<<
>>

14.2. Понятт я "сільськогосподарськ а продукція " і "сільськогосподарськи й товаровиробник " у прав і Співтовариств а

Поняття "сільськогосподарська продукція". Згідно з ч. 1 ст. 32

Договору про Співтовариство під сільськогосподарською продук- цією розуміються плоди землі, тваринництв а і рибальства, а тако ж безпосереднь о з ним и пов'язан і продукт и першог о ступеня переробки.

ЄСП , тлумачачи поняття "пов'язані з ними продукти першого ступеня переробки", зазначив2 , що вирі- шальним у такому разі є економічний зв'язо к між основни м і переробленим продуктами, а не кількість послідовних етапів перероблення. Однак перероблені продукти, вартість переробки яких значно перевищує вартість основних продуктів, не охоплю- ються цим поняттям. Перелік продукції, на яку поширюються положенн я Договору про Співтовариство щодо спільної аг- рарної політики, наводиться у Додатку І до нього. Рада Мі- ністрів була уповноважен а ч. З ст. 38 попередньо ї редакції Договору про Співтовариство протягом 2 років після набрання чинност і Договоро м про Співтовариств о розширюват и цей перелік. З огляду на це вона прийняла Регламент 7а про до- повнення деякими продуктами переліку Додатку II до Договору про заснування Європейського Економічного Співтовариства від 1959 р Л

В одній зі справ ЄС П постановив4 , що якщ о поняття сіль- ськогосподарської продукції визначає загальні засади зараху- вання цієї продукції до відповідних переліків, то самі переліки містять точно визначені види продукції, застосовуючи номенкла-

1 Див.: Регламент Ради Міністрів 1698/2005 у справі підтримк и сільського розвитку з Європейськог о Сільськогосподарськог о Фонд у Сприянн я Розвитку Села від 20 вересня 2005 p. (O.J. 2005 L277).

2 Див.: Справа 185/73, Hauptzollamt Bielefeld v. Offene Handelsgesellschaft in

Firma H. C. Konig (1974) EC R 607.

3 Див.: Регламент 7a про доповненн я деяким и продуктами переліку Додатку II до Договору про заснуванн я Європейськог о Економічног о Співтовариства від 18 грудня 1959 p.

(O.J. 1961 L7). Слід врахувати, що перелік сільськогосподар- ської продукції спочатку містився у Додатку II до Договору про Співтовариство.

4 Див.: Об'єднан і справи 2/62 і 3/62, Commission of the European Economic

Community v Grand Duchy of Luxembourg and Kingdom of Belgium (1962) ECR 425.

237

туру Єдиног о Митног о Тариф у Співтовариства . Таке тлума- чення має 2 важливих правових наслідки: по-перше , умовою визнанн я продукції сільськогосподарсько ю є її зазначенн я у переліках Додатку І до Договору про Співтовариство або Регла- менту 7а; по-друге , пр и тлумаченн і цих перелікі в належит ь брати до уваги інші позиції Єдиного Митног о Тарифу Співто- вариства згідно з правилами його використання1 .

Поняття "сільськогосподарський товаровиробник". Догові р про Співтовариство не дає визначенн я поняття "сільськогоспо- дарськи й товаровиробник" , одна к він згадує поняття "особа, що займається сільськогосподарською діяльністю" (ст. 33). Надто поверховим було б визначенн я сільськогосподарського товаро- виробник а я к "особи, як а займаєтьс я сільськогосподарсько ю діяльністю". Це визначенн я не надає можливост і визначит и правовий статус селян, що займаються одночасн о і переробкою сільськогосподарської продукції, або мають інше джерело до - ходів протягом невизначеног о часу.

Спрощен е визначенн я поняття "сільськогосподарський то- варовиробник" як продуцента сільськогосподарської продукції подається у рішенні ЄСП2 , яки й підкреслив, що термін "сільське господарство" (на відміну від сільськогосподарської продукції) не визначени й чітко у Договор і пр о Співтовариство . ЄС П визначив, що для цілей Договору про Співтовариство у контексті засад регулювання сільськогосподарської діяльності, визначення цих осіб належить до компетенції відповідних інститутів ЄС. ЄС П визнав термін "сільськогосподарський товаровиробник " за достатнь о широки й для охопленн я виробництв а сільсько- господарської продукції довільним и методами.

Більш чіткі визначенн я терміна "сільськогосподарський то- варовиробник " можн а знайти у положення х права ЄС щод о структуральної політики. Наприклад , Регламент Ради Міністрів

797/85 пр о підвищенн я ефективност і сільськогосподарськи х структур від 12 березня 1985 р.3 передбачав надання підтримки селянськи м господарствам за умови, що сільськогосподарська діяльність є основни м видом діяльності селянина : 50% при - бутків він отримува в від сільськогосподарсько ї діяльності , а час, призначени й на несільськогосподарську діяльність, не пере- вищував половин и загального часу праці. Сільськогосподарські

1 Див. : Jurcewicz A., Kozlowska В., Tomkiewicz Е. Polityka rolna Wspolnoty

Europejskiej w swietle ustawodawstwa і orzecznictwa. — Warszawa, 1995. — C. 22.

2 Див.: Справа 139/77, Denkavit Futtermittel GmbH v. Finanzamt Warendorf (1978) ECR 1317.

3 Див.: Регламент Ради Міністрів 797/85 від 12 березня 1985 р. про підвищення ефективност і сільськогосподарських структур (O.J. 1985 L93).

238

товаровиробники, не охоплені цим визначенням , могли, однак , претендуват и на наданн я їм допомоги , але в обмеженом у розмірі1-

Проблемни м питання м стала можливість поширенн я статусу

сільськогосподарського товаровиробник а на юридични х осіб. ЄСП визначив2 , що понятт я "сільськогосподарськи й товаро - виробник" не обмежується фізичними особами. Юридичні особи, шо займаютьс я сільськогосподарськи м виробництвом , тако ж охоплюються ци м поняттям , якщ о відповідають вищезазна - ченим умовам. Непоширенн я статусу сільськогосподарського товаровиробника на юридичних осіб було б порушення м за- борон и дискримінаці ї виробників , закріплено ї у ч. 2 ст. 34

Договору про Співтовариство. В іншій справі ЄС П постановив, що якщ о законодавств о держав-члені в не передбачає імпле - ментацію положень Регламенту 797/85 щодо юридични х осіб, такі юридичні особи не можуть набути статусу фермера , для якого сільськогосподарська діяльність є основною3 .

Ця проблема була розв'язан а внаслідок реформ и спільної аграрної політики Співтовариства у 2003 р. Стаття 2 Регламенту Ради Міністрів 1782/2003 щодо встановлення загальних правил для схем прямої підтримки у рамках спільної аграрної політи- ки і щодо впровадження певних схем підтримки фермерів від

29 вересня 2003 р.4 визначає поняття "фермер" як фізичн а чи юридична особа, або група фізичних чи юридичних осіб, неза- лежно від правового статусу, що надається групі та її членам за національним законом , чиє господарство розташоване на те- риторії Співтовариства (у розумінні ст. 299 Договору про Спів- товариство), і яка провадить сільськогосподарську діяльність. "Сільськогосподарська діяльність", у свою чергу, визначається як виробництво , догляд чи вирощування сільськогосподарської продукції, включаючи жнивування , доїння , розведення тварин

і триманн я твари н для потреб фермерства, а також підтриманн я належних сільськогосподарських і екологічних умов на землі.

1 Див.: Справа 152/79, Kevin Lee v. Minister for Agriculture (1980) EC R 1495.

- Див : Справ а 312/85, SpA Villa Banfi v. Regione Toscana and others (1986) EC R

4039, справа 162/91, Societa Tenuta il Bosco Sri v. Ministero delle finanze dello Stato

(1992) EC R 5279, а також справа 164/96, Regione Piemonte v. Saiagricola SpA (1997)

ECR 6129.

3 Див.: Справа 403/98, Azienda Agricola Monte Arcosu Sri v. Regione Autonoma della Sardegna, Organismo Comprensoriale n. 24 della Sardegna and Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSAT) (2001) EC R 103.

4 Див.: Регламент Ради Міністрів 1782/2003 щодо встановленн я загальних правил для схем прямої підтримк и у рамках спільної аграрної політики і щодо впровадження певних схем підтримки фермері в від 29 вересня 2003 p. (O.J. 2003

L270).

239

Законодавство Співтовариства не передбачає вимоги обов'яз - кового проживання у сільській місцевості для того, щоб мати статус сільськогосподарського товаровиробника.

ЄС П розтлу- мачив, що законодавство про підтримку фермерів у несприят- ливих умовах ведення сільського господарства поширюється і на фермерів, які не проживають на фермі, за умови, що вони особисто господарюють на фермі та не менше 50% своїх доходів отримують від сільськогосподарської чи подібної діяльності1 . При цьому він застосував телеологічне тлумачення права, зазна- чивши , що діяльність фермера, навіть якщ о він не проживає на фермі, сприяє досягненню важливих завдань законодавства Співтовариства щодо підтримання сільськогосподарської діяль- ності й запобігання вилюднення депресивних місцевостей.

Проблем а визначенн я межі між поняттям и "виробник " і "переробник" сільськогосподарської продукції становила предмет рішення ЄСП : , у якому відкинуто припущення, що на сільсько- господарського товаровиробника, яки й одночасно займається переробкою сільськогосподарської продукції, не поширюється правовий статус переробника сільськогосподарської продукції.

<< | >>
Источник: Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Еще по теме 14.2. Понятт я "сільськогосподарськ а продукція " і "сільськогосподарськи й товаровиробник " у прав і Співтовариств а:

 1. § 2. Поняття керівника органу виконавчої влади та його адміністративно–правового статусу
 2. Розділ 24ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК24.1. Поняття законностіПро законність написано багато робіт, але це питання все ще залишається дискусійним. Є багато різних визначень цього явища. Але практично в кожному з них виділяється лише певна сторона законності. При комплексному аналізі цього явища й існуючих у науці поглядів можна виділити те головне, що й становить суть, основу законності — суворе, неухильне дотримання, виконання норм пра
 3. 24.1. Поняття законності
 4. 24.4. Поняття правопорядку
 5. 1. Визначення поняття права. Значення загального поняття права. Різні підходи до визначення поняття права.
 6. Організація сільськогосподарського виробництва.
 7. 2.1. Поняття та класифікація суб’єктів, які надають послуги у сфері освіти
 8. § 1. Поняття позову та його елементи. Види позовів
 9. Поняття позову. Елементи та види позовів
 10. 8.4.1. Поняття послуги
 11. 9.1. Поняття капіталу та руху капіталу. Принцип свободи руху капіталу
 12. 12.1. Поняття та функції права Співтовариства з конкурентної політики
 13. 14.2. Понятт я "сільськогосподарськ а продукція " і "сільськогосподарськи й товаровиробник " у прав і Співтовариств а
 14. 14.3.2. Сільськогосподарське ціноутворення
 15. 14.3.3. Інтервенційні закупівлі сільськогосподарської продукції
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -