Задать вопрос юристу

Лекція 2 Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика

План

1. Поняття та загальна характеристика методів криміналістики.

2. Поняття, об’єкти і види криміналістичної ідентифікації.

3. Г рупофікація як окремий метод науки криміналістики.

4. Методика ідентифікації і групофікації.

5. Криміналістична діагностика.

Література:

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина.

- М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р. С. Белкин. - М. : Юрид. лит., 1987. - 272 с.

3. Васильев А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. -144 с.

4. Колдин В. Я. Судебная идентификация : учеб. пособ. / В. Я. Колдин. - М. : ЛексЭст, 2002. - 524 с.

5. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений : научно-практич. пособие / Ю. Г. Корухов. - М. : НОРМА-ИНФРА. - М., 1998. - 288 с.

6. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. ] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.

7. Криміналістика : підручник / [В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, А. Ф. Волобуєв] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2011. - 666 с.

8. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному вигляді) : підруч. / М. В. Салтевський.

- К. : Кондор, 2005. - 588 с. [13]

закони фундаментальних природничих наук, які відображають матеріальну картину світу. Вони не підмінюють методів емпіричного рівня, таких як спостереження, порівняння, експеримент та ін., а виступають лише орієнтиром для ефективного підходу до вибору засобів і методів практичного пізнання та дослідження.

Крім поділу методів за рівнями дослідження на теоретичні та практичні, їх класифікують за такою ознакою, як загальність застосування, на: всеосяжний, загальнонаукові та окремі (спеціальні).

Всеосяжним методом є матеріалістична діалектика, сутність якої полягає у вивченні предметів і явищ дійсності в русі, зміні, розвитку, взаємозв’язку і взаємообумовленості.

Застосування всезагального методу пізнання в теорії та практиці взагалі та у правоохоронній діяльності зокрема для суб’єктів практичної діяльності означає:

а) визнання всезагальності відображення як реальної можливості пізнання будь- яких подій та їх взаємодії при розслідуванні і попередженні злочинів;

б) цілеспрямоване застосування категорій діалектичного матеріалізму і логіки для забезпечення всебічності та повноти дослідження; в) дослідження об’єктів у взаємозв’язку, виникненні, розвитку та знищенні; г) розвиток і впровадження в практику судової та слідчої дальності нових методів і засобів збирання, дослідження доказів; д) широке використання слідчої та судової практики як критерію істинності зібраних і пізнаних доказів; е) оцінку зібраної інформації та формування висновків на підставі конституційних принципів законності в правовій державі.

Загальнонаукові методи - це методи дослідження, які використовуються в усіх науках та галузях практичної діяльності, в тому числі у криміналістиці. До них належать:

- спостереження - полягає у навмисному, систематичному, цілеспрямованому сприйнятті будь-якого об’єкта, процесу або явища.

Об’єктами спостереження можуть бути сліди злочинця та злочину, предмети, документи, люди, їх зовнішні ознаки, дії людей та інше;

- опис - полягає в зазначенні ознак об’єкта;

- експеримент - передбачає проведення дослідів для відтворення явищ у штучно створених аналогічних умовах;

- порівняння - засновується на зіставленні властивостей або ознак кількох об’єктів;

- вимірювання - передбачає порівняння досліджуваної величини з однорідною величиною, прийнятою за одиницю виміру;

- моделювання - полягає у побудові моделей яких-небудь явищ, об’єкта для детального вивчення1;

- математичні методи - полягають у здійсненні розрахунків, вимірювань, геометричних та графічних аналізів тощо; [14]

- кібернетичні методи - полягають у пошуку та автоматичній обробці інформації, комп’ютерному моделюванні.

Спеціальні методи використовуються для пізнання і дослідження об’єктів, явищ, подій та фактів, які складають предмет конкретної науки. Тому такі методи, зважаючи на галузь знань, називають, наприклад, соціологічними, кримінологічними, криміналістичними, фізичними, хімічними та ін.

У криміналістиці розрізняють:

а) власне криміналістичні методи, серед яких можна виділити групи:

- техніко-криміналістичних, тобто методів, переважно використовуваних у галузі криміналістичної техніки (трасологічні методи, методи наукових досліджень в галузі судової балістики, почеркознавства та інші);

- структурно-криміналістичних, тобто методів побудови окремих систем (основних елементів планування розслідування, тактики проведення окремих слідчих дій, рекомендацій з розслідування окремих видів злочинів);

б) спеціальні методи інших наук, які можуть використовуватись криміналістикою без змін або пристосуванням для вирішення специфічних криміналістичних задач. До них належать:

- антропологічні та антропометричні - застосовуються для встановлення особи загиблого за кістковими залишками, при формалізованому описі зовнішності людини для її розшуку та визначення критеріїв подальшого впізнання тощо;

- соціологічні - зазвичай застосовуються з метою вивчення причин та умов, що сприяють вчиненню та маскуванню злочинів; збір інформації про ефективність певних тактичних прийомів та рекомендацій;

- психологічні методи - застосовуються при розробці тактичних прийомів проведення слідчих дій та ін.

Можливості використання існуючих та нових методів інших наук у криміналістичних дослідженнях оцінюються відповідно до критеріїв, зокрема:

- науковість методу полягає у достовірності результатів, їх точності та надійності, які ґрунтуються на науковій основі;

- законність та етичність методу визначається його відповідністю чинному законодавству, загальновизнаним нормам моралі;

- безпека методу полягає у можливості його застосування без завдання шкоди життю та здоров’ю людей;

- ефективність методу визначається можливістю в оптимальні строки з найбільшою продуктивністю досягти наміченої мети[15].

Розвиток криміналістики супроводжується удосконаленням її методів, але діє і зворотній зв’язок: удосконалення методів наукового криміналістичного дослідження є необхідною передумовою розвитку криміналістики, розширення проблем її дослідження, збільшення об’єму накопичуваної та перероблюваної вченим-криміналістом інформації, що надходить до нього.

2.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 2 Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика:

 1. Т. О. Коросташова и др.. Курс лекцій з криміналістики. Основи одоро- логії / Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула ; [за наук. ред. О. А. Кириченка]. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,2012. - 56 с., 2012
 2. М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с., 2013
 3. П. Д. Біленчук та ін.. Криміналістика: Підручник. / За ред. П. Д. Біленчука- 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Атіка,2001.- 544 с., 2001
 4. Методологічні засади історії держави і права зарубіжних країн
 5. ГЛОВЮК Ірина Василівна. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ: ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса - 2015, 2015
 6. Невідомий90910. Теорії походження держави. Лекція, 2015
 7. ПРЕДМЕТ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА. Лекція, 2016
 8. УЛЬЯНОВА Галина Олексіївна. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІД ПЛАГІАТУ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Одеса 2015, 2015
 9. Шутак І. Д.. Юридична техніка : курс лекцій / І. Д. Шутак. - Івано-Франківськ: Лабораторія академічних досліджень правового регулювання та юридичної техніки. Дрогобич : Коло,2015. - 228 с., 2015
 10. T.О. Коломоєць, В.K. Колпаков. Вступ до навчального курсу «адміністративне право України» : текст лекцій / T. О. Коломоєць, В. K. Колпаков. — K. : Ін Юре,2014. — 240 c. — Бібліогр. : c. 210—222., 2014
 11. Раздел VI. Правовые основы банковского кредитования, денежного обращения и расчетов. Основы валютного регулирования и валютного контроля
 12. Основа основ политико-государственной жизни
 13. if( !cssCompatible ) { document.write("\ \ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ\ \ \ Основна література\ \ \ 1. Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 2000.\ \ \ 2. Загальна теорія держави і права / За ред. В. В. Копєйчикова. — К., 2000.\ \ \ 3. Комаров С. А. Теория государства и права. — М., 1999.\ \ \ 4. Котюк В. О. Теорія права: Курс лекцій. — К.: Вентурі, 1996.\ \ \ 5. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М. Н. Марченко. — М., 1998.\ \
 14. Раздел VI. Правовые основы банковского кредитования, денежного обращения и расчетов. Основы валютного регулирования и валютного контроля
 15. Раздел VI ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ, РАСЧЕТОВ И ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Глава 26 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 16. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, СТРАХОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА Глава 10 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
 17. 1.4. Основы права и государства в схемах 1.4.1. Основы теории права и государства
 18. Глава 12. Понятие, система и основы правового регулирования государственных и муниципальных доходов § 1. Понятие и основы правового регулирования источников государственных и муниципальных доходов
 19. 5.3. Основы конституционного строя
 20. Понятие и содержание основ конституционного строя
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -