<<
>>

Лекція 15 Тактика обшуку

1. Поняття, завдання та види обшуку.

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку.

3. Тактичні прийоми проведення обшуку.

4. Фіксація результатів обшуку.

Література

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. Засл. деятеля науки РФ, проф. Р. С. Белкина.

- М. : Издательство НОРМА, 2000. - 990 с.

2. Бахін В. П. Криміналістика : курс лекцій : у 2-х ч. / В. П. Бахін, І. В. Гора, П.

В. Цимбал.

- Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. - Ч. І. - 356 с.

3. Денисюк С. Ф. Обшук у системі слідчих дій (тактико-криміналістичний аналіз) : наук.- практ. посібник / С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепітько. - Харків : Консум, 1999. - 160 с.

4. Криминалистика : тактика, организация и методика расследования преступлений : учебник / под ред. Резвана А. П., Субботиной М. В., Харченко Ю. В. - Волгоград : ВА МВД России, 2000. - 224 с.

5. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 718 с.

6. Криминалистика : учебник / под ред. В. А. Образцова. - М. : Юристъ, 1999. - 744 с.

7. Криминалистика : учебник / под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. - СПб. : Изд-во «Лань», 2001. - 928 с.

8. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстнонасильственных преступлений : спецкурс лекций : учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В. П. Лаврова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. - 126 с.

9. Криміналістика : мультимедійний підруч. / В. І. Перкін, П. Д. Біленчук, В. К. Весельський, В. Б. Школьний, Ю. Б. Комаринська. - К., 2008.

10. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / кол. авторів : [Глібко В. М., Дудніков А. Л., Журавель В. А. та ін. ] ; за ред. В. Ю. Шепітька. - 2-ге вид., переробл. і допов. - К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 728 с.

11. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підруч. / М. В. Салтевський.

- К. : Кондор, 2005. - 588 с., 32 іл.

12. Следственная тактика : учеб. пособие по курсу «Основы криминалистики» / под ред. И. Ф. Пантелеева. - М., 1982. - 78 с.

13. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) : учеб. пособие. - Волгоград : Высшая следственная школа, 1984. - 238 с.

14. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы

документов / под ред. В. А. Образцова. - М. : Юристъ, 1999. - 501 с.

15. Чаплинський К. О. Тактика проведення окремих слідчих дій : моногр. / Чаплинський К. О. - Д. : ДДУВС, 2006. - 415 с.

16. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / Чаплинський К. О. - Д. : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2010. - 304 с.

17. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монограф. / Чаплинський К. О. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. - 496 с.

1.

<< | >>
Источник: М. Ю. Будзієвський. Криміналістика (курс лекцій) : навчальний посібник / М. Ю. Будзієвський,О. В. Лускатов, І. В. Пиріг, В. М. Плетенець, К. О. Чаплинський, Ю. А. Чаплинська. - Д. : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,2013. - 397 с.. 2013

Еще по теме Лекція 15 Тактика обшуку:

  1. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  2. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій
  3. Хронологія розвитку, напрямки, поняття, система і дисциплінарний ____ статус одорології____
  4. ЗМІСТ
  5. Лекція 11 Загальні положення криміналістичної тактики
  6. Лекція 14 Тактика затримання підозрюваного
  7. Лекція 15 Тактика обшуку
  8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -