<<
>>

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Абашева Ф.А. Функциональная характеристика современного российского уголовного процесса /Ф.А. Абашева, Т.З. Зинатуллин; науч. ред. д-р юрид. наук, проф. З.З. Зинатуллин. - Москва: Юрлитинформ, 2008.

- 216 с.

2. Абдулвалиев А.Ф. Суд как участник уголовного судопроизводства

[Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А.Ф. Абдулвалиев. - Екатеринбург, 2010. - 27 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp7bookID= 1391255.

3. Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное

представительство /В.Д. Адаменко. - Томск, 1978. - 195 с.

4. Адаменко В.Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого /В.Д. Адаменко. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1983. - 158 с.

5. Адильшаев Э.А. Судебное санкционирование в уголовном процессе России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Э.А. Адильшаев. - Челябинск, 2011. - 30 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1451308.

6. Азаренок Н.В. Уголовное преследование должно быть

неэвентуальным [Электронный ресурс] /Н.В. Азаренок //Проблемы

совершенствования и применения законодательства о борьбе с преступностью: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию Башкирского гос. ун-та. - Уфа, 2004. - Ч. I. - Режим доступа: http://kalinovsky-

k.narod.ru/b/ufa20042/azarenok. htm.

7. Азаров Ю.І. Забезпечення участі понятих у кримінальному процесі в контексті дотримання принципу законності /Ю.І. Азаров //Митна справа. - 2014. - №6. - С. 480-485.

8. Азаров Ю.І. Чи доцільне запровадження процедури спеціального досудового провадження та спеціального судочинства в Україні /Ю.І. Азаров, М.П. Климчук //Юридична наука. - 2014. - №12. - С. 134-140.

9. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. /[Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко та ін.]; за заг. ред. Є. М. Блажівського; Нац. акад.

прокуратури України. - Київ: ЦУЛ, 2013. - 304 с.

10. Алгоритм дії щодо отримання доступу адвоката до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kmkdka.com/novini/287.

11. Алейников Г.И. Теоретические и практические вопросы деятельности защитника по собиранию доказательств в стадии досудебного следствия по законодательству Украины и России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Г.И. Алейников. - Москва, 2004. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100079155.

12. Александров А.С. Субсидиарный уголовный иск

/А.С. Александров, В.Е. Гущев. - Нижний Новгород, 1999. - 102 с.

13. Алексеев С.Н. Процессуальное положение прокурора в стадии предварительного расследования в науке уголовного процесса /С.Н. Алексеев, В.А. Лазарева //Право и политика. - 2001. - №8. - С. 67-71.

14. Аленин Ю.П. О двоякой правовой природе задержания лица в уголовном процессе /Ю.П. Аленин //Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. пр. - Одеса, 2006. - Вип. 27. - С. 7-13.

15. Аленин Ю.П. Процессуальные особенности производства следственных дей-ствий: монография /Ю.П. Аленин. - Одесса: Центр.-Укр. изд-во, 2002. - 264 с.

16. Аленін Ю.П. Особливості допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні //Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України: Матеріали науково- практичної конференції «Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України», 8 листопада 2012 р. [Текст] - К: Нац. акад. внутр. справ, 2012. - С. 11-13.

17. Аденін Ю.П. Ще раз до питання про самостійність і незалежність слідчого /Ю.П. Аденін //Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. пр. - Одеса, 2008. - Вип. 44. - С. 149-164.

18. Аленін Ю.П. Повідомлення про підозру за новим КПК України /Ю.П. Аленін //Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнар. наук. конф.

(Одеса, 30 листоп. 2012 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2012. - Т. 2. - С. 301-303.

19. Аленін Ю.П. Особливості відкриття матеріалів іншій стороні за новим КПК України: здобутки та прорахунки /Ю.П. Аленін //Юридичний вісник. - 2013. - №4. - С. 89-94.

20. Аленін Ю.П. Деякі концептуальні підходи до реформування кримінально-процесуального законодавства України /Ю.П. Аленін, І.В. Гловюк //Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: матеріали «круглого столу» (Київ, 20 трав. 2011 р.). - Київ: ФОП Ліпкан О.С., 2011. - С. 26-28.

21. Аленін Ю.П. Повідомлення про підозру: загальна характеристика та проблеми удосконалення України /Ю.П. Аленін, І.В. Гловюк //Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. - 2014. - №1. - С. 161-169.

22. Аленін Ю.П. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі /Ю.П. Аленін, Т.В Лукашкіна //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. - С. 222-228.

23. Аленін Ю. Цивільний позов у кримінальному провадженні: особливості доказування та вирішення /Ю. Аленін, В. Пожар //Право України. - 2014. - №10. - С. 116-123.

24. Альперт С.А. О процессуальных функциях прокурора в советском уголовном судопроизводстве /С.А. Альперт //Проблемы социалистической законности. - Харьков, 1982. - Вып. 10. - С. 94-101.

25. Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе /С.А. Альперт. Харьков, 1974. - 38 с.

26. Альперт С.А. Потерпевший в советском уголовном процессе

[Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /С.А. Альперт. - Харьков, 1952. - 19 с. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID=69265.

27. Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса /С.А. Альперт. - Харьков, 1997. - 60 с.

28. Аналіз даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів

місцевими загальними судами, апеляційними судами областей та міста Києва за I півріччя 2015 року [Електронний ресурс].

- Режим доступу:

http://www.sc.gov.ua/uploads/tmymce/files/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB %D 1 %96%D0%B7%20%D 1 %81 %D 1 %83 %D0%B4%D 1 %96%D0%B2,%20I%20 %D0%BF%D 1 %96%D0%B2%D 1 %80%D 1 %96%D 1 %87%D 1 %87%D 1 %8F%2020 15%20%D 1 %80%D0%BE%D0%BA%D 1 %83 .doc.

29. Аналіз практики розгляду слідчими суддями клопотання сторін кримінального провадження про накладення арешту на майно [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/27.

30. Андреянов В.А. Обвинение в российском уголовном процессе:

понятие, сущность, значение и теоретические проблемы реализации [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В.А. Андреянов. - Екатеринбург, 2009. - 28 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1334790.

31. Андреянов В.А. Обвинение в российском уголовном процессе: понятие, сущность, значение и теоретические проблемы реализации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Андреянов Вячеслав Алексеевич. - Екатеринбург, 2009. - 208 с.

32. Андрусенко С.В. Приватне обвинувачення у кримінальному провадженні: порівняння сучасного стану та попереднього досвіду /С.В. Андрусенко //Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - №1. - С. 95-97.

33. Андрусенко С.В. Проблемні питання створення та функціонування суду присяжних в Україні /С.В. Андрусенко //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2013. - Вип. 4. - С. 289-296.

34. Андрусяк В.Б. Функції органів досудового слідства в кримінальному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В.Б. Андрусяк; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2011. - 224 с.

35. Аникина Е.И. Производство по делам частного обвинения

[Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Е.И. Аникина. - Саранск, 2000. - 20 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp7bookID= 1316656.

36. Антипова Н.Т. Государственное обвинение в суде: проблемы законодательного регулирования и практики [Электронный ресурс]: автореф.

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н.Т. Антипова. - Москва, 2004. - 27 с. - Режим доступа: bttp://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100075649.

37. Антонов И. Процессуальная функция поддержания гражданского иска и защиты от него и ее развитие в ходе досудебного производства по уголовным делам /И. Антонов, Д. Берова, В. Горленко //Арбитражный и гражданский процесс. - 2009. - №3. - С. 17-21.

38. Антонова Е.Е. Функциональная характеристика досудебного производства в российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Антонова Елена Евгеньевна. - Омск, 2006. - 218 с.

39. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора в кримінальному судочинстві /О. Антонюк //Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2010. - Вип. 51. - С. 409-416.

40. Арабули Д.Т. Институт защиты прав и интересов лиц в уголовном судопроизводстве России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... д-ра юрид.

наук: 12.00.09 /Д.Т. Арабули. - Челябинск, 2010. - 59 с. -Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp7bookID= 1404393.

41. Арешонков В.В. Загальні засади судової експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: порівняльно-правовий аналіз /В.В. Арешонков //Митна справа. - 2012. - №6, ч. 2, кн. 1. - С. 162-168.

42. Аристархов А.Л. Осуществление следователем уголовного преследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Аристархов Алексей Леонидович. - Санкт-Петербург, 2008. - 214 с.

43. Аркуша Л.І. Поняття, система та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій /Л.І. Аркуша //Південноукраїнський правничий часопис. - 2013. - №3. - С. 141-144.

44. Арушанян К.К. Кримінально-процесуальна діяльність прокурора на стадії виконання судових рішень: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Арушанян Кристина Карленівна; Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2013. - 214 с.

45. Афисов В.В. Уголовно-процессуальная функция потерпевшего- юридического лица в уголовном процессе России /В.В.

Афисов //Право и образование. - 2007. - №5. - С. 77-85.

46. Ахматов И.И. Процессуальный интерес субъекта как атрибут уголовно-процессуального правоотношения [Электронный ресурс] /И.И. Ахматов //Государство и право: теория и практика: материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, июль 2014 г.). - Чита, 2014. - Режим доступа: http: //www.moluch.ru/conf/law/archive/115/5962.

47. Ахундова А.А. Захист прав підозрюваного у кримінальному провадженні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Ахундова Агія Аббасівна; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2013. - 17 с.

48. Аширбекова М.Т. О соотношении понятий «обвинение» и «уголовное преследование» /М.Т. Аширбекова //Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 27-28 янв. 2005 г.: в 2 ч. - Екатеринбург, 2005. - Ч. 1. - С. 57-63.

49. Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання /О. Бабіков //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №3.

- С. 52-62.

50. Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування /В. Бабкова //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - №3. - С. 71-73.

51. Бабошин А.М. Сутність та функціональна структура кримінально- процесуальної діяльності прокурора /А.М. Бабошин //Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2013. - Вип. 11. - С. 270-275.

52. Баганець О. Таємна мета нового КПК [Електронний ресурс]. -

Режим доступу:

http: //legalweekly.com.ua/index.php?id=16061 &show=news&newsid=123074.

53. Багрій М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: монографія /М.В. Багрій, В.В. Луцик. - Тернопіль, 2014. - 308 с.

54. Баев О.Я. Сущность, формы и дефиции института уголовного преследования /О.Я. Баев //Вестник Воронежского государственного университета. Серия Право. - 2008. - №1. - С. 250-261.

55. Баксалова А.М. Уголовно-процессуальная функция обвинения, осуществляемая прокурором, и ее реализация на судебном следствии: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А.М. Баксалова. - Томск, 2002. - 209 с.

56. Банах С. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини /С. Банах, С. Штогун //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №4. - С. 61-65.

57. Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной деятельности и их установление /А.С. Барабаш. - Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. - 257 с.

58. Барна Є.Й. Проблемні питання провадження у справах приватного обвинувачення /Є.Й. Барна //Юридичний вісник Причорномор’я. - 2011. - №2.

- С. 272-280.

59. Басиста І.В. Досвід чинності КПК України та шляхи його удосконалення /І.В. Басиста //Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції: матеріали VI Всеукр. наук.-теорет. конф., 30 жовт. 2014 р. /Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - Ч. 1. - С. 164-167.

60. Басиста І.В. Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /І.В. Басиста; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2012. - 40 с.

61. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності

[Електронний ресурс] /Ю. В. Баулін //Вісник Асоціації кримінального права України. - 2013. - №1. - С. 185-207. - Режим доступу:

http://www.ares21.vk.kharkov.Ua/bitstream/123456789/6117/1/Baulin_185-207.pdf.

62. Бегма А.П. Прокурор як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А.П. Бегма; Нац. акад. внутр. справ . — Київ, 2011 . — 20 с.

63. Безмельницына Э.О. Об уголовно-процессуальных функциях

прокурора в суде второй и надзорной инстанции /Э.О. Безмельницына, Е.А. Зайцева //Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2009. - №4. - С. 23-28.

64. Безмельницына Э.О. Прокурор в судах второй, кассационной и

надзорной инстанций [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Э.О. Безмельницына. - Саратов, 2013. - 31 с. - Режим доступа:

http: //vak2 .ed. gov.ru/idcUploadAutoref/renderFile/126227.

65. Бекешко С.П. Защита как процессуальная функция в советском уголовном процессе /С.П. Бекешко //Вопросы уголовного права и процесса: сб. ст. - Минск: Изд-во БГУ, 1958. - Вып. 1. - С. 227-254.

66. Белокопытов А.К. Законное представительство в российском уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А.К. Белокопытов. - Иркутск, 2009. - 21 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1334792.

67. Белоносов В.О. О соотношении задач и назначения уголовного судопроизводства /В.О. Белоносов, Н. А. Громов //Право и политика. - 2005. - №10. - С. 98-102.

68. Белоусов В.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В.И. Белоусов. - Краснодар, 2003. - 32 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=133769.

69. Берназ В. Обшук особи відповідно до КПК України /В. Берназ, С. Спільник, О. Комарницька //Evropsky politicky a pravn diskurz. - 2014. - Vol. 1, iss. 5. - P. 219-230.

70. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США: пер. з англ. /В. Бернхем. - Київ: Україна, 1999. - 554 с.

71. Берова Д.М. Основы теории функционализма в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук:

12.0. 09 /Д.М. Берова. - Ростов-на-Дону, 2011. - 48 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1511941.

72. Берова Д.М. К вопросу о соотношениии понятия функции уголовного судопроизводства с понятиями целей, задач и принципов уголовного судопроизводства /Д.М. Берова //Общество и право. - 2012. - №5. - С. 153-158.

73. Берова Д.М. Понятие и система функций в уголовном судопроизводстве /Д.М. Берова //Общество и право. - 2010. - №4. - С. 224-232.

74. Берова Д.М. Уголовно-процессуальные функции: монография /Д.М. Берова. - Санкт-Петербург: Фонд «Университет», 2009. - 276 с.

75. Берова Д.М. Функции суда в уголовном судопроизводстве /Д.М. Берова //Общество и право. - 2010. - №5. - С. 176-184.

76. Бесчастний В.М. Правила взаємодії слідчого з оперативними

підрозділами із розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /В.М Бесчастний //Розкриття злочинів за новим

Кримінальним процесуальним законодавством України: матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2012 р. /Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2012. - С. 6-8.

77. Бідняк Г.С. Нормативне забезпечення діяльності судових експертів ОВС в умовах змагальної системи судочинства /Г.С. Бідняк //Криміналістичний вісник. - 2013. - №2. - С. 87-91.

78. Білецька К.К. Особа поручителя в кримінальному процесі України /К.К. Білецька //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. - 2014. - Вип. 29, т. 2. - С. 159-162.

79. Білічак О. Проблеми участі захисника у збиранні доказів на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень /О. Білічак //Jumalul juridic national: teorie §i practica. - 2014. - Iunie. - С. 208-213.

80. Білоус О.В. Законодавча регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження /О.В. Білоус //Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. - Київ, 2014. - Вип. 65. - С. 264-271.

81. Білоус О.В. Затримання особи у житлі чи іншому володінні під час здійснення кримінального провадження /О.В. Білоус //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. - 2014. - Вип. 4, т. 2. - С. 200-204.

82. Бобечко Н. Процесуальний статус прокурора в апеляційному провадженні /Н. Бобечко //Матеріали XII регіональної науково-практичної конференції (9-10 лют. 2006 р.). - Львів, 2006. - С. 399-401.

83. Бобылев М. П. Обвинение как предмет уголовного правосудия в

современной России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /М. П. Бобылев. - Уфа, 2004. - 24 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100065243.

84. Божьев В. П. Избранные труды /В. П. Божьев. - М.: Юрайт, 2012. - 715 с.

85. Бозров В. М. К проблеме методологии в теории уголовно- процессуальных функций /В. М. Бозров //Российский юридический журнал. - 2011. - №3. - С. 166-172.

86. Бозров В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть: монография /В. М. Бозров. - Екатеринбург: Изд. дом «Урал. гос. юрид. акад.», 2012. - 96 с.

87. Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ: учебник /Вернер Бойльке; пер с нем. Я. М. Плошкиной; под ред. Л. В. Майоровой - 6-е изд. с доп. и изм. - Красноярск: РУМЦ ЮО, 2004. - 352 с.

88. Бойцова Л. В. Реабилитация необоснованно осужденных граждан [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Л. В. Бойцова; Ленинград. гос. ун-т. - Ленинград, 1990. - 22 с. - Режим доступа: http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID=89.

89. Болтошев Е. Д. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Болтошев Евгений Дмитриевич. - Москва, 2002. - 189 с.

90. Борзих Д. В. Діяльність прокурора в досудових стадіях кримінального судочинства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д. В. Борзих. - Київ, 2011. - 20 с.

91. Борзих Н. В. Діяльність захисника щодо забезпечення прав і свобод

підозрюваного та обвинуваченого в кримінальному процесі України [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. В. Борзих; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2010. - 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=

ARD&P21 DBN=ARD&Z21 ID= &Image_file_name=DOC/2010/10bnvkpu.zip&

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

92. Бортун М. Особливості затримання особи без ухвали слідчого судді /М. Бортун //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - №5.

С. 102-106.

93. Ботвінов Р. Г. Кримінальна процесуальна компетенція керівника органу досудового розслідування (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Ботвінов Ростислав Геннадійович. - Донецьк: Донецький юрид., 2014.

94. Ботвінов Р. Г. Кримінальна процесуальна компетенція керівника органу досудового розслідування (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Р. Г. Ботвінов. - Донецьк: Донецький юрид., 2014. - 20 с.

95. Бубнов Р. Г. Взаимоотношения субъектов уголовного преследования по делам публичного и частно-публичного обвинения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Бубнов Роман Геннадьевич. - Самара, 2006. - 243 с.

96. Бурмагин С. В. Роль и правовое положение суда в современном российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Бурмагин Сергей Викторович. - Владимир, 2009. - Т. 1. - 263 с.

97. Вакулік О. А. Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Вакулік О. А. - Київ, 2015. - 20 с.

98. Валігура Д. М. Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування та прокурора: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д.М. Валігура. - Київ, 2013. - 18 с.

99. Ванин Д. В. Функциональное назначение деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Ванин Дмитрий Владимирович. - Саратов, 2003. - 201 с.

100. Вапнярчук В. Суб’єкти кримінального процесуального доказування /В. Вапнярчук //Вісник Національної академії правових наук України. - 2014. - №1. - С. 160-168.

101. Вапнярчук В. Щодо поняття кримінального процесу та його внутрішньої структури /В. Вапнярчук //Вісник Національної академії правових наук України. - 2013. - №4. - С. 216-224.

102. Василенко Л. А. Производство по делам частного обвинени

[Электронный ресурс]я: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09

/Л. А. Василенко. - Омск, 2005. - 23 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1208505.

103. Васильев О. Л. Процессуальные функции следователей, органов

дознания и дознавателя на стадии предварительного расследования

/О. Л. Васильев //Вестник Московского университета. Серия право. - 2003. - №1. - С.71-92.

104. Великосельский Ю. И. Функция защиты на стадии

предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09

/Великосельский Юрий Иннокентьевич. - Челябинск, 2004. - 215 с.

105. Великосельский Ю. И. Функция защиты на стадии

предварительного расследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Ю. И. Великосельский. - Челябинск, 2004. - 22 с. - Режим доступа: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1167327.

106. Викторский С. И. Русский уголовный процесс /С. И. Викторский. - Москва: Изд. А. А. Карцева, 1912. - 404 с.

107. Викторский С. И. Русский уголовный процесс: учеб. пособие

/С. И. Викторский. - Москва: Городец, 1997. - 447 с.

108. Вирок Гадяцького районного суду Полтавської області від 4 червня 2014 р. (справа №526/2080/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/39048259.

109. Вирок Жовтневого районного суду м.Харкова від 12 травня 2014 р. (справа №639/6329/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/38609632.

110. Вирок Іванківського районного суду Київської області від 19 січня 2015 р. (справа №366/899/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42391980.

111. Вирок Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 10 вересня 2014 р. (справа №133/1118/14) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40413859.

112. Вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 22 квітня 2014 р. (справа №279/4149/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38316774.

113. Вирок Краснопільського районного суду Сумської області від 3 жовтня 2014 р. (справа №578/122/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40745785.

114. Вирок Кузнецовського міського суду Рівненської області від

10 квітня 2015 р. (справа №565/1200/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/43546585.

115. Вирок Маньківського районного суду Черкаської області від

6 березня 2013 р. (справа №701/251/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/30002183.

116. Вирок Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від

15 травня 2014 р. (справа №335/9227/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38727950.

117. Вирок Острозького районного суду Рівненської області від

13 червня 2013 р. (справа №567/689/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/31789132.

118. Вирок Рівненського міського суду від 31 жовтня 2014 р. (справа №569/17927/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/41290683.

119. Вирок Суворовського районного суду м. Одеси від 8 вересня 2014 р. (справа №523/1673/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/40468019.

120. Висновок щодо Кримінального процесуального кодексу України

(прийнятого Верховною Радою України в останньому читанні 13 квітня 2012 року) - 40 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.president.gov.ua/docs/AdoptedCPCAnalisysfinal3Ukr.pdf.

121. Висновок щодо проекту Кримінально-процесуального кодексу України, підготовлений Директоратом з питань правосуддя та захисту людської гідності, Г енерального директорату І - Права людини і верховенство права. - Страсбург, 2011. - 90 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/expertises/Opinion_D raft_CPC_UA_Ukrainian.pdf.

122. Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности /Н. В. Витрук. Москва: Норма, 2008. - 448 с.

123. Вишневская О. В. Состязательная деятельность защитника на предварительном следствии [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. В. Вишневская. - Ижевск, 2004. - 25 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100082084.

124. Власов А. А. Полномочия следователя в советском уголовном

процессе [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. А. Власов. - Москва, 1979. - 23 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=48653.

125. Влезько Д. А. Проблемы организационных функций начальника следственного отделения (отдела) в расследовании [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д. А. Влезько. - Краснодар, 2002. - 24 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1280945.

126. Войнарович А. Суд присяжних за новим КПК України /А. Войнарович //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ звіт. наук.-практ. конф. 7-8 лют. 2013 р. /Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. - Львів, 2013. - С. 302-303.

127. Волков К. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність при затриманні особи /К. Волков //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - №3. - С. 108-112.

128. Волоско О. Суд присяжних в України: pro et contra /О. Волоско //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XX звіт. наук.-практ. конф. (6-7 лют. 2014 р.) /Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. - Львів, 2014. - С. 365-367.

129. Волошина В. К. Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. К. Волошина; ОНЮА. - Одеса, 2010. - 236 с.

130. Ворона В. В. Правові підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /В. В. Ворона //Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України: матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2012 р. /Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2012. - С. 55-57.

131. Воронин О.В. О защите в стадии исполнения приговора /О.В. Воронин //Вестник Томского государственного университета. Право. - 2011. - №2. - С. 64-72.

132. Воронин О. В. Прокурорское уголовное преследование в различных стадиях и производствах отечественного уголовного процесса /О. В. Воронин //Вестник Томского государственного университета. Право. - 2013. - №1. - С. 24-32.

133. Воронин О. В. Теоретические основы современной прокурорской деятельности /О. В. Воронин; под ред. А. Г. Халиулина. - Томск: Изд-во НТЛ, 2013. - 164 с.

134. Ворончихин М. А. Субъекты уголовного преследования (понятие, виды, правовая культура): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Ворончихин Михаил Александрович. - Ижевск, 2002. - 167 с.

135. Выдря М. М. Функция защиты в советском уголовном процессе /М. М Выдря //Советское государство и право. - 1978. - №1. - С. 88-93.

136. Выдря М. М. Расследование уголовного дела - функция уголовного процесса /М. М Выдря //Советское государство и право. - 1980. - №9. - С. 78-82.

137. Галаван З. Розвиток системи досудового слідства в Україні /З. Галаван //Публічне право. - 2012. - №1. - С. 108-113.

138. Галаган В. І. Реалії і проблеми нового КПК України /В. І. Галаган, О. І. Г алаган //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 13-18.

139. Галаган В. І. Дотримання засади недоторканності права власності щодо об’єктів тимчасово вилучених під час обшуку або огляду /В. І. Галаган, Н. С. Моргун //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. - 2014. - Вип. 29, т. 2. - С. 162-166.

140. Галиахметов М. Р. Процессуальный порядок производства предварительного расследования в форме дознания [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. Р. Галиахметов. - Ижевск, 2010. - 27 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1407514.

141. Галкин Б. А. Функции прокурора в советском уголовном процессе /Б. А. Галкин //Советское государство и право. - 1957. - №12. - С. 25-35.

142. Галузо В. Н. Судебный контроль за законностью и

обоснованностью содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых на стадии предварительного расследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. Н. Галузо. - Москва, 1995. - 29 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=47973.

143. Гатауллин З. Ш. Подготовка и осуществление государственного обвинения в суде [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /З. Ш. Гатауллин. - Самара, 2007. - 19 с. - Режим доступа: http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1266730.

144. Герасимчук О. П. Теоретичні та практичні аспекти професійного захисту потерпілого [Електронний ресурс] /О. П. Герасимчук //Часопис

Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2011. - №1. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11hoppzp.pdf.

145. Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим диспозитивності у кримінальному судочинстві України /О. П. Герасимчук. - Київ: Прецедент, 2009. - 175 с.

146. Героев А. Д. Участие адвоката - защитника в доказывании на предварительном следствии [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. Д. Героев. - Москва, 2004. - 34 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100071258.

147. Гій Т. О. Процесуальна сутність та зміст поняття «розкриття злочину» /Т. О. Гій //Право і суспільство. - 2010. - №6. - С. 243-247.

148. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія /Н. В. Глинська. - Київ: Істина, 2014. - 588 с.

149. Гловюк И. В. Следственные действия негласного характера по УПК Украины 2012 г. и УПК Республики Казахстан 2014 г.: сравнительно-правовой анализ /И. В. Гловюк, Д. М. Цехан //Зубокіров окулары: Хальщаральщ гылыми- тожірибелік конференциянын, материалдары, 19 акпан 2015 ж. Аубакировские чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф., 19 февр. 2015 г. - Алматы: Казахстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы, ГЗжРБЖУБ, 2015. - С. 236-246.

150. Гловюк І. В. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження /І. В. Гловюк //Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнар. «круглого столу» (м. Одеса, 29 трав. 2015 р.) /НУ ОЮА; ПРЦ НАПрН України. - Одеса, 2014. - С. 66-76.

151. Гловюк І. В. Вердикт присяжних: de lege ferenda [Електронний ресурс] /І. В. Гловюк //Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - №5. - С. 345348. - Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/107.pdf.

152. Гловюк І. В. Депонування показань свідка, потерпілого за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р. /І. В. Гловюк //Юридичний вісник. - 2014. - №6. - С. 274-281.

153. Гловюк І. В. Деякі питання застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні України /І. В. Гловюк //Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19-20 верес. 2014 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2014. - С. 147-164.

154. Гловюк І. В. Деякі проблеми тимчасового вилучення та арешту майна як заходів забезпечення кримінального провадження /І. В. Гловюк //Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». - Одеса, 2013. - Т. ХІІІ. - С. 521-526.

155. Гловюк І. Деякі проблеми участі захисника у судовому провадженні /І. Гловюк //Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (23 трав. 2014 р.). - Київ, 2014. - С. 442-443.

156. Гловюк І. В. До питання про функціональну спрямованість діяльності суду (судді) у досудовому провадженні /І. В. Гловюк //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка. - 2010. - №6, ч. 3. - С. 59-66.

157. Гловюк І. В. До питання про функціональну характеристику надання правової допомоги у кримінальному провадженні/І. В. Гловюк //Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали «круглого столу» (Київ, 4 квіт. 2014 р.). - Київ, 2014. - С. 82-84.

158. Гловюк І. В. Законне затримання та затримання уповноваженою службовою особою: питання теорії та практики /І. В. Гловюк //Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». - Одеса, 2014. - Т. ХІУ. - С. 299-311.

159. Гловюк І. В. Кримінально-процесуальні функції: теорія, методологія та практика реалізації на основі положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р.: монографія /І. В. Гловюк. - Одеса: Юрид. літ., 2015. - 712 с.

160. Гловюк І. Кримінально-процесуальні функції підтримання цивільного позову та заперечення проти цивільного позову: до проблеми самостійності у системі функцій /І. Гловюк //Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 10-11 лют. 2012 р.): у 3 ч. - Одеса, 2012. - Ч. 3. - С. 108-110.

161. Гловюк І. В. Міжнародне співробітництво у кримінальному

провадженні: питання визначення функціональної природи /І. В. Гловюк //Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні: зб. матеріалів Інтернет-конф. (Київ, 28 листоп. 2014 р.) /Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - С. 84-87.

162. Гловюк І. В. Ознайомлення з матеріалами досудового

розслідування до його завершення та недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування /І. В. Гловюк, С. В. Андрусенко

//Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - №4. - С. 239-243.

163. Гловюк І. В. Повноваження прокурора та керівника органу

досудового розслідування (у контексті законопроектних пропозицій) /І. В. Гловюк //Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею академіка С. В. Ківалова (м. Одеса, 16-17 трав. 2014 р.): у 2 т. - Одеса, 2014. - Т. 1. - С. 661-663.

164. Гловюк І. В. Повноваження слідчого судді у досудовому

провадженні /І. В. Гловюк //Митна справа. - 2012. - №6, ч. 2, кн. 2. - С. 103-110.

165. Гловюк І.В. Кримінально-процесуальна діяльність: проблеми

визначення поняття //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 64 /редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. — Одеса: Юридична література, 2012. - С. 461-468.

166. Гловюк І. В. Поняття та сутність вирішення справи як кримінально- процесуальної функції /І. В. Гловюк //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка. - 2011. - №8. - С. 253-259.

167. Гловюк І. В. Предмет доказування при вирішенні слідчим суддею питання про арешт майна у досудовому провадженні (за новим КПК України) /І. В. Гловюк //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - 2012. - Вип. 19, т. 4. - С. 124-127.

168. Гловюк І. В. Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження /І. В. Гловюк //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №2. - С. 84-89.

169. Гловюк І. В. Проблеми реалізації загальних обов’язків слідчого судді щодо захисту прав людини /І. В. Гловюк //Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 4 квіт. 2014 р. /ОДУВС. - Одеса, 2014. - С. 180-181.

170. Гловюк І. В. Процесуальний відомчий контроль як кримінально- процесуальна функція /І. В. Гловюк //Стратегічні напрямки розвитку правової системи України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Львів, 28 січ. 2012 р.: у 2 ч. - Львів, 2012. - Ч. 2. - С. 72-74.

171. Гловюк І. В. Стаття 233 КПК України: питання практичної реалізації /І. В. Гловюк //Молодий вчений. - 2015. - №2. - С. 216-219.

172. Гловюк І. В. Судова діяльність у досудових стадіях кримінального процесу: теорія і практика /І. В. Гловюк. - Одеса: Фенікс, 2010. - 232 с.

173. Гловюк І. В. Сутність кримінально-процесуальної функції обвинувачення у контексті практики Європейського суду з прав людини /І. В. Гловюк //Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини: матер. 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20-21 верес. 2013 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2013. - С. 319-327.

174. Гловюк І. В. Функціональна спрямованість діяльності слідчого судді /І. В. Гловюк //Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2013. - Т. 26, №2-1, ч. 2. - С. 303-309.

175. Гловюк І. В. Функціональна спрямованість судової діяльності у кримінальному процесі України /І. В. Гловюк //Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. - Одеса, 2012. - Вип. 45. - С. 251-261.

176. Глыбина А. Н. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации в уголовном процессе РФ [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. Н. Глыбина. - Томск, 2006. - 24 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100092835.

177. Гнатюк А. Ю. Цілі досудової кримінальної процесуальної діяльності прокурора та його функції /А. Ю. Гнатюк //Вісник Запорізького державного університету. Юридичні науки. - 2015. - №2. - С. 236-242.

178. Говорун Д. М. Активність слідчого судді у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження як засіб реалізації принципу публічності /Д. М. Говорун //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №2. - С. 179-184.

179. Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве /Л. В. Головко; Ассоц. «Юридический Центр». - Москва: Юрид. центр Пресс, 2002. - 544 с.

180. Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений /Л. В. Головко //Государство и право. - 2012. - №2. - С. 50-67.

181. Головко Л. В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного уголовно-процессуального права /Л. В. Головко //Государство и право. - 2002. - №5. - С. 51-61.

182. Головненков П. В. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия - Stafprozessordnung (StPO) [Электронный ресурс]: науч.- практ. коммент. и пер. текста закона /Павел Головненков, Наталья Спица; со вступ. ст. Уве Хелльманна. - Potsdam: Universitatsverlag Potsdam, 2012. - 404 с. -Режим доступа: http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2012/6177/pdf/sdrs02.pdf.

183. Голодников Р. В. Деякі проблеми застосування тимчасового доступу до речей і документів та шляхи їх вирішення /Р. В. Голодников //Європейські стандарти кримінального судочинства: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Донецьк, 27 верес. 2013 р.) /ДЮІ МВС України. - Донецьк, 2014. - С. 51-54.

184. Голунский С. А. Вопросы доказательственного права в основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик /С. А. Голунский //Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. - Москва: Госюриздат, 1959. - С. 122-160.

185. Гончан Ю. А. Функции уголовного процесса /Ю. А. Гончан //Российская юстиция. - 2007. - №10. - С. 61-62.

186. Гончаренко В. Г. Захист як соціальна доктрина /В. Г. Гончаренко, С. В. Гончаренко //Вісник Академії адвокатури України. - 2012. - №1 (23). - С. 5-17.

187. Гончаров В. В. Загальні засади кримінального провадження та особливості досудового розслідування /В. В. Гончаров //Європейські стандарти кримінального судочинства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 27 верес. 2013 р.) /ДЮІ МВС України. - Донецьк, 2014. - С. 48-51.

188. Гора І. В. Залучення спеціаліста й експерта адвокатом за Кримінальним процесуальним кодексом України /І. В. Гора //Вісник Академії адвокатури України. - 2013. - Вип. 1. - С. 156-162.

189. Горбань В. В. Функции и полномочия суда в досудебных стадиях уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. В. Горбань . - Краснодар, 2008. - 30 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1303189.

190. Горбачева Е. В. Функция защиты как необходимый элемент состязательного процесса /Е. В. Горбачева //Сибирский юридический вестник. - 2003. - №4. - С. 55-60.

191. Гордін Л. Я. Кримінально-процесуальні проблеми створення та діяльності слідчо-оперативних груп: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Л. Я. Гордін; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 2008. - 18 с.

192. Горєлова В. Ю. Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В.Ю. Горєлова; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2012. - 20 с.

193. Горлова С. В. Уголовное преследование как проявление публичности в уголовном процессе [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /С. В. Горлова. - Челябинск, 2006. - 18 с. - Режим доступа: http: //www.law. edu.ru/article/artide.asp?artideID= 1234870.

194. Городецька М. Обмеження повноважень слідчого засобами відомчого та судового контролю і прокурорського нагляду /М. Городецька //Вісник прокуратури. - 2009. - №8. - С. 91-97.

195. Городецька М. С. Кримінально-процесуальна компетенція слідчого органів внутрішніх справ: монографія /М. С. Городецька; за ред. Л. М. Лобойка; МВС України, ДД УВС. - Дніпропетровськ: Ліра - ЛТД, 2010. - 232 с.

196. Городецька М. С. Кримінально-процесуальна компетенція слідчого органів внутрішніх справ: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. С. Городецька; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2010. - 271 с.

197. Грабовський Ю. Шляхи само- та взаємозахисту адвокатів /Ю. Грабовський //Адвокатське бюро. - 2013. - №2. - С. 28-32.

198. Григоренко И. И. Механизм реализации уголовного преследования в российском судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /И. И. Григоренко. - Воронеж, 2006. - 24 с.

199. Григорчук Є. В. Поняття та ознаки допоміжної функції у кримінальному судочинстві України [Електронний ресурс] /Є. В. Григорчук //Форум права. - 2013. - №3. - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2013_3_26.pdf.

200. Григорьев В. Н. Уголовный процесс: учебник /В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Эксмо, 2008. —816 с.

201. Гринюк В. О. Функції прокурора на досудовому розслідуванні /В. О. Гринюк //Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 15-16 листоп. 2013 р. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2013. - С. 326-327.

202. Гринюк В. Окремі питання повідомлення особи про підозру як початок реалізації функції обвинувачення /В. Гринюк //Право України. - 2013.

- №11. - С. 120-125.

203. Гринюк В. О. Поняття суб’єктів обвинувачення за новим КПК України /В. О. Гринюк //Правова доктрина - основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України та обговоренню п’ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. /НАПрН. - Харків, 2013. - С. 661-664.

204. Гринюк В. О. Припинення функції обвинувачення закриттям кримінального провадження під час досудового розслідування /В. О. Гринюк //Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико- праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 квіт. 2015 р. /ОДУВС. - Одеса, 2015. - С. 121-122.

205. Гринюк В. О. Суб’єкти обвинувачення за новим КПК України /В. О. Гринюк //Європейські стандарти кримінального судочинства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 27 верес. 2013 р.) /ДЮІ МВС України.

- Донецьк, 2014. - С. 362-364.

206. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві. Процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд /Л. Грицаєнко //Вісник прокуратури. - 2008. - №11. - С. 68-76.

207. Грицаєнко Л. Р. Кримінальне переслідування як вид процесуальної діяльності органів прокуратури України: теоретико-правовий зміст і проблеми співвідношення з іншими суміжними інститутами /Л. Р. Грицаєнко //Право і суспільство. - 2009. - №3. - С. 107-116.

208. Гришин А. И. Процессуальные функции следователя [Электронный ресурс] /А. И. Гришин, Н. А. Громов //Правоведение. - 2001. - №5. - С. 147152. - Режим доступа: http://law.edu.ru/artide/artide.asp?artideID=173452.

209. Гришин Ю. А. Из истории развития системы досудебного расследования в Украине: учеб. пособие /Ю. А. Гришин. - Луганск: РИО ЛИВД, 1998. - 146 с.

210. Грошевий Ю. М. Юридична особа як потерпілий у кримінальному провадженні /Ю. М. Грошевий //Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні: матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013 р. - Харків, 2013. - С. 9-11.

211. Грошевий Ю. М. Вибрані праці: збірник /Ю. М. Грошевий; упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів.- Харків: Право, 2011. - 656 с.

212. Грошевий Ю. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні /Ю. Грошевий, О. Шило //Право України. - 2013. - №11. - С. 216-224.

213. Грошевий Ю. М. Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України /Ю. М. Грошевий, О. Г. Шило //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 220-226.

214. Губіна Є. Н. Деякі аспекти інституту понятих у кримінальному процесі /Є. Н. Губіна //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. - 2014. - №10-2, т. 2. - С. 136-138.

215. Губіна Є. Н. Проблемні питання інституту понятих у кримінальному провадженні /Є. Н. Губіна //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. - 2014. - Вип. 5, т. 3. - С. 114-118.

216. Губська О. А. Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Губська Олена Анатоліївна. - Київ, 2002. - 209 с.

217. Губська О. А. Процесуальні функції у кримінальному процесі та судовий контроль /О. А. Губська //Адвокат. - 2007. - №7. - С. 7-10.

218. Гузела М. В. Відшкодування заподіяної злочином шкоди за ініціативою суду в кримінальному судочинстві України [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. В. Гузела. - Львів, 1999. - 18 с. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z2

1 ID=&Image_file_name=DOC/1999/99gmvksu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1.

219. Гультай М. М. Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України (стадії досудового розслідування, попереднього розгляду справи суддею, судового розгляду та апеляційного провадження): монографія /М. М. Гультай. - Харків: Кроссроуд, 2008. - 184 с.

220. Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе /А. П. Гуляев. - Москва: Юрид. лит., 1981. - 192 с.

221. Гуторова Н. О. Заходи кримінально-правового характеру: поняття та види /Н. О. Гуторова //Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 7 лют. 2014 р. - Одеса, 2014. - С. 18-20.

222. Гущев В. Е. Народное обвинение в уголовном суде [Электронный

ресурс] /В. Е. Гущев, А. С. Александров. - Нижний Новгород: НЮИ МВД РФ, 1998. - 160 с. - Режим доступа: http://kabnovsky-

k.narod.ru/b/aleksandrov_1998/index.html.

223. Давиденко Л. Кримінальне переслідування як форма прокурорської діяльності у сфері протидії злочинності /Л. Давиденко, В. Куц //Вісник Академії прокуратури України. - 2007. - №1. - С. 83-91.

224. Давиденко Л. Процесуальні функції прокурора у кримінальному судочинстві /Л. Давиденко, В. Куц //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2008. - №2. - С. 65-72.

225. Давиденко С. В. Повідомлення про підозру: особливості правової регламентації /С. В. Давиденко //Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 5 груд. 2014 р. /ХНУВС. - Харків, 2014. - С. 118-120.

226. Давиденко С. В. Потерпілий як суб’єкт, який здійснює функцію обвинувачення /С. В. Давиденко //Проблеми законності. - 2004. - Вип. 69. - С. 174-180.

227. Давлетов А. Подозрение и подозреваемый в современном уголовном процессе России /А. Давлетов, И. Ретюнских //Уголовное право. - 2008. - №6. - С. 40-46.

228. Давыдов П. М. Обвинение в советском уголовном процессе /П. М. Давыдов. - Свердловск, 1974. - 135 с.

229. Даев В. Г. Процессуальные функции и принцип состязательности в уголовном судопроизводстве /В. Г. Даев //Правоведение. - 1974. - №1. - С. 70-73.

230. Даев В. Г. К понятию обвинения в советском уголовном процессе [Электронный ресурс] /В. Г. Даев //Правоведение. - 1970. - №1. - С. 76-86. - Режим доступа: http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1132979.

231. Даневский В. П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа /В. П. Даневский. - Київ: Семенко Сергей, 2003. - 144 с.

232. Дармаева В. Д. Уголовно-процессуальный статус следователя [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. Д. Дармаева; Акад. упр. МВД России. - Москва, 2003. - 24 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1187602.

233. Даровских С. М. Функции, выполняемые судом в уголовном судопроизводстве /С. М. Даровских //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «право». - 2007. - Вып. 10. - С. 35-40.

234. Даровских С. М. Функция защиты в состязательном уголовном судопроизводстве /С. М. Даровских //Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2007: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. 29-30 марта 2007 г. - Челябинск, 2007. - Ч. III - С. 162-165.

235. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/995_114.

236. Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб: монографія /Є. Є. Демидова; за ред. В. Ю. Шепітька. - Київ: Апостіль, 2013. - 232 с.

237. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: окремі питання до проекту Закону України №2032 від 17 січ. 2013 р. [Електронний ресурс] /Л. М. Демидова. - Режим доступу: http://ivpz.org/images/tezy_dopovidi_demidoa.zip.

238. Дем’янова О. Окремі аспекти організації доказової діяльності під час судового провадження у суді першої інстанції: погляд з позиції захисту /О. Дем’янова, С. Дем’янов //Вісник Національної асоціації адвокатів України. - 2015. - №5. - С. 28-31.

239. Деревянкін С. Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві: монографія /С. Л. Деревянкін. - Одеса, 2008. - 174 с.

240. Деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 груд. 2014 р. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/722-2014-%D0%BF.

241. Дианов В. А. Следователь в системе субъектов обвинения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Дианов Вячеслав Александрович. - Саратов, 2009. - 198 с.

242. Дикарев И. Подозрение в уголовном процессе /И. Дикарев

//Законность. - 2013. - №8. - С. 20-22.

243. Дильна З. Ф. Участие прокурора в стадии исполнения судебных решений по законодательству Украины /З. Ф. Дильна //Уголовная юстиция. - 2013. - №1. - С. 24-28.

244. Добрянський В. В. Повноваження слідчого судді за новим КПК України /В. В. Добрянський //Кримінальне провадження: новації процесуальної теорії та криміналістичної практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Сімферополь-Алушта, 18-19 квіт. 2013 р. /Таврійський нац. ун-т ім. В. І. Вернадського. - Сімферополь, 2013. - С. 56-58.

245. Долежан В. Деякі проблеми і перспективи розвитку інституту державного обвинувачення /В. Долежан //Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2011 р.) /Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2012. - С. 30-34.

246. Долежан В. Проблеми участі прокурора у кримінальному судочинстві в аспекті судової реформи /В. Долежан //Право України. - 2010. - №5. - С. 48-54.

247. Донской Д. Д. Функция уголовного преследования на этапе досудебного производства [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д. Д. Донской. - Ростов-на-Дону, 2005. - Режим доступа: http://lawtheses.com/funktsiya-ugolovnogo-presledovaniya-na-etape-dosudebnogo- proizvodstva.

248. Доржиев Б. В. Сочетание уголовного преследования и процессуального надзора в полномочиях прокурора в досудебном производстве согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /Б. В. Доржиев //Вестник Российской правовой академии. - 2007. - №2. - С. 76-78.

249. Дроздов О. М. Наукові підходи щодо перспектив перегляду у екстраординарних судових провадженнях окремих судових рішень, ухвалених у заочному кримінальному провадженні [Електронний ресурс] /О. М. Дроздов //Форум права. - 2015. - №1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2015_1_17.pdf - С. 92-103.

250. Дубривний В. А. Деятельность следователя по расследованию преступлений. (Общая характеристика. Цели. Действия): монография /В. А. Дубривный; под ред. В. Я. Чеканова. - Саратов: Саратов. ун-т, 1987. - 96 с.

251. Дудоров О. О. Кримінальне право: навч. посіб. /О. О. Дудоров, М. І. Хавронюк; за заг. ред. М. І. Хавронюка. - Київ: Ваіте, 2014. - 944 с.

252. Дуйшенбиев Т. А. Интересы в уголовном судопроизводстве: по

материалам Кыргызской Республики и Российской Федерации [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Т. А. Дуйшенбиев. - Москва, 1999. - 28 с. -Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1222765.

253. Дусейнова Э. Г. Функция суда по разрешению уголовных дел в

системе уголовно-процессуальных функций России и Казахстана [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Э. Г. Дусейнова. - Челябинск, 2004. - 20 с. - Режим доступа:

http: //web 1 .law. edu.ru/book/book.asp?bookID=1155064.

254. Дутов Н. Ю. Процессуальные функции следователя в

состязательном уголовном процессе и особенности их реализации [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. Ю. Дутов; Воронеж. гос. ун-т. - Воронеж, 2012. - 24 с. - Режим доступа:

http://www.aspirant.vsu.ru/ref.php?cand=2221.

255. Духовской М. В. Русский уголовный процесс /М. В. Духовской. - Москва, 1910. - 448 с.

256. Душейко Г. О. Міжнародний розшук: теорія та практика: монографія /Г. О. Душейко, В. А. Некрасов, В. Я. Мацюк, Д. О. Компанієць. - Київ: КНТ, 2006. - 168 с.

257. Дьомін Ю. Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правозастосування /Ю. Дьомін //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №4. - С. 11-19.

258. Дьомін Ю. М. Деякі повноваження прокурора за новим КПК України /Ю. М. Дьомін //Актуальні проблеми реформування кримінально- процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 квіт. 2012 р. /ЛДУВС ім. Є. О. Дідоренка. - Луганськ, 2012. - С. 11-15.

259. Дячук С. І. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України /С. І. Дячук //Юридична наука. - 2012. - №9. - С. 99-110.

260. Експертизи у судовій практиці /за заг. ред. В. Г. Гончаренка. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 388 с.

261. Еникеев З. Д. Уголовное преследование [Электронный ресурс]: учеб. пособие /З. Д. Еникеев. - Уфа: Изд-во БашГУ. 2000. - 131 с. - Режим доступа: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/enikeev/2000/2-1 .htm.

262. Ережипалиев Д. И. Прокурор как участник уголовного

судопроизводства со стороны обвинения в досудебных стадиях [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д. И. Ережипалиев . - Москва, 2013. - 29 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1542718.

263. Ефанова В.А. О прокурорском уголовном преследовании в современном российском уголовном процессе /В. А. Ефанова //Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Право». - 2011. - №1. - С. 356-363.

264. Ефимичев С. П. Функции в уголовном судопроизводстве: понятие, сущность, значение /С. П. Ефимичев, П. С. Ефимичев //Журнал российского права. - 2005. - №7. - С. 56-65.

265. Ефимичев С. П. Привлечение к уголовной ответственности в качестве обвиняемого - этап стадии предварительного расследования [Электронный ресурс] /С. П. Ефимичев //Правоведение. - 1985. - №5. - С. 2833. - Режим доступа: http://www.law.edu.ru/article/artide.asp?articleID=185742.

266. Єзерський Р. Роль слідчого судді згідно Кримінально- процесуального кодексу України /Р. Єзерський //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ звіт. наук.-практ. конф. 7-8 лют. 2013 р. /Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. - Львів, 2013. - С. 312-314.

267. Єна І. В. Кримінальне переслідування в діяльності прокурора /І. В. Єна //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2010. - №4. - С. 373-380.

268. Єна І. В. Співвідношення функцій кримінального переслідування й нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства в діяльності прокурора /І. В. Єна //Право і суспільство. - 2010. - №3. - С. 198-202.

269. Єна І. В. Щодо визначення поняття та структури кримінальної процесуальної компетенції прокурора у досудовому провадженні /І. В. Єна //Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2013. - Т. 26, №1. - С. 191-198.

270. Єна І. В. Кримінальна процесуальна компетенція прокурора у досудовому провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Єна Ірина Вікторівна. - Київ, 2014. - 233 с.

271. Єна І. В. Кримінальна процесуальна компетенція прокурора у досудовому провадженні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /І. В. Єна.

- Київ, 2014. - 20 с.

272. Єні О. В. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення за новим КПК України /О. В. Єні //Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листоп. 2012 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.».

- Одеса, 2012. - Т. 2. - С. 348-350.

273. Єрохін В. В. Щодо сутності поняття «захист» у кримінальному процесі України /В. В. Єрохін //Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 5 груд. 2014 р. /ХНУВС. - Харків, 2014. - С. 184-187.

274. Єськов С. В. Підстави для втручання у приватне спілкування /С. В. Єськов //Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - №1. - С. 72-77.

275. Єфіменко І. М. Взаємодія слідчих і оперативних підрозділів при реалізації таємної інформації: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /І.М. Єфіменко. - Київ, 2014. - 20 с.

276. Жидков В. И. О процессуальном руководстве в стадии расследования /В. И. Жидков //Формы досудебного производства и их совершенствование: сб. науч. тр. /ВСШ МВД СССР. - Волгоград, 1989. - С. 34-38.

277. Жидкова Е. И. Формирование пределов производства по делу в досудебных стадиях уголовного процесса [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Е. И. Жидкова . - Москва, 2007. - 34 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1267498

278. Жирова М. Ю. Исковая природа частного обвинения [Электронный ресурс] /М. Ю. Жирова //Вестник Самарского государственного университета. - 2011. - №4. - С. 289-295. - Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/1181.

279. Жогин Н. В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе /Н. В. Жогин, Ф. Н. Фаткуллин. - Москва: Юрид. лит., 1965. - 367 с.

280. Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных этими сообществами (современные проблемы теории и практики): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Жук Олег Дмитриевич. - Москва, 2004. - 376 с.

281. Жунусканов Т. Ж. Проблемы адвокатского расследования в процессе осуществления защиты по уголовному делу /Т.Ж. Жунусканов //Адвокатская практика. - 2010. - №3. - С. 40-42.

282. Журавель В. А. Деякі проблемні питання провадження слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України /В. А. Журавель //Правова доктрина - основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України та обговоренню п’ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. /НАПрН. - Харків, 2013. - С. 573-576.

283. Журавель В. А. Слідчі (розшукові) дії як засоби формування доказів за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України /В. А. Журавель //Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - 2013. - Вип. 13. - С. 22-30.

284. Журавлев В. Г. Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военно-уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /В. Г. Журавлев. - Москва, 1950. - 20 с.

285. Журба А. І. Генеза призначення кримінального судочинства України [Електронний ресурс] /А. І. Журба //Порівняльно-аналітичне право. - 2014. - №2. - С. 306-308. - Режим доступу: http://pap.in.ua/2_2014/84.pdf.

286. Журба А. І. Мета кримінального судочинства України: теоретичні проблеми змісту /А. І. Журба //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. - 2014. - Вип. 25. - С. 248-250.

287. Задоя К. П. Відповідність Конституції України окремих заходів кримінально-правового впливу /К. П. Задоя //Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. - №1. - С. 142-152.

288. Захарко А. В. Регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи /А. В. Захарко //Європейські стандарти кримінального судочинства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 27 верес. 2013 р.) /ДЮІ МВС України. - Донецьк, 2014. - С. 154-155.

289. Захарко А. В. Черговість затримання особи із внесенням відомостей про вчинений злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань /А. В. Захарко //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2014. - №3. - С. 211-218.

290. «Захист прав людини в кримінальному процесі». Кн. 1. Звіт за результатами проведення круглого столу на тему: «Практичне застосування ч. 3 ст. 331 Кримінального процесуального кодексу: проблеми, колізії, конфлікти з іншими нормами КПК». Підготовче провадження: продовження строку тримання під вартою. - Київ, 2014. - 66 с.

291. Заяць Д. Д. Новий підхід до поняття, мети та завдань перевірки показань на місці /Д. Д. Заяць //Вісник Запорізького юридичного інституту ДДУВС. - 2009. - №1. - С. 159-167.

292. Збірник взірців процесуальних документів та коментарі до них /[С. М. Алфьоров, С. М. Міщенко, О. Ю. Татаров та ін.]; за заг. ред. В. І. Сліпченка. - Київ: ТОВ «АРТ-Дизайн», 2012. - 196 с.

293. Звід відомостей, що становлять державну таємницю: затв. Наказом Служби безпеки України від 12 серп. 2005 р. №440 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05.

294. Звірко О. Є. Кримінальне переслідування - правова реалія чи

правова фікція? [Електронний ресурс] /О. Є. Звірко //Підприємництво, господарство і право. - 2012. - №8. - Режим доступу:

http://dspace.uabs.edu.Ua/jspui/bitstream/123456789/9285/1/ZvirKrimPereslid.pdf.

295. Зеленецкий В. С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе /В. С. Зеленецкий. - Харьков: Изд-во при Харьк. ун-те, 1979. - 144 с.

296. Зеленецкий В. С. Уголовно-процессуальные функции следователя /В. С. Зеленецкий //Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. - 2011. - Вип. 2. - С. 69-78.

297. Зеленецкий В. С. Функциональная структура прокурорской деятельности: учеб. пособие /В. С. Зеленецкий. - Харьков, 1978. - 76 с.

298. Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела /В. С. Зеленецкий. - Харьков: КримАрт, 1998. - 340 с.

299. Зеленецький В. С. Природа та зміст обвинувальної діяльності потерпілого при відмові прокурора від обвинувачення /В. С. Зеленецький,

Л. М. Лобойко //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2007. - №2. - С. 227-239.

300. Зинатуллин З. З. Еще раз об уголовно-процессуальных функциях

[Электронный ресурс] /З. З. Зинатуллин, Т. З. Зинатуллин //Проблемы совершенствования и применения законодательства о борьбе с преступностью: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию Башкирского гос. ун-та. - Уфа, 2004. - Ч. I. - Режим доступа: http://kalimvsky-

k.narod.ru/b/ufa20042/zinatullin.htm.

301. Зинатуллин Т. З. Дефиниция уголовно-процессуальной функции в науке российского уголовного процесса /Т. З. Зинатуллин //Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы Междунар. науч.- практ. конф., г. Екатеринбург, 27-28 янв. 2005 г.: в 2 ч. - Екатеринбург, 2005. - Ч. 1. - С. 335-339.

302. Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе /В. В. Золотых. - Москва: АСТ; Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 286 с.

303. Зубач І. Втілення принципу змагальності як запорука поноцінної реаліхації функції захисту у сучасному кримінальному судочинстві /І. Зубач, І. Цилюрик //Jumalul juridic national: teorie §i practica. - 2015. - Martie. - С. 131-135.

304. Иванов А. Правовое регулирование оперативно-розыскного обеспечения обвинительной деятельности прокурора в уголовном процессе Украины /А. Иванов //Legea §i viata. - 2014. - №8/3. - С. 57-60.

305. Иванова Е. В. Руководитель следственного органа как субъект

уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Е. В. Иванова . - Екатеринбург, 2014. - 28 с. - Режим доступа: http: //www.usla.ru/ch.php?mid=708&cid= 18&obid=

4423&dissert_id=253&file=autoabstract.

306. Исаенкова О. В. Иск и его характерные черты [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 /О. В. Исаенкова . -

Саратов, 1996. - 19 с. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1219138.

307. Іваненко І. В. Інститут слідчого судді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] /І. В. Іваненко. - Режим доступу: http://cka.court.gov.ua/sud2390/practice/uzagalnennja/0001.

308. Іваницький С. О. Функції адвокатури у кримінальному провадженні /С. О. Іваницький //Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали «круглого столу», 20 листоп. 2013 р. /за ред. В. М. Огаренка [та ін.]; КПУ. - Запоріжжя, 2013. - С. 21-22.

309. Ільєва Т. Г. Функція судового контролю у кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Т. Г. Ільєва; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. - 20 с.

310. Ільковець Л. Проблеми реформування досудового слідства /Л. Ільковець //Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - №1. - С. 55-59.

311. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень: затв. Наказом МВС України №700 від 14 серп. 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://document.ua/pro-organizaciyu-vzaemodiyi-organiv-dosudovogo-rozsliduvannj- doc119907.html.

312. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затв. Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16 листоп. 2012 р. №114/1042/516/1199/936/1687/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon5 .rada. gov.ua/laws/show/v0114900-12

313. Інструкція про порядок створення та організацію діяльності слідчих та слідчо-оперативних груп Головного слідчого управління МВС України від

22 березня 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //document.ua/pro-zatverdzhennj a-instrukciyi-pro-porj adok-stvorennj a-ta-or- doc152391.html.

314. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 №223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод»» від 05 квітня 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0223740-13/paran7#n7.

315. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» від 15 листопада 2012 року //Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1679740-12

316. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 03 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1430740-12.

317. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку

здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 05 жовтня 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v1446740-12.

318. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з

розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку

застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» від 4 квітня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0511740-13.

319. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» від 09 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v 1640740-12.

320. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13.

321. Ісмаілова Л. Б. Процесуальні та етико-психологічні питання забезпечення рівності сторін в кримінальному судочинстві України [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. /Л. Б. Ісмаілова. - Київ, 2007. - 20 с. -Режим доступу: http://www.irbis- nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21 COM=

2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ilbk su.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

322. Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування /В. Іщенко //Право України. - 2003. - №7. - С. 90-93.

323. Каз Ц. М. Об участии прокурора в исследовании обстоятельств дела судом первой инстанции /Ц. М. Каз //Вопросы теории и практики прокурорского надзора. - Саратов, 1974. - С. 95-102.

324. Каз Ц. М. Субъекты доказывания в советском уголовном процессе: государственные органы /Ц. М. Каз; под ред. Р. Ф. Носковой. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та,1968. - 68 с.

325. Калмыков В. Б. Кассационное производство в уголовном процессе: проблемы теории и правоприменения: дис. ... канд. юрид. наук /Калмыков Виталий Борисович. - Москва, 2010. - 266 с.

326. Калюжна Л. Є. До питання про сутність, завдання та мету перевірки показань на місці /Л. Є. Калюжна //Вісник Академії адвокатури України. - 2007. - Вип. 10. - С. 116-119.

327. Калюжна Л. Є. Щодо можливості проведення перевірки показань на місці за новим КПК України [Електронний ресурс] /Л. Є. Калюжна //Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3. - Режим доступу: http://e- pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewF ile/265/286.

328. Камардина А. А. Исполнение приговора как стадия уголовного судопроизводства /А. А. Камардина //Вестник Оренбургского университета. - 2010. - №3 (109). - С. 64-66.

329. Каменобродский С. Л. Сущность уголовно-процессуальных функций /С. Л. Каменобродский //Закон и право. - 2008. - №12. - С. 82-83.

330. Кан М. П. Процессуальные функции прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /М. П. Кан. - Ташкент, 1988. - 18 с.

331. Канюка І. М. Принцип процесуальної економії в кримінальному судочинстві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /І. М. Канюка.

- Одеса, 2015. - 20 с.

332. Капинус Н. И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе: монография /Н. И. Капинус.

- Москва: Буквовед, 2007. - 416 с.

333. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально- процесуального права: монографія /О. В. Капліна. - Харків: Право, 2008. - 296 с.

334. Капліна О. В. Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність /О. В. Капліна //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 238-242.

335. Капліна О. В. Проблеми реабілітації у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /О. В. Капліна. - Харків, 1998. - 17 с.

336. Карабут Л. В. Завдання кримінально-процесуальної діяльності у

контексті реформування кримінальної юстиції [Електронний ресурс] /Л. В. Карабут. - Режим доступу: http://www.lex-

line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1013.

337. Карабут Л. В. Початковий момент реалізації функції кримінального

переслідування за новим КПК /Л. В. Карабут //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка. - 2013. - №1. -

С. 145-155.

338. Карабут Л. В. Функціональне призначення кримінально-

процесуальної діяльності /Л. В. Карабут //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка. - 2010. - №4. -

С. 109-115.

339. Карабут Л. Система кримінальних процесуальних функцій /Л. Карабут //Jumalul juridic national: teorie §i practica. - 2014. - №2 (6). - С. 44-47.

340. Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /П. Каркач, Я. Ковальова //Вісник прокуратури. - 2012. - №11. - С. 26-32.

341. Каркач П. М. Державне обвинувачення в суді за новим

кримінальним процесуальним законодавством України: навч. посіб. /П. М. Каркач. - Харків: Право, 2013. - 184 с.

342. Каркач П. Субсидіарне обвинувачення у кримінальному

судочинстві /П. Каркач //Вісник прокуратури. - 2008. - №9. - С. 68-73.

343. Картохина О. А. Начало и прекращение уголовного преследования следователями органов внутренних дел [Электронный ресурс]: дис. ... канд. юрид. наук /Картохина Оксана Алексеевна. - Санкт-Петербург, 2003. - Режим доступа: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/kartoh/01 .htm.

344. Касумова А. Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Касумова Анжела Бахтіярли; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - 19 с.

345. Касумова А. Б. Право особи на скаргу в Кримінально- процесуальному кодексі України /А. Б. Касумова //Судова апеляція. - 2012. - №1. - С. 89-95.

346. Кахнич Х. Р. З’єднаний процес як спосіб захисту прав потерпілого від злочину у кримінальному судочинстві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Кахнич Христина Романівна; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2013. - 20 с.

347. Кахнич Х. Р. З’єднаний процес як спосіб захисту прав потерпілого від злочину у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Кахнич Христина Романівна. - Львів, 2013. - 233 с.

348. Кашка О. С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. С. Кашка. - Київ, 2014. - 20 с.

349. Кашка О. С. Повноваження суду апеляційної інстанції на стадії досудового розслідування /О. С. Кашка //Часопис Київського університету права. - 2012. - №4. - С. 323-327.

350. Квачевский А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по Судебным Уставам 1864 года. Часть вторая. /А. А. Квачевский. - Санкт-Петербург: Тип. Ф. С. Сущинского, 1867. - 371 с.

351. Керевич О. В. Процесуальний зміст перевірки заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення /О. В. Керевич //Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.- практ. конф. 31 жовт. 2014 р. /Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2014. - С. 139-141.

352. Керевич О. В. Тактичні та процесуальні особливості проведення обшуку житла чи іншого володіння особи /О. В. Керевич //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. - Одеса, 2014. - Вип. 71. - С. 379-385.

353. Керівні принципи ООН щодо ролі обвинувачів (прийнято восьмим

Конгресом Організації Об’єднаних Націй з профілактики злочинності і поводження з правопорушниками. Гавана, Куба, 27 серпня - 7 вересня 1990 року) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://pravo .org.ua/files/oon_com_split_1 .pdf.

354. Кириллова Н. П. Процессуальные функции профессиональных участников состязательного судебного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Н. П. Кириллова; науч. конс. А. И. Александров. - Санкт-Петербург, 2008. - 509 с.

355. Кистяковский А. Ф. Общая часть уголовного судопроизводства /А. Ф. Кистяковский. - Киев: Изд-во Семенко Сергея, 2005. - 118 с.

356. Ківалов С. В. Важливий етап реформи кримінальної юстиції: про нове кримінально-процесуальне законодавство України /С. В. Ківалов //Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. ст. - 2011. - Вип. 58. - С. 7-17.

357. Ківалов С. В. Проект КПК України: проблеми та перспективи прийняття /С. В. Ківалов //Вісник прокуратури. - 2011. - №6. - С. 6-14.

358. Клименко Н. І. Закріплення у КПК України принципу змагальності й незалежності судових експертів /Н. І. Клименко //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 19-23.

359. Клочуряк С. С. Освідування в системі слідчих (розшукових) дій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Клочуряк Степан Степанович; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2013. - 19 с.

360. Кобернюк В. М. Закриття кримінального провадження зі звільненням особи від кримінальної відповідальності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Кобернюк Володимир Миколайович; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків, 2014. - 20 с.

361. Коваленко В. В. Отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні /В. В. Коваленко //Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2012. - С. 84-86.

362. Коваль О. М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. М. Коваль. - Київ, 2014. - 19 с.

363. Ковальова Н. В. Слідчий суддя, як представник судової влади під час досудового провадження /Н. В. Ковальова //Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2012. - С. 311-314.

364. Ковальова Я. О. Організаційно-правові основи відмови прокурора

від підтримання державного обвинувачення в суді [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 /Я. О. Ковальова. - Харків, 2009. - 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21 ID=&Image_file_name=DOC/2009/09kyodos.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

365. Ковальова Я. Роль прокурора у кримінальному судочинстві /В. Ковальова //Вісник прокуратури. - 2007. - №11. - С. 71-77.

366. Ковальчук С. О. Витребування та отримання речей як спосіб участі сторони захисту у формуванні речових доказів /С. О. Ковальчук //Прикарпатський юридичний вісник. - 2014. - №3. - С. 255

367. Ковальчук С. О. Процесуальний порядок відкриття матеріалів кримінального провадження /С. О. Ковальчук //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №2. - С. 190-195.

368. Ковальчук С. О. Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та диспозитивності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Сергій Олександрович Ковальчук; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 221 с.

369. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/80731-10.

370. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культурно- антропологічна концепція: монографія /О. В. Козаченко. - Миколаїв: Іліон, 2011. - 505 с.

371. Козаченко О. В. Теоретичне визначення поняття та меж застосування кримінально-правових заходів/О. В. Козаченко //Університетські наукові записки. - 2005. - №3. - С. 238-242.

372. Козицький В. І. Правовий статус керівника органу досудового розслідування /В. І. Козицький //Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2012. - С. 31-34.

373. Козловский Н. А. Подозрение в советском уголовном процессе [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. А. Козловский; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Свердлов. юрид. ин-т им. Р. А. Руденко. - Свердловск, 1989. - 19 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=52991.

374. Козубенко Ю. В. Уголовное преследование: опыт комплексного исследования /Ю. В. Козубенко; Ассоц. «Юридический Центр». - Санкт- Петербург: Юрид. центр Пресс, 2006. - 259 с.

375. Козьяков І. Поняття «державне обвинувачення» в доктрині кримінального процесу: етимологія та генеза /І. Козьяков //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №3. - С. 41-45.

376. Козявин А. А. Социальное назначение и функции уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /А. А. Козявин. - Москва, 2006. - 27 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp7bookID= 1316964.

377. Кокорев Л. Д. Общественные и личные интересы в уголовном

судопроизводстве [Электронный ресурс] /Л. Д. Кокорев //Правоведение. - 1977. -№4. - С. 76-83. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/article/article.asp7articleID=1137609.

378. Кокорев Л. Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе /Л. Д. Кокорев; под ред. В. Е. Чугунова. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1964. - 138 с.

379. Кокорев Л. Д. Участники правосудия по уголовным делам /Л. Д. Кокорев. - Воронеж, 1951. - 160 с.

380. Колбая Г. Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства /Г. Н. Колбая. - Москва, 1975. - 152 с.

381. Колодко В. В. Понятие уголовно-процессуальных функций /В. В. Колодко //Правовая защита частных и публичных интересов: сб. науч. тр. /отв. ред. Б. И. Ровный. - Челябинск: Полиграф-Мастер, 2009. - С. 71-75.

382. Колодко В. В. Уголовно-процессуальная функция расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Колодко Владимир Владимирович. - Челябинск, 2013. - 245 с.

383. Колодчин В. В. Особливості участі прокурора в судовому розгляді [Електронний ресурс] /В. В. Колодчин //Порівняльно-аналітичне право. - 2014.

- №5. - С. 376-379. - Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/113.pdf.

384. Колоколов Н. А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования /Н. А. Колоколов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004. - 303 с.

385. Колоколов Н. А. Параллельное адвокатское расследование: цена его результатов в реальной жизни /Н. А. Колоколов //Адвокатская практика. - 2005.

- №4. - С. 12-14.

386. Комарницька О. Визначення ступеня тяжкості кримінального правопорушення як необхідна передумова надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій /О. Комарницька, В. Прядко //Правова політика в Україні: питання теорії та практики: зб. матеріалів міжнар. наук.- практ. конф. (Київ, 24 жовт. 2014 р.): в 2 т. /Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - Т. 2. - С. 169-172.

387. Комарницька О. Б. Клопотання на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: сучасний стан та перспективи /О. Б. Комарницька //Судова апеляція. - 2014. - №3. - С. 46-55.

388. Коментар редакції //Вісник Національної асоціації адвокатів України. - 2015. - №5. - С. 31-32.

389. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] /под ред. И. Л. Петрухина. - Москва: ООО «ТК Велби», 2002. - 896 с. - Режим доступа: http://sergei-nasonov.narod.ru/kom- P.zip.

390. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4

листопада 1950 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon 1 .rada. gov.ua/laws/show/995_004.

391. Конева С. И. Судебные допросы в уголовном процессе: доказательственное значение и порядок проведения [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /С. И. Конева. - Омск, 2013. - 27 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1524570.

392. Конин В. В. Уголовно-процессуальная функция суда: краткий анализ содержания /В. В. Конин //Российский судья. - 2008. - №4. - С. 15-16.

393. Конин В. В. Уголовно-процессуальные функции: дискуссия не закончена /В. В. Конин //Уголовное судопроизводство. - 2008. - №2. - С. 2-4.

394. Конституція України: прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст. 141.

395. Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів [Електронний ресурс]: схвалена Указом Президента України 10 трав. 2006 р. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/361/2006.

396. Концепція реформування кримінальної юстиції України [Електронний ресурс]: затв. Указом Президента України від 8 квіт. 2008 р. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008.

397. Копетюк М. Правові засади участі прокурора у апеляційному провадженні /М. Копетюк, О. Книш //Юридична Україна. - 2005. - №3. - С. 82-87.

398. Копіца О. В. Запобіжні заходи: проблемні питання /О. В. Копіца,

А. В. Холостенко //Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 7 листоп. 2014 р. /ОДУВС. - Одеса, 2014. - С. 50-51.

399. Корж В. Кримінальне переслідування особи, яка вчинила злочин /В. Корж //Вісник прокуратури. - 2009. - №8. - С. 85-90.

400. Корж В. П. Проблеми процесуального та тактичного забезпечення підтримання обвинувачення в суді /В. П. Корж //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 135-140.

401. Корнеев О. А. Институт реабилитации в уголовно-процессуальном

праве России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. А. Корнеев. - Челябинск, 2005. - 23 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100078974.

402. Коровайко О. Розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Проблемні питання, що виникають у практиці слідчих суддів /О. Коровайко //Слово Національної школи суддів України. - 2013. - №1. - С. 21-31.

403. Коровайко О. І. Процесуальний порядок скороченого судового слідства: перспективи удосконалення /О. І. Коровайко //Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №6. - С. 89-92.

404. Королев Г. Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уголовного преследования в российском уголовном процессе: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Г. Н. Королев. - Нижний Новгород, 2005. - 438 с.

405. Корчева Т. В. Проблеми діяльності захисника в досудовому провадженні та суді першої інстанції: монографія /Т. В. Корчева. - Харьков: Вид. ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. - 200 с.

406. Корякін Р. В. Реституція у сучасному кримінальному процесі України [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Р. В. Корякін; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - Київ, 2006. - 20 с. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z2 1ID=&Image_file_name=DOC/2006/06krvkpu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1.

407. Косий О. М. Окремі аспекти функції органів прокуратури щодо кримінального переслідування на стадії досудового розслідування /О. М. Косий //Право і безпека. - 2014. - №2. - С. 101-105.

408. Костюченко О. Деякі аспекти вдосконалення правового забезпечення права на захист в кримінальному процесі України /О. Костюченко //Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (30 берез. 2012 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2014. - С. 368-369.

409. Костюченко О. Ю. Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення /О. Ю. Костюченко //Вісник кримінального судочинства. - 2015. - №2. - С. 37-43.

410. Косюта М. Актуальні проблеми реалізації повноважень прокурора у кримінальному провадженні /М. Косюта //Вісник прокуратури. - 2013. - №12. - С. 41-49.

411. Косюта М. В. Прокуратура України: навч. посіб. /М. В. Косюта . — 2-ге вид., допов. і випр. - Одеса: Юрид. літ., 2008. - 312 с.

412. Крайнюк В. Г. Кримінально-процесуальні функції прокурора [Електронний ресурс] /В. Г. Крайнюк //Форум права. - 2012. - №3. - С. 331-336. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_3_58.

413. Кривонос М. С. Участь спеціаліста в проведенні слідчих (розшукових) дій: правовий аспект /М. С. Кривонос //Вісник Академії митної служби України. - 2013. - №2. - С. 118-124.

414. Крикливець Д. Є. Втілення змагальної моделі кримінального судочинства у Кримінальному процесуальному кодексі України [Електронний ресурс] /Д. Є. Крикливець //Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - №3-1. - С. 349-354. -Режим доступу: http://pap.in.Ua/3-1_2013/9/Krykluvets%20D.Ye.pdf.

415. Крикливий Р. М. Підтримання державного обвинувачення у справах про шахрайство: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 /Крикливий Ростислав Миколайович. - Одеса, 2011. - 20 с.

416. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №25-26. - Ст.131.

417. Кримінальний процес: підручник /за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Харків: Право, 2010. - 608 с.

418. Кримінальний процес: підручник /за заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. - Київ: Центр учб. літ., 2013. - 544 с.

419. Кримінальний процес України: навч. посіб. для підготовки до іспиту /за заг. ред. Ю. П. Аленіна. - Харків: Одіссей, 2010. - 328 с.

420. Кримінальний процес України /за ред. Ю. М. Грошевого та

В. М. Хотенця. - Харків: Право, 2000. - 496 с.

421. Кримінальний процес України: підручник /Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. - Київ: Юрінком Інтер, 2004. - 688 с.

422. Кримінальний процес: підручник /Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц [та ін.]; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - Харків: Право, 2013. - 824 с.

423. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. (із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради України. - 2013. - №9-10, 11-12, 13. - Ст. 88.

424. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар. У 2 т. Т. 1/О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль [та ін.]; за заг. ред. В. Я. Тація, П. В. Пшонки, А. В. Портнова. - Харків: Право, 2012. - 768 с.

425. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. У 2 т. Т. 2 /Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - Харків: Право, 2012. - 664 с.

426. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. /за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. - Київ: Юстініан, 2012. - 1224 с.

427. Кримінальний процесуальний кодекс України: наук.-практ. комент. /відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. - Харків: Одіссей, 2013. - 1104 с.

428. Кримінально-виконавчий кодекс від 11 липня 2003 року

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/1129-15.

429. Кримінально-процесуальне право України: підручник /за заг. ред. Ю. П. Аленіна. - Харків: Одіссей, 2009. - 816 с.

430. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg= 1001-05

431. Кримінально-процесуальний кодекс УСРР (1922 р.) (витяг)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://textbooks.net.ua/content/view/1061/17.

432. Круглов И. В. Уголовный иск и механизм его доказывания: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Круглов Игорь Валентинович. - Нижний Новгород, 2001. - 177 с.

433. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції /С. А. Крушинський //Молодий вчений. - 2015. - №2. - С. 787-790.

434. Крюков В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора /В. Ф. Крюков. - Москва: Норма, 2010. - 480 с.

435. Крючко Ю. І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 /Ю. І. Крючко; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 1999. - 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21 ID=&Image_file_name=DOC/1999/99kyisnv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

436. Кузик Т. М. Теоретико-правові та процесуальні аспекти участі перекладача у кримінальному провадженні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Кузик Тарас Миронович; НУ ОЮА. - Одеса, 2014. - 20 с.

437. Кузуб И. Р. Уголовно-процессуальная функция охраны прав и законных интересов лиц, совершивших преступление [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /И. Р. Кузуб. - Ижевск, 2000. - 19 с.

- Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1239602.

438. Кузьмінова В. Ю. Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /В. Ю. Кузьмінова. - Харків, 2002. - 226 с.

439. Кузьмічов В. С. Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство: теорія і практика: навч. посіб. /В. С. Кузьмічов, Ю. М. Чорноус.

- Київ: КНТ, 2008. - 448 с.

440. Кукель В. В. «Субсидиарное» обвинение в уголовном процессе России /В. В. Кукель //Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики. - Москва: Волтерс Клувер, 2010. - С. 79-83.

441. Купрейченко С. В. Защитник в уголовном процессе на стадии предварительного расследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /С. В. Купрейченко . - Москва, 2007. - 25 с. - Режим доступа: http://law.edu.m/script/cntSource.asp?cnt[D=100130618.

442. Курс советского уголовного процесса. Общая часть /[под ред.

A. Д. Бойкова и И. И. Карпеца]. - Москва: Юрид. лит., 1989. - 640 с.

443. Курс цивільного процесу: підручник /В. В. Комаров, В. А. Бігун,

B. В. Баранкова [та ін.]; за ред. В. В. Комарова. - Харків: Право, 2011. - 1352 с.

444. Куцова Э. Ф. Советская кассация как гарантия законности в правосудии /Э. Ф. Куцова. - Москва: Госюриздат, 1957. - 227 с.

445. Кучевський П. Надання адвокатом правової допомоги свідку /П. Кучевський //Підприємництво, господарство і право. - 2011. - №1. -

C. 118-120.

446. Кучин А. Ф. Правовой механизм публичного уголовного преследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /А. Ф. Кучин. - Нижний Новгород, 2004. - 28 с. - Режим доступа: http://law. edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100059398.

447. Кучинська О. Недопустимість доказів, зібраних під час затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою: деякі проблемні аспекти /О. Кучинська, А. Шаркова //Право України. - 2014. - №10. - С. 75-81.

448. Кучинська О. П. Деякі питання заочного розгляду кримінальних справ в судах першої інстанції /О.П. Кучинська //Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: матеріали «круглого столу» (Київ, 20 травня 2011 р.). - Київ, 2011. - С. 54-57.

449. Кучинська О. П. Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК України /О. П. Кучинська //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 295-300.

450. Кучинська О. П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія /О. П. Кучинська. - Київ: Юрінком Інтер, 2013. - 288 с.

451. Лавдаренко Л. И. Функция следователя в российском уголовном процессе: проблемы реализации, перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Л. И. Лавдаренко; М-во образования Российской Федерации, Дальневост. гос. ун-т, Юрид. ин-т. - Москва, 2001. - 214 с.

452. Лазарева В. А. Право на судебную защиту и проблемы его реализации в досудебном производстве по уголовному делу: монография /В. А. Лазарева. - Москва: Юрлитинформ, 2010. - 168 с.

453. Лазарева В. А. Судебная деятельность и ее реализация в уголовном процессе /В. А. Лазарева. - Самара: Самар. ун-т, 1999. - 136 с.

454. Лантух Н. В. Формы проверки не вступивших в законную силу приговоров: дис. ... канд. юрид. наук /Н. В. Лантух. - Санкт-Петербург, 2001. - 198 с.

455. Лань О. Ю. Захисник - суб’єкт доказування у кримінальному провадженні /О. Ю. Лань //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - №4. - С. 400-407.

456. Лапкин А. В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном

судопроизводстве Украины: реалии и перспективы [Электронный ресурс] /А. В. Лапкин. - Режим доступа: http://lomonosov-

msu.ru/archive/Lomonosov_2012/1961/31928_08b 1 .pdf.

457. Лапкін А. В. Щодо визначення змісту діяльності прокурора зі здійснення кримінального переслідування у досудовому кримінальному провадженні /А. В. Лапкін //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право». - 2012. - №1034, вип. 13. - С. 243-246.

458. Лапкін А. Кримінальне переслідування - перспективна функція прокуратури України /А. Лапкін //Вісник Національної академії прокуратури України. Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2011. - №1. - С. 52-57.

459. Лапкін А. В. Правова природа пред’явлення і підтримання прокурором цивільного позову у кримінальному провадженні/А. В. Лапкін //Проблеми законності. - 2013. - Вип. 123. - С. 248-256.

460. Лапкін А. В. Участь прокурора в кримінальному провадженні на підставі угоди про примирення [Електронний ресурс] /А. В. Лапкін. - Режим доступу: bttp://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbimik/1/Lapkm.pdf

461. Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции /А. М. Ларин. - Москва: Юрид. лит., 1986. - 160 с.

462. Ларин А. М. Уголовный процесс России: лекции-очерки /А. М. Ларин, В. М. Савицкий, Э. Б. Мельникова; под ред. В. М. Савицкого; Ин-т государства и права РАН, Академический правовой ун-т. - Москва: БЕК, 1997. - 324 с.

463. Латыпов В. С. Иные участники уголовного судопроизводства:

проблемы теории, нормативного регулирования и практики [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. С. Латыпов. - 30 с. - Челябинск, 2013. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1534501.

464. Левендаренко О. О. Етапи реалізації слідчим функції

обвинувачення під час досудового слідства /О. О. Левендаренко //Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - 2007. - Вип. 1. - С. 165-176.

465. Левендаренко О. О. Сторони обвинувачення та захисту в контексті

реалізації принципу змагальності у стадії досудового розслідування

[Електронний ресурс] /О. О. Левендаренко //Правничий часопис Донецького університету. - 2012. - №1. - Режим доступу:

http: //www.nbuv.gov.ua/old_j rn/Soc_Gum/Pchdu/2012_1/09. pdf.

466. Левченко Д. В. Надзор как уголовно-процессуальная функция

прокурора /Д. В. Левченко //Вестник Оренбургского университета. - 2010. - №3 (109). - С. 89-91.

467. Легеза Л. А. Процесуальні та тактичні питання підтримання державного обвинувачення у справах про хабарництво: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Легеза Лариса Анатоліївна; Акад. адвокатури України. - Київ, 2013. - 20 с.

468. Легких К. В. Отримання стороною захисту для експертного дослідження зразків, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження /К. В. Легких //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №2. - С. 196-200.

469. Легких К. В. Процесуальні помилки суб’єктів доказування при застосуванні статей 23, 291, 349 КПК як підстава визнання доказів недопустимими /К. В. Легких //Часопис цивільного і кримінального судочинства. - 2014. - №5. - С. 95-99.

470. Леляк О. Провадження на підставі угод у Кримінальному процесуальному кодексі України: проблемні аспекти /О. Леляк //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - №1. - С. 112-117.

471. Леляк О. Участь захисника під час укладання угоди про визнання винуватості: право чи обов’язок? /О. Леляк //Вісник прокуратури. - 2015. - №2. - С. 49-57.

472. Леоненко М. І. Функціональна складова побудови системи кримінального судочинства за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /М. І. Леоненко //Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2012. - С. 386-389.

473. Лепка Х. М. Особливості закриття кримінального провадження судом у випадку смерті обвинуваченого /Х. М. Лепка //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. - 2014. - Вип. 2, т. 4. - С. 114-118.

474. Лизак Я. В. Роль прокурора під час укладення угод про примирення та визнання винуватості /Я. В. Лизак //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. - 2014. - Вип. 1, т. 3. -

С. 226-231.

475. Литвин О. В. Повноваження суду із доказування у стадії судового розгляду /О. В. Литвин //Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листоп. 2012 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2012. - Т. 2. - С. 387-389.

476. Литвин О. В. Проблеми визначення ролі суду І інстанції у доказуванні за новим КПК України /О. В. Литвин //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - 2013. - Вип. 22, ч. ІІ, т. 3. - С. 118-121.

477. Литвинов В. В. Поняття кримінального переслідування та його початок у кримінальному судочинстві /В. В. Литвинов //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2011. - №1. - С. 363-373.

478. Литвинчук О. І. Процесуальний статус слідчого в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. І. Литвинчук. - Київ, 2007. - 20 с.

479. Литвинчук О. І. Функціональна структура досудового розслідування /О. І. Литвинчук //Вісник кримінального судочинства. - 2015. - №1. - С. 72-78.

480. Лобань Д. Процесуальний контроль прокурора за виконанням угоди про визнання винуватості /Д. Лобань //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - №1. - С. 106-111.

481. Лобойко Л. Структура кримінально-процесуальної компетенції прокурора /Л. Лобойко //Вісник прокуратури. - 2006. - №2. - С. 101-109.

482. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник /Л. М. Лобойко. - Київ: Істина, 2014. - 432 с.

483. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна компетенція: монографія /Л. М. Лобойко. - Дніпропетровськ, 2006. - 188 с.

484. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальна функція слідчого і місце слідчих органів у системі кримінального судочинства /Л. М. Лобойко //Досудове слідство: шляхи вдосконалення кримінального та кримінально- процесуального законодавства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано- Франківськ, 30 листоп. 2007 р.). - Івано-Франківськ, 2008. - С. 24-35.

485. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право: курс лекцій: курс лекцій: навч. посіб. /Л. М. Лобойко. - Київ: Істина, 2007. - 456 с.

486. Лобойко Л. М. Методи кримінально-процесуального права /Л. М. Лобойко; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ, 2006.

- 352 с.

487. Лозовий А. І. Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування окремих норм під час залучення судового експерта /А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян //Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2013. - №1082, вип. 16. - С. 204-206.

488. Локтионов И. Проблемы осуществления некоторых полномочий руководителем органов досудебного расследования /И. Локтионов //Legea §i viala. - 2013. - №12/4. - С. 43-46.

489. Локтіонов І. Ю. До питання про деякі повноваження керівника органу досудового розслідування /І. Ю. Локтіонов //Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки /Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ, 2013. - Вип. 61. - С. 305-310.

490. Ломакін А. О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням /А. О. Ломакін //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2010.

- №1. - С. 263-270.

491. Лоскутов Т. К вопросу об отнесении некоторых правоотношений (деятельности) к предмету уголовного процессуального регулирования /Т. Лоскутов //Legea §i viala. - 2013. - №11/2. - С. 164-167.

492. Лоскутов Т. О. Кримінальне переслідування, здійснюване слідчим: монографія /Т. О. Лоскутов; ред. Л. М. Лобойко. - Дніпропетровськ: Ліра, 2011.

164 с.

493. Лоскутов Т. О. Моменти початку та закінчення кримінального переслідування, здійснюваного слідчим ОВС /Т. О. Лоскутов //Право і суспільство. - 2010. - №2. - С. 168-173.

494. Лоскутов Т. О. Поняття законного інтересу в кримінальному процесі /Т. О. Лоскутов //Південноукраїнський правничий часопис. - 2011. - №4. - С. 263-267.

495. Лук’янчиков Є. Д. Освідування за новим КПК України /Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков //Матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листоп. 2014 р. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2014. - С. 264-265.

496. Лукайдес Л. Г. Справедливое судебное разбирательство. Комментарий к п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод [Электронный ресурс] /Л. Г. Лукайдес; пер с англ. Ю. Берестнева и М. Виноградова //Российская юстиция. - 2004. - №2. - С. 8-20. - Режим доступа: http://www.center-bereg.ru/o5751.html.

497. Лукашевич В. З. Гарантии прав обвиняемого в стадиях предварительного расследования и предания суду [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /В. З. Лукашевич. - Ленинград, 1967. - 32 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=53270.

498. Лукашкина Т. В. Следственный судья как субъект доказывания в уголовном производстве /Т. В. Лукашкина //Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали регіон. «круглого столу» (19 квітня 2013 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2013. - С. 57-62.

499. Лукашкіна Т. В. Проникнення до житла чи іншого володіння особи: деякі питання /Т. В. Лукашкіна //Сучасні проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні: зб. матеріалів Інтернет-конф. (Київ, 28 листоп. 2014 р.) /Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - С. 116-117.

500. Лукашкіна Т. В. Роль суду в доказуванні у кримінальному процесі (за проектом КПК) /Т. В. Лукашкіна //Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квіт. 2012 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2012. - Т. 2. - С. 401-403.

501. Лукашкіна Т. В. Умови та підстави застосування запобіжних заходів за чинним КПК України /Т. В. Лукашкіна //Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею академіка С. В. Ківалова (м. Одеса, 16-17 трав. 2014 р.): у 2 т. /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2014. - Т. 1. - С. 683-686.

502. Лукашкіна Т. В. Функція прокурора в кримінальному судочинстві /Т. В. Лукашкіна //Правове життя сучасної України: тези доп. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу /Одес. нац. юрид. акад. - Одеса, 2009. - С. 553-555.

503. Лукашкіна Т. В. Теорія доказів у кримінальному судочинстві: навч.- метод. посіб. /Т. В. Лукашкіна, Л. М. Гуртієва; НУ ОЮА. - Одеса: Фенікс, 2012.

- 54 с.

504. Лукожев Х. М. Проблемы поддержания государственного обвинения в суде первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Х. М. Лукожев. - Краснодар, 2006. - 24 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100092989.

505. Луценко П. А. Судебный контроль в досудебных стадиях уголовного процесса Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /П. А. Луценко. - Москва, 2014. - 19 с.

506. Луцик В. Функції прокурора на досудових стадіях кримінального процесу України /В. Луцик //Вісник Львівського університуту. Серія юридична.

- 2011. - Вип. 54. - С. 380-386.

507. Луцюк М. Заочне кримінальне провадження: за чи проти? [Електронний ресурс] /М. Луцюк. - Режим доступу: http: //rivnepravo .com.ua/news/analitychni-ohliady/1575-zaochne-kryminalne- provadzhennia-za-chy-proty.html.

508. Луцюк М. Повноваження адвоката при наданні правової допомоги свідку в кримінальному провадженні за новим КПК України [Електронний

ресурс] /М. Луцюк. - Режим доступу: http://rivnepravo.com.ua/386-

povnovazhennia-advokata-pry-nadanni-pravovoi-dopomohy-svidku-v-

kryminalnomu-provadzhenni-za-novym-kpk-ukrainy.html.

509. Люліч В. А. Тимчасовий доступ до речей і документів, як спосіб збирання доказів захисником [Електронний ресурс] /В. А. Люліч //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - №2. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13lvazdz.pdf.

510. Ляш А. О. Підтримання державного обвинувачення в суді: правова природа, суть і значення [Електронний ресурс] /А. О. Ляш //Часопис Академії адвокатури України. - 2014. - №1. - С. 64-69. - Режим доступу: http: //nbuv .gov .ua/j -pdf/Chaau_2014_1_11.pdf.

511. Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном процессе /А. Г. Мазалов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрид. лит., 1977. - 176 с.

512. Мазур М. Реабілітація судом як гарантія захисту прав та законних

інтересів особи у кримінальному процесі /М. Мазур //Проблеми

державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали XVII регіон. наук.-практ. конф. 3-4 лют. 2011 р. /Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. - Львів, 2011. - С. 355-357.

513. Мазур М. Р. Захист прав та законних інтересів реабілітованих у кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. Р. Мазур.- Київ, 2012. - 20 с.

514. Мазур М. Р. Проблеми відшкодування майнової шкоди при реабілітації особи в кримінальному провадженні /М. Р. Мазур //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. - 2014. - №10-1, т. 2. - С. 114-117.

515. Мазюк Р. В. Возникновение, становление и развитие понятия «уголовное преследование» в российском уголовном судопроизводстве: учеб. пособие /Р. В. Мазюк. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 79 с.

516. Мазюк Р. В. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Мазюк Роман Васильевич. - Иркутск, 2007. - 250 с.

517. Макаренко І. Є. Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: вимоги чинного КПК та євростандарти /І. Є. Макаренко //Право і суспільство. - 2014. - №5. - С. 222-230.

518. Макарова З. В. Защита в российском уголовном процессе: понятие,

виды, предмет и пределы [Электронный ресурс] /З. В. Макарова

//Правоведение. - 2000. - №3. - С. 217-231. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100067234.

519. Макарова З. В. Профессиональная защита подозреваемых, обвиняемых /З. В. Макарова. - Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2008. - 338 с.

520. Макарова З. В. Специальное назначение и роль следователя в

уголовном процессе [Электронный ресурс] /З. В. Макарова //Евразийский юридический журнал. - 2012. - №4. - Режим доступа:

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3022:20 12-05-11-03-55-28&catid=217:2011-04-27-05-34-38.

521. Макбрайд Джеремі. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес /Джеремі Макбрайд. - Київ: К.І.С., 2010. - 576 с.

522. Максименко В. В. Проблеми початку досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /В. В. Максименко //Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали регіон. «круглого столу» (19 квіт. 2013 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2013. -С. 93-96.

523. Максименко М. В. Реабилитация в суде первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09

/М. В. Максименко . - Владимир, 2006. - 26 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1277816.

524. Маланчук П. Окремі питання реалізації норм Кримінального процесуального кодексу України /П. Маланчук //Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України: зб. матеріалів міжвуз. наук. конф. (Київ, 26 квіт. 2013 р.) /Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2013. - С. 51-55.

525. Маланчук П. М. Функція захисту в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /П. М. Маланчук; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - Київ, 2008. - 19 с.

526. Маланюк А. Г. Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Маланюк Андрій Григорович; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2004. - 237 с.

527. Маланюк Л. П. Проблемні питання застосування норм КПК України в практичні діяльності при затриманні особи, підозрюваної у вчиненні злочину, під час досудового розслідування //Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. /редкол.: С. Є. Кучерина (голов. ред.), В. В. Фєдосєєв (заст. голов. ред.) та ін. - Х.: Право, 2014. - Вип. 6. - С. 62-64.

528. Малахова Л. И. Уголовно-процессуальная деятельность: общие положения: дис. ... канд. юрид. наук /Малахова Людмила Ивановна. - Воронеж,

2002. - 206 с.

529. Малахова Л. И. Функция уголовного преследования как вид процессуальной деятельности /Л. И. Малахова //Российский следователь. -

2003. - №7. - С. 25-26.

530. Малахова О. В. Крайня необхідність як підстава звільнення від кримінально-процесуальної відповідальності та як елемент favor defensionis /О. В.Малахова //Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. 22-23 квіт. 2015 р. /ОДУВС. - Одеса, 2015. - С. 141-142.

531. Малахова О. В. Реалізація favor defensionis під час вирішення клопотань сторони захисту про проведення процесуальних дій у досудовому розслідуванні /О. В.Малахова //Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.., м. Одеса, 7 листоп. 2014 р. /ОДУВС. - Одеса, 2014. - С. 59-60.

532. Малькевич Т. В. К вопросу о состязательности /Т. В. Малькевич //Ученые записки /Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. - Москва, 1958. - Вып. 6: Вопросы советского уголовного процесса. - С. 263-293.

533. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія /В. Т. Маляренко. - Київ: Юрінком Інтер, 2005. - 512 с.

534. Маляренко В. Т. Прокурор у кримінальному судочинстві: деякі проблеми та шляхи їх вирішення /В. Т. Маляренко, І. В. Вернидубов. - Київ: Юрінком Інтер, 2001. - 240 с.

535. Малярчук Н. В. Приватне обвинувачення як диференціація

кримінально-процесуальної форми: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Малярчук Назар Вікторович. - Київ, 2010. - 212 с.

536. Малярчук Н. В. Приватне обвинувачення як диференціація

кримінально-процесуальної форми: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. В. Малярчук. - Київ, 2010. - 18 с.

537. Мариупольский Л. А. К вопросу о процессуальных функциях следователя /Л. А. Мариупольский, Г. Р. Гольст //Советское государство и право. - 1963. - №6. - С. 112-116.

538. Марко С. І. Наслідки невиконання угоди про визнання винуватості /С. І. Марко, С. І. Паславський //Теорія та практика протидії злочинності в сучасних умовах: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. 31 жовт. 2014 р. /Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2014. - С. 223-226.

539. Марочкін О. І. Мотивування процесуальних рішень слідчого: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. І. Марочкін; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. - 207 с.

540. Марочкін О. І. Процесуальні рішення слідчого як вираження його кримінальних процесуальних функцій /О. І. Марочкін //Правова доктрина - основа формування правової системи держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України та обговоренню п’ятитом. моногр. «Правова доктрина України», Харків, 20-21 листоп. 2013 р. /НАПрН. - Харків, 2013. - С. 876-880.

541. Мартиненко Д. Є. Функції суб’єктів кримінально-процесуального провадження /Д. Є. Мартиненко //Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - №1. - С. 157-165.

542. Мартынчик Е. Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе :теоретико-методологические основы доктрины адвокатского расследования: учеб. пособие /Е. Г. Мартынчик. - Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2009. - 239 с.

543. Мартынчик Е. Г. Понятие, природа, сущность и значение адвокатского расследования /Е. Г. Мартынчик //Адвокатская практика. - 2011. - №6. - С. 33-38.

544. Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы формирования нового института и модели /Е.Г. Мартынчик //Адвокатская практика. - 2012. - №1. - С. 21-29

545. Мархевка О. В. Підстави та умови залучення перекладача до участі в кримінальному провадженні /О. В. Мархевка //Митна справа. - 2014. - №2. - С. 259-265.

546. Мархевка О. В. Участь перекладача у провадженні процесуальних дій /О. В. Мархевка //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2012. - Вип. 4. - С. 350-361.

547. Марчак В. Я. «Консультації та роз’яснення спеціаліста» як новела в кримінальному процесуальному законодавстві України /В. Я. Марчук //Митна справа. - 2013. - №2. - С. 100-105.

548. Марчук Н. В. Організаційно-правові основи діяльності прокурора у досудовому кримінальному провадженні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Н. В. Марчук. - Харків, 2013. - 20 с.

549. Марчук Н. В. Щодо визначення змісту діяльності прокурора зі здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням /Н. В. Марчук //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - №2. - С. 369-376.

550. Маслов И. Адвокатское расследование /И. Маслов //Законность. -

2004. - №10. - С. 34-38.

551. Маслов О. В. Щодо повноважень керівника органу досудового розслідування у КПК України /О. В. Маслов //Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.- практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. - Харків, 2014. - Вип. 6. - С. 65-69.

552. Матвієвська Г. В. Заочне провадження у кримінальному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Матвієвська Ганна Вячеславівна. - Харків, 2013. - 226 с.

553. Матієк С. Обвинувачення як кримінальний позов /С. Матієк //Вісник прокуратури. - 2002. - №6. - С. 47-49.

554. Мельников В. Ю. Адвокатское расследование в состязательном уголовном процессе /В. Ю. Мельников //Адвокатская практика. - 2010. - №4. - С. 30-33.

555. Мельников С. А. Представительство в современном российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Мельников Сергей Александрович. - Ижевск, 2002. - 200 с.

556. Меркулов С. М. Обвинувачення у контексті положень Конвенції

про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини [Електронний ресурс] /С. М. Меркулов //Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №2. - Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-j ournals/Chaau/2012-2/12msmspl.pdf.

557. Меркулов С. М. Обвинувачення у кримінальному судочинстві України в контексті європейських стандартів: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Меркулов Сергій Миколайович. - Донецьк, 2014. - 199 с.

558. Мешков М. П. Процессуальное положение начальника следственного отдела в советском уголовном процессе [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. П. Мешков . - Москва, 1992. - 27 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=53311

559. Милова И. Е. Некоторые соображения о возможности параллельного адвокатского расследования /И. Е. Милова //Актуальные проблемы правоведения. - 2013. - №2. - С. 88-94.

560. Милова И. Е. Участие адвоката-защитника в собирании доказательств на предварительном следствии [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /И. Е. Милова. - Самара, 1998. - 17 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=80789.

561. Милова И. Е. Институт адвокатского расследования: спорные вопросы /И. Е. Милова //Актуальные проблемы правоведения. - 2010. - №2. - С. 84-89.

562. Мирлес А. Краткий курс русского уголовного процесса /А. Мирлес.

- Киев: Изд. И. И. Самоненко, 1912. - 104 с.

563. Мирошниченко Ю. М. Проблемні питання тимчасового вилучення й арешту майна за новим кримінально-процесуальним законом [Електронний ресурс] /Ю. М. Мирошниченко //Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - №3-2.

- С. 310-312. - Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3-

2_2013/9/Myroshnychenko%20Yu.M.pdf.

564. Мирошниченко Ю. Проблеми судового розгляду в кримінальному провадженні: організаційно-підготовчий аспект /Ю. Мирошниченко //Слово Національної школи суддів України. - 2013. - №4. - С. 139-144.

565. Митрофанов И. И. Уголовно-правовое учение о механизме реализации уголовной ответственности: монография /И. И. Митрофанов. - Одесса: Фенікс, 2014. - 448 с.

566. Михайленко О. Обвинувачення. Його види і значення в кримінальному судочинстві України /О. Михайленко, В. Юрчишин //Вісник прокуратури. - 2003. - №5. - С. 46-51.

567. Михеєнко М. М. Проблеми розвитку кримінального процесу в Україні: вибрані твори /М. М. Михеєнко; упоряд. В. Шибіко. - Київ: Юрінком Інтер, 1999. - 240 с.

568. Мірковець Д .М. Деякі теоретичні та практичні аспекти реалізації начальником слідчого відділу функції керівництва досудовим розслідуванням /Д .М. Мірковець //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - №1. - С. 416-427.

569. Мірковець Д. М. Керівництво досудовим слідством у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д. М. Мірковець. - Дніпропетровськ, 2012. - 19 с.

570. Мірошніков І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: монографія /І. Ю. Мірошніков. - Харків: Право, 2007. - 192 с.

571. Мовчан Г. В. Процесуальні повноваження прокурора у досудовому провадженні та в суді першої інстанції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Г. В. Мовчан; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 2010. - 20 с.

572. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств - участников Содружества Независимых Государств. Принят Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств 17 февраля 1996 года //Информационный бюллетень. - 1996. - №10. - Прил.

573. Моїсєєв О. М. Прагматична модель взаємодії сторін у змагальному процесі /О. М. Моїсєєв //Правничий часопис Донецького університету. - 2012.- №2. - С. 141-146.

574. Моїсєєв О. М. Проблеми, пов’язані із залучення судового експерта до участі в кримінальному провадженні /О. М. Моїсєєв //Ученые записки

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2014. - Т. 27, №3. - С. 194-203.

575. Молдован А. В. Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини та України (порівняльно-правове дослідження) [Електронний ресурс]: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. В. Молдован. - Київ, 2003. - 21 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21 ID=&Image_file_name=DOC/2003/03mavppd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD= 1.

576. Морозов В. Н. К вопросу о системе уголовно-процессуальных функций в уголовном судопроизводстве Республики Армения (сравнительноправовой анализ) /В. Н. Морозов, А. С. Кахкцян //Юстиция. - 2009. - №5. - С. 73-83.

577. Моругина Н. А. Руководитель следственного органа как участник

уголовного судопроизводства со стороны обвинения [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. А. Моругина. - Москва, 2010. - Режим доступа: http://lawtheses.com/rukovoditel-sledstvennogo-organa-kak-

uchastnik-ugolovnogo-sudoproizvodstva-so-storony-obvineniya#ixzz2mDUnhTzc.

578. Мотовиловкер Я.О. О предмете и движущей силе уголовного

процесса [Электронный ресурс] /Я. О. Мотовиловкер //Правоведение. -1987. - №6. - С. 81-83 //Режим доступу:

http://law.edu.ru/article/article.asp?artideID=178538

579. Мотовиловкер Я. О. Основные уголовно-процессуальные функции /Я. О. Мотовиловкер. - Ярославль, 1976. - 94 с.

580. Муравин А. Б. Уголовный процесс: учеб. пособие /А. Б. Муравин. - Харьков: Бурун Книга, 2008. - 240 с.

581. Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: пособие для прокурорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России /Н. В. Муравьев. - Москва :Университет. тип., 1889. - 552 с.

582. Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Муратова Надежда Георгиевна. - Екатеринбург, 2004. - 599 с.

583. Навроцька В. Експертиза в умовах змагальності кримінального судочинства /В. Навроцька //Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія «Юридичні науки» /за заг. ред. О. І. Сушинського. - Львів, 2010. - Вип. 4. - С. 28-33.

584. Навроцька В. В. Засада диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія /В. В. Навроцька. - Львів, 2010. - 440 с.

585. Нажимов В.П. Об уголовно-процессуальных функциях [Электронный ресурс] /В. П. Нажимов //Правоведение. - 1973. - №5. - С. 73-82. - Режим доступа: http://law.edu.m/artide/artide.asp?artidero=1134938.

586. Нажимов В. П. Психологические основы учения об уголовно

процессуальных функциях [Электронный ресурс] /В. П. Нажимов //Правоведение. - 1983. - №5. - С. 52-58. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=186821.

587. Назаров В. В. Кримінальний процес України: навч. посіб. /В. В. Назаров, Г. М. Омельяненко. - Київ: Атіка, 2008. - 584 с.

588. Наказ Генерального прокурора України «Про організацію

діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» від 19 грудня 2012 р. №4гн [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download& file_id=151871.

589. Наказателно-процесуален кодекс на България [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.vks.bg/vks_p04_03.htm.

590. Насонов С. А. Запрет исследования доказательств, способных вызвать предубеждение присяжных заседателей в отношении подсудимого [Электронный ресурс] /С. А. Насонов. - Режим доступа: http://sibac.info/13541.

591. Насонова И.А. О соотношении понятий «защита», «право на защиту» и «обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту» /И. А. Насонова //Научный портал МВД России. - 2009. - №1. - С. 32-36.

592. Насонова И.А. О юридической природе уголовно-процессуальной защиты /И. А. Насонова //Вестиник Воронежского института МВД России. - 2010. - №4. -С. 144-149.

593. Насонова И. А. Теоретическая модель уголовно-процессуальной защиты [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Насонова Ирина Александровна; [место защиты: Всерос. НИИ МВД РФ]. - Москва, 2011. - Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/791.

594. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року /за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. - Харків: Фактор, 2013. - 1072 с.

595. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України: пер. з рос. /С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий [та ін.]; за ред. Ю. С. Червоного. - Київ; Одеса: Юрінком Інтер, 2008. - 656 с.

596. Негребецький В. Перевірка показань на місці в системі слідчих дій /В. Негребецький //Підприємництво, господарство і право. - 2014. - №8. - С. 78-81.

597. Нерсесян А. С. Адвокатський запит як спосіб забезпечення процесуальної рівності учасників кримінального судочинства [Електронний ресурс] /А. С. Нерсесян. - Режим доступу: http://osipov.ua/pr/14308-advokatskiy- zapit.html.

598. Нерсесян А. С. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичної особи: аналіз нового законопроекту [Електронний ресурс] /А. С. Нерсесян //Вісник Вищої ради юстиції. - 2013. - №2. - С. 181-192. - Режим доступу: http: //www.vrn. gov.ua/content/artide/visnik 14_16.pdf.

599. Нескороджена Л. Л. Забезпечення процесуальних прав і законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Нескороджена Лариса Леонідівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, каф. правосуддя. - Київ, 2002. - 226 с.

600. Нестеренко О. С. Проблеми реалізації керівником органу досудового розслідування повноваження, пов’язаного зі створенням слідчої групи /О. С. Нестеренко //Процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти досудового розслідування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 7 листоп. 2014 р. /ОДУВС. - Одеса, 2014. - С. 69-70.

601. Никитин Е. Л. Актуальные проблемы прокурорской деятельности при осуществлении уголовного преследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 /Е. Л. Никитин. - Санкт-Петербург, 2000. - 24 с. -Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1184379.

602. Никитина Л. В. Прокурор в суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций /Л. В. Никитина //Вестник Саратовской государственной академии права. - 2010. - №6. - С. 34-40.

603. Ніколаюк С. І. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій /С. І. Ніколаюк //Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України: матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2012 р. /Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2012. - С. 33-36.

604. Новиков Е. А. Руководитель следственного органа в российском уголовном судопроизводстве: процессуальные и организационные аспекты [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Е. А. Новиков. - Москва, 2009. - Режим доступа: http://lawtheses.com/rukovoditel-sledstvennogo- organa-v-rossiyskom-ugolovnom-sudoproizvodstve.

605. Нор В. Всебічність, повнота й неупередженість встановлення обставин кримінального правопорушення: доктринальні підходи і нормативне регулювання за новим КПК України /В. Нор //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІХ звіт. наук.-практ. конф. 7-8 лют.

2013 р. /Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. - Львів, 2013. - С. 358-360.

606. Нор В. Т. Відшкодування (компенсація) заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди у кримінальному провадженні за КПК 2012 р.: здобутки і резерви удосконалення /В. Т. Нор //Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 верес. 2013 р.) /Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2013. - С. 297-301.

607. Нор В. Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве /В. Т. Нор. - Київ: Вища шк., 1989. - 275 с.

608. Нор В. Т. Защита нарушенных преступлениями имущественных прав и интересов потерпевших лиц как уголовно-процессуальная функция /В. Т. Нор //Вестник Львовского университета. -1989. - Вып. 27. - С. 89-94.

609. Нор В. Інститут відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні за чинним КПК України: здобутки і резерви для вдосконалення /В. Нор //Право України. - 2013. - №11. - С. 33-41.

610. Нор В. Т. Істина у кримінальному судочинстві: ідея, догма права, реалізація [Електронний ресурс] /В. Т. Нор //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2010. - №2. - Режим доступу: http://lj .oa. edu.ua/articles/2010/n2/10nvtdpr.pdf.

611. Нуркаева М. К. Презумпция невиновности по УПК РФ в свете международных стандартов уголовного судопроизводства [Электронный ресурс] /М. К. уркаева //Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: межвуз. сб. науч. тр. /РИО БашГУ. - Уфа, 2003. - Режим доступа: http://kalinovsky-k.narod.rU/b/ufa20033/03.htm.

612. Обрізан Н. М. Захисник як суб’єкт доказування в кримінальному процесі [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. М. Обрізан. - Київ, 2008. - 16 с. - Режим доступу: http://www.hbis- nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21

ID=&Image_file_name=DOC/2008/08onmdkp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=

1.

613. Общие понятия систем, признаки, свойства, классификация

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.standard-

company.ru/standard-company6.shtml.

614. Оверчук С. В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання

чинності Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] /С. В. Оверчук //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2012. - №2. - Режим доступу:

http: //lj .oa.edu. ua/articles/2012/n2/ 12osvpku.pdf.

615. Омельченко О. Є. Процесуальна діяльність слідчого щодо запобігання злочинам: навч. посіб. /О. Є. Омельченко, Д. П. Письменний. - Київ: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. - 216 с.

616. Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і

його реалізація на досудових стадіях кримінального процесу [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Т. В. Омельченко. - Харків, 2004. - 19 с. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z2 1ID=&Image_file_name=DOC/2004/04otvskp.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

617. Онищук З. М. Следователь в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /З. М. Онищук. - Харьков, 1964. - 18 с.

618. Орлова М. В. Институт реабилитации в уголовном процессе [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. В. Орлова. - Москва, 2006. - 26 с. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1286075.

619. Орловська Н. Про модель кримінально-правового впливу на юридичну особу в Україні /Н. Орловська //Юридичний вісник. - 2014. - №2. - С. 161-166.

620. Осауленко О. М. Проведення слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи без ухвали слідчого судді /О. М. Осауленко //Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали Міжнар. «круглого столу». Одеса, 30 трав. 2014 р. - Одеса, 2014. - С. 179-181.

621. Осокина Г. Л. Проблемы иска и права на иск [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 /Г. Л. Осокина. - Томск, 1990. - 44 с. -Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=53465.

622. Остапець В. Співвідношення понять «державне обвинувачення» та «кримінальне переслідування» у проекті Кримінального процесуального кодексу України /В. Остапець //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2009. - №2. - С. 114-119.

623. Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим

Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] /М. Островська. - Режим доступу:

http://yurincom.com/ua/legal_practice/services/kryminalne_pravo/istynne_oblychchi a_pryntsypu_zmagalnosti_za_novym_kryminalnym_protsesualnym_kodeksom_ukrai ny-publication.

624. Острогляд О. В. Окремі аспекти реалізації принципу змагальності у кримінальному процесі України[Електронний ресурс] /О. В. Острогляд. - Режим доступу: http: //iful .at. ua/Konferencij a/kr_Ostroglj ad_O_V_stattj a.pdf.

625. Острогляд О.В. Складання захисного висновку адвокатом на досудовому слідстві /О. В. Острогляд //Адвокат. - 2007. - №11-12. - С. 42-44.

626. Осьмаков М.А. О некоторых проблемах адвокатского расследования /М. А. Осьмаков //Российский следователь. - 2007. - №9. - С. 7-9.

627. Паламар Д. С. Участь адвоката свідка в кримінальному провадженні /Д. С. Паламар //Європейські стандарти кримінального судочинства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 27 верес. 2013 р.) /ДЮІ МВС України. - Донецьк, 2014. - С. 170-172.

628. Палаузов В. М. Вступительная лекция по уголовному судопроизводству /В. М. Палаузов //Антологія української юридичної думки: в 10 т. /редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - Київ, 2004. - Т. 7: Кримінальне право. Кримінальний процес /упоряд.: О. М. Костенко, О. О. Кваша; відп. ред. О. М. Костенко. - С. 236-248.

629. Пантелеев И. А. Проблемы совершенствования института подозрения в уголовном процессе России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /И. А. Пантелеев. - Екатеринбург, 2000. - 22 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291266.

630. Панчук О. Присутність адвоката при допиті свідка /О. Панчук //Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №10. - С. 185-189.

631. Панчук О. В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. В. Панчук. - Київ, 2013.

- 18 с.

632. Парадеев В. М. Формирование обвинения на предварительном следствии в советском уголовном процессе [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. М. Парадеев. - Свердловск, 1978. - 18 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=50164.

633. Пашинін О. І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України: монографія /О. І. Пашинін. - Харків: Кроссроуд, 2009. - 164 с.

634. Пашковський М. І. Участь закордонних органів зовнішніх зносин у кримінальному провадженні за КПК 2012 р. /М. І. Пашковський //Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.- практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 479-482.

635. Перепелиця С. І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Перепелиця Сергій Іванович.

- Харків, 2014. - 201 с.

636. Перепелиця С. І. Деякі новації нормативного регулювання реалізації приватного обвинувачення на досудових етапах кримінального провадження в КПК України /С. І. Перепелиця //Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнар. наук.- практ. конф., присвяч. ХХ-річчю Нац. акад. правових наук України (м. Одеса, 1 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 369-372.

637. Перепелиця С. І. Особливості процедури судового розгляду кримінального провадження у формі приватного обвинувачення за новим КПК України /С. І. Перепелиця //Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2012. - С. 446-451.

638. Перлов И. Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. Ч. 2. Судебное следствие в советском уголовном процессе /И. Д. Перлов. - Москва: Госюриздат, 1955. - 248 с.

639. Петров И. В. Теоретические и практические аспекты подозрения в уголовном процессе России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /И. В. Петров. - Краснодар, 2012. - 22 с. - Режим доступа: http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1512263.

640. Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение /Н. Е. Петрова. - Самара: Самар. ун-т, 2004. - 213 с.

641. Пешков М. А. Арест и обыск в уголовном процессе США /М. А. Пешков. - Москва: Спарк, 1998. - 104 с.

642. Пєтков О. В. Процесуальні основи діяльності начальника слідчого

відділу у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. В. Пєтков. - Запоріжжя, 2009. - 20 с. -Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z2 1ID=&Image_file_name=DOC/2009/09povvks.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=

1.

643. Пилипенко Д. О. Потерпілий як суб’єкт реалізації функції

обвинувачення у кримінальному процесі України: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Пилипенко Дмитро Олексійович. - Донецьк, 2014. - 207 с.

644. Пилипенко Д. О. Деякі проблеми реалізації приватного

обвинувачення у кримінальному процесі України та шляхи їх подолання /Д. О. Пилипенко //Наше право. - 2010. - №4, ч. 2. - С. 124-129.

645. Пилипенко Д. О. Функція прокурора на стадії досудового

розслідування кримінальної справи [Електронний ресурс] /Д. О. Пилипенко //Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №2. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-j ournals/Chaau/2012-2/12pdorks.pdf.

646. Пиріг I. B. Залучення спеціаліста до проведення слідчих дій

/I. B. Пиріг //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 511-517.

647. Письменний Д. П. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виняткових невідкладних випадках /Д. П. Письменний //Науковий вісник Ужгородського національного університету. - 2013. - Т. 3, №23. - С. 105-108.

648. Письменний Д. П. Кримінальний процесуальний кодекс України: сьогодення й перспективи правозастосування /Д. П. Письменний //Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали круглого столу (Київ, 4 квіт. 2014 р.). - Київ, 2014. - С. 55-58.

649. Півненко В. П. Теорія процесуальних функцій - непридатна основа для зміни парадигми кримінального судочинства України /В. П. Півненко //Кримінальна юстиція України. Серія «Наукові праці». - Харків, 2005. - С. 146-155.

650. Підгородинська А. В. Використання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів у кримінальному процесі України: монографія /А. В. Підгородинська. - Одеса: Юрид. літ., 2013. - 184 с.

651. Підтримання прокурором державного обвинувачення в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України: зб. метод. рек. /за заг. ред. В. П. Пшонки, Ю. М. Дьоміна. - Київ: Алерта, 2013. - 438 с.

652. Повзик Є. В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження): монографія /Є. В. Повзик. - Харків: Право, 2014. - 224 с.

653. Погорецький М. Прокурор у кримінальному процесі: щодо визначення функцій /М. Погорецький //Право України. - 2015. - №6. - С. 86-95.

654. Погорецький М. Теорія кримінального процесуального доказування: проблемні питання /М. Погорецький //Право України. - 2014. - №10. - С. 12-25.

655. Погорецький М. Гарантії забезпечення додержання адвокатської таємниці у кримінальному провадженні під час допиту свідків/М. Погорецький //Правова політика в Україні: питання теорії та практики: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 жовт. 2014 р.): в 2 т. /Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2014. - Т. 2. - С. 299-300.

656. Погорецький М. Захисник - суб’єкт доказуванні на досудовому провадженні за чинним КПК України: проблемні питання /М. Погорецький //Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнар. наук. -практ. конф. (23 трав. 2014 р.). - Київ, 2014. - С. 480-482.

657. Погорецький М.А. Проблемні питання розгляду слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів /М. А. Погорецький //Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2013. - С. 29-32.

658. Подопригора А. А. Реабилитация в уголовном процессе России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. А. Подопригора. - Ростов-на-Дону, 2004. - 25 с. -Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100082345.

659. Пожар В. Г. Доказування у справах приватного обвинувачення: деякі особливості і проблемні питання /В. Г. Пожар //Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матеріали Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листоп. 2012 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2012. - Т. 2. - С. 371-373.

660. Пожар В. Г. Проблеми забезпечення прав деяких учасників кримінального провадження на етапі закінчення досудового розслідування /В. Г. Пожар //Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали регіон. «круглого столу» (19 квіт. 2013 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2013. - С. 87-90.

661. Пожар В. Г. Проблеми представництва свідка у кримінальному

судочинстві [Електронний ресурс] /В. Г. Пожар //Часопис Академії адвокатури України. - 2009. - №3. - Режим доступу: http://e-

pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/608/628.

662. Пожар В. Г. Інститут представництва у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. Г. Пожар. - Одеса, 2011. - 236 с.

663. Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса [Электронный ресурс] /С. В. Познышев. - Москва, 1913. - Режим доступа: http: //allpravo .ru/library/doc 1897p0/instrum3 5 53/item3587.html.

664. Положення про застосування Закону України «Про порядок

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 04 березня 1996 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/z0106-96.

665. Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією: затверджено спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової служби України, Міністерства оборони України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України від 26 квітня 2012 року №43/375/166/353/284/241/290/256 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau. ua/doc/?code=v0043900-12.

666. Полянский Н. Н. К вопросу о юридической природе обвинения перед судом /Н. Н. Полянский //Правоведение. - 1960. - №1. - С. 105-115.

667. Полянский Н. Н. Очерки общей теории уголовного процесса /Н. Н. Полянский. - Москва: Право и жизнь, 1927. - 127 с.

668. Полянский Н. Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса /Н. Н. Полянский; отв. ред. С. А. Покровский; Акад. наук СССР, Ин-т права им. А. Я. Вышинского. - Москва: Изд-во АН СССР, 1960. - 212 с.

669. Полянський Ю. Роль прокурора у досудовому кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /Ю. Полянський, В. Долежан //Юридичний вісник. - 2013. - №4. - С. 52-54.

670. Полянський Ю. Є. Чи можна вважати остаточно закритою проблему визначення функцій прокуратури України /Ю. Є. Полянський //Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15-16 трав.): у 2 т. - Одеса, 2015. - Т. 2. - С. 120-122.

671. Понькина Е. В. Информационно-познавательные аспекты уголовнопроцессуальной функции защиты [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Е. В. Понькина. - Нижний Новгород, 2006. - 28 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1282472.

672. Попелюшко В. О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження /В. О. Попелюшко //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 44-49.

673. Попелюшко В. Початок та закінчення захисту в кримінальному судочинстві /В. Попелюшко //Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм: зб. ст. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. П. О. Недбайла. 28-29 берез. 2008 р. /Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. - Львів, 2008. - С. 206-208.

674. Попелюшко В. Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції /В. Попелюшко //Право України. - 2013. - №12. -С. 145-153.

675. Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси /В. Попелюшко //Право України. - 2003. - №4. - С. 98-100.

676. Попелюшко В. О. Мала судова реформа та захист прав громадян /В. О. Попелюшко. - Київ: Кондор, 2006. - 236 с.

677. Попелюшко В. О. Поняття захисту у кримінальному процесі /В. О. Попелюшко //Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі: зб. наук. ст. /уклад. С. В. Аврамишин. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2008. - С. 209-224.

678. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному процесі за часів Російської імперії (1864-1917 р.р.) /В. О. Попелюшко //Адвокат. - 2008. - №5. - С. 23-29.

679. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві

України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: монографія

/В. О. Попелюшко. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад.», 2009. - 634 с.

680. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: дис. ... д-ра юрид. наук:

12.0. 09 /В. О. Попелюшко. - Острог, 2009. - 502 с.

681. Попелюшко В. О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /В. О. Попелюшко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2009. - 38 с.

682. Попов А. П. Цель уголовного процесса и уголовно-процессуальные функции: место и роль в системе целеполагания /А. П. Попов //Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 2. - С. 10-16.

683. Попов В. С. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии предварительного расследования и в суде первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. С. Попов.

- Челябинск, 2005. - 27 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100087632.

684. Попова Т. Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Т. Ю. Попова. - Челябинск, 2012. - 30 с. - Режим доступа: http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1471973.

685. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» від 17 жовтня 2014 р. [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011740-14.

686. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Прошкин против России» от 7 февраля 2012 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //sutyaj nik.ru/documents/4202.html.

687. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Романов против России» от 20 октября 2005 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //sutyaj nik.ru/rus/echr/j udgments/romanov.htm.

688. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Салдуз против Турции», 27 ноября 2008 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://eurocourt.info/judgment/salduz-salduz-protiv-turtsii-ot-27-noyabrya- 2008-zayavlenie-36391-02.

689. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Сейдович против Италии», 01 марта 2006 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //docs. pravo .ru/document/view/19381926/1752663 8/?line_id=229.

690. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Смирнов против России» от 7 июня 2007 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Smimov_v_Russia_07_06_2007.pdf.

691. Постановление Европейского суда по правам человека по делу

Меденица (Medenica) против Швейцарии, 14 июня 2011 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http: //www.rrpoi. narod.ru/echr/anouther_3/medenica. htm.

692. Постановление Европейского суда по правам человека по делу «Да Лус Домингеш Феррейра против Бельгии», 24 мая 2007 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Da_Luz_Domingues_Ferreira_c_Belgique_2

4_05_2007.pdf.

693. Потапенко П. Г. Подозрение как форма и этап уголовного преследования /П. Г. Потапенко //Вестник Саратовской государственной академии права. - 2011. - №6. - С. 174-177.

694. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження): монографія /за заг. ред. Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. - Харків: Кроссроуд, 2008. - 364 с.

695. Право на справедливый суд в рамках Европейской конвенции о защите прав человека (статья 6). Interights [Электронный ресурс]: руководство для юристов /ред. Дойна Иоана Страйстеану, Дина Ведерникова, Йонко Грозев, Довидас Виткаукас, Шин Льюис-Энтони. - Текущее изд. на декабрь 2008 г. - Режим доступа: http://www.echr.ru/documents/manuals/Artide06/Interights-Art6- manual_RU S.pdf.

696. Прилуцький С. В. Кримінальне переслідування: теоретико- правовий зміст та проблеми співвідношення /С. В. Прилуцький //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2005. - №8. - С. 62-70.

697. Прилуцький С. В. Наукові погляди М. М. Михеєнка щодо прямої участі народу при здійсненні правосуддя та їх реалізація у сучасному кримінальному процесі України /С. В. Прилуцький //Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (до 75-річчя з дня народження доктора юридичних наук, професора Михайла Макаровича Михеєнка): матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6-7 груд. 2012 р. - Харків, 2013. - С. 282-284.

698. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18 лют. 1992 р. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2135-12.

699. Про адвокатуру та адвокатську діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 5 лип. 2012 р. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/5076-17.

700. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів [Електронний ресурс]: Закон України від 14 жовт. 2014 р. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1701-18.

701. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції [Електронний ресурс]: Закон України від 12 лют. 2015 р. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/198-19/paran89#n89.

702. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс]: Закон України від 13 січ. 2012 р. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/2939-17.

703. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві [Електронний ресурс]: Закон України від 23 груд. 1993 р. - Режим доступу: http://zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/3782-12.

704. Про затвердження Інструкції «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні» [Електронний ресурс]: наказ Ген. прокуратури України, М-ва внутр. справ України, Служби безпеки України, Адмін. Держ. прикордон. служби України, М-ва фінансів України, М-ва юстиції України від

16 листоп. 2012 р. №114/1042/516/1199/936/1687/5. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12.

705. Про Національне антикорупційне бюро України [Електронний

ресурс]: Закон України від 14 жовт. 2014 р. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

706. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові

незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 1 груд. 1994 р. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80.

707. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування [Електронний ресурс]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 черв. 2005 р. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v0007700-05.

708. Про прокуратуру [Електронний ресурс]: Закон України від 14 жовт. 2014 р. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page.

709. Про прокуратуру [Електронний ресурс]: Закон України від 5 листоп. 1991 р. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789- 12/page.

710. Про психіатричну допомогу [Електронний ресурс]: Закон України від 22 лют. 2000 р. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489- 14.

711. Про судоустрій і статус суддів [Електронний ресурс]: Закон України від 7 лип. 2010 р. - Режим доступу: http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/2453-17.

712. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія /за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. - Харків: Право, 2010. - 400 с..

713. Проблемы судебного права /А. А. Мельников, Н. Н. Полянский, В. М. Савицкий, М. С. Строгович; под ред. В. М. Савицкого. - Москва: Наука, 1983. - 223 с.

714. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування (№4444 від 14.03.2014 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=50239&pf35401=29415 0.

715. Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування (№4444-1 від 25.03.2014 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=50390&pf35401=29527 6.

716. Проект Кримінально-процесуального кодексу (реєстраційний номер 1233 від 13 грудня 2007 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //w 1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=1233&skl=7.

717. Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення правового регулювання питань кримінального провадження» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=44779&pf35401=23743 1.

718. Проказин Д. Л. Реабилитация: основания, условия и содержание в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д. Л. Проказин. - Москва, 2006. - 23 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1291728.

719. Проценко Т. Адвокатські запити так і залишаться без відповідей» [Електронний ресурс] /Тетяна Проценко //Блог адвокатської компанії «Прайм». - Режим доступу: http://www.law-prime.com.ua/blog/advokatski-zapiti-tak-i- zalishatsya-bez-vidpovidej.

720. Пшенічко С. О. Повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Пшенічко Станіслав Олексійович; НУ ОЮА. - Одеса, 2014. - 253 с.

721. Ратушна Б. Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання /Б. Ратушна //Право України. - 2012. - №6. - С. 282-291.

722. Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности /Р. Д. Рахунов. - Москва: Госюриздат, 1961. - 277 с.

723. Реалізація нового КПК України у 2013 році (моніторинговий звіт) /О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, З. М. Саідова, М. І. Хавронюк. - Київ: ФОП Москаленко О. М., 2013. - 40 с.

724. Рева А. Функції слідчого у кримінальному провадженні: теоретико- правовий аналіз [Електронний ресурс] /А. Рева //Науковий часопис Національної академії прокуратури України. - 2014. - №1. - С. 139-146. - Режим доступу: http://www.chasopysmpu.gp.gov.Ua/chasopys/ua/pdf/1 -2014/139- reva.pdf.

725. Ревенко Н. И. Функция расследования преступлений как основное направление деятельности следователя /Н. И Ревенко //Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2009. - №1. - С. 100-103.

726. Ревенко Н. И. Обеспечение следователем всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела при осуществлении уголовного преследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Ревенко Наталья Ивановна. - Омск, 2006. - 213 с.

727. Рекомендация №6 R (87)18 Комитета министров Совета Европы государствам-членам «Относительно упрощения уголовного правосудия» (17 сентября 1987 года) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/994_339.

728. Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя (ухвалена Комітетом міністрів 6 жовтня 2000 року на 724-му засіданні заступників міністрів) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568277&Site=DC.

729. Решение Европейского суда по правам человека по делу «Энгель и другие против Нидерландов» от 8 июня 1976 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.echr.ru/documents/doc/2461444/2461444.htm.

730. Рибалка О. В. Доказова діяльність суду за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /О. В. Рибалка //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2013. - №6. - С. 131-136.

731. Ривлин А. Л. Пересмотр приговоров в СССР /А. Л. Ривлин. - Москва: Госюриздат, 1958. - 312 с.

732. Ридчик В. В. Пізнавально-пошукова діяльність захисника: поняття та можливості використання під час проведення слідчих дій [Електронний ресурс] /В. В. Ридчик //Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - №4. - Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/411/432.

733. Римарчук О. В. Оперативні підрозділи: реалії нового кримінального процесуального законодавства України /О. В. Римарчук //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №2. - С. 257-261.

734. Римарчук Р. М. Процесуальне положення суб’єктів кримінального переслідування на стадії досудового розслідування /Р. М. Римарчук, С. О. Сорока //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - №3. - С. 401-408.

735. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Гавриляк проти України» від 18 червня 2009 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/974_909.

736. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/974_683.

737. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шабельник проти України» від 19 лютого 2009 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon.nau. ua/doc/?uid=1079.5739.0.

738. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Єлоєв проти України» від 6 листопада 2008 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/974_43.

739. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Тодоров проти України» від 12 січня 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/974_806.

740. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Яллог проти

Німеччини» /реф. пер. з англ. мови та опрацювання комюніке Секретаря Суду здійснено у Львів. лаб. прав людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН України П. Рабіновичем, М. Пришляк, Т. Дудаш //Юридичний вісник України. - 2006. - №45. - С._____ .

741. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність) ві 27.10.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99.

742. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним

поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 р. №3-рп/2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v003p710-03.

743. Рішення Конституційного Суду України у справі за

конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про

представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. №3-рп/99 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/v003p710-99.

744. Рогальська В. В. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань /В. В. Рогальська //Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доп. та повідомл. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 верес. 2013 р.) /Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2013. - С. 349-352.

745. Рогальська В. В. Змагальність у досудовому провадженні: монографія /В. В. Рогальська; ДДУВС. - Дніпропетровськ, 2012. - 172 с.

746. Рогатюк І. В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: монографія /І. В. Рогатюк. - Київ: Атіка, 2006. - 160 с.

747. Рожнова В. В. Чи існує допустимість доказів, поданих стороною захисту? /В. В. Рожнова //Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 110-114.

748. Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям /Н. Н. Розин. -2-е изд., изм. и доп. - Санкт-Петербург: Юрид. кн. склад «Право», 1914. - 547 с.

749. Романов С. В. Понятие, система и взаимодействие процессуальных функций в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Романов Станислав Владимирович. - Москва, 2007. - 282 с.

750. Романов С. В. Уголовно-процессуальные функции суда в судебном разбирательстве и досудебном производстве по уголовным делам /С. В. Романов //Вестник Московского университета. Серия Право. - 2005. - №5. - С. 94-111.

751. Россинский С. Б. Уголовный процесс России: курс лекций /С. Б. Россинский. - Москва: Эксмо, 2008. - 576 с.

752. Рось Г. В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Рось Ганна Василівна; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2009. - 20 с.

753. Рось Г. В. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /Г. В. Рось //Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) /МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінол. асоц. України. - Харків, 2012. - С. 487-489.

754. Руденко М. Сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням /М. Руденко, В. Півненко //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №2. - С. 34-38.

755. Рыжаков А. П. Уголовный процесс: учеб. для вузов /А. П. Рыжаков. - Москва: ПРИОР, 1999. - 592 с.

756. Рыжих А. Н. Полномочия суда на досудебных стадиях уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Рыжих Алексей Николаевич. - Екатеринбург, 2008. - 251 с.

757. Рябцева Е. В. Судебная деятельность в уголовном процессе России /Е. В. Рябцева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 320 с.

758. Рязановский В. А. Единство процесса /В. А. Рязановский; вступ. ст. М. К. Треушникова. - Москва: Городец, 2005. - 80 с.

759. Ряшко О. В. Сутність та етапи реалізації функції обвинувачення в кримінальному провадженні /О. В. Ряшко, Н. В. Кундик //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2015. - №1. - С. 425-436.

760. Савенко М. Є. Процесуальні функції суду у кримінальному судочинстві на стадіях досудового слідства та судового розгляду /М. Є. Савенко //Університетські наукові записки. - 2006. - №2. - С. 279-284.

761. Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде /В. М. Савицкий; отв. ред. М. С. Строгович. - Москва: Наука, 1971. - 343 с.

762. Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве /В. М. Савицкий. - Москва: Наука, 1975. - 383 с.

763. Савицький Д. О. Застосування примусу під час проведення обшуку /Д. О. Савицький //Проблемні питання застосування КПК України в сучасних умовах: матеріали «круглого столу» (Київ, 4 квіт. 2014 р.). - Київ, 2014. - С. 62-65.

764. Савицький Д. О. Захист прав особи при проведенні освідування /Д. О. Савицький //Розкриття злочинів за новим Кримінальним процесуальним законодавством України: матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2012 р. /Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2012. - С. 24-26.

765. Савін М. Угоди про визнання винуватості та про примирення за Кримінальним процесуальним кодексом України /М. Савін //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - №1. - С. 98-105.

766. Савонюк Р. Кримінально-процесуальна функція та її зміст у діяльності слідчого як суб’єкта доказування /Р. Савонюк //Право України. - 2001. - №2. - С. 69-73.

767. Сало О. М. Правова регламентація проведення негласних слідчих (розшукових) дій /О. М. Сало //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - 2013. - №4. - С. 436-446.

768. Самойлова Т. Н. Проблемные аспекты правозащитной деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.09 /Т. Н. Самойлова. - Ижевск, 2009. - 29 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1322981

769. Сапін О. Проблеми нормативного врегулювання повноти повноважень прокурора у кримінальному провадженні /О. Сапін //Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (22 трав. 2015 р.). - Київ, 2015. - С. 439-440.

770. Сапов Е. Ю. Участие адвоката - представителя свидетеля при производстве допроса и других следственных действиях, направленных на получение показаний /Е. Ю. Сапов //Вестник Самарского государственного университета. - 2012. - №5. - С. 263-268.

771. Сапов Е. Ю. Адвокат как представитель свидетеля в уголовном процессе: функции и полномочия [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Е. Ю. Сапов. - Самара, 2012. - 20 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1480552.

772. Сапов Е. Ю. Личный интерес свидетеля в уголовном судопроизводстве. Взаимосвязь личного интереса свидетеля и осуществляемых им функций /Е. Ю. Сапов //Вестник Томского государственного университета. - 2012. - №357. - С. 136-139.

773. Сапронова Т. П. Особенности процессуального положения лиц осуществляющих уголовное преследование в суде: дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Сапронова Тамара Петровна. - Санкт-Петербург, 2006. - 212 с.

774. Саушкина И. В. Функции государственного обвинения при рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке /И. В. Саушкина //Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2008. - №1. - С. 252-254.

775. Саханова Н. Т. Отдельные аспекты содержания функции обвинения (гражданский иск) /Н. Т. Саханова, С. Г. Пен //Проблемы уголовнопроцессуального права: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию кафедры уголовного процесса /КЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова. - Караганда, 2006. - Вып. 5. - С. 203-206.

776. Седышев А. Г. Проблемы понимания механизма юридической защиты прав и свобод человека: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 /Седышев Андрей Геннадьевич. - Ставрополь, 2003. - 203 с.

777. Семененко М. Э. Проблемы уголовного преследования, осуществляемого прокурором в суде: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Семененко Мария Эдуардовна. - Москва, 2001. - 151 с.

778. Семенцов В. А. Избранные статьи по уголовному процессу /В. А. Семенцов. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2013. - 593 с.

779. Семенцов В. А. Процессуальное руководство начальника

следственного отдела при производстве следственных действий

/В. А. Семенцов //Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 27-28 янв. 2005 г.: в 2 ч. - Екатеринбург, 2005. - Ч. 2. - С. 247-255.

780. Сенченко Н. М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Сенченко Надія Миколаївна. - Киів, 2013. - 237 с.

781. Сергеева Д. Основания проведения негласных следмтвенных (розыскных) действий согласно уголовного процессуального законодательства Украины /Д. Сергеева //Закон и жизнь. - 2014. - №5. - С. 25-29.

782. Середа В. О. Як підвищити ефективність державного обвинувачення в суді: монографія /В. О. Середа. - Харків: Харків юрид., 2007. - 304 с.

783. Середа Г. Теоретичні аспекти здійснення прокуратурою

кримінального переслідування //Право України. - 2007. - №9. - С. 53-59.

784. Середа Г.П. Функції прокурора у кримінальному процесі України //Науковий вісник Чернівецього університету. - 2010. - Вип. 550. - Правознавство. - С. 101-105.

785. Середа Г.П. Прокурор як суб'єкт кримінального переслідування

//Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 559.

Правознавство. - С. 102-106.

786. Сиза Н. П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] /Н. П. Сиза //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2012. - №2. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/artides/2012/n2/12snpkpu.pdf.

787. Сиза Н. Процесуальні повноваження суду щодо дослідження доказів у кримінальному провадженні /Н. Сиза //Право України. - 2013. - №11. - С. 189-197.

788. Сисоєнко Г. І. Окремі питання затримання особи без ухвали слідчого судді, суду /Г. І. Сисоєнко //Матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листоп. 2014 р. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2014. - С. 276-278.

789. Система [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a001028.shtml.

790. Система [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http: //mirslovarei .com/content_fil/sistema-5591.html.

791. Сичов С. О. Окремі аспекти правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні чинного Кримінального процесуального кодексу України /С. О. Сичов, О. О. Юхно //Право і безпека. - 2013. - №2. - С. 145-151.

792. Сімакова-Єфремян Е. Б. Проблемні питання застосування нового Кримінального процесуального кодексу України під час призначення та проведення судової експертизи /Е. Б. Сімакова-Єфремян //Криминалистика и судебная експертиза. - 2013. - Вып. 58, ч. 2. - С. 54-59.

793. Скоба Е. В. Реализация конституционного права на

квалифицированную юридическую помощь в досудебном производстве по уголовным делам [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Скоба Елена Владимировна; [место защиты: Моск. ун-т МВД РФ]. - Москва, 2010. - Режим доступа: http://lawtheses.com/realizatsiya-

konstitutsionnogo-prava-na-kvalifitsirovannuyu-yuridicheskuyu-pomosch-v- dosudebnom-proizvodstve-po-ugolovnym.

794. Скорик Н. В. Прокурор в стадии кассационного производства в советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 715 /Н. В. Скорик. - Харьков, 1967. - 18 с.

795. Скрипіна Ю. В. Слідчий суддя в системі кримінально- процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Юлія Валеріївна Скрипіна. - Харків, 2008. - 219 с.

796. Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. //http: //sum.in.ua/s/funkcij a

797. Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. //Режим доступу: http://sum.in.ua/s/forma

798. Словник української мови [Електронний ресурс]. В 11 т. Т. 4. - 1973. - Режим доступу: http: //sum.in.ua/s/keruvaty

799. Словник української мови: в 11 томах. — Том 4, 1973. //Режим доступу: http://sum.in.ua/s/kontrolj

800. Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. //Режим доступу: http://sum.in.Ua/s/orghanizovuvaty

801. Словник української мови: в 11 томах. — Том 5, 1974. //Режим доступу: http://sum.in.ua/s/obvynuvachuvaty

802. Словник української мови: в 11 томах. — Том 6, 1975. //Режим доступу: http://sum.in.ua/s/peresliduvannja

803. Словник української мови: в 11 томах. — Том 6, 1975. //Режим доступу: http://sum.in.ua/s/peresliduvaty

804. Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство -судопроизводство /В. К. Случевский. - Санкт-Петербург, 1913. - 670 с.

805. Смагіна Д. В. Забезпечення реалізації права на клопотання учасниками кримінального процесу України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /Д. В. Смагіна. - Київ, 2011. - 18 с.

806. Смирнов А. В. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учеб. для вузов /А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. - Санкт-Петербург: Питер, 2004. - (Серия «Учебник для вузов»). - 697 с. - Режим доступа: http://www.kalinovsky-k.narod.ru7p/upp/upp5-1.htm.

807. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] /А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под ред. А. В. Смирнова. - Санкт-Петербург: Питер, 2003. - 1008 с. - Режим доступа: http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-020.htm.

808. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса /А. В. Смирнов. - Санкт-Петербург: Наука, 2000. - 224 с.

809. Смирнов А. В. Уголовный процесс: учебник /А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: КНОРУС, 2008. - 704 с.

810. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Туркменистана. Постатейный /А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. - Ашхабад, 2011. - 656 с.

811. Смирнов А. В. Следственные действия в российском уголовном процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 021100 - Юриспруденция /А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский; Санкт- Петерб. гос. инж.-экон. ун-т (ИНЖЭКОН). - Санкт-Петербург, 2004. - 73 с. - Режим доступа: http://kalinovsky-k.narod.rU/p/sd/1-2.htm.

812. Смоков С. М. Окремі проблемні питання, які виникають при застосуванні норм нового КПК України /С. М. Смоков //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №2. - С. 110-115.

813. Смоков С. М. Тимчасове вилучення та арешт майна: практика й проблеми застосування /С. М. Смоков, Д. В. Лісніченко //Південноукраїнський правничи часопис. - 2014. - №1. - С. 148-152.

814. Солдатенко О. А. Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

12.0. 09 /О. А. Солдатенко. - Київ, 2006. - 16 с. - Режим доступу: http://irbis- nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&I21DBN=ARD&P2DBN=ARD&Z21I D=&Image_file_name=DOC/2006/06soaspr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

815. Соловьев А. Б. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России /А. Б. Соловьев, М. Е. Токарева, А. Г. Халиулин, Н. А. Якубович. - Москва; Кемерово, 1997. - 162 с.

816. Соловьев А. Б. Проблемы совершенствования общих положений уголовно-процессуального законодательства России /А. Б. Соловьев, М. Е. Токарева. - Москва: Юрлитинформ, 2010. - 304 с.

817. Соловьев А. Б. Функции прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства /А. Б. Соловьев //Прокурорская и следственная практика. - 2006. - №3/4. - С. 42-45.

818. Солодилов А. В. Судебный контроль за проведением следственных

действий и решениями прокурора и органов расследования, ограничивающими конституционные права и свободы граждан в уголовном процессе России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. В. Солодилов. - Томск, 1999. - 27 с. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1258264.

819. Соляр С. Проблеми практичного застосування окремих положень Кримінального процесуального кодексу України /С. Соляр //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2013. - №3. - С. 93-97.

820. Соя-Серко Л. А. Проверка показаний на месте как самостоятельное следственное действие: уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Л. А. Соя-Серко. - Москва, 1966. - 16 с.

821. Справа «Раманаускас проти Литви». Рішення від 5 лютого 2008

року [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/c48a5 63ee2b08a54c225758600379986?OpenDocument.

822. Справедливое судебное разбирательство в международном праве [Электронный ресурс]: опубликовано Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). - 2013. - Режим доступа: http://www.osce.org/ru/odihr/100894?download=true.

823. Стадія досудового розслідування: проблема застосування норм КПК [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrjustice.com.ua/stadiya- dosudovoho-rozsliduvannya-problema-zastosuvannya-norm-kpk.

824. Старушкевич А. Детективна діяльність в Україні: поняття, суб’єкти, напрями правового регулювання /А. Старушкевич //Право України. - 2004. - №12. - С. 71-75.

825. Степ’юк В. Забезпечення прав адвокатів на одержання інформації /В. Степ’юк //Адвокатське бюро. - 2013. - №2. - С. 33-36.

826. Стеценко Ю. В. Приватне обвинувачення: рух уперед чи тупцювання? /Ю. В. Стеценко //Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ХХ-річчю Нац. акад. правових наук України (м. Одеса, 1 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 407-410.

827. Стецовский Ю. И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому права на защиту /Ю. И. Стецовский, А. М. Ларин. - Москва, 1988. - 320 с.

828. Стоянов М. М. «Інші дії, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів» як засіб збирання та перервірки доказів стороною захисту, потерпілим у кримінальному процесі /М. М. Стоянов //Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 257-259.

829. Стоянов М. М. Деякі питання допустимості речей та документів, вилучених при законному затриманні та затриманні уповноваженою службовою особою /М. М. Стоянов //Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства: матеріали регіон. «круглого столу» (19 квіт. 2013 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2013. - С. 91-92.

830. Стоянов М. М. До питання про визначення локального предмету доказування /М. М. Стоянов //Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квіт. 2012 р.) /Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». - Одеса, 2012. - Т. 2. - С. 403-405.

831. Стоянов М. М. Деякі аспекти участі адвоката в доказуванні у кримінальному провадженні за новим КПК України /М. М. Стоянов, О. В. Чіпєра //Митна справа. - 2013. - №2, ч. 2, кн. 2. - С. 160-167.

832. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. Т. І /М. С. Строгович. - Москва: Наука, 1968. - 470 с.

833. Строгович М. С. О состязательности и процессуальных функциях в советском уголовном судопроизводстве /М. С. Строгович //Правоведение. - 1962. - №2. - С. 106-114.

834. Строгович М. С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе /М. С. Строгович. - Москва: Изд-во АН СССР, 1951. - 190 с.

835. Струць О. А. Забезпечення судом законності та обґрунтованості слідчих дій на досудових стадіях провадження у кримінальній справі /О. А. Струць //Судова апеляція. - 2009. - №1. - С. 70-76.

836. Судебная власть /под ред. И. Л. Петрухина. - Москва: ООО ТК «Велби», 2003. - 720 с.

837. Сурдукова О. В. Адвокатське розслідування як інститут кримінально-процесуального права /О. В. Сурдукова //Вісник Академії адвокатури України. - 2005. - Вип. 4. - С. 97-103.

838. Сухарева Н. Д. Прекращение уголовного преследования на стадии предварительного расследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. Д. Сухарева. - Иркутск, 2002. - 26 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=114261.

839. Сухачова І. О. Види кримінальних процесуальних функцій прокурора у досудовому розслідуванні за новим КПК України /І. О. Сухачова //Європейські стандарти кримінального судочинства: матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Донецьк, 27 верес. 2013 р.) /ДЮІ МВС України. - Донецьк, 2014. - С. 62-64.

840. Схаляхо И. И. Участие защитника в доказывании по уголовным

делам [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /И. И. Схаляхо. - Краснодар, 2006. - 21 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100092922.

841. Табаков С. А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и дознавателей органов внутренних дел [Электронный ресурс] :: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09

/С. А. Табаков. - Омск, 2009. - 26 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/book/book.asp7bookID= 1310464

842. Тагієв С. Р. Деякі проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій /С. Р. Тагієв //Вісник Верховного Суду України. - 2014. - №10. - С. 40-47.

843. Тагієв С.Р. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій /С. Р. Тагієв //Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2015. - №2. - С. 233-239.

844. Таджиев Х. С. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за расследованием преступлений /Х. С. Таджиев. - Ташкент: Изд-во ФАН Узбекской ССР, 1985. - 183 с.

845. Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопроизводство //Антологія української юридичної думки: в 10 т. /редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - Київ, 2004. - Т. 7: Кримінальне право. Кримінальний процес /упоряд.: О. М. Костенко, О. О. Кваша. - С. 252-301.

846. Танцерев М. В. Потерпевший и его функция в уголовном процессе

России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. В. Танцерев . - Томск, 1999. - 22 с. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1238425.

847. Таричко И. Ю. Теория уголовно-процессуальных функций: ретроспектива и реалии /И. Ю. Таричко //Вестник Оренбургского государственного университета. 2008. - №83. - С. 60-66.

848. Таричко И. Ю. Функция судебного контроля в российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Таричко Ирина Юрьевна. - Омск, 2004. - 226 с.

849. Татаров О. Заочний розгляд очима Європи. Які вимоги висувають у Страсбурзі, аби відсутність обвинуваченого не порушувала конвенційних гарантій [Електронний ресурс] /О. Татаров //Закон і бізнес. - 2015. - №8. - Режим доступу: http://zib.com.ua/ua/114635- 7_vimog_espl_do_zaochnogo_provadzhennya.html.

850. Татаров О. Особливості досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом 2012 року /О. Татаров //Слово Національної школи суддів України. - 2013. - №4. - С. 63-70.

851. Татаров О. Ю. Застосування деяких положень КПК України потребує унормування /О. Ю. Татаров //Митна справа. - 2013. - №4, ч. 2, кн. 1. - С. 182-187.

852. Татаров О. Ю. Процесуальний контроль начальника слідчого

підрозділу як гарантія забезпечення законності у досудовому провадженні

/О. Ю. Татаров //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - №2. - С. 393-400.

853. Татаров О. Ю. Роль досудового провадження у контексті

реформування системи кримінальної юстиції в Україні /О. Ю. Татаров //Митна справа. - 2012. - №2, ч. 2, кн. 1. - С. 171-178.

854. Татаров О. Особливості застосування деяких нових інститутів кримінального процесуального законодавства України /О. Татаров //Право України. - 2013. - №11. - С. 63-70.

855. Татоян А. А. Расследование дела в системе уголовно-

процессуальных функций (сравнительно-правовой анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 /А. А. Татоян; Ереван. гос. ун-т. - Ереван, 2007. - 30 с.

856. Телигисова С. С. Уголовно-процессуальные функции следователя и их место в его деятельности /С. С. Телигисова //Вестник Оренбургского государственного университета. - 2011. - №3 (122). - С. 146-153.

857. Темушкин О. П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров /О. П. Темушкин; отв. ред. В. М. Савицкий. - Москва: Наука, 1978. - 239 с.

858. Тепляков П. П. О процессуальной самостоятельности законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого в советском уголовном процессе /П. П. Тепляков //Вестник Московского университета. Серия Право. - 1973. - №3. - С. 67-73.

859. Теремецький В. І. Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] /В. І. Теремецький //Форум права. - 2012. - №3. - С. 728-735. - Режим доступу: http: //nbuv.gov.ua/j -pdf/FP_index.htm_2012_3_126.pdf.

860. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник /В. М. Тертишник. - Київ: АСК, 2003. - 1120 с.

861. Тертишник В. М. Суд присяжних: ростки і суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України [Електронний ресурс]

/В. М. Тертишник. - Режим доступу:

http: //www.dduvs .in.ua/assets/files/news3/KPK/material .doc.

862. Тертишник В. М. Кримінально-процесуальне право України: підручник /В. М. Тертишник. - 5-те вид., допов. і переробл. - Київ: А.С.К., 2007. - 848 с.

863. Титов А. М. Основні принципи та особливості участі захисника на досудовому слідстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Титов Андрій Миколайович. - Харків, 2005. - 232 с.

864. Титов В. С. Адвокат свидетеля как участник уголовного процесса /В. С. Титов //Юридический аналитический журнал. - 2006. - №2. - С. 112-116.

865. Тихомиров Ю. А. Теория компетенции /Ю. А. Тихомиров. - Москва, 2001. - 355 с.

866. Тишковец Е. И. Следователь как субъект уголовного

преследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Тишковец Елена Ивановна. - Воронеж, 2003. - 209 с.

867. Тищенко В. В. Нужно ли раскрывать преступления? /В. В. Тищенко //Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ХХ-річчю Нац. акад. правових наук України (м. Одеса, 1 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 421-423.

868. Тітко І. А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України: монографія /І. А. Тітко. - Харків: Право, 2015. - 448 с.

869. Тіщенко В. В. Концептуальні основи розслідування корисливо- насильницьких злочинів: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /В. В. Тіщенко. - Харків, 2003. - 34 с.

870. Ткачева Н. В. Понятие и виды функций суда в досудебных стадиях уголовного процесса /Н. В. Ткачева //Вестник Челябинского государственного университета. - 2011. - №29 (244). - С. 92-94.

871. Ткачева Н. В. Общенаучный аспект понятия «функция» /Н. В. Ткачева //Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики. - Москва: Волтерс Клувер, 2010. - С. 108-113.

872. Ткачук О. С. Повноваження слідчого судді у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] /О. С. Ткачук. - Режим доступу: http: //www.dduvs .dp.ua/assets/files/news3/KPK/material .doc.

873. Толкаченко О. О. Щодо визначення поняття «кримінальне переслідування» /О. О. Толкаченко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. - 2014. - Вип. 5, т. 3. - С. 224-228.

874. Толокольніков С. В. Процесуальних статус юридичної особи - заявника за новим КПК України [Електронний ресурс] /С. В. Толокольніков. - Режим доступу: http://www.lex- line.com.ua/?language=ru&go=full_article&id=1268.

875. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням /О. Толочко //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - №2. - С. 60-64.

876. Толочко О. Процесуальна діяльність прокурора у кримінальному

провадженні: структурно-функціональний аспект /О. Толочко //Вісник

Національної академії прокуратури України. - 2013. - №4. - С. 49-55.

877. Томин В. Т. Понятие цели советского уголовного процесса /В. Т. Томин //Правоведение. - 1969. - №4. - С. 65-70.

878. Топчій В. В. Проблемні питання освідування і застосування примусу для його проведення /В. В. Топчій //Реформи законодавства України в умовах євроінтеграції: матеріали УІ Всеукр. наук.-теорет. конф., 30 жовт. 2014 р. /Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2014. -Ч. 1. - С. 18-20.

879. Торбас О. О. Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 р.: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О.О. Торбас. - Одеса, 2015. - 19 с.

880. Точиловский В. Новый УПК Украины - гибрид процессуальных моделей [Электронный ресурс] /В. Точиловский. - Режим доступа: http://interjustice.blogspot.nl/2013/02/blog-post_23.html.

881. Точиловский В. Рассмотрение дела в отсутствие обвиняемого [Электронный ресурс] /В. Точиловский. - Режим доступа: http: //interj ustice.blogspot.com/2014/10/blog-post_15 .html.

882. Трагнюк Р. Щодо функцій прокурора на досудовому слідстві [Електронний ресурс] /Р. Трагнюк //Юридичний журнал. - 2006. - №6. - Режим доступу: http://justiman.com.ua/artide.php?id=2295.

883. Тракало Р. І. Судовий контроль за дотримання права на повагу до приватного життя: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Тракало Роман Ігорович; Акад. адвокатури України. - Київ, 2014. - 20 с.

884. Трофименко В. Актуальні питання системи кримінального процесу України /В. Трофименко //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. - 2014. - Вип. 25. - С. 265-269.

885. Трофименко В. М. Актуальні питання порядку проведення експертизи за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /В. М. Трофименко //Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - №11. - С. 77-82.

886. Трофименко В. Співвідношення понять «кримінальне

провадження», «кримінальне судочинство», «процедура» та «стадія кримінального процесу» в юридичній доктрині та за КПК України /В. Трофименко //Право України. - 2013. - №12. - С. 71-79.

887. Трофименко В. М. Співвідношення понять «кримінальне судочинство» та «кримінальне провадження» за КПК України /В. М. Трофименко //Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 25-29.

888. Трунов И. Л. Защитительное заключение как один из элементов завершения предварительного расследования в свете судебной реформы /И. Л. Трунов //Право и политика. - 2001. - №12. - C. 47-50.

889. Тугутов Б. А. Функции прокурора на судебных стадиях уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Тугутов Булат Анатольевич. - Москва, 2014. - 186 с.

890. Тулянский Д. В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Тулянский Дмитрий Викторович. - Москва, 2004. - 245 с.

891. Туманянц А. Р. Следственный судья как субъект уголовнопроцессуальной деятельности /А. Р. Туманянц //Уголовное судопроизводство. - 2013. - №1. - С. 11-15.

892. Тупельняк І. І. Повноваження прокурора з прийняттям нового КПК України /І. І. Тупельняк //Митна справа. - 2013. - №5, ч. 2, кн. 1. - С. 117-121.

893. Турилов Г. Г. Прокурор как субъект доказывания в Российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук /Турилов Георгий Георгиевич. - Краснодар, 2002. - 205 с.

894. Туров С. Ю. Возмещение причиненного преступлением вреда как уголовно-процессуальная функция (теоретико-методологический анализ) [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /С. Ю. Туров. - 32 с. -Челябинск, 2013. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1534510.

895. Тутышкин Н. П. Процессуальное положение и функции прокурора в стадии предварительного расследования [Электронный ресурс] /Н. П. Тутышкин //Правоведение. - 1983. - №4. - С. 82-86. - Режим доступа: http: //law.edu.ru/article/article.asp?articleID=186626.

896. Тушев А. А. Прокурор в уголовном процессе Российкой Федерации /А. А. Тушев. - Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. - 325 с.

897. Тхакушинов М. А. Реализация принципов уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальной деятельности прокуратуры: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Тхакушинов Магомет Асланчериевич. - Санкт- Петербург, 2003. - 430 с.

898. Тюрін Г. Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод: монографія /Г. Є. Тюрін. - Харків: Право, 2015. - 288 с.

899. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.unodc.org/tldb/pdf/Azerbaijan_Code_of_Criminal_Procedure_in_Russia n_Full_text.pdf.

900. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии от 9 октября 2009 года

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http: //pravo .org.ua/files/Criminal%20j ustice/_-09_10_2009. pdf.

901. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kenesh.kg/RU/Articles/7312-

UGOLOVNOPROCESSUALNYJ_KODEKS_KYRGYZSKOJ_RESPUBLIKI_v_re d_ZKR_ot_1032012g.aspx.

902. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 01 июля 1998 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=rus#7.

903. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля

1999 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900295#load_text_none_1.

904. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http ://online.zakon.kz/Do cument/?do c_id=31575852.

905. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта

2003 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http: //base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=3833.

906. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3

декабря 2009 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovno-processualnyj-kodeks-respubliki- tadzhikistan.

907. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //www.consultant.ru/popular/upkrf.

908. Уголовно-процессуальный кодекс УССР. - Харьков: Юрид. изд-во Наркомюста УССР, 1927.

909. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ [Электронный ресурс] /пер.

Германского Фонда междунар. правового сотрудничества и Организации безопасности и сотрудничества в Европе. - Режим доступа:

http: //pravo .org.ua/files/_%2 81 %29.pdf.

910. Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской Республики от 12 февраля 2003 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://estonia.news- city.info/docs/sistemsw/dok_iegblz/index.htm.

911. Уголовный процесс /под ред. М. А. Чельцова. - Москва, 1969. -

463 с.

912. Уголовный процесс: учебник /отв. ред. А. В. Гриненко. - 2-е изд., перераб. - Москва: Норма, 2009. - 496 с.

913. Уголовный процесс: учеб. для вузов /под общ. ред. В. И. Радченко.— 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2006. - 784 с.

914. Уголовный процесс: учебник. - Москва: Волтерс Клувер, 2011. - 1056 с.

915. Удалова Л.Д. Повноваження детективів Національного антикорупційного бюро України /Л.Д. Удалова //Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2015 р. - Одеса: ОДУВС, 2015. - С. 22-23.

916. Удалова Л. Д. Надання правової допомоги у кримінальному процесі: монографія /Л. Д. Удалова, О. В. Панчук. - Київ: КНТ, 2014. - 160 с.

917. Удалова Л. Д. Свідоцький імунітет за новим КПК України //Л. Д. Удалова //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 284-288.

918. Удалова Л. Деякі проблемні питання правозастосування кримінального процесуального законодавства /Л. Удалова //Актуальні питання кримінального процесуального законодавства України: зб. матеріалів міжвуз. наук. конф. (Київ, 26 квіт. 2013 р.) /Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2013. - С. 8-12.

919. Удалова Л. Д. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України: навч. посіб. /Л. Д. Удалова, С. О. Патюк. - Київ: КНТ, 2014. - 176 с.

920. Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ «Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20 %D0%BE%D0%B1 %D 1 %80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D 1 %8F,%20%D0%B

F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD% D0%BD%D 1 %8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1 %D 1 %96% D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D 1 %85 %D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0 %BB%D 1 %8F%D0%B4%D 1 %96%20%D 1 %82%D 1 %80%D0%B8%D0%BC%D0 %B0%D0%BD%D0%BD%D 1 %8F%20%D0%BF%D 1 %96%D0%B4%20%D0%B2 %D0%B0%D 1 %80%D 1 %82%D0%BE%D 1 %8E.doc.

921. Узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9 %D 1 %81 %D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D 1 %8F%20%D0%BA%D 1 %8 0%D0%B8%D0%BC%D 1 %96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D 1 %8C%D0%BD% D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D 1 %80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B 0%20%D0%BF%D 1 %96%D0%B4%D 1 %81 %D 1 %82%D0%B0%D0%B2%D 1 %96 %20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4.rar.

922. Узагальнення судової практики оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування у порядку Кримінального процесуального кодексу, який набрав законної сили з 20 листопада 2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/21.

923. Узагальнення судової практики розгляду клопотань про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчим суддею [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/2.

924. Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу, який набрав законної сили з 20.11.2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.court.gov.ua/sud2190/science_work/rozdil2/doc_22_23.

925. Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями

клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого

володіння особи у 2012-2013 роках [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/23.

926. Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи у 2012-2013 роках [Електронний ресурс] . - Режим доступу: http://kmm.if.court.gov.ua/sud0909/orgrob/sdfsdsd/yiojhukhuk/

927. Узагальнення аналізу причин скасування ухвал місцевих судів про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строку тримання під вартою. Заходи щодо їх усунення [Електронний ресурс] . - Режим доступу: http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/12/

928. Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями

клопотань сторін кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до статей 159-166 КПК України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kia.court.gov.ua/sud2690/uzah/26.

929. Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями

Херсонської області скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора відповідно до Кримінального процесуального кодексу, який набрав законної сили з 20.11.2012 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.court.gov.ua/sud2190/science_work/rozdil2/doc_3141324.

930. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею

клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (витяг) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%A3%D0%B7%D0%B0%D0%B3 %D0%B0%D0%BB%D 1 %8C%D0%BD%D0%%D0%BD%D0%BD%D 1 %8F.doc.

931. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (витяг) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/%D0%9E%D0%B1%D1%88%D1%83% D0%BA%20%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C %D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D 1 %8F%20%D0%BE%D 1 %81 %D 1 %8 2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.doc.

932. Узагальнення судової практики розгляду слідчими суддями клопотань слідчих, прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kia.court.gov.Ua/sud2690/uzah/6/

933. Узунова О. В. Адвокат-захисник у нових реаліях дії Кримінального процесуального кодексу України /О. В. Узунова //Кримінальний процесуальний кодекс України: перші проблеми та здобутки: матеріали «круглого столу» 20 листоп. 2013 р. /за ред. В. М. Огаренка [та ін.]; КПУ. - Запоріжжя, 2013. - С. 104-106.

934. Улищенко М. Б. Функция обвинения в суде [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. Б. Улищенко. - Москва, 1997. - 22 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=61963.

935. Ураков Л. И. Общественное обвинение и общественная защита в

уголовном процессе [Электронный ресурс] /Л. И. Ураков //Советское государство и право. -1964. - №2. - С. 132-138. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1146150.

936. Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru/57791498.

937. Ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука

Полтавської області від 27 червня 2013 р. (справа №524/4835/13-к)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov.ua/Review/32096990.

938. Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 26 листопада 2013 р. (провадження №11/774/694/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35990813.

939. Ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 31 січня 2013 р. (справа №335/778/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/28988252.

940. Ухвала Апеляційного суду Луганської області від 14 жовтня 2013 р. (справа №419/1440/13к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34088420.

941. Ухвала Апеляційного суду Львівської області від 19 листопада 2013 р. (справа №464/11190/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37704515.

942. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 15 травня 2014 р. (справа

№11-сс/796/832/2014) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/39160522.

943. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 22 травня 2014 р. (справа

№11-cc/796/876/2014) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov.ua/Review/38902969.

944. Ухвала Апеляційного суду Одеської області від 22 лютого 2013 р. (№11-сс/785/161/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/29835067.

945. Ухвала Апеляційного суду Харківської області від 04 листопада 2013 р. (справа №646/9320/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/34623079.

946. Ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 17 січня 2013 р. (справа №11-сс/791/11/2013) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/28643207.

947. Ухвала Балаклійського районного суду Харківської області від 16 грудня 2013 р. (справа №610/4830/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36074431.

948. Ухвала Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 22 січня 2015 р. (справа №274/120/15-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42391228.

949. Ухвала Великобурлуцького районного суду Харківської області від 10 січня 2013 р. (справа №2007/1286/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/28525235.

950. Ухвала Великоновосілківського районного суду Донецької області від 3 липня 2013 р. (справа №220/860/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court gov.ua/Review/32153773.

951. Ухвала Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 27 серпня 2013 р. (справа №473/3125/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34384851.

952. Ухвала Автозаводського районного суду м. Кременчука

Полтавської області від 19 червня 2013 р. (Справа №524/2871/13-к) //[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31918997

953. Ухвала Голосіївського районного суду м. Києва від 22 лютого 2013 р. (справа №752/3221/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29497204.

954. Ухвала Городоцького районного суду Хмельницької області від 19.08.2013 р. (справа №672/1240/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/33050195.

955. Ухвала Дергачівського районного суду Харківської області від 22 травня 2015 р. (справа №619/1947/15-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court. gov.ua/Review/44368617.

956. Ухвала Дзержинського районного суду м. Харкова від 18 вересня 2013 р. (справа №638/14574/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/33530347.

957. Ухвала Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 1 серпня 2013 р. (справа №559/2197/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32742841.

958. Ухвала Івано-Франківського міського суду від 25 лютого 2013 р. (справа №344/1308/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/29571371.

959. Ухвала Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 06 листопада 2014 р. (справа №344/16626/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42092941.

960. Ухвала Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 25 жовтня 2013 р. (справа №500/6574/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34596479.

961. Ухвала Іллічівського міського суду Одеської області від 18 квітня 2013 р. (справа №501/1195/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/30769544.

962. Ухвала Кам’янобрідського району м. Луганська від 30 вересня

2013 р. (справа №436/2327/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/35764521.

963. Ухвала Київського районного суд м. Харкова від 25 лютого 2013 р. (справа №640/3147/13-кн/п1-кс/640/1344/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29575778.

964. Ухвала Київського районного суду м. Харкова від 10 листопада

2014 р. (справа №640/18624/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/41644296.

965. Ухвала Колегії суддів Івано-Франківського міського суду Івано-

Франківської області від 04 вересня 2014 р. (справа №344/6508/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/40419369.

966. Ухвала Косівського районного суду Івано-Франківської області від 4 квітня 2013 р. (справа №347/864/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30416653.

967. Ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 05 березня 2014 р. (справа №235/489/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37474666.

968. Ухвала Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від

18 грудня 2013 р. (справа №205/6671/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38775488.

969. Ухвала Луцького міськрайонного суду Волинської області від 1 березня 2013 р. (справа №161/2930/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29679036.

970. Ухвала Миколаївського районного суду Миколаївської області від 22 вересня 2014 р. (справа №480/2168/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41494484.

971. Ухвала Міловського районного суду Луганської області від 10 липня 2013 р. (справа №418/368/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32288600.

972. Ухвала Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 21 серпня 2014 р. (справа №138/2499/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40217206.

973. Ухвала Нововолинського міського суду Волинської області від 5 березня 2013 р. (справа №165/392/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29895837.

974. Ухвала Нововолинського міського суду Волинської області від

19 лютого 2013 р. (справа №165/354/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29507222.

975. Ухвала Нововолинського міського суду Волинської області від

25 вересня 2014 р. (справа №165/2261/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40838621.

976. Ухвала Нововолинського міського суду Волинської області від

26 вересня 2014 р. (справа №165/2281/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40838654.

977. Ухвала Нововолинського міського суду Волинської області від 29 січня 2015 р. (справа №165/84/15-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/42543291.

978. Ухвала Новотроїцького районного суду Херсонської області від 26 березня 2013 р. (справа №662/429/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court gov.ua/Review/30218556.

979. Ухвала Оболонського районного суду м. Києва від 08 травня 2014 р. (справа №756/6050/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/38588840.

980. Ухвала Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 27 грудня 2012 р. (справа №1118/10054/121/1118/5/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29200114.

981. Ухвала Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської

області від 31 січня 2013 р. (справа №1118/10216/121-кп/398/3/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/29697597.

982. Ухвала Оріхівського районного суду Запорізької області від 12 листопада 2013 р. (справа №323/3973/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35536009.

983. Ухвала Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15 липня 2013 р. (справа №185/6797/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32385567.

984. Ухвала Печерського районного суду м. Києва від 18 вересня 2014 р. (справа №757/25043/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40517418.

985. Ухвала Пирятинського районного суду Полтавської області від 4 лютого 2014 р. (справа №544/267/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-544-267-14-k-oshhinska-yu-o-04- 02-2014-umisne-tyazhke-tilesne-ushkodzhennya-s.

986. Ухвала Підгаєцького районного суду Тернопільської області від 30.08.2013 р. (справа №605/670/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33387229.

987. Ухвала Подільського районного суду м. Києва від 09 жовтня 2013 р. (справа №758/12897/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/34192335.

988. Ухвала про повернення обвинувального акту Ялтинського міського суду АР Крим від 11 липня 2013 р. (справа №121/5289/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32341166.

989. Ухвала Рокитнівського районного суду Рівненської області від 21 червня 2013 р. (справа №571/1043/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32904341.

990. Ухвала Святошинського районного суду м. Києва від 2 вересня 2014 р. (справа №1-кп/759/58/14) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/40327222.

991. Ухвала Селидівського міського суду Донецької області від 21 січня 2014 р. (справа №°1-кп/242/6/14242/2422/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36742512.

992. Ухвала слідчого судді Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області від 20 березня 2014 р. (справа №171/728/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/37724334.

993. Ухвала слідчого судді Артемівського районного суду м. Луганська від 31 травня 2013 р. (справа №434/3857/13-К) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34719835.

994. Ухвала слідчого судді Балаклавського районного суду

м. Севастополя від 24 жовтня 2013 р. (справа №762/3700/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34413290.

995. Ухвала слідчого судді Бердянського міськрайонного суду

Запорізької області від 16 січня 2014 року (справа №310/422/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36725717.

996. Ухвала слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27 грудня 2013 р. (справа №295/20686/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/36642719.

997. Ухвала слідчого судді Болехівського міського суду Івано-

Франківської області від 18 листопада 2013 року (справа №339/745/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35300017.

998. Ухвала слідчого судді Великомихайлівського районного суду Одеської області від 6 квітня 2014 р. (справа №1-кс/498/73/14) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38054243.

999. Ухвала слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області від 16 листопада 2013 р. (справа №314/6300/13-к) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35287540.

1000. Ухвала слідчого судді Врадіївського районного суду Миколаївської області від 13 січня 2014 р. (справа №474/71/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36733760.

1001. Ухвала слідчого судді Гагарінського районного суду

м. Севастополя від 15 березня 2013 р. (справа №763/2014/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30237797.

1002. Ухвала слідчого судді Городнянського районного суду

Чернігівської області від 9 вересня 2013 р. (справа №732/1660/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/33339835.

1003. Ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10 грудня 2013 р. (справа №755/31145/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36006463.

1004. Ухвала слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 29 листопада 2013 р. (справа №229/5038/13-к) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36959121.

1005. Ухвала слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду

Вінницької області від 1 листопада 2013 р. (справа №130/3310/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/34641969.

1006. Ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 1 листопада 2013 р. (справа №263/11370/13к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.Ua/Review/34577734.

1007. Ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 25 жовтня 2013 р. (справа №477/2986/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35213467.

1008. Ухвала слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 02 жовтня 2013 р. (справа №208/7633/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34306343.

1009. Ухвала слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 9 січня 2014 р. (справа №530/2/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36574696.

1010. Ухвала слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області від 8 жовтня 2013 р. (справа №530/2321/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36574231.

1011. Ухвала слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 15 листопада 2013 р. (справа №697/2999/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35383815.

1012. Ухвала слідчого судді Карлівського районного суду в Полтавській області від 14 березня 2014 р. (справа №531/504/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37899479.

1013. Ухвала слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області від 10 квітня 2014 р. (справа №531/685/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40167504.

1014. Ухвала слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 21 березня 2014 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37900043.

1015. Ухвала слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 23 вересня 2013 р. (справа №333/7493/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33902456.

1016. Ухвала слідчого судді Коростишівського районного суду

Житомирської області від 04 лютого 2014 р. (справа №280/2713/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37028931.

1017. Ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 листопада 2013 р. (справа №642/10232/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34731790.

1018. Ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18 червня 2013 р. (справа №1-кс/463/375/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/37033918

1019. Ухвала слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області від 17 жовтня 2013 р. (справа №507/1540/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34170217.

1020. Ухвала слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області від 22 листопада 2013 р. (Справа №507/1776/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35412794.

1021. Ухвала слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області від 23 листопада 2013 р. (справа №507/1782/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35447484.

1022. Ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 17 січня 2014 р. (справа №521/421/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36699684.

1023. Ухвала слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 24 грудня 2012 р. (справа №1519/23384/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravoscope.com/act-postanova-1519-23384-2012-garskij-o-v-24-12- 2012-ne-viznacheno-s.

1024. Ухвала слідчого судді місцевого Приморського районного суду м. Одеси від 28 листопада 2012 р. (справа №1522/27351/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27931093.

1025. Ухвала слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 11 жовтня 2013 р. (справа №643/15886/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34305473.

1026. Ухвала слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області від 1 квітня 2013 р. (справа №481/592/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35818274.

1027. Ухвала слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 7 жовтня 2013 р. (справа №705/5828/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34074532.

1028. Ухвала слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду

Дніпропетровської області від 19 жовтня 2013 р. (справа №183/7951/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34508584.

1029. Ухвала слідчого судді Новоодеського районного суду

Миколаївської області від 26 вересня 2013 р. (справа №482/1797/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33772912.

1030. Ухвала слідчого судді Новоселицького районного суду

Чернівецької області від 4 жовтня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/33920157.

1031. Ухвала слідчого судді Олександрівського районного суду

Кіровоградської області від 01.03.2013 р. (справа №397/494/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29743685.

1032. Ухвала слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25 лютого 2013 р. (справа №398/1063/13-к)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/29576299.

1033. Ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя від 25 жовтня 2013 р. (справа №265/8009/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-265-8009-13-k- kozlov-d-o-25-10-2013-ne-iznacheno-s.

1034. Ухвала слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 8 жовтня 2013 р. (справа №583/3917/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33976075.

1035. Ухвала слідчого судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 9 жовтня 2013 р. (справа №583/3927/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33983974.

1036. Ухвала слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 11 листопада 2013 р. (справа №185/11504/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34816653.

1037. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду від 28 січня 2013 р. (справа №1-кс-726/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/28944098.

1038. Ухвала слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області від 11 березня 2014 р. (справа №544/546/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37583971.

1039. Ухвала слідчого судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області від 5 вересня 2013 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33387558.

1040. Ухвала слідчого судді Полонського районного суду Хмельницької області від 24 грудня 2012 р. (справа №2213/2645/2012) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28388973.

1041. Ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20 березня 2014 р. (справа №711/2566/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37741925.

1042. Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 4 квітня 2014 р. (справа №522/5859/14-К) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38372324.

1043. Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25 грудня 2013 р. (справа №522/31654/13-К) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36699832.

1044. Ухвала слідчого судді Решетилівського районного суду Полтавської області від 23 січня 2013 р. (справа №1-кс/546/8/13) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28761915.

1045. Ухвала слідчого судді Самарського районного суду

м. Дніпропетровська від 19 листопада 2013 р. (справа №206/7996/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/3 5385501.

1046. Ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28 січня 2014 р. (справа №759/1224/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36845865.

1047. Ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24 січня 2014 р. (справа №759/974/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36850419.

1048. Ухвала слідчого судді Словяносербського районного суду Луганської області 9 грудня 2013 р. (справа №429/3209/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36110450.

1049. Ухвала слідчого судді Софіївського районного суду

Дніпропетровської області від 22 листопада 2013 р. (справа №193/1565/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/35456367.

1050. Ухвала слідчого судді Станично-Луганського районного суду Луганської області від 19 лютого 2013 р. (справа №430/423/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29452495.

1051. Ухвала слідчого судді Томасівського районного суду

Дніпропетровської області від 07 жовтня 2013 р. (провадження №195/177/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33983059.

1052. Ухвала слідчого судді Томашпільського районного суду Вінницької області від 11 листопада 2013 р. (справа №146/1870/13-к) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35163621.

1053. Ухвала слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 8 лютого 2014 р. (справа №705/811/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37040652.

1054. Ухвала слідчого судді Феодосійського міського суду Автономної Республіки Крим від 12 лютого 2013 р. (справа №119/660/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29279778.

1055. Ухвала слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 27 червня 2013 р. (справа №635/5887/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/37446281.

1056. Ухвала слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 12 липня 2013 р. (справа №635/6344/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/35470092.

1057. Ухвала слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 30 жовтня 2013 р. (справа №635/10113/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34562417.

1058. Ухвала слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 6 листопада 2013 р. (справа №635/10301/13-к) [Електронний ресурс].

- Режим доступу: http://pravoscope.com/act-uxvala-sudu-635-10301-13-k-yudin- ye-o-06-11-2013-ne-viznacheno-s.

1059. Ухвала слідчого судді Якимівського районного суду Запорізької області від 16 квітня 2013 року (справа №330/742/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30684966.

1060. Ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30 січня 2014 р. (справа №646/647/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36938039.

1061. Ухвала слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області від 13 грудня 2013 р. (справа №636/5636/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36077322.

1062. Ухвала слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області від 2 жовтня 2013 р. (справа №636/4298/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33879651.

1063. Ухвала слідчого судді Шахтарського міськрайонного суду

Донецької області від 20 березня 2014 р. (справа №249/1200/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/37724756.

1064. Ухвала слідчого судді Шахтарського міськрайонного суду

Донецької області від 20 грудня 2013 р. (справа №249/7371/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36221130.

1065. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Запоріжжя від 25 грудня 2013 р. (справа №336/11245/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36348868.

1066. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Запоріжжя від 22 жовтня 2013 р. (справа №336/9078/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34266800.

1067. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду

м. Запоріжжя від 10 жовтня 2013 р. (справа №336/8719/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34020053.

1068. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 2 жовтня 2013 р. (справа №727/8796/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/34136698.

1069. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду

Харківської області від 30 листопада 2013 р. (справа №637/1372/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //reyestr.court.gov.ua/Review/35633023.

1070. Ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду

Харківської області від 10 січня 2014 р. (справа №637/15/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/36621324.

1071. Ухвала слідчого судді Ярмолинецького районного суду

Хмельницької області від 19 вересня 2013 р. (справа №689/2156/13-к)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33586859.

1072. Ухвала слідчого судді Ярмолинецького районного суду

Хмельницької області від 24 вересня 2013 р. (справа №689/2186/13-к)

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/34213847.

1073. Ухвала Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 25 лютого 2014 р. (справа №193/144/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court. gov.ua/Review/37339595.

1074. Ухвала Стахановського міського суду Луганської області від 13 листопада 2013 р. (справа №432/3810/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/35239896.

1075. Ухвала Суворовського районного суду м. Одеси від 27 грудня

2013 р. (справа №523/19607/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40340212.

1076. Ухвала Суворовського районного суду м. Херсона від 27 травня

2014 р. (справа №668/4386/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/39525957.

1077. Ухвала Талалаївського районного суду Чернігівської області від 14.05.2013 р. (справа №747/102/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31231135.

1078. Ухвала Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 23 вересня 2013 р. (справа №441/10050/12) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33614356.

1079. Ухвала Новокаховського міського суду Херсонської області від 13 вересня 2013 р. (справа №661/3751/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33541276.

1080. Ухвала слідчого судді Новокаховського міського суду Херсонської області від 11 вересня 2013 р. (справа №661/4337/13-к) //Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/33402512

1081. Ухвала Томашпільського районного суду Вінницької області від 6 вересня 2013 р. (справа №146/210/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33331401.

1082. Ухвала Тростянецького районного суду Вінницької області від 19 грудня 2014 р. (справа №140/2244/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/43451587.

1083. Ухвала Франківського районного суду м. Львова від 5 листопада 2013 р. (справа №465/1639/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/34659265.

1084. Ухвала Харцизького міського суду Донецької області від 27 червня

2013 р. (справа №248/5039/13-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/32087299.

1085. Ухвала Черкаського районного суду Черкаської області від 12 вересня 2014 р. (справа №707/1149/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40524806.

1086. Ухвала Чугуївського міського суду Харківської області від 18 липня

2014 р. (справа №636/1226/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39803338.

1087. Ухвала Чугуївського міського суду Харківської області від 23 квітня 2014 р. (справа №636/1226/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38342749.

1088. Ухвала Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від

9 вересня 2014 р. (справа №336-4013-14к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/40384103.

1089. Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 20 серпня 2014 р. (справа №761/24224/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.reyestr.court. gov.ua/Review/40204658.

1090. Ухвала Шевченківського районного суду Харківської області від

10 січня 2014 р. (справа №637/15/14-к) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //reyestr.court.gov.ua/Review/36621324.

1091. Фаринник В. І. Здійснення начальником Головного слідчого управління МВС України процесуального контролю за розслідуванням злочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. І. Фаринник. - Київ, 2012. - 20 с.

1092. Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и защита по уголовным делам: учеб. пособие /Ф. Н. Фаткуллин, З. З. Зинатуллин, Я. С. Аврах. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1976. - 166 с.

1093. Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и судебный приговор /Ф. Н. Фаткуллин. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1965. - 532 с.

1094. Федеральные правила о доказательствах Соединенных Штатов Америки (ч. 1) [Электронный ресурс] /пер. О. Анищика. - Режим доступа: http://law.vl.ru/analit/show_atr.php?id=320&pub_name=%D4%C5%C4%C5%D0% C0%CB%DC%CD%DB%C5+%CF%D0%C0%C2%C8%CB%C0+%CE+%C4%CE %CA%C0%C7%C0%D2%C5.

1095. Федотова Г. В. Оскарження дій та рішень міліції як органу дізнання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Федотова Ганна Валеріївна. - Київ, 2008. - 228 с.

1096. Федченко В. М. Розслідування злочинів слідчою та слідчо- оперативною групою: правові та організаційні засади [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. М. Федченко. - Київ, 2005. - 20 с. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi- bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21 COM=2&1DBN=ARD&P21 DBN=ARD&Z211 D=&Image_file_name=DOC/2005/05fvmpoz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

1097. Фідря Ю. О. Діяльність прокурора в контрольних стадіях кримінального процесу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 /Ю. О. Фідря. - Одеса, 2010. - 20 с.

1098. Філін Д. Функції суду в досудових стадіях кримінального процесу /Д. Філін //Право України. - 2005. - №1. - С. 63-65.

1099. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1

/И. Я. Фойницкий. - Санкт-Петербург: Сенат. тип., 1912. - 567 с.

1100. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2

/И. Я. Фойницкий - Санкт-Петербург: Сенат. тип., 1910. - 573 с.

1101. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2

/И. Я. Фойницкий. - Санкт-Петербург: Альфа, 1996. - 606 с.

1102. Фролов Ю. А. Система уголовного судопроизводства: история и современные тенденции: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Фролов Юрий Александрович, 2006. - 370 с.

1103. Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія /Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. - Київ: Центр учб. літ., 2015. - 176 с.

1104. Хавронюк М. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають? (ч. 1) [Електронний ресурс] /М. Хавронюк. - Режим доступу: http://justice.org.ua/diyalnist/podiji-fakti-komentari/zakhodi-kriminalno-pravovogo- vplivu-yaki-voni-buvayut-chastina-1.

1105. Халиков А. Н. Функции предварительного расследования в уголовном судопроизводстве /А. Н. Халиков //Российский судья. - 2009. - №7. - С. 37-40.

1106. Халиулин А. Г. Уголовное преследование как функция прокуратуры Российской Федерации (проблемы осуществления в условиях правовой реформы): дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09, 12.00.11 /Халиулин Александр Германович. - Москва, 1997. - 261 с.

1107. Ханов Т. А. Имущественные вопросы в уголовном судопроизовдстве Республики Казахстан: монография /Т. А. Ханов. - Караганда, 2008. - 211 с.

1108. Харитонов С. О. Заходи кримінально-правового характеру щодо

юридичних осіб в системі кримінального законодавства України

/С. О. Харитонов //Заходи кримінально-правового впливу: проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 7 лют. 2014 р. - Одеса, 2014. - С. 145-147.

1109. Харченко І. О. Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /І. О. Харченко. - Київ, 2010. - 20 с.

1110. Харчикова В. Ш. Формирование обвинения в уголовном процессе России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. Ш. Харчикова. - Кемерово, 2004. - 28 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100065528.

1111. Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности: монография /Г. П. Химичева. - Москва: Экзамен, 2003. - 352 с.

1112. Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: [монография] /О. В. Химичева. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004. - 287 с.

1113. Хім’як С. В. Реалізація прокурором функції кримінального переслідування при перегляді судових рішень в порядку апеляційного та касаційного провадження /С. В. Хім’як //Університетські наукові записки. - 2011. - №2. - С. 341-349.

1114. Холостенко А. В. Питання допустимості доказів, отриманих внаслідок тимчасового вилучення майна по злочинах у сфері одержання неправомірної вигоди /А. В. Холостенко //Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 117-123.

1115. Хорищенко Ю. Г. Уголовное преследование как многоаспектное понятие: сущность и пределы /Ю. Г. Хорищенко //Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): Междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 27-28 янв. 2005 г.: в 2 ч. - Екатеринбург, 2005. - Ч. 2. - С. 362-367.

1116. Христов О. Л. Відповідність негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді вимогам Конституції України /О. Л. Христов, Ю. В. Христова //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 543-547.

1117. Цедік В. Д. Види кримінального переслідування [Електронний

ресурс] /В. Д. Цедік //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2011. - №3. Режим доступу:

http://visnyk.univd.edu.ua/?controller=service&action=download&download=9002.

1118. Цель [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //filosof.historic. ru/enc/item/f00/s 12/a001247.shtml.

1119. Цехан Д. М. Місце та роль оперативно-розшукової діяльності у кримінальному переслідуванні /Д. М. Цехан //Сучасні проблеми криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В. П. Колмакова (м. Одеса, 27-28 верес. 2013 р.). - Одеса, 2013. -С. 332-335.

1120. Цехан Д. М. Оперативно-розшукова діяльність та кримінальне

переслідування: проблеми співвідношення (функціональний аспект)

[Електронний ресурс] /Д. М. Цехан, І. В. Гловюк //Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - №4. - С. 345-349. - Режим доступу:

http: //pap .in.ua/4_2013/105.pdf.

1121. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http: //zakon4 .rada. gov.ua/laws/show/1618-15.

1122. Циганюк Ю. В. Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні /Ю. В. Циганюк,

О. В. Кравчук, С. А. Крушинський //Криміналістичний вісник. - 2014. - №2. - С. 28-36.

1123. Цимбал П. В. Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України /П. В. Цимбал, Л. В. Омельчук //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 75-81.

1124. Цимбалістенко О. Правова природа діяльності прокурора на початковому етапі досудового розслідування /О. Цимбалістенко //Вісник прокуратури. - 2013. - №6. - С. 69-75.

1125. Цимбалістенко О. Проблеми прокурорського нагляду за законністю затримання особи на початковому етапі досудового розслідування /О. Цимбалістенко //Вісник Національної академії прокуратури України. - 2014. - №1. - С. 52-57.

1126. Цыпкин А. Л. Сущность уголовно-процессуальной функции прокурора /А. Л. Цыпкин //Вопросы теории и практики прокурорского надзора: межвуз. науч. сб. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1974. - С. 14-21.

1127. Чанев против Украины: содержание под стражей без решения суда в период между утверждением обвинительного акта и судебным рассмотрением [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://precedent.in.ua/index.php?id=1418711070&method=nodate&w=%D1%87%D

0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2.

1128. Чаплыгина В. Н. О процессуальной функции следователя по Уголовно-процессуальному кодексу России (в порядке постановки проблемы) /В. Н. Чаплыгина //Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 27-28 янв. 2005 г.: в 2 ч. - Екатеринбург, 2005. - Ч. 2. - С. 370-375.

1129. Чеканов В. Я. Уголовное судопроизводство как целостная система /В. Я. Чеканов //Вопросы уголовного процесса: межвуз. науч. сб. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1979. - Вып. 2. - С. 26-35.

1130. Чекмачева Н. В. Прокурор в кассационном производстве по

уголовным делам и проблемы обеспечения законности и обоснованности приговоров [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. В. Чекмачева. - Москва, 2009. - 33 с. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1334787.

1131. Чекотило В. І. Отримання зразків для експертизи під час кримінального провадження /В. І. Чекотило //Актуальні питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. м. Харків, 5 груд. 2014 р. /ХНУВС. - Харків, 2014. - С. 230-232.

1132. Чельцов М. А. Уголовный процесс: [учеб. для юрид. ин-тов и юрид. фак. ун-тов] /М. А. Чельцов. - Москва: Юрид. изд-во Минюста СССР, 1948. - 624 с.

1133. Чельцов М. А. Советский уголовный процесс: [учеб. для юрид. высш. учеб. заведений] /М. А. Чельцов. - 2-е изд., перераб. - Москва: Госюриздат, 1951. - 511 с.

1134. Чельцов М.А. О недопустимости перенесения буржуазных конструкций в советскую уголовно-процессуальную теорию /М. А. Чельцов //Ученые записки /Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. - Москва, 1958. - Вып. 6: Вопросы советского уголовного процесса. - С. 48-98.

1135. Чельцов М. А. Советский уголовный процесс /М. А. Чельцов; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. - 4-е изд., испр. и перераб. - Москва: Юрид. лит., 1962. - 503 с.

1136. Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права: очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах /М. А. Чельцов-Бебутов. - Санкт- Петербург: Равена: Альфа, 1995. - 846 с.

1137. Чепурний О. О. Кримінально-процесуальні функції на стадії досудового розслідування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Олександр Олександрович Чепурний. - Київ, 2005. - 195 с.

1138. Черданцев А. Ф. Теория государства и права: учеб. для вузов /А. Ф. Черданцев. - Москва: Юрайт-М, 2002. - 432 с.

1139. Черкова М. Ю. Процесуальне оформлення повідомлення про підозру /М. Ю. Черкова //Європейські стандарти кримінального судочинства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 27 верес. 2013 р.) /ДЮІ МВС України. - Донецьк, 2014. - С. 116-120.

1140. Чернецький О. К. Особливості розмежування слідчого експерименту та перевірки показань на місці /О. К. Чернецький, А. В. Реуцький //Університетські наукові записки. - 2012. - №3. - С. 355-359.

1141. Чернышов В. А. Проблема функций в российской науке уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Чернышов Василий Аркадьевич. - Ижевск, 1999. - 166 с.

1142. Чечулин И. В. Процессуальные полномочия руководителя

следственного органа и их реализация в досудебном производстве [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /И.В. Чечулин. - Москва, 2013. - 26 с. - Режим доступа:

http: //www.amvd.ru/D/sites/default/files/avtoreferat_okonchatelnaya_redakciya.doc.

1143. Чичканов А. Б. Функции прокурора и принцип состязательности в российском уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. Б. Чичканов. - Санкт-Петербург, 2003. - 36 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100090157.

1144. Чорнобай Є. А. Суд присяжних в Україні: pro et contra [Електронний ресурс] /Є. А. Чорнобай //Форум права. - 2013. - №1. - С. 11601162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_190.pdf.

1145. Чувилев А. А. Процессуальный контроль начальника следственного отдела /А. А. Чувилев, В. В. Кальницкий //Советское государство и право. - 1983. - №4. - С. 69-73.

1146. Чупилкин Ю. Б. Адвокатское расследование в российском уголовном судопроизводстве: миф или реальность? [Электронный ресурс] /Ю. Б. Чупилкин. - Режим доступа: http://www.iuaj.net/node/492.

1147. Чупринська Є. М. Правова природа перегляду Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Чупринська Євгенія Михайлівна. - Київ, 2015. - 20 с.

1148. Чурікова І. В. Проблемні питання визнання переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /І. В. Чурікова, Л. В. Гаврилюк //Митна справа. - 2013. - №2. - С. 124-128.

1149. Чухраєв Д. А. Зміст і формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи [Електронний ресурс] /Д. А. Чухраєв //Форум права. - 2013. - №1. - С. 1174-1177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_1_193.pdf.

1150. Чухраєв Д. А. Удосконалення процесуального статусу поручителя, що залучається під час обрання запобіжного заходу у кримінальному судочинстві України /Д. А. Чухраєв //Правничий часопис Донецького університету. - 2013. - №2. - С. 88-95.

1151. Шабунин В. А. Руководитель следственного органа: нормативное

регулирование и практика осуществления процессуальных функций и полномочий: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. А. Шабунин. - Саратов, 2013. - 42 с. - Режим доступа:

http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1530534.

1152. Шагиева З. Х. Функция обвинения в современной модели российского уголовного процесса: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Шагиева Зухра ХАйдаровна. - Ижевск, 2007. - 200 с.

1153. Шагиева З. Х. Функции современной модели российского уголовного процесса /З. Х. Шагиева //Актуальные вопросы государства и гражданского общества на современном этапе: материалы междунар. науч.- практ. конф. 10-11 апр. 2007 г. /РИЦ БашГУ. - Уфа, 2007. - Ч. 4. - С. 267-275.

1154. Шадрин В. С. Особенности процессуального положения следователя как субъекта осуществления уголовного преследования /В. С. Шадрин //Криминалистъ. - 2008. - №2. - С. 30-34.

1155. Шалумов М. Надзор за законностью и уголовное преследование - самостоятельные функции прокурора /М. Шалумов //Законность. - 1999. - С. 4-6.

1156. Шапченко С. Д. Принцип верховенства права і Кримінальний кодекс України 2001 року: деякі теоретичні, законодавчі та правозастосовчі проблеми /С. Д. Шапченко //Законодавство України: наук.-практ. коментарі. - 2002. - №5. C. 85-92.

1157. Шарипова А. Р. Уголовное преследование по делам о налоговых преступлениях [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /А. Р. Шарипова. - Самара, 2010. - 20 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1376184.

1158. Швидка А. С. Щодо реалізації права заявлення клопотань у суді першої інстанції сторонами судового провадження /А. С. Швидка, А. Г. Шиян //Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - №3. - С. 519-525.

1159. Швидкова О. В. Процесуальні повноваження оперативних підрозділів на стадії досудового розслідування /О. В. Швидкова //Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - 2013. - Т. 26, №2-1 (ч. 2). - С. 377-383.

1160. Шевчук М. Функції суду в сучасному кримінальному провадженні України /М. Шевчук //Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2014. - Вип. 59. - С. 370-378.

1161. Шейфер М. М. Социальный и правовой статус свидетеля и проблемы его реализации в уголовном судопроизводстве России [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /М. М. Шейфер. - Самара, 2005. - 20 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100081606.

1162. Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма /С. А. Шейфер. - Москва: Юрлитинформ, 2001. - 208 с.

1163. Шепітько М. В. Судження щодо можливості впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб [Електронний ресурс] /М. В. Шепітько. - Режим доступу: http://ivpz.org/images/uoul_shepitko.zip.

1164. Шибіко В. П. Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України /В. П. Шибіко //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - Вип. 88. - С. 16-19.

1165. Шило О. Г. До питання щодо порядку застосування в кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою /О. Г. Шило //Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею академіка С. В. Ківалова (м. Одеса, 16-17 трав. 2014 р.): у 2 т. - Одеса, 2014. - Т. 1. - С. 656-658.

1166. Шило О. Г. Защита в системе уголовно-процессуальных функций /О. Г. Шило //Проблемы развития юридической науки и практики в условиях формирования правовой системы Украины /Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; редкол.: Н. И. Панов [и др.]; отв. за вып.: А. В. Петришин, С. Н. Приступа, В. Ю. Шепитько. - Харків, 1995. - С. 124-129.

1167. Шило О. Г. Новації Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку збирання речових доказів /О. Г. Шило //Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Одеса, 27 листоп. 2013 р.). - Одеса, 2013. - С. 22-25.

1168. Шило О. Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України /О. Г. Шило. - Харків: Право, 2011. - 472 с.

1169. Шило О. Г. Слідчий суддя в кримінальному провадженні: функціональне призначення та кримінальна процесуальна компетенція /О. Г. Шило //Правова доктрина України: у 5 т. - Харків, 2013. - Т. 5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку /В. Я. Тацій [та ін.]; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. - С. 667-685.

1170. Шимановский В. В. К вопросу о процессуальной функции следователя в советском уголовном процессе [Электронный ресурс] /В. В. Шимановский //Правоведение. - 1965. - №2. - С. 175-178. - Режим доступа: http://law.edu.m/article/article.asp?articleID=1130729.

1171. Шинкарьов Ю. В. Правовий аналіз окремих новел законодавства про кримінальну відповідальність /Ю. В. Шинкарьов //Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

- 2014. - Вип. 21. - С. 96-100.

1172. Шифман М. Л. Прокурор в уголовном процессе: стадия судебного разбирательства /М. Л. Шифман; под ред. И. Т. Г олякова; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. - Москва: Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1948.

- 247 с.

1173. Шманатова В. Е. Публичное начало как основа уголовного преследования в уголовном процессе Российской Федерации [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. Е. Шманатова. - Самара, 2004. - 22 с. - Режим доступа:

http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100067183.

1174. Шнягін О. Г. Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /О. Г. Шнягін. - Київ, 2010. - 20 с.

1175. Шпилев В. Н. Сущность, содержание и формы советского уголовного судопроизводства: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 /Шпилев Вениамин Николаевич. - Минск, 1983. - 370 с.

1176. Шпилев В. Н. Участники уголовного процесса /В. Н. Шпилев. - Минск: Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1970. - 176 с.

1177. Штукенберг К. Исследование материальной истины в уголовном процессе /К. Штукенберг //Г осударство и право. - 2014. - №5. - С. 78-86.

1178. Шумилин С. Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации /С. Ф. Шумилин. - Москва: Экзамен, 2006. - 382 с.

1179. Шумилин С. Ф. О функциях начальника следственного отдела /С. Ф. Шумилин //Проблемы социалистической законности. - 1986. - Вып. 17. - С. 82-87.

1180. Шумилина О. Ю. Процессуальное положение потерпевшего по делам частного обвинения [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. Ю. Шумилина. - Томск, 2004. - 14 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1145956.

1181. Шумило М. Є. Охорона прав і законних інтересів особи, щодо якої здійснюється провадження із застосування примусових заходів медичного характеру, на стадії досудового розслідування: монографія /М. Є. Шумило, Г. К. Тетерятник. - Донецьк, 2012. - 214 с.

1182. Шумило М. Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: монографія /М. Є. Шумило. - Харків: Арсіс, 2001. - 320 с.

1183. Шумило Н. Е. Влияние идей И. Я. Фойницкого на становление института реабилитации в уголовном процессе Украины [Электронный ресурс] /Н. Е. Шумило. - Режим доступа:

http: //www.iuaj .net/1 _oldmasp/modules. php?name=Pages&go=page&pid=336.

1184. Щегель Н. І. Кримінальне переслідування: зміст та форма: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Щегель Ніна Іванівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. - Київ, 2007. - 182 с.

1185. Щегель Н. І. Кримінальне переслідування: зміст та форма: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. І. Щегель . - Київ, 2007. - 18 с.

1186. Щемеров С. А. Участие прокурора в стадии судебного разбирательства уголовного процесса [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /С. А. Щемеров. - Нижний Новгород, 2007. - 28 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1289925.

1187. Щерба В. М. До питання про обов’язки присяжних за Кримінальний процесуальним кодексом України /В. М. Щерба //Митна справа. - 2014. - №1, ч. 2, кн. 1. - С. 170-175.

1188. Щерба В. М. Суд присяжних в Україні: окремі питання становлення

та розвитку [Електронний ресурс] /В. М. Щерба //Порівняльно-аналітичне право. - 2013. - №4. - С. 62-65. - Режим доступу:

http: //www.pap.in.ua/4/2/Shcherba%20V.M.pdf.

1189. Щербак І. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /І. Щербак //Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №3. - С. 132-134.

1190. Элькинд П. С. К вопросу о функции обвинения в советском уголовном процессе /П. С. Элькинд //Вопросы теории и практики прокурорского надзора. Саратов, 1974. - С. 3-21.

1191. Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права /П. С. Элькинд. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. - 172 с.

1192. Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве /П. С. Элькинд. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. - 143 с.

1193. Юридична енциклопедія. В 6 т. Т. 3 /редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - Київ: Укр. енцикл., 2001. - 792 с.

1194. Юридична енциклопедія. В 6 т. Т. 4 /редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - Київ: Укр. енцикл., 1998. - 720 с.

1195. Юркевич Н. А. Реализация правообеспечительной функции в стадии предания обвиняемого суду [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Н. А. Юркевич. - Л.,1989. - 23 с. - Режим доступа: http: //law.edu.ru/book/book.asp?bookID=50016

1196. Юрчишин В. М. Проблеми державного та приватного обвинувачення в судах України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Юрчишин Василь Миколайович. - Київ, 2004. - 194 с.

1197. Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України /В. Юрчишин //Вісник прокуратури. - 2012. - №6. - С. 89-97.

1198. Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України /В. Юрчишин //Новели Кримінального процесуального кодексу України 2012 року: зб. ст. - Київ, 2012. - С. 79-91.

1199. Юрчишин В. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю у досудовому розслідуванні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /В. Юрчишин //Вісник прокуратури. - 2012. - №10. - С. 71-79.

1200. Юрчишин В. М. Місце і роль прокурора у досудовому розслідуванні та їх відображення в теорії, законодавстві і практиці: монографія /В. М. Юрчишин. - Чернівці: Вид. дім «РОДОВІД», 2013. - 308 с.

1201. Юрчишин В. М. Правове забезпечення функціональної діяльності прокурора у досудовому розслідуванні [Електронний ресурс] /В. М. Юрчишин //Часопис Академії адвокатури України. - 2014. - №1. - С. 102-107. - Режим доступу: http: //nbuv. gov.ua/j -pdf/Chaau_2014_1_17. pdf.

1202. Юрчишин В. М. Прокурор як керівник досудового розслідування /В. М. Юрчишин //Адвокат. - 2012. - №7. - С. 26-30.

1203. Юхно О. О. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового кримінального процесуального законодавства України /О. О. Юхно //Право і безпека. - 2012. - №3. - С. 246-251.

1204. Яворський Б. І. Сприяння захисту як необхідна умова забезпечення функціонування засади змагальності у кримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Яворський Богдан Іванович. - Львів, 2010. - 253 с.

1205. Ягофаров Ф. М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /Ф. М. Ягофаров. - Челябинск, 2003. - Режим доступа: http: //kalinovsky-k.narod.ru/b/Y agof-a.htm.

1206. Ягофаров Ф. М. Механизм реализации функции обвинения при рассмотрении дела судом первой инстанции [Электронный ресурс]: дис. ...

канд. юрид. наук: 12.00.09 /Ягофаров Фарит Мухамедвалеевич. - Оренбург, 2003. - Режим доступа: http://kaHmvsky-k.narod.rU/b/yagof/Yagof-2.htm.

1207. Якимов П. П. Субъекты права общественного обвинения и защиты [Электронный ресурс] /П. П. Якимов //Правоведение. - 1968. - №3. - С. 86-95. - Режим доступа: http://law.edu.ru/article/artide.asp?artideID=1140542.

1208. Якимович Ю. К. Судебное производство по УПК Российской Федерации /Ю. К. Якимович, Т. Д. Пан. - Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2005. - 252 с.

1209. Якимович Ю. К. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности /Ю. К. Якимович //Вестник Омского университета. Серия «Право». - 2008. - №1. - С. 110-118.

1210. Яковенко В. В. Уголовное преследование и роль прокурора в его осуществлении [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. В. Яковенко. - Москва, 2006. - 31 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100121636.

1211. Якуб М. Л. О понятии процессуальной функции в советском уголовном процессе /М. Л. Якуб //Правоведение. - 1973. - №5. - С. 83-89.

1212. Якубович Н. А. Процессуальные функции следователя /Н. А. Якубович //Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве. - Москва, 1980. - С. 15-32.

1213. Якубович Н. А. Теоретические основы предварительного следствия: учеб. пособие /Н. А. Якубович. - Москва: НИ и РИО, 1971. - 142 с.

1214. Ямбаева Д. М. Участие защитника в собирании доказательств на стадии предварительного расследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /Д. М. Ямбаева. - Владимир, 2008. - 22 с. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1288379.

1215. Яновська О. Г. Новий погляд на недопустимість доказів відповідно до Кримінального процесуального кодексу /О. Г. Яновська //Докази і доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 груд. 2012 р.). - Харків, 2013. - С. 373-376.

1216. Яновська О. Г. Змагальність як засада кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України [Електронний ресурс] /О. Г. Яновська. - Режим доступу:

http: //www.nsj .gov.ua/training/j udj es/kpk4.

1217. Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: монографія /О. Г. Яновська. - Київ: Прецедент, 2011. - 303 с.

1218. Яновська О. Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України /О. Г. Яновська //Часопис Київського університету права. - 2013. - №1. - С. 242-245.

1219. Яновська О. Г. Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві /О. Г. Яновська //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 87-91.

1220. Яновська О. Г. Теоретичні та організаційні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10 /Яновська Олександра Григорівна; Нац. акад. внутр. справ МВС України. Київ, 2011. - 36 с.

1221. Яремчук В. О. Правова регламентація участі спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій /В. О. Яремчук //Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 14. - С. 112-120.

1222. Ясельская В. В. Деятельность адвоката-защитника по собиранию доказательств на стадии предварительного расследования [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 /В. В. Ясельская. - 24 с. - Томск, 1999. - Режим доступа: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1222773.

1223. Яценко С. С. Принцип презумпції невинуватості та інститут кримінальної відповідальності /С. С. Яценко //Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Юридичні науки. - 2005. - №65-66. - С. 57-61.

1224. Ященко А. М. Заходи кримінально-правового характеру: поняття,

зміст і сутність [Електронний ресурс] /А. М. Ященко //Форум права. - 2013. - №3. - С. 775-783. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/FP_index.htm_2013_3_127.pdf.

1225. Ященко А. М. Класифікація заходів кримінально-правового характеру /А. М. Ященко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. - 2013. - Вип. 3, т. 2. - С. 123-127.

1226. 35 неформальних практик у кримінальному судочинстві України /О. А. Банчук, І. О. Дмитрієва, Л. М. Лобойко, З. М. Саідова. - Київ: Арт- Дизайн, 2014. - 48 с.

1227. Chemyey V. V. Proceedings at the jury trial /V. V. Chemyey //Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - 2013. - №1. - С. 3-7.

1228. Code de procedure penale. - URL:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=68D7A9857003C00AB2153 D60CECDD1EC.tpdjo17v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006167416&cidTexte=L EGITEXT000006071154&dateTexte=20121203.

1229. Deposition (law) - URL:

http: //en.wikipedia.org/wiki/Deposition_%2 8law%29.

1230. Depositions: Federal Rules of Criminal Procedure, rule 15 - URL: http://www.law. cornell .edu/rules/frcrmp/rule_15.

1231. Glowiuk I. Strona skarz^ca w post

<< | >>
Источник: ГЛОВЮК Ірина Василівна. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ::

 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 2. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 3. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 14. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -