<<
>>

Лекція 6 Криміналістична трасологія

(4 години)

План

1. Предмет, система і завдання трасології.

2. Механізм утворення слідів та їх класифікація.

3. Дактилоскопія.

4. Сліди ніг і взуття людини.

5. Види і механізм утворення слідів транспортних засобів. Використання таких слідів для визначення типу і моделі транспортного засобу.

6. Види і механізм утворення слідів зламу та інструментів.

7. Найбільш розповсюджені види замків та їх устрій. Види пломб та способи їх розкриття злочинцями.

Література

1. Аверьянова Т.

В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Российская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина. - М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Гончаренко В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В. И. Гончаренко. - К. : Вища школа, 1984. - 149 с.

3. Грановский Г. Л. Основы трасологии. Особенная часть / Г. Л. Грановский. - М. : ВНИИ МВД СССР, 1974. - 240 с.

4. Дубовий О. П. Криміналістичне дослідження слідів рук : наук.-практ. посіб. / О. П. Дубовий, В. Я. Лукашенко, Я. В. Рибалко та ін. ; за ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К. : Атака, 2000. - 152 с.

5. Кобзар С. І. Криміналістична трасологія : навч. посібник / С. І. Кобзар. - Луганск : РВВ ЛІВС, 1999. - 108 с.

6. Криміналістика : підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. ] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - К. : Видавничій Дім «Ін Юре», 2001. - 684 с.

7. СалтевськийМ. В. Криміналістика (у сучасному вигляді) : підруч. / М. В. Салтевський. - К. : Кондор, 2005. - 588 с.

8. Салтевский М. В. Следы человека и методы их исследования для получения криминалистической информации о преступнике и обстоятельствах преступления : лекция / М. В. Салтевский. - К., 1991. [32]

судових доказів, даючи об’єктивну інформацію про механізм вчинення злочину, про особу злочинця та знаряддя злочину. В криміналістиці сліди розуміють в широкому і вузькому значенні.

Сліди злочину в широкому значенні - це зміни обстановки, стану, зовнішнього вигляду різних предметів, які виникають у результаті здійснення злочину. Сліди в широкому розумінні можна поділити на три групи:

1) сліди-предмети (об’єкти, загублені злочинцем; об’єкти, які залишені або зникли з місця злочину; пошкоджені предмети);

2) сліди-речовини (біологічного походження - кров, слина, сперма; іншого походження - вода, мастило бензин; сліди запаху);

3) сліди-відображення (сліди взаємодії одного предмета з іншим).

До слідів в широкому розумінні можна віднести як матеріальні, так й ідеальні (уявний образ в думках людей) відображення дій, явищ, предметів, тварин, людини. Сліди рук і ніг людини, рани на тілі трупа, загублена злочинцем зачіска, мікрочастки матеріалу в місці проникнення, прикмети злочинця - все це сліди злочину. Розділ криміналістики, який вивчає сліди в широкому їх значенні, називається слідознавством.

Слідами злочину у вузькому значенні є матеріально фіксовані відображення зовнішньої будови одних об’єктів на інших. Прикладами таких слідів можуть служити сліди рук, знарядь злому, взуття, крові, мікрооб’єктів тощо. Вивчення таких слідів і становить предмет трасології (від франц. la trace - слід та грец. logos - вчення, тобто, наука про сліди).

Трасологія - галузь криміналістичної техніки, яка вивчає закономірності виникнення слідів-відображень і розробляє засоби, прийоми та методи виявлення, фіксації, вилучення і дослідження слідів з метою використання їх для розкриття, розслідування та попередження злочинів.

До завдань трасології можна віднести:

- вивчення різких видів слідів та їх ознак, які можуть служити для ідентифікації об’єктів;

- вивчення умов та механізму слідоутворення, що дає змогу встановити обставини події злочину;

- вивчення та вдосконалення існуючих та розробка нових засобів і методів виявлення, фіксації, вилучення та дослідження слідів;

- вдосконалення методик визначення групової та індивідуальної ідентифікації об’єктів за їх слідами-відбитками.

Систему трасології складають взаємозалежні галузі, які вивчають сліди:

1) рук і ніг людини (дактилоскопія); 2) взуття; 3) знарядь зламу, інструментів, виробничих механізмів (механоскопія); 4) транспортних засобів (транспортна трасологія); 5) тварин.

За допомогою слідів можна встановити:

- механізм та умови їх виникнення (вид слідів, їх напрямок, кут, під яким взаємодіяли об’єкти);

- окремі обставини події, що відбулася (кількість учасників, спосіб проникнення у приміщення тощо);

- групову належність або деякі ознаки об’єкта, який утворив слід (наприклад, за слідами ніг можна визначити зріст людини);

- тотожність об’єкта, яким утворений слід або кілька слідів на одному або кількох місцях подій (так, за слідами взуття з різних місць подій можна встановити, що вони залишені одним і тим же взуттям).

Наукову основу трасології складають такі положення:

1) індивідуальність об’єктів матеріального світу. Всі об’єкти матеріального світу тотожні тільки самому собі. Однорідні об’єкти можуть співпадати за загальними ознаками: формою, розміром та ін., але окремі ознаки будуть завжди індивідуальними;

2) здатність зовнішньої структури предмета достатньо повно відображатися на інших предметах у вигляді слідів. Відображення буде завжди зворотнім (негативним) щодо предмета;

3) відносна стійкість трасологічних об’єктів, що дає змогу проводити порівняльні дослідження.

2.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 6 Криміналістична трасологія:

  1. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  2. ЗМІСТ
  3. Лекція 2 Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика
  4. Лекція 6 Криміналістична трасологія
  5. Лекція 10 Інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування злочинів
  6. § 2. Криміналістична характеристика видів взаємодії у структурі механізму вчинення злочину
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -