<<
>>

Лекція 7 · · · · · Техніко-криміналістичне дослідження документів

План

1. Поняття і класифікація документів. Завдання криміналістичного дослідження документів.

2. Види підробки документів та способи їх виявлення.

3. Дослідження поліграфічної продукції. Сучасні друкуючі пристрої і ознаки, що відображаються на друкованих документах.

4. Встановлення слабовидимих і невидимих текстів. Дослідження залитих і закреслених текстів. Встановлення тексту спалених документів. Встановлення підробки відбитків печаток та штампів.

Література

1. Аверьянова Т.

В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. - М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Бирюков В. В. Криміналістичне документознавство : практ. посіб. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов ; за заг. ред. В. В. Бірюкова. - К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007. - 332 с.

3. Бирюков В. В. Криминалистическое исследование документов : монограф. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко. - Луганск : РИО ЛИВД, 1999. - 164 с.

4. Будзієвський М. Ю. Етапи розвитку судово-технічної експертизи документів / М. Ю. Будзієвський // Вісник Національного університету / Запорізькій національний університет. - 2011. - № 1. - С. 238-242.

5. Гора І. В. Криміналістика : навч. посіб. - Ч. 1: Криміналістична техніка / І. В. Гора, В. А. Колесник. - К. : Алерта, 2005. - 320 с.

6. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. ] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.

7. Методика технічної експертизи документів (загальна частина) / ДНДЕКЦ МВС України ; уклад. К. М. Ковальов, О. О. Давидова, В. В. Коваленко, Т. В. Тимофєєва. - К., 2007. - 34 с.

8. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному вигляді) : підруч. / М. В. Салтевський. - К. : Кондор, 2005. - 588 с. [37]

Це поняття поширюється на письмові акти, фото-, відеодокументи, креслення, схеми, фонодокументи, кодові тексти комп’ютерів, машинописні тексти, що засвідчують будь-який факт або містять інформацію про подію чи явище.

Залежно від способів фіксації інформації розрізняють:

- письмові і графічні документи, на яких інформація фіксується рукописним або друкарським способом;

- фото-, відеодокументи, на яких у цифровій або аналоговій формі зафіксовано фото- або відеозображення;

- електронні документи на магнітних (дискети, жорсткі диски комп’ютерів) або немагнітних (CD-, DVD-диски, flash-карти) носіях, в яких у цифровій формі зафіксовано певні відомості;

- фонодокументи, на яких у цифровій або аналоговій формі зафіксовано звукову інформацію.

Предметом техніко-криміналістичного дослідження є тільки письмові та машинописні документи, на яких мовними засобами (знаками) закріплені думки людини, певні події та факти. Як правило, для виготовлення документів застосовують основу (папір для письма, газетний, друкарський, картон), на яку за допомогою барвника (чорнила, пасти, туші, штемпельної чи друкарської фарби, олівця тощо) наносять інформацію з використанням мовних знаків.

Письмові та машинописні документи різняться за формою (розміром, наявністю певних реквізитів, захисних засобів, відбитків печаток і штампів, матеріалом) та змістом і поділяються за різними критеріями на такі:

1) за призначенням: що засвідчують певні факти чи права; що містять певну інформацію довідкового та іншого характеру;

2) за джерелом походження: публічні, що походять від державних органів, установ, підприємств, організацій, а також підприємств, установ, організацій і фірм різних форм власності; приватні, що походять від приватних осіб;

3) за способом виготовлення: рукописні; друковані; виготовлені поліграфічними способами;

4) за походженням - оригінали та копії;

5) за юридичною природою: справжні; підроблені.

Документи можуть використовуватися у кримінальному провадженні як самостійне джерело доказів або як речові докази.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, встановлюваних під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них зазначених відомостей, можуть належати:

1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні);

2) матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

3) складені в порядку, передбаченому КПК, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії;

4) висновки ревізій та акти перевірок.

Документи можуть виступати речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, встановлюваних під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документ як речовий доказ потребує особливих правил поводження: до нього забороняється вносити будь-які зміни (помарки, проколи, підкреслювання слів тощо), підшивати без конверта у справу, згинати за новими складками, підклеювати до обгортки, зчіплювати скріпками; пересилати дозволяється виключно в цупких конвертах, помістивши документ між чистими аркушами паперу; якщо припускається наявність на документі слідів пальців рук, необхідно працювати в рукавичках.

Техніко-криміналістичне дослідження документів вирішує такі завдання:

- встановлення факту і способу внесення змін до документа (підчистка, дописка, виправлення, травлення, заміна частин документа);

- встановлення типу, виду, марки, моделі друкарської та розмножувальної техніки й ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків;

- виявлення залитих, закреслених, вицвілих та інших слабовидимих та невидимих текстів, а також текстів або зображень на обгорілих та згорілих документах;

- встановлення підробки відбитків печаток та штампів та ідентифікація печаток та штампів за їх відбитками;

- ідентифікація письмового приладдя за штрихами;

- визначення відносної давності виконання документа і його фрагментів;

- визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;

- визначення роду і виду матеріалів документів (папір, барвники тощо).

Незважаючи на велику кількість документів та різноманітність способів

виконання, копіювання, підробки та матеріалів і засобів, використовуваних для цього, а відповідно - методик дослідження документів і завдань, вирішуваних за допомогою цих методик, загальними залишаються об’єкти дослідження - документи як джерела криміналістичної інформації, а також закономірності відображення і подальшого вивчення такої інформації в процесі розслідування злочинів.

Для вирішення завдань кримінального судочинства має значення не тільки інформація, зафіксована в документі, але і засіб її фіксації, використані для цих

цілей матеріали, наявність реквізитів і записів, а також вид і стан самого документа.

2.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 7 · · · · · Техніко-криміналістичне дослідження документів:

  1. 2.1. Теоретико–правові засади діяльності міліції, інших правоохоронних органів по забезпеченню реалізації правового статусу неповнолітніх.
  2. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний ____ статус одорології____
  3. Роль та місце інформації, що міститься в сучасних 1C та АІС у кримінальному провадженні
  4. ЗМІСТ
  5. Лекція 2 Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика
  6. Лекція 3 Концептуальні положення криміналістичної техніки
  7. Лекція 4 Криміналістична фотографія та відеозапис
  8. Лекція 5 Криміналістична габітологія
  9. Лекція 7 · · · · · Техніко-криміналістичне дослідження документів
  10. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -