<<
>>

ВИСНОВКИ

У Висновках викладено основні наукові результати дослідження:

1. Кримінально-процесуальна функція - це обумовлений завданнями кримінального провадження певний самостійний напрямок діяльності суб'єкта (суб'єктів) кримінального провадження, що має самостійні завдання, визначає права та обов'язки суб'єкта (суб'єктів) / їх компетенцію та реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

Категорії «кримінально- процесуальна функція», «функція кримінального процесу», «функції кримінального процесуального права» мають самостійний зміст. Кримінально - процесуальна функція не є елементом кримінально-процесуального статусу та кримінально-процесуальної компетенції.

2. Система кримінально-процесуальних функції є упорядкованою сукупністю кримінально-процесуальних функцій, яка характеризується відносною самостійністю змісту кожного елемента та ієрархічними і горизонтальними зв'язками між ними, а також загальним спрямуванням на реалізацію завдань, мети та призначення кримінального провадження. Вона включає: основоположний (первинний) рівень кримінально-процесуальних функцій; вторинний рівень; обслуговуючий рівень; паралельний (приєднаний) рівень (містить цивільно-правовий елемент).

3. Критеріями класифікації кримінально-процесуальних функцій є: рівні системи кримінально-процесуальних функцій; ступінь значення для досягнення мети та вирішення завдань кримінального провадження; об'єкт; складність структури; сумісність із іншими кримінально-процесуальними функціями; суб'єкт реалізації; моносуб'єктність або полісуб'єктність реалізації; сфера реалізації.

4. Кримінальне переслідування - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності прокурора, слідчого, оперативного підрозділу, а у випадках, передбачених КПК, потерпілого, його представника та законного представника, з формулювання твердження про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення або вчинення нею іншого суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а також з відстоювання цієї тези шляхом викриття особи у вчиненні кримінального правопорушення /встановлення вчинення нею іншого суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, для забезпечення державного осуду її діяння (у формі констатації винуватості особи /вчинення нею іншого діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, кримінальної відповідальності та /або застосування до неї інших заходів кримінально-правового характеру) та належної реалізації наслідків такого осуду за допомогою кримінально-процесуальних засобів пізнавального та забезпечувального характеру в формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 167, 190, 208, 214, 284, 286, 291, 317, 325, 474, 476, 582 КПК, глави 22 КПК, доповнення КПК статтею 3181 «Стаття 3181. Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) та право на ознайомлення з ними», главою 281 «Закриття кримінального провадження судом першої інстанції». Обвинувачення у процесуально-правовому розумінні є формою та етапом кримінального переслідування, а не синонімом цього поняття; обвинувачення не є окремою кримінально-процесуальною функцією.

5. Кримінально-процесуальна функція захисту - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, особи, щодо якої ведеться провадження із застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, їх законних представників та захисників, спрямований на: заперечення законності та обґрунтованості кримінального переслідування; виявлення обставин, що спростовують підозру, виправдовують обвинуваченого (підсудного), виключають або пом’якшують його відповідальність,

пом'якшують покарання та інші наслідки засудження особи; на охорону особистих та майнових прав; на сприяння застосуванню інституту реабілітації; а також недопущення порушень та необгрунтованих обмежень прав і свобод при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі,

регламентованій кримінальним процесуальним законодавством. Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 40, 42, 46, 69, 102, 164, 323, 324, 512 КПК, виключення ст. 166 КПК.

6. Кримінально-процесуальна функція правосуддя - це обумовлений

завданнями кримінального провадження напрямок діяльності суду в судовому провадженні щодо розгляду та вирішення кримінального позову, який

реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі,

регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 315, 390 КПК, доповнення КПК главою 281.

7. Кримінально-процесуальна функція розслідування - це обумовлений

завданнями кримінального провадження напрямок діяльності слідчого, органу досудового розслідування, оперативних підрозділів, службових осіб,

уповноважених на вчинення процесуальних дій у порядку глави 41 КПК, спрямований на встановлення події кримінального правопорушення (п. 1 частини першої ст. 91 КПК) в обсязі, достатньому для повідомлення конкретної особи про підозру, та особи, яка його вчинила, шляхом всебічного та повного встановлення обставин кримінального правопорушення, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством. Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 13, 71, 233, 234, 240, 241, 245 КПК.

8. Кримінально-процесуальна функція прокурорського нагляду - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності

прокурора у досудовому провадженні, спрямований на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, скерування процесуальних дій та забезпечення дотримання вимог закону при провадженні процесуальних дій та прийнятті процесуальних рішень, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 36, 308 КПК.

9. Кримінально-процесуальна функція відомчого процесуального

керівництва досудовим розслідуванням - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності керівника органу досудового розслідування в досудовому провадженні, спрямований на забезпечення ефективності, оперативності, законності та неупередженості досудового розслідування, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним

законодавством.

Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 39, 110 КПК.

10. Коригуюча функція суду - це обумовлений завданнями кримінального

провадження напрямок діяльності суду в стадії виконання судових рішень, спрямований на забезпечення належної правової процедури при зверненні судового рішення до виконання, при вирішенні питань, що виникають до звернення судового рішення до виконання, під час виконання судового рішення та після виконання судового рішення, що реалізується за допомогою

кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

11. Кримінально-процесуальна функція забезпечення законності та

обгрунтованості обмеження прав та свобод учасників кримінального провадження та інших осіб - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності слідчого судді, спрямований на попередження незаконного та/або необґрунтованого обмеження і порушення прав та свобод учасників кримінального провадження та інших осіб при проведенні слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, спеціального досудового розслідування, застосування заходів кримінально- процесуального примусу, що реалізується за допомогою кримінально- процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством. Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 152, 160, 163, 196, 234, 237 КПК.

12. Кримінально-процесуальна функція судового контролю - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності слідчого судді (в досудовому провадженні) і суду (в судовому та судовоконтрольному провадженнях), спрямований на охорону та захист прав і законних інтересів осіб, обмеження або порушення яких пов'язані з кримінальним провадженням, перевірку законності та обґрунтованості кримінально-процесуальних рішень та їх корекцію, оцінку результатів процесуальних дій, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 233, 309, 407, 474 КПК.

13. Кримінально-процесуальна функція забезпечення слідчим суддею доказів - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності слідчого судді, спрямований на забезпечення використання особистих доказів у судовому провадженні, збирання доказів стороною захисту, допустимості доказів, отриманих негласним шляхом, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством. Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до ст. 225 КПК.

14. Законоохоронна функція прокурора - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності прокурора при здійсненні перегляду судових рішень вищестоящими судами та у стадії виконання судових рішень, спрямований на забезпечення правильного застосування вимог матеріального та процесуального закону при перевірці судових рішень та при вирішенні питань, що виникають у стадії виконання судових рішень (за відсутності ознак кримінального переслідування), що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

15. Кримінально-процесуальна функція міжнародного співробітництва -

це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності компетентних органів та посадових осіб України, спрямований на реалізацію Запитуючою державою кримінальної юрисдикції щодо діяння /особи через фактичну реалізацію компетентними органами України кримінально- процесуальної юрисдикції, що реалізується за допомогою кримінально-

процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством України або Запитуючої держави.

16. Кримінально-процесуальна функція забезпечення відшкодування

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності потерпілого, цивільного позивача, його представника та законного представника, слідчого, прокурора, спрямований на відновлення порушених кримінальним правопорушенням майнових та немайнових прав та законних інтересів потерпілого або держави, що реалізується за допомогою кримінально-

процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

Кримінально-процесуальна функція заперечення проти цивільного позову - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності цивільного відповідача, його представника, спрямований на спростування обґрунтованості цивільного позову та /або розміру позовних вимог, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством. Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 55, 61, 62, 170, 171 КПК.

17. Реабілітаційна функція - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності органу досудового розслідування, прокурора, суду, спрямований на відновлення прав та законних інтересів осіб, підданих незаконному кримінальному переслідуванню, або щодо яких були застосовані інші процесуальні дії, що обмежують чи порушують права та свободи, що реалізується за допомогою кримінально-процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством.

18. Допоміжна кримінально-процесуальна функція - це обумовлений завданнями кримінального провадження напрямок діяльності заявника, свідка, адвоката свідка, понятого, заставодавця, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання, судового розпорядника, поручителя, батьків, опікунів, піклувальників, адміністрації дитячої установи, яким передано під нагляд неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, закордонних органів зовнішніх зносин України, спрямований на забезпечення належного здійснення кримінального провадження, що реалізується за допомогою кримінально- процесуальних засобів у формі, регламентованій кримінальним процесуальним законодавством. Для вирішення проблем реалізації функції сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до статей 66, 68, 69, 101 КПК.

19. Функціональна спрямованість діяльності суду характеризується здійсненням судом у судовому провадженні та провадженні з виконання судових рішень неосновних для цього суб'єкта кримінального провадження коригуючої, реабілітаційної функцій, функції міжнародного співробітництва. Слідчий суддя в досудовому кримінальному провадженні реалізує функцію забезпечення доказів, забезпечення законності та обґрунтованості обмеження прав і свобод учасників кримінального провадження та інших осіб, судового контролю і міжнародного співробітництва.

20. Функціональна спрямованість діяльності прокурора відрізняється залежно від стадії кримінального провадження: в досудовому провадженні він реалізує функції кримінального переслідування, прокурорського нагляду; в судовому провадженні в суді першої інстанції - функцію кримінального переслідування; в судовому провадженні з перевірки судових рішень - функцію кримінального переслідування та законоохоронну функцію, у стадії виконання судових рішень - функцію кримінального переслідування (у формі пенітенціарного кримінального переслідування) та законоохоронну функцію; також реалізується функція забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, реабілітаційна функція, а при міжнародному співробітництві під час кримінального провадження - функцію міжнародного співробітництва.

Слідчий є суб'єктом реалізації функцій розслідування, кримінального переслідування; забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, міжнародного співробітництва та реабілітаційної функції.

Керівник органу досудового розслідування є носієм кримінально- процесуальної функції відомчого процесуального керівництва досудовим розслідуванням (крім випадків особистого здійснення досудового

розслідування, коли він реалізує функції слідчого).

21. Потерпілий реалізує обвинувачення в судовому провадженні, що здійснюється у формі приватного обвинувачення; у разі пред'явлення цивільного позову або коли підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа відшкодовує шкоду, завдану потерпілому, ним реалізується функція забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням у позовній або непозовній формах.

<< | >>
Источник: ГЛОВЮК Ірина Василівна. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ВИСНОВКИ:

 1. Висновки до розділу 4
 2. ВИСНОВКИ:
 3. Стаття 148. Дослідження висновку експерта
 4. 3,1. Участь у справі органів державної влади та місцевого самоврядування для подання висновків та висловлення своєї думки щодо вирішення справи по суті
 5. Дослідження висновку експерта
 6. Стаття 189. Дослідження висновку експерта
 7. Відповідно до ч. 2 ст. 311 ЦПК висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи. Що розуміється під такими висновками і мотивами?
 8. Чи може суд касаційної інстанції скасувати судове рішення суду першої чи апеляційної інстанцій з тих підстав, що при новому розгляді ці суди не виконали і не врахували тих висновків і мотивів, які для них є обов'язковими і були зазначені в ухвалі про скасування попереднього судового рішення?
 9. Висновки до розділу.
 10. ВИСНОВКИ:
 11. 1.4. Висновки до розділу.
 12. ВИСНОВКИ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -