<<
>>

17.3.2. Механізм адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Конкретні заходи щодо адаптації законодавства України до законодавств а ЄС визначаютьс я щорічни м плано м заходів з виконанн я Програми адаптації законодавства, яки й готується Координаційно ю радою з адаптації законодавства України до законодавства ЄС , погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питан ь Європейсько ї інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня

2004 р. № 1365 "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"1 було створено Коорди- наційну раду з адаптації законодавства України до законодавства ЄС , яку очолює Прем'єр-мініст р України.

Голова Координа - ційної ради має 2 заступників, яким и є Віие-прем'єр-мініст р України, до повноважен ь якого віднесені питанн я європейської інтеграції, та Міністр юстиції. До складу Координаційно ї ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС входять за посадами 17 керівників центральних органів виконавчої влади, а тако ж голов а Рад и підприємці в Україн и пр и Кабінет і Міністрів, крім того за згодою — Голова Національного банку України, Голова Комітету Верховної Ради з питань Європейської інтеграції. Основно ю функціє ю Координаційно ї ради є забез- печенн я взаємоді ї органі в державно ї влади т а недержавни х інституції в процес і виконанн я Програм и адаптації законо -

давства.

Уповноважени м центральни м органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавств а України до законодавства ЄС ,

1 Постанов а Кабінету Міністрів України від 15 жовтн я 2004 р. "Деякі питан - ня адаптації законодавства Україн и до законодавства Європейськог о Союзу".

294

що координує роботу з виконанн я Програми адаптації законо - давства, є Міністерство юстиції України1 . Відповідно до покладе- них на нього завдань Міністерство юстиції України організо- вує роботу з підготовки щорічного плану заходів з виконанн я Загальнодержавної програми адаптації законодавства України д о законодавств а ЄС , проводит ь моніторин г виконанн я За - гальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавств а ЄС . Міністерств о юстиці ї Україн и здійсню є експертизу (готує висновки ) щодо відповідності законодавству ЄС проектів законі в України та інших нормативно-правови х актів, що за предметом регулювання належать до сфер, вре- гульованих правом ЄС.

Міністерство юстиції під час проведення правової експер - тизи перевіря є проек т акта Кабінету Міністрів України на відповідність Конституції, актам законодавства та чинни м між- народним договорам України, стандартам Ради Європ и у сфері демократії, верховенства права та прав людини , зокрема поло - ження м Конвенці ї про захист прав людин и і основоположни х свобод, з урахуванням практик и Європейськог о суду з прав людини , принцип у забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза), а в разі, коли проект акта належить до пріоритетних сфер адаптації законо - давства України до законодавства Європейськог о Союзу, — на його відповідність acquis communautaire.

За результатами правової експертиз и Міністерство юстиції оформля є висновок, яки й має містити інформаці ю про: належ - ність проекту нормативного акта до пріоритетних сфер, визна - чених Законо м "Про Загальнодержавну програму адаптації за- конодавства України до законодавства Європейськог о Союзу"; відповідність проекту нормативног о акта законодавств у ЄС ; порядо к врегулювання законодавство м Є С відносин, які пе - редбачається врегулювати в проекті нормативног о акта; оцінку повноти врахування головним розробнико м законодавства ЄС ; резюме з питанн я відповідності проекту нормативного акта за- конодавству ЄС.

У разі, кол и за висновко м Міністерства юстиції Україн и проект нормативного акта Кабінету Миністрів України не від- повідає Конституціїї, закона м України, постановам Верховної Ради України та указам Президента України внесення його до Кабінету Міністрів України не допускається.

' Указ Президента від 21 серпн я 2004 р. № 965 "Питанн я організації виконан - ня Закон у України "Про Загальнодержавну программу адаптації законодавства України до законодавства Європейськог о Союзу".

295

Крім того, Міністерство юстиції України проводить моніто- ринг виконанн я Програми адаптації законодавства; здійснює науково-експертне , аналітичне, інформаційн е та методологічне забезпеченн я виконанн я Програм и адаптації законодавства , переклад актів acquis communautaire українською мовою, підго- товку глосарія термінів acquis communautaire.

У 2004 p. з метою посиленн я інституційної спроможності у сфері адаптації постановою Кабінету Міністрів утворено Держав- ни й департамен т з питань адаптації законодавства як урядовий орган державног о управлінн я у складі Міністерств а юстиції України1 . Цей орган відіграє важливу роль у процесі забезпе- чення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Зокрема , він здійснює експертизу законопроекті в на відпо- відність законодавству ЄС , перекладає акти acquis communautaire українською мовою, проводить порівняльно-правов і досліджен- ня галузевого законодавства ЄС та України.

У 2008 р. постановою Кабінету Міністрів України у струк- турі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворено Коор - динаційн е бюро європейсько ї та євроатлантично ї інтеграції2 . Передбачається, що цей орган забезпечить горизонтальну ко- ординацію процесу адаптації українського законодавства до зако- нодавства ЄС та буде сприят и більш ефективном у виконанн ю рішен ь Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС органами виконавчої влади.

<< | >>
Источник: Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Еще по теме 17.3.2. Механізм адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу:

- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -