<<
>>

Загальна характеристика

Розв'язання завдань, що вирішуються в процесі оперативно-розшукової діяльності неможливе без застосування спеціальних психологічних знань, бо без цього в сучасних умовах боротьби зі злочинністю неможливе вдосконалення та якісне оновлення роботи оперативних підрозділів.

Специфіка оперативно-розшукової діяльності з її постійним і підвищеним фактором ризику, моральним і фізичним напруженням в умовах невизначеної чи недостатньої інформації, високої відповідальності та дефіциту часу ставить перед органами, здійснюючими оперативно-розшукові заходи, завдання, які можуть бути вирішені тільки при системній організації постійного психологічного забезпечення.

Під системою психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності розуміється сукупна узгоджена діяльність спеціальних підрозділів психологічного забезпечення, науково-дослідних установ, навчальних закладів, оперативних підрозділів, підрозділів, забезпечуючих оперативно-розшукову діяльність, що спрямована на підвищення ефективності їх оперативно- службової діяльності та боєздатності шляхом цілеспрямованого використання науково обґрунтованих форм, методів і засобів професійної психології.

Завдання, рішення яких потребують психологічної компетенції, виникають у всіх сферах життя суспільства. Оволодіння основами психологічних знань має особливе значення для ефективної роботи оперативних працівників, тому що вона цілком пов'язана з людьми, їх індивідуально-психологічними якостями.

Система психологічного забезпечення має сприяти успішному виконанню наступних завдань:

-професійно-психологічному відбору кадрів для органів, здійснюючих оперативно-розшукову діяльність (надання допомоги громадянам у виборі професії оперативного працівника, визначення ступеня відповідності психологічних даних кандидата на службу, вимоги спеціальності і т.п.);

- психологічному супроводженню проходження служби(психологічна підтримка адаптації працівників до умов служби, підтримка високого рівня професійної готовності оперативних працівників, якісного вирішення ними оперативно-службових завдань, зведення до мінімуму шкоди від впливу на працівників небезпечних для життя і здоров'я психологічних факторів, психологічної реабілітації після виконання завдань в екстремальних та інших надзвичайних ситуаціях);

- професійно-психологічної підготовки оперативних працівників шляхом методичного забезпечення, організації і проведення професійної і психологічної підготовки, формування у працівників готовності до діяльності в екстремальних ситуаціях, формування соціально-психологічної культури працівників, оволодіння знаннями професійної етики і етикету тощо;

- психологічного супроводження оперативно-розшукової діяльності, зокрема, при комплектуванні спеціальних оперативно-розшукових, слідчо- оперативних груп, службових нарядів, екіпажів, аналізу психологічних особливостей правопорушників, як одиноких, так і діючих у групі, у натовпі, психологічна підтримка переговорної діяльності, надання психологічної допомоги особам, які потерпіли внаслідок злочину, надзвичайних подій, надання допомоги у взаємодії з різними верствами населення тощо;

-надання допомоги при розробці прийомів і тактики виконання специфічних, конфіденційних завдань, які покладаються на оперативних працівників та до виконання яких можуть залучатися інші особи в порядку, передбаченому відповідними нормативними актами, надання допомоги оперативним працівникам і слідчим при виконанні окремих процесуальних дій, таких як допит, обшук, впізнання, допит неповнолітнього тощо.

Безперечно, що реалізація положень концепції психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності неможлива без спеціальних психологічних знань. Психологічні знання — це система відомостей про закономірності виникнення і розвитку психіки, психічні явища, процеси, стани, поведінку і діяльність людини. За їх допомогою пізнаються окремі або загальні факти і явища, зокрема, такі, як мета та мотивація злочину, вибір форми і способу його здійснення, маскування слідів злочину і т.ін., що цікавлять оперативного працівника і будуть цінними для слідства, прокурора, суду та захисту.

Знання психології дозволяють оперативному працівнику пізнати обставини, які мають психологічну природу: непатологічні особливості психіки підозрюваного (звинуваченого), потерпілого, свідка та інших осіб і є важливими для правильного розв'язання завдань в оперативно-розшуковій діяльності або в кримінальному провадженні. Психологічні знання дозволяють досліджувати не лише психологічні явища і факти, але й суміжні з ними правові обставини, використання яких в оперативно-розшуковій діяльності допоможуть оперативному працівнику:

- зрозуміти мотивацію поведінки людини;

- оцінити психологічний стан конкретної особи;

- будувати та управляти взаємовідносинами з необхідними людьми;

- збирати особисту та іншу інформацію стосовно конкретного злочину чи особи, поведінка якої викликає зацікавленість оперативних працівників;

- професійно вивчати особу кандидата на співробітництво, встановлювати довірливі відносини з ним, розробляти легенди, здійснювати введення і виведення негласного співробітника із оперативної розробки;

-ефективно спілкуватися з негласними співробітниками в умовах їх ізольованої діяльності.

Неможливо уявити собі висококваліфіковане кримінальне провадження без використовування психологічних знань. Фактично завжди при розкритті злочину виникають певні психологічні особливості специфічні для оперативно- розшукової діяльності, зокрема:

- активна протидія злочинного елементу та його оточення;

- негласність значної частини оперативно-розшукових заходів;

- зашифрованість багатьох видів спілкування в оперативно-розшуковій діяльності;

- необхідність конспірації не тільки проведення тих чи інших заходів але й реальної ролі їх суб'єктів (оперативна установка, таємне спостереження, негласне вивчення документів, оперативне проникнення, негласне спілкування).

Психологія працівника оперативно-розшукових підрозділів формується в умовах «критичного» виду діяльності, яка здійснюється часто в екстремальних умовах чи у вимушених умовах конспірації, обмеженої інформації, дефіциту часу і т.п. На відміну від слідчого, оперативні працівники переважно спілкуються із злочинцями на волі, в реальних життєвих ситуаціях, повних постійного ризику, які можуть нести безпосередню загрозу для їх життя та здоров'я, наприклад, при впровадженні оперативного працівника в злочинну організацію. Кожна необачність у їх поведінці може викликати їх розконспірацію, створити серйозну небезпеку. Під час затримання злочинців протистояння набуває найбільш гострого характеру аж до фізичної боротьби, застосування зброї і спеціальних засобів. Між оперативним працівником та злочинцем при розшуку, затриманні, проведенні інших оперативних заходів найчастіше проходить зіткнення інтелектів, під час якого за дуже короткий час необхідно розпізнати протиправні дії злочинця та швидко зреагувати на них.

Специфічними для оперативно-розшукової діяльності є особливості, пов'язані з таємністю, зашифровкою, конспірацією. Під час проведення негласного оперативного заходу, таємного спостереження, використання інших негласних методів, оперативні працівники конспірують не тільки свої цілі але й дійсні соціальні ролі. Деякі з них постійно живуть «подвійним» життям серед рідних і знайомих та злочинного середовища.

Вказані особливості впливають на психологію особистості працівника оперативно-розшукової служби, формують у них наявність окремих специфічних, психологічних якостей. Для різних суб'єктів оперативно- розшукової діяльності: працівників карного розшуку, служби по боротьбі з економічною злочинністю, кримінального пошуку, оперативних працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, негласних працівників такі психологічні якості можуть бути різними. В цьому зв'язку розкриття закономірностей впливу особливостей різних суб'єктів на успішність виконання ними оперативно-розшукових функцій і розробка на цій основі науково- обґрунтованих рекомендацій по їх вивченню — важливий напрямок дослідницької роботи в оперативно-розшуковій психології.

Оперативно-розшукова діяльність активно впливає на психіку її суб'єктів, вона може викликати як позитивні так і негативні психологічні явища. З одного боку, наступає адаптація до особливостей оперативної роботи, формуються необхідні знання, вміння та навички, виникають нові позитивні якості, оперативний працівник стає спеціалістом своєї справи. З іншого боку, під час оперативно-розшукової діяльності можуть виникати небажані зміни психіки її суб'єктів, проявлятися психологічна деформація особи. Це зумовлено екстремальністю, стресогенністю оперативно-розшукової діяльності її специфічними психологічними особливостями. Питання психологічної деформації дуже гострі і актуальні в оперативно-розшукової діяльності, вони потребують не тільки глибокого вивчення з метою психологічної допомоги оперативним працівникам, а й постійного відстеження з боку керівництва і практичних психологів з метою запобігання небажаним явищам.

На жаль, далеко не всі працівники оперативно-розшукової служби відповідають необхідним морально-психологічним та професійним вимогам. Іноді мають місце, з боку окремих працівників, професійна безпорадність, жорстокість та байдужість до долі людини, моральна розбещеність, випадки рукоприкладства, знущання та глумління над особою підозрюваного та звинуваченого. Основними причинами таких випадків є:

- низький рівень професійного психологічного відбору кадрів оперативного складу;

- недостатнє розуміння працівниками важливості своїх специфічних функцій, не бажання удосконалювати свої вміння та навички;

- слабка правова регламентація окремих сторін оперативно-розшукової діяльності;

- неправильна організація роботи та умов праці оперативного працівника, безконтрольність;

- недостатній рівень виховної роботи, становлення морально-вольових та професійних якостей.

15.2.

<< | >>
Источник: Бандурка О. М.. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності: монографія / О. М. Бандурка. - Харків : Золота миля,2012. - 620 с.. 2012

Скачать оригинал источника

Еще по теме Загальна характеристика:

 1. ГЛАВА 2 загальна ХАРАКТЕРИСТИКА правового статусу керівників органів виконавчої влади
 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 3. § 1. Загальна характеристика адміністративного права України
 4. § 10. Загальна характеристика фінансового права України
 5. § 15. Загальна характеристика кримінального права України
 6. § 30-31. Загальна характеристика екологічного законодавства України
 7. § 33—34. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин
 8. § 42—43. Загальна характеристика права власності та інші речові права
 9. § 58. Загальна характеристика господарського права України
 10. § 76. Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин
 11. § 82—83. Загальна характеристика житлового права України
 12. § 86. Загальна характеристика земельного права України
 13. § 1-2. Загальна характеристика адміністративного права
 14. § 12. Загальна характеристика кримінального права України
 15. § 32-33. Загальна характеристика права власності
 16. § 67. Загальна характеристика житлового права
- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Арбитражный процесс - Банковское право - Вещное право - Государство и право - Гражданский процесс - Гражданское право - Дипломатическое право - Договорное право - Жилищное право - Зарубежное право - Земельное право - Избирательное право - Инвестиционное право - Информационное право - Исполнительное производство - История - Конкурсное право - Конституционное право - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право. Европейское право - Морское право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Обязательственное право - Оперативно-розыскная деятельность - Политология - Права человека - Право зарубежных стран - Право собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительная деятельность - Предотвращение COVID-19 - Семейное право - Судебная психиатрия - Судопроизводство - Таможенное право - Теория и история права и государства - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Философия - Финансовое право - Хозяйственное право - Хозяйственный процесс - Экологическое право - Ювенальное право - Юридическая техника - Юридические лица -