<<
>>

6. Збереження права на жиле приміщення державного чи комунального житлового фонду за громадянами у разі їх тимчасової відсутності

Порядок збереження житла за тимчасово відсутніми члена­ми сім’ї наймача визначений ст. 71 Житлового кодексу Украї­ни, а їхні права і обов’язки — ст. 78 Житлового кодексу.

Згідно зі ст.

71 ЖК за тимчасової відсутності наймача або членів його сім’ї за ними зберігається жиле приміщення протя­гом шести місяців. Якщо наймач або члени його сім’ї були від­сутні з поважних причин понад шість місяців, цей строк за за­явою відсутнього може бути продовжено наймодавцем, а в разі спору — судом.

Відповідно до ст. 107 ЖК наймач або член його сім’ї, який вибув на інше постійне місце проживання, втрачає право ко­ристування жилим приміщенням із дня вибуття, незалежно від пред’явлення позову про це.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування суда­ми Житлового кодексу України» від 12 квітня 1985 р. № 2 у справах про визнання наймача або члена його сім’ї таким, що втратив право користування жилим приміщенням відповідно до ст. 71 Житлового кодексу, завжди треба з’ясувати причини відсутності відповідача понад встановлені строки. В разі їх по­важності суд може продовжити пропущений строк. Окрім того, наймачеві або членові його сім’ї, який був відсутнім понад вста­новлений законом строк без поважних причин, суд вправі з цих мотивів відмовити в позові про захист порушеного права.

На ствердження вибуття суд може брати до уваги будь-які фактичні дані, які свідчать про обрання стороною іншого по­стійного місця проживання (повідомлення про це в листах, роз­писка, переадресовка кореспонденції, утворення сім’ї в іншому місці, перевезення майна до іншого жилого приміщення, виїзд до іншого населеного пункту і постійна там прописка, укладен­ня трудового договору на невизначений строк тощо).

У разі вибуття наймача та членів його сім’ї на постійне про­живання до іншого населеного пункту або до іншого жилого приміщення в тому самому населеному пункті договір найму

жилого приміщення вважається розірваним із дня вибуття.

Як­що з жилого приміщення вибуває не вся сім’я, то договір найму жилого приміщення не розривається, а член сім’ї, який вибув, втрачає право*^ користування цим жилим приміщенням із дня вибуття.

Громадяни, відсутні у місці постійного проживання за умо­вами і характером роботи, у період її виконання можуть бути визнані на підставі ст. 107 ЖК такими, що втратили право ко­ристування жилим приміщенням, з якого вони вибули у зв’язку з цією роботою, в разі одержання жилої площі, вселення на жи­лу площу членів сім’ї або в інших випадках забезпечення їх жи­лою площею для постійного проживання.

Суд може визнати особу такою, що втратила право користу­вання жилим приміщенням, лише за однією вказаною позива­чем підставою, передбаченою ст. 71 або ст. 107 ЖК. Змінити під­ставу позову суд вправі тільки за згодою позивача.

Жиле приміщення зберігається за тимчасово відсутнім най­мачем або членами його сім’ї понад шість місяців у випадках:

1) призову на строкову військову службу або направлення на альтернативну (невійськову) службу, а також призову офіце­рів із запасу на військову службу на строк до трьох років — про­тягом усього періоду проходження зазначеної військової служ­би; перебування на військовій службі прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби — протягом перших п’яти років перебування на дійсній військовій службі;

2) тимчасового виїзду з постійного місця проживання за умо­вами і характером роботи або у зв’язку з навчанням (учні, сту­денти, стажисти, аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, — протягом усього часу виконання цієї роботи або навчання;

3) поміщення дитини (дітей) на виховання до дитячого за­кладу, до родичів, опікуна чи піклувальника — протягом усього часу їх перебування в цьому закладі, у родичів, опікуна чи пік­лувальника, якщо в будинку, квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім’ї.

4) виїзду в зв’язку з виконанням обов’язків опікуна (піклу­вальника) — протягом усього часу виконання цих обов’язків;

5) влаштування непрацездатних осіб, у тому числі дітей-інвалідів, у будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допо­моги — протягом усього часу перебування в них;

6) виїзду для лікування в лікувально-профілактичному за­кладі — протягом усього часу перебування в ньому;

7) взяття під варту або засудження до позбавлення волі — протягом усього часу перебування під вартою або відбування покарання, якщо в цьому будинку, квартирі (їх частині) зали­шилися проживати інші члени сім’ї.

Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися про­живати інші члени сім’ї наймача, це житло може бути надане за договором оренди (найму) у встановленому законом порядку ін­шому громадянину.

Під терміном «збереження жилих приміщень» слід розумі­ти охорону законом права на жилу площу в жилих приміщен­нях за тимчасово відсутніми особами. При цьому маються на увазі наймачі, члени їх сімей, у т. ч. і колишні, оскільки вони ма­ють такі самі права і обов’язки, як і наймачі.

Тимчасова відсутність особи має бути безперервною і не по­винна перевищувати шести місяців. Початок відліку часу від­сутності визначається з дня непроживання особи в приміщенні. Повернення особи до жилого приміщення, яке вона займала, пе­рериває термін тимчасової відсутності. Тимчасова відсутність наймача, членів його сім’ї не вимагає угоди з боку інших членів сім’ї. Не має значення і причина відсутності, якщо вона тривала не більше шести місяців.

Наймач і члени його сім’ї не визнаються такими, що втрати­ли право на жилу площу, на підставі ст. 71 Житлового кодексу, якщо про це не винесено судове рішення за позовом наймодав- ця або членів його сім’ї, які залишилися проживати у жилому приміщенні, зокрема і колишніх, а також і відсутніх, за якими зберігається право користування жилою площею.

Якщо особа, що була відсутня більше шести місяців, повер­нулася на жилу площу за згодою всіх членів сім’ї, її не можна вважати такою, що втратила право на жиле приміщення. Якщо з боку членів сім’ї немає згоди на вселення відсутнього більше шести місяців, то за наявності поважних причин суд може про­довжити пропущений термін. За умови вселення відсутнього проти волі членів сім’ї суд вправі визнати його таким, що втра­тив право на жилу площу.

У випадку коли в жилому приміщенні не залишається чле­нів сім’ї, повернення в нього відсутньої особи до розгляду спору в суді є обставиною, що заслуговує на увагу. Воно не може бути безумовною підставою до відмови в позові й повинно оцінюва­тися в сукупності з іншими обставинами.

Стаття 71 Житлового кодексу України наводить випадки збереження жилого приміщення за тимчасової відсутності най­мача або членів його сім’ї понад шість місяців.

До визнання особи такою, що втратила право на жилу пло­щу, ще протягом шести місяців із дня закінчення пільгового тер­міну, визначеного ст. 71, за відсутнім зберігаються всі правомоч­ності, пов’язані з розпорядженням зазначеною жилою площею в межах, визначених законом. Зокрема, потрібна її згода на все­лення інших осіб як членів сім’ї, на обмін, на здачу в найм, на приватизацію квартири тощо.

Визнання особи такою, що втратила право на жилу площу, здійснюється в судовому порядку. Позивачами можуть бути як особи, що мають право постійного користування даним примі­щенням, зокрема члени сім’ї, у тому числі ті з них, хто зберігає це право, як тимчасово відсутні, так і наймодавці — житлово-експлуатаційні контори, організації тощо.

Якщо ж члени сім’ї заперечують проти вселення відсутньо­го зверх встановленого терміну або застосовують щодо нього перепони до вселення, а саме, міняють замки, ключі тощо, від­сутній може пред’явити до проживаючих у даному жилому при­міщенні позов про визнання за ним права на жилу площу. При цьому він повинен посилатися на поважні причини, на вимуше­ність непроживання у зв’язку з неможливістю вселення, або на інші перепони, що заважають проживати в одному жилому по­мешканні.

Збереження жилих приміщень державного чи комунально­го житлового фонду можливе і шляхом бронювання. Бронюван­ня жилого приміщення регулюється статтями 73—78 Житлово­го кодексу, а також «Правилами бронювання жилих приміщень в Українській РСР» затвердженими постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 вересня 1985 р. № 342, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про бронювання та придбання жи­лих приміщень для осіб, які мають право на громадянство при поверненні в Україну» від 24 січня 1997 р. № 44-р.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про соціальний і пра­вовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» за військовослужбовцями, крім військовослужбовців строкової служ­би, які мають вислугу не менше 20 років, при направленні їх для проходження військової служби за межі України або при пере­веденні на службу до місцевості, що зазнала інтенсивного радіо­активного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, жила площа, яку вони та члени їх сімей займають, бронюється на весь час перебування їх за межами України чи в зазначеній місцевості.

Службові жилі приміщення та жила площа в гуртожитках бронюванню не підлягають.

Жилі приміщення бронюються:

— при направленні на роботу за кордон — на весь час пере­бування за кордоном;

— при виїзді на роботу до районів Крайньої Півночі Росій­ської Федерації і до прирівняних до них місцевостей — на весь час дії трудового договору;

— при виїзді на роботу до трудонедостатньої сільської міс­цевості — на обумовлений договором строк.

За наймачем або членом його сім’ї бронюється все жиле при­міщення, яке є предметом договору найму, незалежно від того, чи залишаються там проживати члени сім’ї чи виїжджають ра­зом із ним. В останньому випадку жиле приміщення бронюєть­ся й за членами сім’ї, що виїжджають. Особи, які перестали бути членами сім’ї наймача, але продовжують проживати в займано­му жилому приміщенні, мають таке саме право на бронювання цього приміщення, як наймач та члени його сім’ї.

У разі бронювання жилого приміщення виконавчий комітет районної, міської, районної в місті ради чи місцева держадміні­страція за місцем знаходження приміщення, що бронюється, ви­дає наймачеві або членові його сім’ї охоронне свідоцтво (броню).

Для одержання броні подається заява з додатковими доку­ментами: копія трудового договору (при виїзді на роботу за тру­довим договором), а в інших випадках — клопотання відповід­ного підприємства, установи, організації; довідка з місця прожи­вання про склад сім’ї та прописку за формою, встановленою для квартирного обліку.

Член сім’ї, який виїжджає до місця роботи особи, що забро­нювала жиле приміщення, подає лише заяву із зазначенням но­мера і дати охоронного свідоцтва (броні), раніше виданого на це приміщення. Охоронне свідоцтво зберігається в житлово-екс­плуатаційній організації.

У період дії броні тимчасово відсутній наймач та члени його сім’ї зберігають права і несуть обов’язки за договором найму жилого приміщення. Наймач вправі здати в установленому по­рядку заброньоване жиле приміщення в піднайом або поселити до нього тимчасових жильців у межах строку дії броні.

Якщо наймач та члени його сім’ї не повернулись до забро­ньованого жилого приміщення протягом шести місяців після за­кінчення строку дії броні, договір найму жилого приміщення за позовом наймодавця може бути розірвано в судовому порядку.

Бронювання є правовим засобом збереження суб’єктивного права на жилу площу в жилому приміщенні за відсутнім найма­чем і членами його сім’ї. За правовою природою бронювання є самостійною формою збереження житла за громадянами, що тимчасово вибули з нього. Органи місцевої виконавчої влади шляхом видання охоронного свідоцтва (броні) тим самим ство­рюють підвищену гарантію збереження жилого приміщення за громадянами, що тимчасово вибули. Гарантією права громадян на бронювання жилого приміщення є те, що спори про видачу броні розглядаються в судовому порядку.

Бронювання жилого приміщення провадиться лише у випад­ках і на термін, встановлені законом. Охоронне свідоцтво вида­ється лише наймачу та членам його сім’ї, тобто особам, які мають самостійне право користування жилими приміщеннями. Тому під­наймачі і тимчасові мешканці не мають права на отримання броні.

Заява про бронювання жилого приміщення повинна бути надана не пізніше шести місяців з моменту виїзду, оскільки за тимчасово відсутнім наймачем або членом його сім’ї жиле при­міщення зберігається протягом шести місяців. Після цього тер­міну жиле приміщення може бути заброньовано за особою, як­що вона в судовому порядку не визнана такою, що втратила пра­во користування жилим приміщенням.

Охоронне свідоцтво втрачає силу у наступних випадках:

а) після закінчення терміну, на який воно було видане; б) при вибутті громадянина на постійне місце проживання до іншого населеного пункту або до іншого жилого приміщення в цьому самому населеному пункті; в) у випадках коли воно анульоване судом достроково або визнане недійсним.

<< | >>
Источник: Житлове право України. Лекції. 2012

Еще по теме 6. Збереження права на жиле приміщення державного чи комунального житлового фонду за громадянами у разі їх тимчасової відсутності:

 1. Стаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
 2. Глава 2. КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ (ст. 61-117)
 3. 3. Джерела житлового права
 4. 2. Уповноважені учасники житлових відносин
 5. 1. Загальна характеристика законодавства щодо реалізації прав громадян на житло державного житлового фонду
 6. 1. Загальна характеристика реалізації права власності на житло
 7. 8. Приватизація державного житлового фонду
 8. 1. Договір найму соціального житла та комерційного найму (оренди) жилого приміщення
 9. 2. Права і обов'язки сторін за договором найму жилого приміщення
 10. 6. Збереження права на жиле приміщення державного чи комунального житлового фонду за громадянами у разі їх тимчасової відсутності
 11. 2. Припинення права власності на житло
 12. 2. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення у житловій сфері
 13. 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку
 14. 4. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, наданих для ведення особистого селянського господарства та підсобного господарства несільськогосподарськихпідприємств
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -