмеженні виробництва , ринкі в і технічної до - помоги на шкоду споживачеві; в) у застосуванні неоднакових умов до рівноцінних операцій за іншим и торговельними партне- рами, ставлячи їх таки м чино м у невигідні умови конкуренції; г) у вимогах, щоб укладанн я контрактів залежало від прийнятт я іншою стороно ю додаткових зобов'язань , як і своїм характером або відповідно до комерційної пракгити не пов'язані з предметом таких контрактів.

Цей перелік не є вичерпним , вказані види порушень є зло- вживання м у вигляді антиконкурентної поведінки.

Згідно з ЄС П під дію заборон и ст. 82 Договору про Спів- товариство підпадає і ряд інших порушень, що не перелічені в цій статті'. Зважаючи на те, що такі зловживанн я не стільки шкодять окреми м підприємствам, скільки негативно відбива- ються на структурі ринку , ця категорія порушен ь отримал а назву зловживання проти структури ринку. Таким и діям и можуть бути: 1) "хижацька" цінова політика2, кол и багато - профільн а фірм а субсидує одну зі своїх сфе р діяльност і та тимчасов о встановлює ціни на продукцію, нижчі від її собі- вартості; 2) дискримінаційна політика, кол и ті самі товар и в

різних частинах ринк у або окреми м суб'єктам підприємницько ї діяльності надаються за економічн о необгрунтованими різним и цінами; 3) необгрунтована відмова постачання продукції окремим суб'єктам підприємницько ї діяльності.

Можлив і й інші порушення , але всі вон и мають на меті впливати на конкурентів або партнерів, таки м чином примушу- ючи їх до здійсненн я певних дій (що може, наприклад, виявля - тися в посиленні залежності дистриб'ютор а від фірми-поста - чальника) , або на споживачі в — дл я отриманн я додаткови х прибутків. Тому усунення подібних зловживань призводить до

1 Див.: Справ а 6/72, Continental Сап (1973) EC R 215.

: Див.: Справа С-62/86 . AKZO (1991) ECR 1-3359.

207

захисту дрібних та середніх фірм та до стимулювання чесної, "здорової" конкуренції, а відтак сприя є економічном у прогресу.

Таки м чином , у конкурентном у праві Співтовариства досить детально опрацьовано концепцію домінуючого становища. Однак слід ще раз підкреслити, що як таке воно не є забороненим , оскільки очевидно, що всі фірми прагнуть збільшити свої при- бутки, а це досягається шляхом розширенн я ринку, зменшенн я видатків або шляхом переманюванн я покупців та продавців у конкуренті в (тобто з а рахуно к підвищенн я ринково ї частки) . У зв'язку з цим будь-яке стримування зростання частки компанії на ринк у або будь-яке подібне обмеженн я може позбавити під- приємств о одного з головних стимулів і тим самим негативно відбитися на добросовісні й конкуренці ї в рамках Спільног о ринк у Співтовариства.

<< | >>
Источник: Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Еще по теме 12.3. Регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що посідають домінуюче становище на Спільному ринку Співтовариства:

 1. 23.4. Види правосвідомостіДля всебічного розуміння того, що є правосвідомістю, необхідно розглянути її різновиди, які поділяються за рівнем, глибиною усвідомлення права і відображення правової дійсності.Перший рівень— повсякденна правосвідомість, притаманна більшості членів суспільства, формується в повсякденному житті у сфері правового регулювання. Вона складається стихійно, під впливом особистого досвіду. Повсякденна правосвідомість — уявл
 2. Суб’єкти підприємницької діяльності
 3. Вільна, дозвільна (ліцензована) та державна підприємницька діяльність. Припинення підприємницької діяльності
 4. Особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи - суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи - підприємця
 5. Поняття та принципи підприємницької діяльності.
 6. Глава 5 Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері підприємництва
 7. Чи можливе правонаступництво у справі в разі смерті під час розгляду справи позивача - фізичної особи, яка має статус суб'єкта підприємницької діяльності?
 8. 12.1. Поняття та функції права Співтовариства з конкурентної політики
 9. 12.2. Регулювання угод між суб'єктами підприємницької діяльності
 10. 12.3. Регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, що посідають домінуюче становище на Спільному ринку Співтовариства
 11. 12.4. Контроль за концентрацією суб'єктів підприємницької діяльності на Спільному ринку Співтовариства
 12. 12.5. Регулювання надання державної допомоги суб'єктам підприємницької діяльності
 13. СХЕМИ
 14. Зміст
 15. СВОБОДА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРАВО НА ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -