<<
>>

8.2.1. Юридична діяльність, юридичний процес і процедура. Законодавство як предмет законодавчої діяльності

Юридична діяльність є важливим інструментом суспільно-політичного, державного і правового будівництва, а отже процесуальна форма будь-якого виду юридичної діяльності має суттєве значення. В літературі поняття процесу нерідко підміняється поняттям процедури або не досить чітко співвідноситься з останнім.

Ці поняття або ототожнюються, або процесуальна форма розглядається як сукупність процедур. Термін «процес» позначає більш широкий зміст, ним охоплюється як сфера свідомої діяльності людей, так і різноманітні явища природи. Навпаки, термін «процедура» стосується лише свідомо встановленого порядку людської діяльності, до того ж пов’язаного з якимось окремим фрагментом цієї діяльності.

Практичне здійснення юридичної діяльності, яке передбачає послідовну зміну її змісту і форм, становить юридичний процес, що виступає як спосіб організації державного управління суспільством, необхідна форма реалізації функцій держави. Юридичний процес у сфері юридичної діяльності, яка «дає закони» суспільству, виступає як законодавчий процес. Суперечливість юридичного процесу зумовлює об’єктивну потребу його упорядкування, стабілізації, утвердження таких форм, які забезпечують нормальний перебіг даного процесу, досягнення його мети і, водночас, заперечення інших форм, що так чи інакше заважають досягненню вказаної мети. Тому виникає необхідність в особливих технологіях і засобах юридичної діяльності, в особливому способі організації юридичного процесу, яким є юридична процедура.

Уявлення про межі законодавчого процесу в рамках юридичного процесу, про необхідність видового визначення юридичного процесу як процесу законодавчого, не знаходить у літературі задовільної відповіді, хоча проблемам відмежування законодавства від урядового управління, визначення законодавчої волі, меж законодавчої влади тощо здавна приділяється помітна увага. Оскільки здійснення державним апаратом юридичної діяльності зводиться до вироблення законодавства, його реалізації й приведення у відповідність з ним діяльності суб’єктів у разі правопорушень, то саме у законодавстві, навколо якого формується зміст юридичної діяльності, треба шукати фактори, що зумовлюють необхідність здійснення юридичного процесу як процесу законодавчого.

Юридична діяльність, спрямована на вироблення законодавства, зводиться, по суті, до вироблення юридичних норм, тобто є нормотворчою діяльністю, що здійснюється шляхом формулювання нормативних актів.

Таким чином, втілення певної юридичної норми у законах держави та підзаконних актах відбувається не безпосередньо, а опосередковується нормотворчою діяльністю державного апарату; тому від цієї діяльності залежать, яким чином зміст норми розподіляється між різними видами нормативних актів, у різних «джерелах права». Зміст окремої юридичної норми формулюється у законодавчих та підзаконних актах у вигляді численних нормативних положень різного рівня узагальнення або конкретизації, що фігурують як статті закону або їх частини, пункти чи окремі приписи підзаконного нормативного акта.

Відтак властиві нормотворчій діяльності суперечності відбиваються на визначенні змісту кожної юридичної норми в законах держави та підзаконних нормативних актах, породжуючи неузгодженості, прогалини, суперечності в законодавстві. Ці обставини настільки ускладнюють сприйняття юридичної норми в її структурній цілісності, в єдності її гіпотези, диспозиції та санкції, що деякі автори помилково вбачають у юридичній нормі саме лише її зовнішнє текстуальне вираження.

Оскільки норма, як органічна цілісність, не знаходить цілісного текстуального вираження в нормативному акті, виникає протиріччя між змістом норми та її формальним зовнішнім вираженням. Вирішення цього протиріччя відбувається в нормотворчій юридичній діяльності, у формулюванні юридичної норми як ряду логічно узгоджених нормативних положень, що містяться в багатьох нормативних актах, пов’язаних між собою єдиним змістом даної норми, єдністю її структури.

<< | >>
Источник: Бостан С.К. та ін.. Теорія держави і права (Актуальні проблеми). Навчальний посібник. Київ-2013. 2013
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 8.2.1. Юридична діяльність, юридичний процес і процедура. Законодавство як предмет законодавчої діяльності:

 1. § 45. Юридичний процес: поняття, етапи, види.
 2. 8.1.1 Юридична діяльність як різновид правової діяльності
 3. 8.2.1. Юридична діяльність, юридичний процес і процедура. Законодавство як предмет законодавчої діяльності
 4. 8.2.3. Законодавча діяльність та законодавчий процес, сутність законодавчого процесу
 5. 12.2.2. Юридична діяльність в країнах англо-американської правової сім'ї
 6. 12.2.3. Юридична діяльність в країнах мусульманського права
 7. 12.2.4. Юридична діяльність в країнах традиційного та звичаєвого права
 8. 6.3. Форми і методи здійснення функцій державиДержава повинна виконувати свої функції у притаманних їй формах, застосовувати у своїй діяльності різні методи. У правовій літературі під формами здійснення функцій держави розуміють, по-перше, специфічні види державної діяльності; по-друге, однорідну за своїми зовнішніми ознаками діяльність органів держави, за допомогою якої реалізуються її функції.Розрізняються правові та неправові форми реаліз
 9. Розділ 16ПРАВОТВОРЧІСТЬ16.1. Поняття і сутність правотворчостіТрадиційно правотворчість розглядається як організаційно оформлена процедурна діяльність державних органів зі створення правових норм чи з визнання правовими вже сформованих, діючих у суспільстві правил поведінки.У сучасній юридичній науці сформувалась думка, згідно з якою правотворчість — це процес пізнання і оцінювання правових потреб суспільства і держави, формув
 10. Вільна, дозвільна (ліцензована) та державна підприємницька діяльність. Припинення підприємницької діяльності
 11. Нормотворча діяльність органів влади Автономної Республіки Крим як особлива форма реалізації їх компетенції
 12. Принципи, що визначають процесуальну діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі
 13. Порядок розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця
 14. § 4. Організація і діяльність Центральної виборчої комісії
 15. § 1. Юридична відповідальність ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 16. Розділ 26 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
 17. ПОЛОЖЕННЯ про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
 18. Діяльність Граціана та її наслідки
 19. Діяльність адміралтейських судів Британської Америки в галузі протидії неконтрольованим промислам піратів і контрабандистів
 20. § 4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -