КОЛЕКТИ В АВТОРІВ :

Бондар JJ.O. — тема 14; Брєдова Г.В. — тема 5; Вакуленко А. О. — тем и З,

4, тем а 6 (у співавт . з Дешк о Л.М.) , тем а 7, 8 (п. 8.1—8.3 — у співавт . з Петрови м Р.А.) ; Вишняков O.K. — тем а 10, тем а 15 (у співавт .

з Хомен - ко О.О.); Дешко JI.M. — тема 6 (у співавт. з Вакуленко А.О.); Іващенко Т.С. — тем а 12; Кормич Б.А. — тем а 11; Кренбок А.В. — тем а 8 (п . 8.4. — у співавт . з Петрови м Р.А.); Опейда З.И. — тем и 1, 2 (у співавт . з Остров - сько ю FC.B.), тем а 16; Островська К.В. — тем и 1, 2 (у співавт . з Опей - до ю З.Й.) , тема 17 (у співавт. з Петровим Р.А.); Петров Р.А. — тема 8 (п. 8.1 —

8.3 — у співавт . з Вакуленк о А.О. ; п. 8.4 — у співавт . з Кренбо к А.В.) , тем а 17 (у співавт . з Островсько ю KB.) , тем а 18; Федорчук Д.Е. — тем и 9,

13; Хоменко О.О. — тем а 15 (у співавт . з Вишнякови м О.К) .

Голова авторського колективу та відповідальний редактор Р.А. Петров — кандидат юридичних наук, доктор філософії (Велика Британія), професор кафедри конституційного

та міжнародного права Донецького національного університету.

РЕЦЕНЗЕНТИ :

Копиленко O.JI. — докто р юридични х наук , професор , член-кореспонден т НА Н України , директо р Інститут у законодавств а Верховно ї Рад и України ; Муравйов В.І. — докто р юридични х наук , професор , завідувач кафедр и порівняльног о т а європейськог о прав а Інститут у міжнародни х відноси н

Київськог о національног о університет у імені Тарас а Шевченка ;

Зелінська Н.А. — докто р юридични х наук , професо р кафедр и міжна - родног о прав а Одесько ї національно ї юридично ї академії .


| >>
Источник: Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Еще по теме КОЛЕКТИ В АВТОРІВ ::

 1. Авторський колектив:
 2. Від авторів
 3. Авторський колектив коментарю до Кодексу адміністративного судочинства України
 4. Про авторів
 5. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 6. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:
 7. Відомості про авторів
 8. Авторський колектив. Ц58 Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с, 2009
 9. Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с., 2009
 10. 1. Походження держави. Основні теорії походження держави і права
 11. Копиленко О. Л., Копиленко М. Л.. Держава і право України. 1917—1920: Навч. посібник.— К.: Либідь,1997.— 208 с., 1997
 12. Предмет, метод і функції інвестиційного права
 13. 16.1.4. Авторське право та суміжн і права
 14. Загальна характеристика
 15. О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін.. Нариси історії державної служби в Україні / [О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін. ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. - К. : Ніка-Центр,2009. - 536 с., 2009
 16. Зміст
 17. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 18. 1. Поняття місцевого самоврядування та його особливості
 19. Стаття 37. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Исполнительное производство - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Политология - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника -