Задать вопрос юристу

КОЛЕКТИ В АВТОРІВ :

Бондар JJ.O. — тема 14; Брєдова Г.В. — тема 5; Вакуленко А. О. — тем и З,

4, тем а 6 (у співавт . з Дешк о Л.М.) , тем а 7, 8 (п. 8.1—8.3 — у співавт . з Петрови м Р.А.) ; Вишняков O.K. — тем а 10, тем а 15 (у співавт .

з Хомен - ко О.О.); Дешко JI.M. — тема 6 (у співавт. з Вакуленко А.О.); Іващенко Т.С. — тем а 12; Кормич Б.А. — тем а 11; Кренбок А.В. — тем а 8 (п . 8.4. — у співавт . з Петрови м Р.А.); Опейда З.И. — тем и 1, 2 (у співавт . з Остров - сько ю FC.B.), тем а 16; Островська К.В. — тем и 1, 2 (у співавт . з Опей - до ю З.Й.) , тема 17 (у співавт. з Петровим Р.А.); Петров Р.А. — тема 8 (п. 8.1 —

8.3 — у співавт . з Вакуленк о А.О. ; п. 8.4 — у співавт . з Кренбо к А.В.) , тем а 17 (у співавт . з Островсько ю KB.) , тем а 18; Федорчук Д.Е. — тем и 9,

13; Хоменко О.О. — тем а 15 (у співавт . з Вишнякови м О.К) .

Голова авторського колективу та відповідальний редактор Р.А. Петров — кандидат юридичних наук, доктор філософії (Велика Британія), професор кафедри конституційного

та міжнародного права Донецького національного університету.

РЕЦЕНЗЕНТИ :

Копиленко O.JI. — докто р юридични х наук , професор , член-кореспонден т НА Н України , директо р Інститут у законодавств а Верховно ї Рад и України ; Муравйов В.І. — докто р юридични х наук , професор , завідувач кафедр и порівняльног о т а європейськог о прав а Інститут у міжнародни х відноси н

Київськог о національног о університет у імені Тарас а Шевченка ;

Зелінська Н.А. — докто р юридични х наук , професо р кафедр и міжна - родног о прав а Одесько ї національно ї юридично ї академії .


| >>
Источник: Р.А. Петров. Прав о Європейського Союзу: Навчальни й посібни к / За заг. ред. Р.А. Петрова . — 2-г е вид . — К, 2009. — 376 с.. 2009

Еще по теме КОЛЕКТИ В АВТОРІВ ::

 1. Авторський колектив:
 2. Від авторів
 3. Авторський колектив коментарю до Кодексу адміністративного судочинства України
 4. Про авторів
 5. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
 6. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:
 7. Відомості про авторів
 8. Авторський колектив. Ц58 Цивільний процес України : академічний курс ; [підручник для студ, юрид. спец. вищ. навч. закл.]; КНТ. 848 с, 2009
 9. Авер'янов В.Б.. Підручник: У двох томах: Том 2. Особлива частина. — К.,2009. — 600 с., 2009
 10. 1. Походження держави. Основні теорії походження держави і права
 11. Копиленко О. Л., Копиленко М. Л.. Держава і право України. 1917—1920: Навч. посібник.— К.: Либідь,1997.— 208 с., 1997
 12. Предмет, метод і функції інвестиційного права
 13. 16.1.4. Авторське право та суміжн і права
 14. Загальна характеристика
 15. О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін.. Нариси історії державної служби в Україні / [О.Г. Аркуша, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський та ін. ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.] ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. - К. : Ніка-Центр,2009. - 536 с., 2009
 16. Зміст
 17. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІНОІ РОБОТИ
 18. 1. Поняття місцевого самоврядування та його особливості
 19. Стаття 37. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем роботи
- Европейское право - Международное воздушное право - Международное гуманитарное право - Международное космическое право - Международное морское право - Международное обязательственное право - Международное право охраны окружающей среды - Международное право прав человека - Международное право торговли - Международное правовое регулирование - Международное семейное право - Международное уголовное право - Международное частное право - Международное экономическое право - Международные отношения - Международный гражданский процесс - Международный коммерческий арбитраж - Мирное урегулирование международных споров - Политические проблемы международных отношений и глобального развития - Право международной безопасности - Право международной ответственности - Право международных договоров - Право международных организаций - Территория в международном праве -
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -