<<
>>

§ 4. Ознаки норми права

Норма права як один із різновидів соціальних норм має озна­ки, властиві цим нормам. Але, крім цього, норма права має свої специфічні ознаки, завдяки яким вона виділяється на загально­му тлі інших соціальних норм.

Першою ознакою норми права є її загальнообов’язковість. Суть цієї ознаки полягає в тому, що норма права як владний припис держави вказує, яким чином, в якому напрямі, протягом якого часу і де необхідно діяти суб’єкту права. Норма права при­писує правильний, з погляду суспільства, і тому обов'язковий характер дії для цього суб’єкта. Причому, цьому приписові при­таманний рівний і однаковий масштаб поведінки для всіх, хто перебуває в межах дії норми права. Загальнообов’язковість норм права вказує на режим поведінки, що виходить від держави, при якій норма права приймається як вказівка до дії, що не підлягає обговоренню з погляду доцільності такої дії.

Друга ознака норми права - її формальна визначеність, яка виявляється насамперед у тому, що правова норма видається або санкціонується державою, виражаючись у тій чи іншій вста­новлюваній або визнаваній нею формі (у формі закону або підза-
конного нормативного акта, договору з нормативним змістом, правового звичаю тощо), за допомогою чого однозначно фіксує рамки поведінки суб’єктів права.

Формальна визначеність пов’язана також із структурою нор­ми права - її специфічною внутрішньою побудовою та специфіч­ним характером, тобто поєднанням у собі можливості надати й одночасно обмежити зовнішню свободу осіб у їхніх стосунках.

Таким чином, третьою ознакою норми права виступає її надавально-зобов'язуючий характер. Такий характер норми права означає, що ця норма, надаючи одним суб’єктам прав , покладає на інших суб’єктів відповідні обов’язки, таким чином дозволяючи задовольняти законні інтереси уповноважених суб’єктів через дії зобов’язаних осіб. Не всі норми права мають однаковий надавально-зобов’язуючий характер. Найчіткіше його видно у нормах таких галузей права, як цивільне, сімейне, трудове. Ці норми є регулятивними, в яких краще за все видно прав і відповідні їм обов’язки суб’єктів правовідносин. Менш ви­ражений надавально-зобов’язуючий характер мають охоронні норми (галузь кримінального, адміністративного права) і де­кларативні норми (конституція), оскільки в цих нормах чіткіше закріплені саме обов’язки або ж такі норми взагалі не є конкрет­ними правилами поведінки.

Четвертою ознакою норми права є її неперсоніфікованість. Норма права не адресуються конкретній індивідуально визна­ченій особі, а поширюються на будь-яких учасників відношення, врегульованого цією нормою. Крім того, норма права-це припис загального характеру, що розрахований на всі схожі ситуації, а не на конкретну життєву ситуацію. Норма права регулює най- типовіші відносини, що багато разів виникають, у врегулюванні яких присутній державний інтерес.

П’ята ознака - забезпечення реалізації норми права заходами державного примусу. Норм права в більшості випадків грома­дяни дотримуються самостійно і добровільно. При цьому в дер­жаві створюється для цього відповідна атмосфера. І лише тоді, коли дії засобів переконання і виховання недостатньо, виникає необхідність у застосуванні заходів примусу. Примус у правовій сфері може здійснюватися через такі правові засоби, як запо­біжні, карні й інші міри. Примус, на відміну від переконання і
виховання, здійснюється тільки на правовій підставі та в осо­бливій процесуальній формі, встановленій законодавством.

Ще однією ознакою норми права є її системність. Причому, суть цієї ознаки норми права дещо роздвоюється. По-перше, системність виявляється в тому, що норма права є своєрідною макросистемою, яка складається з таких елементів, як гіпотеза, диспозиція і санкція. По-друге, норма права своєю дією спону­кає до дії інші норми права, що перебувають із нею у стійкому зв'язку залежно від необхідності врегулювання різних сторін суспільного відношення. Жодна норма права самостійно, без зв'язку з іншими нормами, не в змозі врегулювати суспільне відношення.

<< | >>
Источник: Васильєв А.С.. ТЕОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ. Підручник. За загальною редакцією доктора юридичних наук А. С. Васильєва. Київ, КНТ - 2010. 2010

Еще по теме § 4. Ознаки норми права:

 1. 2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, що регулюють правовідносини вищого духовенства
 2. § 21. Виникнення і поняття права.
 3. 7.2.2. Поняття і головні ознаки принципів права
 4. Розділ 14НОРМИ ПРАВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ14.1. Поняття і види соціальних нормСуспільство має дуже неоднорідну структуру, воно складається з різних особистостей, наділених своїми специфічними інтересами, запитами і потребами, які іноді не збігаються. Суспільство нормально функціонує лише тоді, коли враховуються інтереси всіх верств, коли відбувається певне обмеження власного інтересу заради досягнення компромісу. Адже люди як су
 5. 14.2. Поняття і ознаки норм права
 6. Джерела цивільного процесу. Аналогія закону та аналогія права
 7. ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
 8. Яким чином при вирішенні цивільних справ суд застосовує норми права інших держав?
 9. Яким чином при вирішенні цивільних справ суд застосовує норми права інших держав?
 10. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ УСТРIЙ I ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРIОД НАСТУПУ НА її АВТОНОМIЮ (XVIII ст.)
 11. СУСПIЛЬНО-ПОЛIТИЧНИЙ ЛАД I ПРАВО УКРАЇНИ В ПЕРIОД УТВЕРДЖЕННЯ I РОЗВИТКУ КАПIТАЛIЗМУ (друга половина XIX ст.)
 12. Тема 7. Запорозька Січ: Військово-політичний устрій та право Запорозька Січ у козацькому державотворенні
 13. Тема 8. Козацько-гетьманська держава і право
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -