<<
>>

17.3.2. Механізм адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Конкретні заходи щодо адаптації законодавства України до законодавств а ЄС визначаютьс я щорічни м плано м заходів з виконанн я Програми адаптації законодавства, яки й готується Координаційно ю радою з адаптації законодавства України до законодавства ЄС , погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питан ь Європейсько ї інтеграції та затверджується Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня

2004 р. № 1365 "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу"1 було створено Коорди- наційну раду з адаптації законодавства України до законодавства ЄС , яку очолює Прем'єр-мініст р України. Голова Координа - ційної ради має 2 заступників, яким и є Віие-прем'єр-мініст р України, до повноважен ь якого віднесені питанн я європейської інтеграції, та Міністр юстиції. До складу Координаційно ї ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС входять за посадами 17 керівників центральних органів виконавчої влади, а тако ж голов а Рад и підприємці в Україн и пр и Кабінет і Міністрів, крім того за згодою — Голова Національного банку України, Голова Комітету Верховної Ради з питань Європейської інтеграції. Основно ю функціє ю Координаційно ї ради є забез- печенн я взаємоді ї органі в державно ї влади т а недержавни х інституції в процес і виконанн я Програм и адаптації законо -

давства.

Уповноважени м центральни м органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавств а України до законодавства ЄС ,

1 Постанов а Кабінету Міністрів України від 15 жовтн я 2004 р. "Деякі питан - ня адаптації законодавства Україн и до законодавства Європейськог о Союзу".

294

що координує роботу з виконанн я Програми адаптації законо - давства, є Міністерство юстиції України1 . Відповідно до покладе- них на нього завдань Міністерство юстиції України організо- вує роботу з підготовки щорічного плану заходів з виконанн я Загальнодержавної програми адаптації законодавства України д о законодавств а ЄС , проводит ь моніторин г виконанн я За - гальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавств а ЄС . Міністерств о юстиці ї Україн и здійсню є експертизу (готує висновки ) щодо відповідності законодавству ЄС проектів законі в України та інших нормативно-правови х актів, що за предметом регулювання належать до сфер, вре- гульованих правом ЄС.

Міністерство юстиції під час проведення правової експер - тизи перевіря є проек т акта Кабінету Міністрів України на відповідність Конституції, актам законодавства та чинни м між- народним договорам України, стандартам Ради Європ и у сфері демократії, верховенства права та прав людини , зокрема поло - ження м Конвенці ї про захист прав людин и і основоположни х свобод, з урахуванням практик и Європейськог о суду з прав людини , принцип у забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (гендерно-правова експертиза), а в разі, коли проект акта належить до пріоритетних сфер адаптації законо - давства України до законодавства Європейськог о Союзу, — на його відповідність acquis communautaire.

За результатами правової експертиз и Міністерство юстиції оформля є висновок, яки й має містити інформаці ю про: належ - ність проекту нормативного акта до пріоритетних сфер, визна - чених Законо м "Про Загальнодержавну програму адаптації за- конодавства України до законодавства Європейськог о Союзу"; відповідність проекту нормативног о акта законодавств у ЄС ; порядо к врегулювання законодавство м Є С відносин, які пе - редбачається врегулювати в проекті нормативног о акта; оцінку повноти врахування головним розробнико м законодавства ЄС ; резюме з питанн я відповідності проекту нормативного акта за- конодавству ЄС.

У разі, кол и за висновко м Міністерства юстиції Україн и проект нормативного акта Кабінету Миністрів України не від- повідає Конституціїї, закона м України, постановам Верховної Ради України та указам Президента України внесення його до Кабінету Міністрів України не допускається.

' Указ Президента від 21 серпн я 2004 р. № 965 "Питанн я організації виконан - ня Закон у України "Про Загальнодержавну программу адаптації законодавства України до законодавства Європейськог о Союзу".

295

Крім того, Міністерство юстиції України проводить моніто- ринг виконанн я Програми адаптації законодавства; здійснює науково-експертне , аналітичне, інформаційн е та методологічне забезпеченн я виконанн я Програм и адаптації законодавства , переклад актів acquis communautaire українською мовою, підго- товку глосарія термінів acquis communautaire.

У 2004 p. з метою посиленн я інституційної спроможності у сфері адаптації постановою Кабінету Міністрів утворено Держав- ни й департамен т з питань адаптації законодавства як урядовий орган державног о управлінн я у складі Міністерств а юстиції України1 . Цей орган відіграє важливу роль у процесі забезпе- чення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Зокрема , він здійснює експертизу законопроекті в на відпо- відність законодавству ЄС , перекладає акти acquis communautaire українською мовою, проводить порівняльно-правов і досліджен- ня галузевого законодавства ЄС та України.

У 2008 р. постановою Кабінету Міністрів України у струк- турі Секретаріату Кабінету Міністрів України утворено Коор - динаційн е бюро європейсько ї та євроатлантично ї інтеграції2 . Передбачається, що цей орган забезпечить горизонтальну ко- ординацію процесу адаптації українського законодавства до зако- нодавства ЄС та буде сприят и більш ефективном у виконанн ю рішен ь Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС органами виконавчої влади.

<< | >>
Источник: Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Еще по теме 17.3.2. Механізм адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу:

 1. Тема 17 УГОДИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ЕКОНОМІЧНЕ ТА ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІ Ж ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗО М ТА ІНШИМ И КРАЇНАМИ. УГОДА ПРО ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВРОБІТНИЦТВО МІ Ж ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗО М ТА УКРАЇНОЮ. НАБЛИЖЕНН Я ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
 2. 17.2. Угода про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною
 3. 17.3. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 4. 17.3.1. Етапи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 5. 17.3.2. Механізм адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу
 6. ПРАВОВА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
 7. 2.1. Нормативно-правова основа та інституціональне забезпечення співробітництва між Україною та ЄС
 8. 2.2. Теоретико-правові проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
 9. Висновки до розділу.
 10. ВИСНОВКИ:
 11. Вовк Т., Друзенко Г., Зугравий Г., Качка Т., Коноваленко І., Парапан М., Перестюк Н.. Регулювання сфери фінансових послуг у праві Європейського Союзу та перспекгиви адаптації законодавства України. — Харків,2002. — 912с., 2002
 12. ЗВЕРНЕННЯ КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ АДАПТАЦІЇ»
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -